Produkty biobójcze | Interpretacje podatkowe

Produkty biobójcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkty biobójcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatek w wysokości 8% dla dostawy towarów mieszczących się w grupowaniu 20.20.14.0.
Fragment:
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926, z późn. zm.) ‒ udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Jak wynika z treści poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, na które zostało wydane m.in. pozwolenie na obrót lub dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.
2017
22
cze

Istota:
Należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z opisu sprawy - będące przedmiotem zapytania produkty biobójcze są sklasyfikowane jako środki odkażające o symbolu PKWiU 20.20.14.0 o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski i wpisane do rejestru produktów biobójczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, to Wnioskodawca ma prawo do zastosowania przy ich sprzedaży stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.
Fragment:
Aby Spółka, mogła stosować 8% stawkę VAT, Produkty muszą posiadać pozwolenie tymczasowe, bądź muszą być wpisane do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Wykaz Produktów Biobójczych prowadzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: „ Prezes ”), który dokonuje wpisów i zmian wpisów w wykazie na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Na chwilę obecną wykaz Produktów Biobójczych, który jest prowadzony w Urzędzie obejmuje produkty, które otrzymały pozwolenie na obrót zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o produktach biobójczych (oraz produkty, na które wydano pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie zgodnie z procedurami ujętymi w rozporządzeniu nr 528/2012, tzw. procedurami europejskimi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępnienia na rynku i stosowanie produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167/1). Wnioskodawca uzyskał stosowne pozwolenia, jego Produkty zostały, bowiem dopuszczone do obrotu na terenie Polski na mocy decyzji z dnia 9 września 2016r. nr. URPB 6752.16 (Produkt 1) oraz URPB 6751.16 (Produkt 2).
2017
10
maj

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku 8% do dostawy środków chemicznych biobójczych.
Fragment:
Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej. Przy czym, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Dodatkowo, należy wskazać, że na podstawie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. W myśl art. 16 ust. 1 powyższej ustawy, Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. W związku z powyższym, jak wynika z zapisu poz. 83 ww. załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające dopuszczone do obrotu oraz stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie przewidzianym regulacjami prawnymi powołanej wcześniej ustawy o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy preparatu biobójczego
Fragment:
Wątpliwości może budzić tylko ostatni warunek (wydanie pozwolenia tymczasowego albo wpis do rejestru produktów biobójczych). W ocenie Spółki nie powinien stać na przeszkodzie zastosowaniu stawki 8% fakt, że Produkt jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a Spółka posiada decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów - Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie pozwolenia na obrót Produktem wydaną na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. Produkt Spółki nie został wpisany do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych (taki wymóg przewidziano w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) tylko dlatego, że ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (weszła w życie 5 grudnia 2015 r.) nie zna już instytucji rejestru produktów biobójczych, a decyzja dla Spółki wydana została w kwietniu 2016 r. Instytucja ta znana była pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o produktach biobójczych, tj. ustawy 13 września 2002 r. (obowiązywała, gdy ustawodawca ustalał treść załącznika nr 3 do ustawy o VAT w obecnym brzmieniu).
2016
17
gru

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktu biobójczego
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które: zostało wydane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, zwane dalej „ pozwoleniem ”, zostało wydane pozwolenie tymczasowe, została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej „ wpisem do rejestru ”, zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 - oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. W myśl art. 5 ust. 1 powołanej ustawy o produktach biobójczych, pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „ Prezesem Urzędu ”, na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty pierwszego albo kolejnego włączenia substancji czynnej do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE, i nieprzekraczający terminu ważności określonego dla danej substancji czynnej w tych załącznikach. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka posiada decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie pozwolenia na obrót produktem biobójczym z dnia 3 grudnia 2013 r., zatem należy uznać, że ostatnia czwarta przesłanka będzie również spełniona w aspekcie zastosowania obniżonej stawki VAT.
2016
12
lip

Istota:
Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla produktów biobójczych.
Fragment:
Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej. Stosownie natomiast do art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Dodatkowo zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. W myśl art. 16 ust. 1 cyt. ustawy Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Jak wynika z treści poz. 83 ww. załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.
2016
17
mar

