1061-IPTPP1.4512.7.2016.2.MGo | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla produktów biobójczych.
1061-IPTPP1.4512.7.2016.2.MGointerpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. produkty biobójcze
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 8% podatku dla dostawy produktów biobójczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 8% podatku dla dostawy produktów biobójczych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

...Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ..... (dalej ...Sp. z o.o., Spółka, przedsiębiorca) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą, między innymi na wytwarzaniu oraz dystrybucji środków higieny szpitalnej i dezynfekcji, przede wszystkim środków myjących i myjąco-dezynfekujących o szerokim spektrum bójczym oraz profesjonalnych preparatów myjących do zastosowania ogólnego, przeznaczonych do utrzymania higieny i czystości w obiektach użyteczności publicznej oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych przeznaczonych dla klientów z szeroko rozumianej służby zdrowia.

Spółka obecnie samodzielnie wytwarza między innymi produkty biobójcze, które następnie wprowadza do obrotu na podstawie pozwolenia na obrót produktem biobójczym wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Sprzedaż produkowanych wyrobów odbywa się wyłącznie do klientów instytucjonalnych.

Wytwarzane produkty biobójcze są wyrobami biobójczymi w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002 Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.) i zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Produkty te są produktami przeznaczonymi do profesjonalnego stosowania o symbolu PKWIU ex 20.20.14.0 i spełniają wszystkie wymogi opisane w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Spółka jest obowiązana do opodatkowania sprzedaży produktów biobójczych podatkiem od towarów i usług na zasadach i według stawek obowiązujących w Polsce, tj. obniżoną 8% stawką VAT. Zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną 8% stawką VAT w poz. 83 w której wskazano, że ze stawki 8% mogą korzystać wyroby oznaczone symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 „środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych”.

Teraz Spółka planuje rozszerzyć zakres działalności poprzez produkcję i sprzedaż wyrobów nie tylko klientom instytucjonalnym ale również udostępnić je klientowi indywidualnemu za pośrednictwem sieci sklepów, hurtowni, hipermarketów, aptek, itp.

Spółka w październiku 2015 r. złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wnioski o rejestrację i wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania dla następujących produktów:

 • ...chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni – zakwalifikowane do symbolu PKWiU 20.20.14.0, produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, Wnioskodawca oczekuje na pozwolenie na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania. Właściwości produktu wskazują na zastosowanie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami. Produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu niż wspomniana ochrona. Produkt wytwarzany będzie we współpracy z innymi podmiotami w oparciu o umowę OEM,
 • ...płyn do dezynfekcji rąk – zakwalifikowane do symbolu PKWiU 20.20.14.0, produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, Wnioskodawca oczekuje na pozwolenie na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania. Właściwości produktu wskazują na zastosowanie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami. Produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu niż wspomniana ochrona. Produkt wytwarzany będzie we własnym zakresie,
 • ...spray do dezynfekcji powierzchni – zakwalifikowane do symbolu PKWiU 20.20.14.0, produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, Wnioskodawca oczekuje na pozwolenie na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania. Właściwości produktu wskazują na zastosowanie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami. Produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu niż wspomniana ochrona. Produkt wytwarzany będzie we własnym zakresie,
 • ...spray do dezynfekcji stóp – zakwalifikowane do symbolu PKWiU 20.20.14.0, produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, Wnioskodawca oczekuje na pozwolenie na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania. Właściwości produktu wskazują na zastosowanie w ochronie zdrowia tj. w ochronie przed chorobami wywoływanymi wirusami, bakteriami, grzybami. Produkt nie posiada właściwości, które pozwalałyby stosować go w innym celu niż wspomniana ochrona zdrowia np. nie można go zastosować w celach kosmetycznych. Produkt wytwarzany będzie we własnym zakresie.

Po otrzymaniu od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwoleń na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania, zamierza wprowadzić wszystkie ww. produkty do obrotu. Sprzedając je hurtowniom, sieciom sklepów, sieciom hipermarketów, sieciom aptek i innym podmiotom, które następnie prowadzą sprzedaż detaliczną. Produkty te zatem będą dostępne na rynku dla każdego klienta indywidualnego/konsumenta. Sprzedaż ich będzie dokonywana w ilościach hurtowych i detalicznych do odbiorców bezpośrednich i pośredników, którzy będą używać tych produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub odsprzedawać podmiotom detalicznym. Zakup preparatów może odbywać się także przez Internet.

...Sp. z o.o. produkty te zamierza sprzedawać opodatkowując je podatkiem VAT z zastosowaniem stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy VAT i poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Produkty, objęte zakresem zadanego pytania, będą posiadały właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Produkty, objęte zakresem zadanego pytania, w opinii Spółki będą miały zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

W momencie wprowadzenia do obrotu, na produkty objęte zakresem zadanego pytania, będzie wydane pozwolenie tymczasowe lub dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Aktualnie Spółka nie jest w posiadaniu powyższego, zadane pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego.

