IPTPP2/4512-484/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów leczniczych
IPTPP2/4512-484/15-2/JSinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. produkt leczniczy
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów leczniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia, importu oraz wytwarzanych i sprzedawanych na terytorium kraju produktów leczniczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład X (dalej: „A.” lub „Spółka”) jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych („Produkty”) w Polsce. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), prowadzącym wyłącznie działalność opodatkowaną VAT. W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub z kraju spoza UE.

Przywożone Produkty:

 • posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz
 • mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. Nr 207, poz. 1293 („PKWiU 2008”).

Przywożone Produkty mogą być w statusie:

 • in-bulk” – są to Produkty w opakowaniu zbiorczym (lub zapakowane w blistry), przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, zgodnie z właściwymi procedurami przewidzianymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), lub
 • Kwarantanna” – są to Produkty w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub
 • Zwolniony do obrotu” – Produkty w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.

Dla celów podatku VAT, przywóz Produktów z państw członkowskich Unii Europejskiej rozpoznawany jest przez Spółkę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast przywóz Produktów spoza terytorium Unii Europejskiej jest traktowany jako import towarów. Przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej (CN) pod symbolami CN 3003 i 3004.

Jednocześnie, na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa farmaceutycznego A. zawarła z powiązanymi krajowymi spółkami z Grupy A. umowy w zakresie prowadzenia i rozliczania wytwarzania kontraktowego. Zgodnie z postanowieniami ww. umów Spółka wytwarza produkty lecznicze na zlecenie tychże spółek („Zleceniodawcy”) do statusu „Kwarantanna”, a następnie dokonuje ich sprzedaży (dostawy krajowej) do Zleceniodawców, którzy odpowiadają za ich zwolnienie do obrotu i dystrybucję na terenie Polski.

Każdy z produktów wytwarzanych w ramach wytwarzania kontraktowego („Produkty Zlecone”) posiada stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez Prezesa URLP na rzecz Zleceniodawców oraz mieści się w grupowaniu 21 PKWiU 2008.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu, w którym są przywożone do Polski (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów, A. jest uprawniona do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, niezależnie od statusu w jakim Produkty są przywożone do Polski.

Uzasadnienie

Zasadniczo, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej „Ustawa o VAT”), opodatkowaniu VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie stosownie do ust. 2 cyt. artykułu w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 88 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego” zakwalifikowane wg symbolu PKWiU ex 21, przy czym „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Z powyższego wynika, że aby można było zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% dla produktów leczniczych muszą być spełnione następujące warunki:

 1. produkty winny być sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21,
 2. produkty powinny być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Ad. 1

Jak Spółka wskazała na wstępie, w jej ocenie wszystkie Produkty mieszczą się w klasyfikacji 21 PKWiU 2008, niezależnie od statusu, w którym są przywożone do kraju. Klasyfikacja ta bowiem nie różnicuje produktów w zależności od ich statusu – tj. klasyfikacja ta jest taka sama zarówno dla produktów leczniczych w opakowaniu zbiorczym, w opakowaniu ostatecznym przed zwolnieniem do obrotu czy po dopuszczeniu do obrotu.

Ad. 2

Zgodnie z art. 3 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 Prawa farmaceutycznego zasadniczo do obrotu dopuszczone są produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) oraz produkty, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

W tym kontekście, jak wskazano na wstępie, wszystkie Produkty przywożone przez Spółkę stanowią produkt leczniczy w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, który w postaci wyrobu gotowego otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa URPL, na podstawie art. 3 ust. 3 Prawa farmaceutycznego.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, zważywszy, iż nabywane Produkty:

 • są produktami leczniczymi w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, do których odwołuje się Ustawa o VAT,
 • mieszczą się w grupowaniu 21 PKWiU 2008,
 • w postaci wyrobu gotowego zostały dopuszczone do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa URPL,

Spółka dokonując wewnątrzwspólnotowego przywozu takich produktów leczniczych, uprawniona jest do zastosowania obniżonej stawki VAT (8%) bez względu na ich status (tj. in-bulk, Kwarantanna, Zwolniony do obrotu).

Prawidłowość powyższego podejścia została także potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPP3/443-104/11-6/MPe) wskazał: „stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe produkty zostały sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21 oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego Wnioskodawca ma prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT od ich nabycia wewnątrzwspólnotowego niezależnie od tego czy produkty przywożone są w opakowaniach zbiorczych (w postaci „bulku” lub zapakowane w blistry), czy też w opakowaniach detalicznych przeznaczonych dla pacjenta”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex” – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wskazać należy, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Podkreślić trzeba, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Należy jednak mieć na uwadze, że, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednocześnie, stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 88 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego” zakwalifikowane wg symbolu PKWiU ex 21, przy czym „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Kwalifikacja towaru do kategorii produktów leczniczych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy przywoływanej ustawy nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru jako produktu leczniczego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji i kwalifikacji produktów leczniczych określone zostały w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne i do niej ustawodawca zawarł odwołanie w powołanej wyżej pozycji załącznika nr 3 do ustawy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W myśl ust. 3 powołanego artykułu, organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgodnie z art. 2 pkt 26 powołanej ustawy, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu – jest decyzja wydana przez uprawniony organ, potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do pkt 32 wyżej wskazanego artykułu, produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Z kolei surowcem farmaceutycznym – w oparciu o pkt 40 tegoż artykułu – jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro Produkty przywożone w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia – jak wskazał Wnioskodawca – są sklasyfikowane według PKWiU do grupy 21 oraz posiadają stosowne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, to Wnioskodawca – zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy – ma prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów niezależnie od tego czy są one przywożone w statusie „in-bulk”, „Kwarantanna”, czy „Zwolniony do obrotu”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów leczniczych. Natomiast wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT dla:

 • importu produktów leczniczych został rozpatrzony interpretacją indywidualną Nr IPTPP2/4512-484/15-3/JS,
 • wytwarzanych i sprzedawanych na terytorium kraju produktów leczniczych został rozpatrzony interpretacją indywidualną Nr IPTPP2/4512-484/15-4/JS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IPPP3/4512-395/15-3/KT | Interpretacja indywidualna

produkt leczniczy
IPTPP2/4512-485/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP2/4512-724/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.