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży produktu bakteriobójczego.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z treści poz. 83 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził bowiem możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że warunkiem do zastosowania stawki obniżonej 8% jest m.in. posiadanie pozwolenia tymczasowego lub dokonanie wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Produkt bakteriobójczy decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dniu 17 września 2014 r. posiada pozwolenie na obrót do dnia 31 grudnia 2024 r. Produkt bakteriobójczego sprzedawany jest do zastosowania wyłącznie w ochronie zdrowia. Produkt bakteriobójczy jest prawidłowo zaklasyfikowany do grupowania 20.20.14.0 i Spółka może przy sprzedaży tego produktu stosować 8% stawkę podatku VAT.
2015
22
lut

Istota:
Stawka podatku do dostawy preparatu S. o symbolu PKWiU 20.20.14.0
Fragment:
Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że warunkiem do zastosowania stawki obniżonej 8% jest m.in. posiadanie pozwolenia tymczasowego lub dokonanie wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Wnioskodawca wskazuje, że posiada pozwolenie tymczasowe na obrót wydane na podstawie art. 54 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy. Analizując przepis art. 4 ust. 1 ww. ustawy o produktach biobójczych należy wskazać, że posiadane przez Wnioskodawcę pozwolenie tymczasowe na obrót nie zostało wymienione w tym przepisie. Z podstawy prawnej wydania pozwolenia, posiadanego przez Wnioskodawcę wynika, że jest to pozwolenie wydane w oparciu o art. 54 ust. 1a ustawy o produktach biobójczych. Zatem jest to pozwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, które nie stanowi w świetle ustawy o VAT podstawy do zastosowania stawki 8%. Innymi słowy oznacza to, że nie stanowi wystarczającej przesłanki do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT fakt, że wprowadzenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej danego środka odkażającego nastąpi w oparciu o tymczasowe pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wydane na podstawie art. 54 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5 ustawy o produktach biobójczych. Wskazać należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna.
2014
30
mar

Istota:
Czy środek musi być zbywany bezpośrednio podmiotom na cele związane z ich działalnością polegającą na świadczeniu usług ochrony zdrowia, czy też stawką 7% będzie objęta sprzedaż dokonywana przez producenta tych wyrobów podmiotom zajmującym się działalnością handlową (pośrednikom) wykorzystującym ten środek w celu dalszej odsprzedaży podmiotom zużywającym je przy czynnościach ochrony zdrowia oraz czy odbiorcą może być osoba nie prowadząca działalności gospodarczej na potrzeby własne?
Fragment:
W załączniku tym, w pozycji 107 wymienione zostały preparaty odkażające z grupowania PKWiU ex 24.20.14-90.00 o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych (sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 24.20.14-90.00). Użycie przez ustawodawcę „ ex ” przy grupowaniu PKWiU oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Z powyższego zapisu wynika, że zastosowanie preferencyjnej, obniżonej stawki 7% dla dostawy preparatów o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych ma miejsce, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: są to preparaty sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 24.20.14-90.00, preparaty te mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na te preparaty zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że ustawodawca w żaden sposób nie uzależnił możliwości zastosowania 7% stawki podatku w odniesieniu do dostaw przedmiotowych preparatów od rodzaju ich nabywcy, charakteru prowadzonej przez niego działalności, czy też określonego statusu podmiotu dokonującego dostawy (np. producent, hurtownik). Tym samym - abstrahując od ograniczeń, które mogą być nałożone odrębnymi przepisami – katalog podmiotów uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki podatku w obrocie ww. preparatami, ma charakter otwarty.
2011
1
lip

Istota:
Jaką stawką VAT należy opodatkować powyższe preparaty sklasyfikowane wg PKWiU 24.20.14-90.00 w okresie od 1 września 2006 r. do upłynięcia terminu ważności preparatów biobójczych?
Fragment:
Z kolei art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1491), stanowi, że produkty biobójcze zawierające substancje czynne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 2032/2003 wprowadzone do obrotu przed dniem 1 września 2006 r. mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż do dnia upływu terminu ważności tych produktów. Zatem powyższy przepis, tak samo jak art. 4. ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, wskazuje, kiedy mogą być dopuszczone do obrotu dane produkty biobójcze. Skoro ustawodawca w poz. 107 załącznika 3 do ustawy o podatku od towarów i usług powołuje, że przedmiotowe preparaty muszą uzyskać pozwolenie albo wpis do rejestru, to zgodnie z ustawą o produktach biobójczych muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje o produktach biobójczych w zestawieniu z zapisem poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jak i posługując się wykładnią celowościową, zauważa się, że istotne znaczenia dla objęcia danego preparatu obniżoną 7% stawką podatku, ma jego dopuszczenie do obrotu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o produktach biobójczych.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.