IPPP3/4512-773/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu w którym są przywożone do Polski?
IPPP3/4512-773/15-3/IGinterpretacja indywidualna
 1. import (przywóz)
 2. produkt leczniczy
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla importowanych produktów leczniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla importowanych produktów leczniczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. Sp. z o.o. (dalej: „A.” lub „Spółka”) jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych („Produkty”) w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z kraju spoza UE.

Przywożone Produkty:

 • posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz
 • mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. Nr 207, poz.1293 („PKWiU 2008”).

Przywożone Produkty mogą być w statusie:

 • in-bulk” - są to produkty w opakowaniu zbiorczym (lub zapakowane w blistry), przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, zgodnie z właściwymi procedurami przewidzianymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), lub
 • Kwarantanna” - są to produkty w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub
 • Zwolniony do obrotu” - produkty w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.

Dla celów podatku VAT, przywóz Produktów spoza terytorium Unii Europejskiej jest traktowany jako import towarów. Przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej (CN) pod symbolami CN 3003 i 3004 .

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), prowadzącym wyłącznie działalność opodatkowaną VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu w którym są przywożone do Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania importu Produktów, A. jest uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, niezależnie od statusu w jakim Produkty są przywożone do Polski.

Zasadniczo, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega także import towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. l.

Jednocześnie stosownie do ust. 2 cyt. artykułu w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust 12 i art. 114 ust. 1.

Z treści art. 41 ust. 15 ustawy wynika, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

W tym kontekście Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 743) określił wykaz towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług” w poz. 230 pod symbolem CN *3003 wymieniono „Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowne w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej” - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego” oraz w poz. 231 pod symbolem CN *3004 wymieniono „Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowne w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej” - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Tym samym, opodatkowaniu według stawki 8% podlegają zarówno pakowane, jak i niepakowane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. W tym kontekście, z uwagi na fakt, że nabywane Produkty:

 • są produktami leczniczymi w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, do których odwołuje się Ustawa o VAT,
 • są zidentyfikowane pod symbolami CN 3003 i 3004
 • w postaci wyrobu gotowego zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pozwolenia wydanego przez URPL,
  Spółka dokonując importu takich produktów leczniczych, uprawniona jest do zastosowania obniżonej stawki VAT (8%) bez względu na ich status (tj. in-bulk, Kwarantanna, Zwolniony do obrotu).

Prawidłowość powyższego podejścia została także potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2011 (sygn. IPPP3/443-104/11-8/MPe) wskazał: „import będących przedmiotem zapytania produktów leczniczych niezależnie od tego czy produkty przywożone są w opakowaniach zbiorczych (w postaci „bulku" lub zapakowane w blistry), czy też w opakowaniach detalicznych przeznaczonych dla pacjenta, które zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej CN pod symbolem 3003 i 3004, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego winien być opodatkowany 8% stawką podatku VAT”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, stosownie do ust. 2 cyt. artykułu w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 oraz art. 146f.

Z treści art. 41 ust. 15 ustawy wynika, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

W rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 743) Minister Finansów określił wykaz towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) stanowiące odpowiednio załączniki do nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług” w poz. 230 pod symbolem CN *3003 wymieniono „Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowne w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej” – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz w poz. 231 pod symbolem CN *3004 wymieniono „Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowne w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej” – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych („Produkty”) w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z kraju spoza UE.

Przywożone Produkty:

 • posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz
 • mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. Nr 207, poz.1293 („PKWiU 2008”).

Przywożone Produkty mogą być w statusie:

 • in-bulk” - są to produkty w opakowaniu zbiorczym (lub zapakowane w blistry), przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, zgodnie z właściwymi procedurami przewidzianymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), lub
 • Kwarantanna” - są to produkty w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub
 • Zwolniony do obrotu” - produkty w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.

Dla celów podatku VAT, przywóz Produktów spoza terytorium Unii Europejskiej jest traktowany jako import towarów. Przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej (CN) pod symbolami CN 3003 i 3004 .

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), prowadzącym wyłącznie działalność opodatkowaną VAT.

Produkty lecznicze objęte wnioskiem, przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej (CN) pod symbolami CN 3003 i 3004.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe produkty lecznicze posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, niezależnie od tego czy produkty przywożone są w opakowaniach zbiorczych (w postaci „bulku” lub zapakowane w blistry) przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, czy też w statusie „Kwarantanna” - w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub też w statusie „Zwolniony do obrotu” - w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, które zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej CN pod symbolem 3003 i 3004, ich import winien być opodatkowany 8% stawką podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej kwestii jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie stawki podatku VAT dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktów leczniczych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import (przywóz)
ITPP2/443-683/12/AK | Interpretacja indywidualna

produkt leczniczy
IPPP3/4512-773/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.