Produkty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

W zakresie czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód

Fragment:

Spółka wykonuje następujące rodzaje działań promocyjnych z użyciem Produktu: Sprzedaż klientowi nowej maszyny, w której cenie zawiera się nieodpłatna usługa serwisowa związana z instalacją i uruchomieniem maszyny, w tym wlaniem do niej odpowiedniej mieszanki sporządzonej z Produktu. Nieodpłatne sporządzenie przez Spółkę odpowiedniej mieszanki z Produktu i nalanie jej do maszyny klienta, czemu nie towarzyszą inne transakcje. Testowe zużycie Produktu polegające na sporządzeniu przez Spółkę odpowiedniej mieszanki z Produktu i nalaniu jej do maszyny klienta. Testowanie może zakończyć się sukcesem lub porażką, co oceniane jest wg ściśle określonych kryteriów. W przypadku porażki, klient nie ponosi żadnych kosztów, a w przypadku sukcesu Spółka wystawia na jego rzecz fakturę za usługę serwisową. Zużycie chłodziwa na targach w celach demonstracyjnych. Demonstracja może dotyczyć zarówno samego Produktu, jak i maszyn, do pracy których Produkt jest niezbędny. Produkty zużyte bądź wydane nieodpłatnie przez Spółkę na w/w cele promocyjne, Spółka nabywa - także nieodpłatnie - od ich producenta, która regularnie uzupełnia przeznaczone na cele promocyjne zapasy Produktu posiadane przez Spółkę, W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że całokształt wykonywanych przez nią zlecanych przez klientów czynności, związanych z użyciem Produktu do napełnienia, uzupełnienia lub wymiany w maszynach, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług? Czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód? Niniejsza interpretacja odnosi się do pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych.

2018
17
maj

Istota:

1. Czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uPDOP, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uPDOP?
2. Czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju będącą przedmiotem świadczenie usług na rzecz innego podmiotu powiązanego na zasadach rynkowych tj. przy uwzględnieniu odpowiedniej marży uprawnia go do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uPDOP w nawiązaniu do art. 18d ust. 5?

Fragment:

W celu walidacji nowych bądź ulepszonych produktów przygotowywana jest partia produktów z przeznaczeniem na testy przeprowadzane przez uprawnione laboratorium w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność produktu z wymaganiami norm technicznych. Po zakończonych z sukcesem testach i uzyskaniu certyfikatu następuje ostateczne wdrożenie produktu do produkcji masowej. 7. Czy „ dokonywanie znaczących ulepszeń istniejących produktów ” nie sprowadza się do rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów? Zmiany istniejących produktów, ich znaczących ulepszeń, dokonywane są w oparciu o przyjętą procedurę kwalifikacyjną do podjęcia tych kosztownych dla firmy działań i mają charakter sporadyczny, zależny od uzasadnionych w danym przypadku potrzeb rynkowych lub potrzeby obniżenia ich kosztów produkcji. Nie są to działania rutynowe, wykonywane często i niemal automatycznie, podejmowane wobec dużej ilości produktów. 8. Jakich konkretnie znaczących ulepszeń istniejących produktów dokonuje Spółka? Działania firmy nakierowane są głównie na zwiększanie rentowności oferowanych produktów jak również na zwiększanie ich funkcjonalności wymaganej przez klientów lub usuwania ewentualnych słabych punktów danego produktu.

2018
15
kwi

Istota:

- brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom kartonu (zgrzewki) tego samego produktu lub kanistra 5 litrowego chemii stosowanej do mycia w zmywarkach lub czyszczenia powierzchni z użyciem maszyn myjących,
- podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów i produktów z rabatem do 99%

Fragment:

Akceptacja przez kierownika zamówienia na próbki ma na celu weryfikację ilości, rodzaju produktów przekazywanych w ramach testów i ocenę potencjału zakupowego przyszłego lub obecnego klienta, gdyż celem przekazywanych nieodpłatnie produktów w ramach testów jest zwiększenie sprzedaży a nie zaspokojenie potrzeb końcowych klienta. Przykładowo inna ilość danego produktu potrzebna jest do przetestowania u klienta posiadającego jedną restaurację czy jeden punkt odbioru, a inna ilość produktów w celach testów jest potrzebna by pozyskać do obsługi klienta posiadającego sieć restauracji, sieć hoteli lub firmę sprzątającą. Próbki towarów przekazywane są w opakowaniach, które stanowią jednostkę sprzedaży stosowaną w działalności Wnioskodawcy, zatem może to być karton tego samego produktu czy kanister 5 litrowy chemii stosowanej do mycia w zmywarkach lub czyszczenia powierzchni z użyciem maszyn myjących. Mając na uwadze, że przekazane w ramach testów produkty nie mogą zaspokajać potrzeb końcowych klienta w celu zaznajomienia klienta z produktem i jego właściwościami przekazywane są zawsze najmniejsze opakowania stanowiące jednostkę sprzedażową danego produktu, oznaczane naklejką informacyjną „ próbka towaru ”. Zgodnie (...)