Produkty, objęte zakresem zadanego pytania, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz. 1293, późn. zm.) w sprawie PKWiU, Spółka klasyfikuje do pozycji: 20.20.14.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może sprzedawać produkty biobójcze przeznaczone do powszechnego stosowania, na które zostało wydane pozwolenie na obrót produktem biobójczym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opodatkowując te produkty podatkiem VAT w stawce 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy VAT i poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), Spółka będzie mogła sprzedawać produkty biobójcze przeznaczone do powszechnego stosowania, na które zostanie wydane pozwolenie na obrót produktem biobójczym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opodatkowując te produkty podatkiem VAT w stawce 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ produkty te spełniają warunki określone w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) z obniżonej stawki podatku VAT 8% mogą korzystać wyroby oznaczone symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 „środki odkażająca – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych”.

Produkty biobójcze, które zamierza wytwarzać Wnioskodawca tj. ...płyn do dezynfekcji rąk, ...spray do dezynfekcji powierzchni, ...spray do dezynfekcji stóp (te 3 produkty wytwarzane będą w zakładzie produkcyjnym Wnioskodawcy), ...chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni (produkt ten będzie wytwarzany w oparciu o umowę OEM), które będą zarejestrowane jako produkty biobójcze do powszechnego stosowania, objęte będą symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 i będą to preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia i posiadały będą wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Na dowód tego, że środki ww. które Wnioskodawca zamierza produkować posiadają właściwości opisane w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka posiada badania, ponieważ każdy produkt powyżej wymieniony, który Wnioskodawca zamierza produkować został przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Każdy produkt posiada potwierdzoną badaniami skuteczność bójczą na bakterie, wirusy, prątki i grzyby zgodnie z normami przeznaczonymi dla obszaru medycznego. Produkty Wnioskodawcy mają udowodniony stopień redukcji bakterii dla obszaru medycznego równy log5, zaś dla prątków, wirusów i grzybów to log4. Badania mikrobiologiczne wykonano w laboratoriach posiadających akredytację w zakresie norm szczegółowych dla obszaru medycznego, dlatego produkty te służą wyłącznie ochronie zdrowia. W zamierzeniach Spółki mają one mieć zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Sprzedaż ich będzie dokonywana w ilościach hurtowych i detalicznych do odbiorców bezpośrednich i pośredników, którzy będą używać tych produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub odsprzedawać podmiotom detalicznym. Zakup tych preparatów może odbywać się także przez internet.

Zdaniem Wnioskodawcy to, iż jego produkty biobójcze do powszechnego stosowania tj.: ... chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni, ...płyn do dezynfekcji rąk, ...spray do dezynfekcji powierzchni, ...spray do dezynfekcji stóp, będą posiadały wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych będą używane wyłącznie w ochronie zdrowia co stanowi wystarczającą podstawę zastosowania opodatkowania sprzedaży tych wyrobów stawką podatku VAT 8%. Podatnik nie ma możliwości weryfikowania, czy kupujący rzeczywiście zastosował zakupiony środek zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy nadmienić, iż w ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca nie wprowadził wymogów weryfikowania rzeczywistego wykorzystania przedmiotowych produktów przez ich nabywców.

W związku z tym zakres zastosowania preparatów wyłącznie w ochronie zdrowia ma potwierdzić pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002 Nr 175 poz. 1433 z późn.zm.) i takie produkty Wnioskodawcy będzie posiadać w formie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wnioskodawca zauważa dodatkowo, że zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o produktach biobójczych, pozwolenie na obrót wydaje się po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone m. in. w art. 9 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. produkt biobójczy jest wystarczająco skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego.

Produkty, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić do powszechnego stosowania posiadają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Jednocześnie należy zauważyć, iż użyte w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, pojęcie „ochrona zdrowia” ma szeroki zakres pojęciowy i odnosi się do wszelkich czynności jakie można podejmować dla zapobiegania utraty zdrowia jego utrzymania lub poprawy. Spółka uważa, iż z uwagi na brak ustawowej definicji przedmiotowego wyrażenia należy je w ten sposób rozumieć.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN „ochrona” oznacza:

 1. zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym,
 2. to, co przed czymś ochrania,
 3. osoba lub grupa osób czuwająca nad czyimś bezpieczeństwem.

Natomiast przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć:

 1. stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo,
 2. stan, w jakim znajduje się żywy organizm,
 3. dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu.

Wobec powyższego analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że produkty, które Wnioskodawca zamierza wytwarzać i sprzedawać muszą być przeznaczone tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne lub niebezpieczne dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Preparaty, które Wnioskodawca zamierza wytwarzać mają za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia i takie zadanie w pełni spełniają, są więc środkami mającymi zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Ze względu na brak innych właściwości przedmiotowych produktów należy uznać, że mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Nie służą innym celom niż ochrona przed bakteriami, wirusami i grzybami.

Ponadto należy nadmienić, iż ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe produkty opisane w poz. 83 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, do których zaliczają się ww. produkty biobójcze Wnioskodawcy zarejestrowane do powszechnego stosowania muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty/przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną zdrowia.

