Produkty | Interpretacje podatkowe

Produkty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej objęta jest dostawa hot-dogów i „produktów z pieca”?
Fragment:
Czynności, które służą przygotowaniu tego produktu celem wydania konsumentowi w postaci np. rozmrażania, podgrzania w specjalnych urządzeniach, stanowią czynności dodatkowe, które dla celów opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej nie powinny zmieniać charakteru czynności głównej tj. czynności polegającej na sprzedaży produktu. W świetle art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), rzeczami są tylko przedmioty materialne. Sprzedawany przez Spółkę produkt ma postać materialną i wraz z jego sprzedażą zmienia się właściciel tej rzeczy. Usługi występujące wraz ze sprzedażą produktów gastronomicznych tj. rozmrażanie, podgrzanie, przyprawianie itp. nie wystąpiłyby gdyby nie produkt główny, przygotowaniu któremu one towarzyszą. Dlatego też, zdaniem tut. Organu, przedmiotem sprzedaży, w okolicznościach opisanych we wniosku, jest towar w postaci produktu gastronomicznego. Oznacza to, że czynność sprzedaży produktów gastronomicznych przez Spółkę, dokonywana na rzecz konsumentów podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Nie można więc, zgodzić się z Wnioskodawcą, że produkty gastronomiczne sprzedawane przez Spółkę nie stanowią towarów, w rozumieniu ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji sprzedaży Produktów Refundowanych zawieranych przez Spółkę z Dostawcą zastosowania nie znajduje art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
W związku z rozważanym przez Spółkę zwiększeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. w wyniku planowanego przejęcia przez Grupę części innej grupy kapitałowej) i związanym z tym powiększeniem portfela dystrybuowanych przez Spółkę produktów leczniczych i/lub zwiększeniem liczby dostawców, Spółka rozważa wdrożenie modelu dystrybucji Produktów (w tym Produktów Refundowanych) zgodnie z którym: Produkty nabywane będą przez Wnioskodawcę od zagranicznego dostawcy z Grupy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej („ Dostawca ”), będącego podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów z zakresu cen transferowych, następnie, Produkty dystrybuowane będą przez Spółkę na terytorium Polski do niezależnych (niepowiązanych) hurtowni farmaceutycznych („ Kontrahenci ”). W szczególności, w ramach Modelu, tytuł prawny do produktów przenoszony będzie z Dostawców na Spółkę i następnie ze Spółki na Kontrahentów. Zgodnie z postanowieniami Ustawy Refundacyjnej, refundowane mogą być produkty lecznicze spełniające kryteria zawarte w art. 10 ww. ustawy. Objęcie takich produktów refundacją, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy Refundacyjnej, następuje w drodze decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia („ Decyzja refundacyjna ”). Elementem Decyzji refundacyjnej jest, zgodnie z art. 11 ust. 2, urzędowa cena zbytu produktu leczniczego w stosunku do którego wydawana jest decyzja („ Urzędowa cena zbytu ”).
2016
14
cze

Istota:
Istota nie można zgodzić się z Wnioskodawcą,że dostawa w zestawie adiuwantów wraz z produktem głównym będzie podlegała opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT, która będzie właściwa dla dostawy produktu głównego.
Fragment:
Podkreślania wymaga, iż ich oddzielne stosowanie (z wyłączeniem produktu głównego) jest z chemiczno-biologicznego punktu widzenia bezcelowe. Produkty same w sobie nie zapewniają bowiem takiego działania jak produkty główne, a mogą służyć jedynie jako je wspomagające, uzupełniające. Celem stosowania Produktów jest zawsze potrzeba zwiększenia skuteczności produktu głównego. Jak wskazano powyżej, w przypadku sprzedaży Adiuwantów w zestawach, Produkty dostarczane są wyłącznie z produktami głównymi, które sklasyfikowane są w grupowaniu 20.20.1 (żaden z produktów głównych nie jest klasyfikowany w grupowaniu 20.20.14, tj. środki odkażające). Dlatego też, w przypadku dostawy produktu głównego zastosowanie znajduje obniżona stawka 8%. W świetle powyższego, biorąc pod uwagę związek funkcjonalny Adiuwantów oraz produktów głównych, w ocenie Spółki, w przypadku dostawy zestawów, na które składają się produkty główne oraz Adiuwanty, zastosowanie winna znaleźć stawka 8% dla całego zestawu, tj. zarówno dla dostawy produktu głównego (będącego elementem podstawowym zestawu) jak i dołączonego do niego Adiuwantu (którego stosowanie bez produktu głównego byłoby bezcelowe z chemiczno-biologicznego punktu, a więc którego nabycie byłoby bezcelowe również z punktu widzenia potrzeb nabywcy).
2016
19
lut