2017
31
paź

Istota:

Bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu kontrahentowi (hurtowni lub aptece) produktów dodatkowych, których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto - ich nieodpłatne wydanie nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Fragment:

Sprzedawane w zestawie promocyjnym produkty mogą być zbywane odrębnie, a połączenie ich w zestaw ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży produktu głównego. W szczególności, częste mogą być sytuacje, w których Wnioskodawca nabywa produkty dodatkowe, tylko w celu ich dołączenia do produktu głównego. W przyszłości mogą wystąpić również sytuacje, w których dołączane do zestawu/łączone w zestawy będą towary produkowane przez Wnioskodawcę. Towary wchodzące w skład zestawu mogą być opodatkowane tą samą lub różnymi stawkami VAT. Przykładowo jako zestaw łączone mogą być następujące produkty: produkt główny: tran (stawka 5% VAT) i gratis:szczoteczka-gryzak (stawka 23% VAT) albo produkt główny: suplement diety z wyciągiem z żeń-szenia (stawka 8% VAT) i gratis: krem (stawka 23 %). Mogą również wystąpić inne konfiguracje, przykładowo produkt główny (stawka 23%), produkt dodatkowy (8% lub 5%), jak również produkt główny jak i dodatkowy opodatkowane mogą być tą samą stawką VAT (23%, 8% lub 5%). Wnioskodawca co do zasady nie prowadzi sprzedaży w kanale konsumenckim (na rzecz docelowych odbiorców produktów), zatem sprzedaje jednorazowo jednemu kontrahentowi (np. hurtowni lub aptece) większą ilość zestawów, np. w opakowaniu zbiorczym (karton, paleta etc.).

2017
18
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży produktów gastronomicznych do bezpośredniej konsumpcji (na rzecz konsumenta)

Fragment:

Czynności, które służą przygotowaniu tego produktu celem wydania konsumentowi w postaci np. podgrzania, mieszania, przyprawiania czy pakowania stanowią czynności dodatkowe, które dla celów opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie powinny zmieniać charakteru czynności głównej tj. czynności polegającej na sprzedaży produktu. W świetle art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), rzeczami są tylko przedmioty materialne. Sprzedawany przez Spółkę produkt ma postać materialną i wraz z jego sprzedażą zmienia się właściciel tej rzeczy. Usługi występujące wraz ze sprzedażą produktów gastronomicznych tj. podgrzanie, mieszanie, przyprawianie itp. nie wystąpiłyby gdyby nie produkt główny, przygotowaniu któremu one towarzyszą. Dlatego też, zdaniem tut. Organu, przedmiotem sprzedaży, w okolicznościach opisanych we wniosku, jest towar w postaci produktu gastronomicznego. Oznacza to, że czynność sprzedaży produktów gastronomicznych przez Spółkę, dokonywana na rzecz konsumentów podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Nie można więc, zgodzić się z Wnioskodawcą, że produkty gastronomiczne sprzedawane przez Spółkę nie stanowią towarów, w rozumieniu ustawy.

2017
10
maj

Istota:

Stawka podatku dla dostawy produktu pn. „prażynki ziemniaczano-pszenne solone” oraz „prażynki ziemniaczano-pszenne o smaku pomidorowo-serowym”.

Fragment:

Zgodnie z poz. 26 załącznika opodatkowaniu tą stawką podlegają towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 10.3 - „ Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ”. Zatem klasyfikacja produktów do PKWiU 10.31.14.0 zawiera się w powyższym grupowaniu, co w konsekwencji wskazuje na prawidłowość opodatkowania sprzedaży przedmiotowych produktów obniżoną 8% stawką VAT. Stanowisko takie potwierdził ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej 15 września 2016 r. o sygn.: IPPP3/4512-470/16-8/ISK. Ponadto, Spółka wskazuje, że choćby ze względu na fakt, że produkt taki, jaki chipsy ziemniaczane są opodatkowane stawką 8% VAT, na bazie zasady neutralności, zgodnie z którą wszystkie konkurencyjne względem siebie produkty powinny być objęte jednolitą stawką VAT, w przypadku produktów Spółki (konkurujących z chipsami ziemniaczanymi i innymi przekąskami opodatkowanymi 8% VAT), należy również zastosować stawkę 8% VAT. Opodatkowanie jednego rodzaju produktów inną stawką VAT, niż podobnych lub konkurencyjnych do nich produktów byłoby w sposób rażący sprzeczne z zasadą neutralności podatkowej oraz zasadą równego traktowania towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
10
maj

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Produktów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa produkuje i dystrybuuje szeroką gamę produktów, w tym produkty piwowarskie („ Produkty ”). Z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku, na którym działa Spółka, warunkiem zwiększenia wolumenu sprzedaży Produktów jest prowadzenie szeregu działań marketingowych. W ramach tych działań Spółka przekazuje nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) wybrane Produkty swoim kontrahentom (np. hurtowniom, marketom). Produkty są przekazywane celem zachęcenia potencjalnych nabywców do zakupu Produktów. W ten sposób, poprzez prezentowanie Produktów, a także informowanie kontrahentów o ofercie handlowej oraz aktualnych akcjach promocyjnych, Spółka aktywizuje sprzedaż Produktów (zwiększając jej wolumen). Co do zasady, Produkty są przekazywane wyłącznie podmiotom, które mają w swej ofercie towary Spółki. Spółka wskazuje również, że każdorazowe przekazanie towarów poprzedza stosowna analiza wynikająca ze strategii marketingowej Spółki, a także celu poszczególnych akcji promocyjnych.