W związku z tym należy uznać, iż nie ma podstaw prawnych aby uznać, że przedmiotowe produkty muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, aby wyczerpać ustawową definicję „(...) stosowane wyłącznie w ochronie zdrowia”. Istotne jest zastosowanie tych produktów, a w opinii Spółki jest to cel określony jako sprzedaż produktów do szerokiego kręgu osób, które będą je stosować wyłącznie w ochronie zdrowia, utrzymywać je w bardzo dobrym stanie lub poprawić swój stan zdrowia.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę należy uznać, iż ww. produkty, które Spółka zamierza zarejestrować i wprowadzić do powszechnego stosowania (obecnie złożone są przez Spółkę wnioski do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o rejestrację i wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym do powszechnego stosowania) spełniają łącznie warunki opisane w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT:

 1. zostały zaklasyfikowane do grupowania o symbolu PKWiU 20.20.14.0,
 2. produkty mają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze,
 3. produkty mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia,
 4. dla produktów tych zostanie wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Dlatego też Spółka uważa, iż po otrzymaniu pozwoleń na obrót produktem biobójczym do powszechnego stosowania, produktów o nazwie ...chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni, ...płyn do dezynfekcji rąk, ...spray do dezynfekcji powierzchni, ...spray do dezynfekcji stóp wydanym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie mogła wprowadzić do obrotu i sprzedawać te produkty opodatkowując je podatkiem VAT w stawce 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W poz. 83 ww. załącznika nr 3, przez umieszczenie oznaczenia - ex 20.20.14.0, wymieniono, zaliczone do tego grupowania „Środki odkażające” – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Mając na uwadze powyższe - w szczególności zaś brzmienie poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy - 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie dla dostawy środka odkażającego, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. środek został zakwalifikowany do grupowania PKWiU o symbolu 20.20.14,
 2. środek odkażający ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze,
 3. środek ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia,
 4. dla środka zostało wydane stosowne pozwolenie albo został on wpisany do odpowiedniego rejestru.

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania. W konsekwencji, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU przez Wnioskodawcę, towarów objętych zapytaniem.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, gdyż w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym”, „to, co przed czymś ochrania”.

Z kolei przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć „stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo”, „stan, w jakim znajduje się żywy organizm”, „dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu”.

Wobec powyższego, analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” – zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że przedmiotowe preparaty muszą być przeznaczone tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zatem „ochrona” ta dotyczy wszelkich organizmów żywych bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Preparaty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić dla jej zdrowia zagrożenie.

Podkreślić należy, że istotny z punktu widzenia „zastosowania” tych preparatów jest cel ich sprzedaży do wyłącznego stosowania w ochronie zdrowia, a nie ich dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę. Ponadto ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe preparaty muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Zatem nie ma podstaw prawnych aby uznać, że produkty te muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, tj. przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, kosmetyczne, hurtownie farmaceutyczne. Ważnym elementem jest sprzedaż tych produktów jako środków do zastosowania wyłącznie w ochronie zdrowia, a nie charakter miejsca, w którym zostaną one użyte.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE. L 2012 Nr 167, str. 1) „produkt biobójczy” oznacza

 • każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne,
 • każdą substancję lub mieszaninę, wytwarzaną z substancji lub mieszanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczoną do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej.

Stosownie natomiast do art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.

Dodatkowo zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.

W myśl art. 16 ust. 1 cyt. ustawy Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

Jak wynika z treści poz. 83 ww. załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził bowiem możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, na które zostało wydane m.in. pozwolenie na obrót lub dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji i wytwarzaniu środków higieny szpitalnej i dezynfekcji, przede wszystkim środków myjących i myjąco-dezynfekujących o szerokim spektrum bójczym oraz profesjonalnych preparatów myjących do zastosowania ogólnego przeznaczonych do utrzymania higieny i czystości w obiektach użyteczności publicznej oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych przeznaczonych dla klientów z szeroko rozumianej służby zdrowia. Wnioskodawca w październiku 2015 r. złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wnioski o rejestrację i wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym przeznaczonym do powszechnego stosowania dla następujących produktów: ...chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni, ...płyn do dezynfekcji rąk, ...spray do dezynfekcji powierzchni, ...spray do dezynfekcji stóp. Zdaniem Wnioskodawcy produkty ww. będą posiadały właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze oraz będą miały zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. W momencie wprowadzenia do obrotu, na produkty objęte zakresem zadanego pytania, będzie wydane pozwolenie tymczasowe lub dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Przedmiotowe produkty wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz. 1293, późn. zm.) w sprawie PKWiU, Zainteresowany klasyfikuje do pozycji: 20.20.14.0.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz wskazany powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że o ile wskazane preparaty, będące przedmiotem zapytania zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do PKWiU 20.20.14.0, są środkami o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych oraz zostaną zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz na obrót nimi zostaną wydane stosowne pozwolenia, to Spółka będzie mogła zastosować przy ich sprzedaży stawkę podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka stawka podatku VAT winna być zastosowana, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IPPP3/4512-395/15-3/KT | Interpretacja indywidualna

produkty biobójcze
IPPP2/443-1022/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
1061-IPTPP3.4512.16.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.