IPPP3/4512-773/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu, w którym są przywożone do Polski?
IPPP3/4512-773/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 2. produkt leczniczy
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktów leczniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktów leczniczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. Sp. z o.o. (dalej: „A.” lub „Spółka”) jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych („Produkty”) w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE).

Przywożone Produkty:

 • posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz
 • mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. Nr 207, poz.1293 („PKWiU 2008”).

Przywożone Produkty mogą być w statusie:

 • in-bulk” - są to produkty w opakowaniu zbiorczym (lub zapakowane w blistry), przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, zgodnie z właściwymi procedurami przewidzianymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), lub
 • Kwarantanna” - są to produkty w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub
 • Zwolniony do obrotu” - produkty w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.

Dla celów podatku VAT, przywóz Produktów z państw członkowskich Unii Europejskiej rozpoznawany jest przez Spółkę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast przywóz Produktów spoza terytorium Unii Europejskiej jest traktowany jako import towarów. Przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej zidentyfikowane są w Nomenklaturze Scalonej (CN) pod symbolami CN 3003 i 3004 .

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), prowadzącym wyłącznie działalność opodatkowaną VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu, w którym są przywożone do Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów, A. jest uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, niezależnie od statusu, w jakim Produkty są przywożone do Polski.

Zasadniczo, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. dalej „Ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. l.

Jednocześnie stosownie do ust. 2 cyt. artykułu w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 88 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego” zakwalifikowane wg symbolu PKWiU ex 21, przy czym „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Z powyższego wynika, że aby można było zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% dla produktów leczniczych muszą być spełnione następujące warunki:

 1. produkty winny być sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21,
 2. produkty powinny być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Ad. 1

Jak Spółka wskazała na wstępie, w jej ocenie wszystkie Produkty mieszczą się w klasyfikacji 21 PKWiU 2008, niezależnie od statusu, w którym są przywożone do kraju. Klasyfikacja ta bowiem nie różnicuje produktów w zależności od ich statusu - tj. klasyfikacja ta jest taka sama zarówno dla produktów leczniczych w opakowaniu zbiorczym, w opakowaniu ostatecznym przed zwolnieniem do obrotu czy po dopuszczeniu do obrotu.

Ad. 2

Zgodnie z art. 3 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 Prawa Farmaceutycznego zasadniczo do obrotu dopuszczone są produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) oraz produkty które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

W tym kontekście, jak wskazano na wstępie, wszystkie Produkty przywożone przez Spółkę są produktami leczniczymi w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, które w postaci wyrobu gotowego otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa URPL, na podstawie art. 3 ust. 3 Prawa farmaceutycznego.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, zważywszy, iż nabywane Produkty:

 • są produktami leczniczymi w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, do których odwołuje się Ustawa o VAT,
 • mieszczą się w grupowaniu 21 PKWiU 2008,
 • w postaci wyrobu gotowego zostały dopuszczone do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa URPL,
  Spółka dokonując wewnątrzwspólnotowego przywozu takich produktów leczniczych, uprawniona jest do zastosowania obniżonej stawki VAT (8%) bez względu na ich status (tj. in- bulk, Kwarantanna, Zwolniony do obrotu).

Prawidłowość powyższego podejścia została także potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2011 (sygn. IPPP3/443-104/11-6/MPe) wskazał: „stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe produkty zostały sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21 oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego Wnioskodawca ma prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT od ich nabycia wewnątrzwspólnotowego niezależnie od tego czy produkty przywożone są w opakowaniach zbiorczych (w postaci „bulku” lub zapakowane w blistry), czy też w opakowaniach detalicznych przeznaczonych dla pacjenta”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, stosownie do ust. 2 cyt. artykułu w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 oraz art. 146f.

W poz. 88 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego” zakwalifikowane wg symbolu PKWiU ex 21, przy czym „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Z powyższego wynika, że aby można było zastosować stawkę VAT w wysokości 8% dla produktów leczniczych muszą być spełnione następujące warunki:

 1. produkty te zostały sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21,
 2. produkty te są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE).

Przywożone Produkty:

 • posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz
 • mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. Nr 207, poz.1293 („PKWiU 2008”).

Przywożone Produkty mogą być w statusie:

 • in-bulk” - są to produkty w opakowaniu zbiorczym (lub zapakowane w blistry), przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, zgodnie z właściwymi procedurami przewidzianymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., dalej „Prawo farmaceutyczne”), lub
 • Kwarantanna” - są to produkty w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub
 • Zwolniony do obrotu” - produkty w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.

Dla celów podatku VAT, przywóz Produktów z państw członkowskich Unii Europejskiej rozpoznawany jest przez Spółkę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), prowadzącym wyłącznie działalność opodatkowaną VAT.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe produkty zostały sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21 oraz posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT od ich nabycia wewnątrzwspólnotowego niezależnie od tego czy produkty przywożone są w opakowaniach zbiorczych (w postaci „bulku” lub zapakowane w blistry) przeznaczone do zapakowania w opakowania detaliczne i do zwolnienia do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, czy też w statusie „Kwarantanna” - w opakowaniach detalicznych przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną, lub też w statusie „Zwolniony do obrotu” - w postaci wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej kwestii jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie stawki podatku VAT dla importowanych produktów leczniczych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie wewnątrzwspólnotowe
ITPP2/443-42/13/PS | Interpretacja indywidualna

produkt leczniczy
IPTPP2/4512-484/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.