Istota:
Dostawa w zestawie produktu D. wraz z produktem L. będzie podlegała opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT, która będzie właściwa dla dostawy produktu głównego i tym samym dla całości wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę z tego tytułu.
Fragment:
Zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uzyskania jak najlepszych efektów działania produktu L. np. na 0,2 kg produktu głównego używa się 0,5 l adiuwantu. Wnioskodawca zaznacza, że nie istnieje inne zastosowanie produktu D. niż jako adiuwant do herbicydów (produktu głównego). Produkt ten pełni funkcję wyłącznie pomocniczą do L., a jego właściwe wykorzystanie wymaga zastosowania produktu podstawowego. Produkt D. wykorzystywany osobno jest bezużyteczny. Klient nie uzyska żadnej wartości dodanej zakupując produkt D. bez produktu podstawowego. Należy zatem wskazać, że w powyższym przypadku produkt pomocniczy ma charakter stricte komplementarny do produktu głównego i jego zadanie ogranicza się do lepszego wykorzystania produktu L.. Skład produktu pomocniczego jest dobrany w taki sposób, aby po dodaniu go do produktu głównego poprawiał jego działanie. D. stanowi dodatek do produktu głównego, który w praktyce nie nadaje się do samodzielnego wykorzystywania. W konsekwencji klienci Wnioskodawcy zapewne nie kupowaliby produktu D., gdyby nie zakup produktu L.. W ocenie Wnioskodawcy, produkt L. powinien być przyporządkowany do grupowania PKWiU 20.20.1 (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Dz.
2015
25
gru

Istota:
Dotyczy zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy produktu pomocniczego właściwej dla dostawy produktu głównego i tym samym dla całości wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę z tego tytułu
Fragment:
Klient nabywa produkt D w celu wykorzystania Produkt w najlepszy możliwy sposób. Gdyby bowiem nie zakup produktu głównego, i dodanie D do jego składu, działanie Produkt nie dawałoby tak zadowalających efektów. Dodatkowo należy wskazać, że klient dokonuje zakupu obu produktów przede wszystkim w celu nabycia produktu . Produkt ten jest produktem głównym, który służy zwalczaniu chwastów w rolnictwie. Kupowany jednocześnie D, jest produktem wyłącznie pomocniczym i ma służyć lepszemu wykorzystaniu produktu . Niemniej jednak, klient nie zakupiłby produktu D, gdyby nie konieczność użycia produktu Lancet .Plus™ 125 WG. Zakup produktu pomocniczego nie jest zatem dla klienta celem samym w sobie. W konsekwencji, skutki podatkowe sprzedaży obu produktów powinny być zdominowane przez zasady opodatkowania VAT właściwe dla produktu głównego. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca jest zdania, że sprzedaż produktu D należy traktować jako dostawę produktu pomocniczego do produktu głównego, która powinna podlegać opodatkowaniu stawką VAT analogiczną jak dostawa produktu Produkt tj. 8% VAT. W konsekwencji, łączna sprzedaż obu produktów powinna podlegać opodatkowaniu jedną 8% stawką VAT.
2015
27
lis

