Produkty biobójcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkty biobójcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

W zakresie zastosowania stawki 8% podatku dla dostawy produktów biobójczych na rzecz odbiorców hurtowych i indywidualnych.

Fragment:

(...) produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Z powyższego przepisu wynika, że zastosowanie obniżonej stawki 8% dla dostawy preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych ma miejsce, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: są to preparaty sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 2008 ex 20.20.14.0 „ Środki odkażające ”, na preparaty te zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo został dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, preparaty te mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. W przypadku preparatów, które Spółka ma zamiar produkować spełnione zostaną wszystkie warunki, gdyż mieszczą się one w odpowiednim grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz będą miały zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ w ochronie zdrowia ”. Zdaniem Spółki termin ten należy zatem interpretować w sposób potoczny, odpowiadający jego literalnemu znaczeniu.

2018
3
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku w wysokości 8% przy sprzedaży środków (...) sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

Wnioskodawca posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...) wydane dnia ... przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wnioskodawca posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...) wydane dnia ... przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wnioskodawca posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...) wydane dnia ... przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ww. produkty zaliczane są do grupy środków biobójczych i są wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% przy sprzedaży środków (...) sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0 na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z pozycją 83 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%.

2018
3
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku w wysokości 8% przy sprzedaży środków (...) sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

(...) produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem, dystrybutorem m.in. produktów biobójczych o nazwach handlowych (...). Oba środki zawierają tą samą substancję czynną tj. czwartorzędowe związki amonowe benzylo-C12-16-alkilodimetylowe. Ww. produkty posiadają właściwości bakteriobójcze i glonobójcze i są przeznaczone do dezynfekcji wody basenowej. Powyższe preparaty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użytku i wykorzystania wyłącznie jako środki mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Środki te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 „ Środki odkażające ”. Ww. produkty posiadają pozwolenie na obrót wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Preparaty zaliczane są do grupy środków biobójczych i są wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wskazać należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna.

2018
3
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku w wysokości 8% przy sprzedaży środków (...) sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

Wnioskodawca posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...) wydane dnia ... przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wnioskodawca posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...) wydane dnia ... przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wnioskodawca posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym (...)wydane dnia ... przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ww. produkty zaliczane są do grupy środków biobójczych i są wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% przy sprzedaży środków (...), sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0 na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z pozycją 83 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%.

2017
26
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy produktu A sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926, z późn. zm.) ‒ udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Dodatkowo zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy ‒ produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. W myśl art. 16 ust. 1 cyt. ustawy ‒ Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Jak wynika z treści poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości (...)

2017
3
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w produktach biobójczych.

Fragment:

Wyroby te są wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. poz. 1926). Na obrót tymi produktami Spółka uzyskała zezwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Substancją czynną we wskazanych środkach biobójczych jest alkohol etylowy. Przy czym do produkcji tych środków używany jest częściowo skażony alkohol etylowy. Zasadniczo Wnioskodawca zamierza sam produkować w kraju wskazane produkty biobójcze. Tym niemniej, spodziewając się dużego zapotrzebowania na te środki, Spółka wystąpiła również do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wskazanie w wydanych przez niego zezwoleniach innych, niż sam Wnioskodawca, producentów. Wśród zgłoszonych przez Spółkę i wymienionych w zezwoleniach producentów produktu biobójczego znalazły się również podmioty mające siedziby w innych, niż Polska, państwach członkowskich Unii Europejskiej. Produkowane przez te podmioty produkty biobójcze Spółka zamierza nabywać od nich i zajmować się ich dystrybucją na terytorium kraju. Produkty biobójcze będą produkowane przez wspomniane wyżej podmioty z innych państw członkowskich przy wykorzystaniu częściowo skażonego alkoholu etylowego, zaś jako środki skażające będą używane środki dopuszczone przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym będzie produkowany środek biobójczy, a więc przez państwo pochodzenia wyrobu.

2017
22
cze

Istota:

Stawka podatek w wysokości 8% dla dostawy towarów mieszczących się w grupowaniu 20.20.14.0.

Fragment:

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926, z późn. zm.) ‒ udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Jak wynika z treści poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, na które zostało wydane m.in. pozwolenie na obrót lub dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

2017
10
maj

Istota:

Należy stwierdzić, że skoro - jak wynika z opisu sprawy - będące przedmiotem zapytania produkty biobójcze są sklasyfikowane jako środki odkażające o symbolu PKWiU 20.20.14.0 o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski i wpisane do rejestru produktów biobójczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, to Wnioskodawca ma prawo do zastosowania przy ich sprzedaży stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Fragment:

Aby Spółka, mogła stosować 8% stawkę VAT, Produkty muszą posiadać pozwolenie tymczasowe, bądź muszą być wpisane do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Wykaz Produktów Biobójczych prowadzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: „ Prezes ”), który dokonuje wpisów i zmian wpisów w wykazie na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Na chwilę obecną wykaz Produktów Biobójczych, który jest prowadzony w Urzędzie obejmuje produkty, które otrzymały pozwolenie na obrót zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o produktach biobójczych (oraz produkty, na które wydano pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie zgodnie z procedurami ujętymi w rozporządzeniu nr 528/2012, tzw. procedurami europejskimi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępnienia na rynku i stosowanie produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167/1). Wnioskodawca uzyskał stosowne pozwolenia, jego Produkty zostały, bowiem dopuszczone do obrotu na terenie Polski na mocy decyzji z dnia 9 września 2016r. nr. URPB 6752.16 (Produkt 1) oraz URPB 6751.16 (Produkt 2).

2017
10
maj

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku 8% do dostawy środków chemicznych biobójczych.

Fragment:

Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej. Przy czym, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Dodatkowo, należy wskazać, że na podstawie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. W myśl art. 16 ust. 1 powyższej ustawy, Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. W związku z powyższym, jak wynika z zapisu poz. 83 ww. załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające dopuszczone do obrotu oraz stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie przewidzianym regulacjami prawnymi powołanej wcześniej ustawy o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

2016
17
gru

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy preparatu biobójczego

Fragment:

Wątpliwości może budzić tylko ostatni warunek (wydanie pozwolenia tymczasowego albo wpis do rejestru produktów biobójczych). W ocenie Spółki nie powinien stać na przeszkodzie zastosowaniu stawki 8% fakt, że Produkt jest wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a Spółka posiada decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów - Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie pozwolenia na obrót Produktem wydaną na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. Produkt Spółki nie został wpisany do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych (taki wymóg przewidziano w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) tylko dlatego, że ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (weszła w życie 5 grudnia 2015 r.) nie zna już instytucji rejestru produktów biobójczych, a decyzja dla Spółki wydana została w kwietniu 2016 r. Instytucja ta znana była pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o produktach biobójczych, tj. ustawy 13 września 2002 r. (obowiązywała, gdy ustawodawca ustalał treść załącznika nr 3 do ustawy o VAT w obecnym brzmieniu).