2016
28
lis

Istota:

Czy ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej objęta jest dostawa hot-dogów i „produktów z pieca”?

Fragment:

Czynności, które służą przygotowaniu tego produktu celem wydania konsumentowi w postaci np. rozmrażania, podgrzania w specjalnych urządzeniach, stanowią czynności dodatkowe, które dla celów opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie powinny zmieniać charakteru czynności głównej tj. czynności polegającej na sprzedaży produktu. W świetle art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), rzeczami są tylko przedmioty materialne. Sprzedawany przez Spółkę produkt ma postać materialną i wraz z jego sprzedażą zmienia się właściciel tej rzeczy. Usługi występujące wraz ze sprzedażą produktów gastronomicznych tj. rozmrażanie, podgrzanie, przyprawianie itp. nie wystąpiłyby gdyby nie produkt główny, przygotowaniu któremu one towarzyszą. Dlatego też, zdaniem tut. Organu, przedmiotem sprzedaży, w okolicznościach opisanych we wniosku, jest towar w postaci produktu gastronomicznego. Oznacza to, że czynność sprzedaży produktów gastronomicznych przez Spółkę, dokonywana na rzecz konsumentów podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Nie można więc, zgodzić się z Wnioskodawcą, że produkty gastronomiczne sprzedawane przez Spółkę nie stanowią towarów, w rozumieniu ustawy.

2016
14
cze

Istota:

Czy w stosunku do transakcji sprzedaży Produktów Refundowanych zawieranych przez Spółkę z Dostawcą zastosowania nie znajduje art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

W związku z rozważanym przez Spółkę zwiększeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. w wyniku planowanego przejęcia przez Grupę części innej grupy kapitałowej) i związanym z tym powiększeniem portfela dystrybuowanych przez Spółkę produktów leczniczych i/lub zwiększeniem liczby dostawców, Spółka rozważa wdrożenie modelu dystrybucji Produktów (w tym Produktów Refundowanych) zgodnie z którym: Produkty nabywane będą przez Wnioskodawcę od zagranicznego dostawcy z Grupy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej („ Dostawca ”), będącego podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów z zakresu cen transferowych, następnie, Produkty dystrybuowane będą przez Spółkę na terytorium Polski do niezależnych (niepowiązanych) hurtowni farmaceutycznych („ Kontrahenci ”). W szczególności, w ramach Modelu, tytuł prawny do produktów przenoszony będzie z Dostawców na Spółkę i następnie ze Spółki na Kontrahentów. Zgodnie z postanowieniami Ustawy Refundacyjnej, refundowane mogą być produkty lecznicze spełniające kryteria zawarte w art. 10 ww. ustawy. Objęcie takich produktów refundacją, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy Refundacyjnej, następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia („ Decyzja refundacyjna ”). Elementem Decyzji refundacyjnej jest, zgodnie z art. 11 ust. 2, urzędowa cena zbytu produktu leczniczego w stosunku do którego wydawana jest decyzja („ Urzędowa cena zbytu ”).

2016
19
lut

Istota:

Istota nie można zgodzić się z Wnioskodawcą,że dostawa w zestawie adiuwantów wraz z produktem głównym będzie podlegała opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT, która będzie właściwa dla dostawy produktu głównego.

Fragment:

Podkreślania wymaga, iż ich oddzielne stosowanie (z wyłączeniem produktu głównego) jest z chemiczno-biologicznego punktu widzenia bezcelowe. Produkty same w sobie nie zapewniają bowiem takiego działania jak produkty główne, a mogą służyć jedynie jako je wspomagające, uzupełniające. Celem stosowania Produktów jest zawsze potrzeba zwiększenia skuteczności produktu głównego. Jak wskazano powyżej, w przypadku sprzedaży Adiuwantów w zestawach, Produkty dostarczane są wyłącznie z produktami głównymi, które sklasyfikowane są w grupowaniu 20.20.1 (żaden z produktów głównych nie jest klasyfikowany w grupowaniu 20.20.14, tj. środki odkażające). Dlatego też, w przypadku dostawy produktu głównego zastosowanie znajduje obniżona stawka 8%. W świetle powyższego, biorąc pod uwagę związek funkcjonalny Adiuwantów oraz produktów głównych, w ocenie Spółki, w przypadku dostawy zestawów, na które składają się produkty główne oraz Adiuwanty, zastosowanie winna znaleźć stawka 8% dla całego zestawu, tj. zarówno dla dostawy produktu głównego (będącego elementem podstawowym zestawu) jak i dołączonego do niego Adiuwantu (którego stosowanie bez produktu głównego byłoby bezcelowe z chemiczno-biologicznego punktu, a więc którego nabycie byłoby bezcelowe również z punktu widzenia potrzeb nabywcy).