Istota:
Czy w przedmiotowym stanie faktycznym w stosunku do transakcji nabycia Produktów Refundowanych przez Spółkę od Podmiotu Zagranicznego mają zastosowanie przepis art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT oraz przepisy Rozporządzenia?
Fragment:
Jednocześnie art. 2 pkt 6 Ustawy Refundacyjnej definiuje cenę zbytu netto jako cenę sprzedaży produktów refundowanych do podmiotów uprawnionych do obrotu, nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług. Kupno Produktów Refundowanych przez Spółkę od Podmiotu Zagranicznego odbywa się po cenach odpowiadających Urzędowym Cenom Zbytu wskazanych w Decyzjach Refundacyjnych. Ze względu na fakt, że Urzędowa Cena Zbytu zdefiniowana w Ustawie Refundacyjnej jest ceną uwzględniającą wartość podatku od towarów i usług (dalej: VAT), w przypadku nabywania Produktów Refundowanych od Podmiotu Zagranicznego i dostarczanych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, cena nabycia danego Produktu Refundowanego każdorazowo odpowiada wartości Urzędowej Ceny Zbytu pomniejszonej opolski podatek VAT. Z uwagi na obowiązujące przepisy o podatku VAT, Spółka kupując Produkty Refundowane od Podmiotu Zagranicznego dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i tzw. samonaliczenia podatku VAT. Tym sposobem, Spółka efektywnie ponosi ciężar „ nabycia ” danego Produktu Refundowanego po Urzędowej Cenie Zbytu zawierającej podatek VAT. W konsekwencji, cena Produktu Refundowanego w przypadku transakcji sprzedaży zawartej /pomiędzy Podmiotem Zagranicznym a Spółką stanowi Urzędową Cenę Zbytu.
2015
1
wrz

Istota:
Stawka podatku dla sprzedaży Produktów wskazanych w opisie sprawy, tj. wyrobów mleczarskich sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.51.52.00 „Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany”.
Fragment:
(...) Produkt 1), B. 120g – fermentowany produkt mleczny z wsadem o smaku caipirinha i 12% barwionych chrupek o smaku limonki, zawartości tłuszczu w produkcie gotowym 8,4% (dalej: Produkt 2). Jogurt produkowany jest poprzez fermentację mleka dokonywaną przez bakterie fermentacji mlekowej – lactobacillus bulgarius i Streptococcus thermophilus. Spółka otrzymała opinie klasyfikacyjne stwierdzające, że Produkty powinny być klasyfikowane do grupowania 10.51.52.00 „ Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany ” według Rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Na tle powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące prawidłowości stosowania przez niego stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedaży Produktów będących przedmiotem wniosku w 1) okresie od 28 lutego 2014 r. do 12 listopada 2014 r., w którym to okresie Spółka dokonywała sprzedaży Produktu 1 z zastosowaniem 5% stawki VAT oraz w 2) okresie od 5 maja 2014 r. do 17 listopada 2014 r., w którym to okresie Spółka dokonywała sprzedaży Produktu 2 z zastosowaniem 5% stawki VAT. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, opodatkowaniu 5% stawka podatku VAT podlega dostawa „ Wyrobów mleczarskich, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) ”, na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy.
2015
15
sie

Istota:
Pod. VAT, Dział V Miejsce świadczenia, Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług, art. 28b ust. 1miejsce świadczenia usługi nabycia we własnym imieniu własności określonych produktów, dostarczeniu ich w oznaczone miejsce na terytorium RP i przeniesieniu własności tych produktów na rzecz Klienta albo osoby (osób) przez niego wskazanej.
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka na rzecz Klienta świadczy usługę polegającą na nabyciu we własnym imieniu własności określonych produktów, dostarczeniu ich w oznaczone miejsce na terytorium RP i przeniesieniu własności tych produktów na rzecz Klienta albo osoby (osób) przez niego wskazanej. Na świadczoną usługę składają się następujące świadczenia, których wartość jest przez strony każdorazowo precyzyjnie i z osobna ustalana: nabycie własności produktów wskazanych przez Klienta w określonej liczbie; wydanie tych produktów Klientowi lub osobom określonym przez Klienta – z przeniesieniem ich własności na rzecz Klienta lub tych osób; bieżąca, kompleksowa obsługa Klienta w toku wykonywanej usługi na każdym jej etapie, w szczególności prowadzenie stałych kontaktów z przedstawicielami Klienta (tzw. client service). Usługa jest świadczona przez Spółkę na rzecz Klienta odpłatnie. Wynagrodzeniem Spółki pozostaje wynagrodzenie za liczbę godzin poświęconych na client service obliczone w oparciu o ustaloną z góry stawkę za jedną godzinę lub kwota prowizji stanowiąca ustalony z góry z Klientem procent wartości zakupionych przez Spółkę produktów. Za zakupione i wydane produkty Spółka obciąża Klienta fakturą VAT. Cena produktów na fakturze nie jest powiększona o marżę. Na fakturze VAT, oprócz pozycji określającej liczbę i cenę produktów, w osobnych pozycjach wymienione jest godzinowe wynagrodzenie Spółki i kwota prowizji.
2015
30
lip

Istota:
W przypadku wykupu Bankowych Papierów Wartościowych będących produktami strukturyzowanymi nabytych uprzednio w drodze spadku lub darowizny, wobec braku możliwości zastosowania regulacji w art. 5a pkt 12 ww. ustawy, uzasadnionym jest pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od pełnej wartości Bankowych Papierów Wartościowych stanowiących produkt strukturyzowany. Zatem w dniu wykupu przez emitenta Bankowych Papierów Wartościowych będących produktami strukturyzowanymi nabytymi w drodze spadku lub darowizny, powstanie obowiązek obliczenia i pobrania podatku dochodowego od pełnej ich wartości.
Fragment:
Z powyższego wynika, że przychód stanowiący wynagrodzenie od Bankowych Papierów Wartościowych będących produktami strukturyzowanymi, pomimo, że jest inny niż odsetkowy lub dyskontowy sposób ustalenia wynagrodzenia z tytułu ich posiadania - stanowi przychód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 cyt. Ustawy, tj. z odsetek i w związku z tym również podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Mając powyższe na uwadze oraz dyspozycję ww. przepisu art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Na tle tej regulacji oraz powyższej argumentacji w przypadku wykupu Bankowych Papierów Wartościowych będących produktami strukturyzowanymi nabytych uprzednio w drodze spadku lub darowizny, wobec braku możliwości zastosowania regulacji w art. 5a pkt 12 ww. ustawy, uzasadnionym jest pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od pełnej wartości Bankowych Papierów Wartościowych stanowiących produkt strukturyzowany. Zatem w dniu wykupu przez emitenta Bankowych Papierów Wartościowych będących produktami strukturyzowanymi nabytymi w drodze spadku lub darowizny, powstanie obowiązek obliczenia i pobrania podatku dochodowego od pełnej ich wartości.
2015
29
lip

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania produktów na rzecz pracowników Spółki;
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje zakupu: kawy, herbaty, ciastek, zupek błyskawicznych oraz innych tego rodzaju podobnych artykułów spożywczych (dalej „ Produkty ”) w celu wydania ich pracownikom Spółki. Przy zakupie wymienionych Produktów Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego. Produkty nabywane są w postaci nieprzetworzonej w takiej są one udostępniane pracownikom Spółki, poprzez umieszczenie ich w ogólnodostępnym pomieszczeniu kuchennym. Pracownicy mogą korzystać z Produktów jedynie w czasie i miejscu pracy. Wszystkie opisane wydania artykułów spożywczych dokonywane są w związku z realizowanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi. Dodatkowo, z uwagi na niewielką ilość jednorazowo udostępnionych produktów, przysługująca pracownikom porcja nigdy nie będzie przekraczała wartości 10zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle opisanych okoliczności faktycznych nieodpłatne wydawanie Produktów na rzecz swoich pracowników przez Spółkę jest opodatkowane podatkiem VAT... Zdaniem Spółki nie ma ona obowiązku naliczania podatku należnego od nieodpłatnego udostępniania swoim pracowników Produktów w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż zużycie Produktów dokonywane są każdorazowo wyłącznie w związku z realizowanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi i ich zużycie związane jest ze statusem pracownika w przedsiębiorstwie (Spółce).
2015
16
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Produkty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.