Produkt leczniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkt leczniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

Stawki podatku VAT dla importu produktów leczniczych

Fragment:

(...) produktu leczniczego ... podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 8%, ponieważ ten produkt leczniczy podlega sklasyfikowaniu wg PKWiU do grupowania ex 21 i Wnioskodawca posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia, import w postaci bulku produktu leczniczego ... podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 8%, ponieważ ten produkt leczniczy podlega sklasyfikowaniu wg PKWiU do grupowania ex 21 i Wnioskodawca posiada stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wystawione przez belgijski instytut ..., które to pozwolenie, mimo że wydane przez instytucję innego państwa członkowskiego, w ślad za dyrektywą 2001/83/WE powinno być honorowane przez organy Polski, import w postaci bulku produktu leczniczego ... podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 8%, ponieważ ten produkt leczniczy podlega sklasyfikowaniu wg PKWiU do grupowania ex 21 i Wnioskodawca posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia, import w postaci bulku produktu leczniczego ... podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 8%, ponieważ ten produkt leczniczy podlega sklasyfikowaniu wg PKWiU do grupowania ex 21 i Wnioskodawca posiada stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wystawione (...)

2017
11
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi przechowywania produktów leczniczych.

Fragment:

Procedura przyjęcia i wydania produktów leczniczych wynika także z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W związku z zadanym przez organ pytaniem Wnioskodawca pragnie wskazać, co następuje: nieruchomość, w której świadczone są przedmiotowe usługi jest zindywidualizowana zarówno w umowie z usługobiorcą, jak i poprzez fakt, że przedmiotowe usługi (dotyczące produktów leczniczych) mogą być świadczone jedynie w magazynie hurtowni farmaceutycznej, na prowadzenie którego zgodę wyraził Główny Inspektor Farmaceutyczny w zezwoleniu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381 ze zm.); usługi te zatem nie mogą być świadczone w dowolnym innym miejscu, a produkty lecznicze nie mogą być swobodnie przemieszczane; nieruchomość, w której mogą być świadczone usługi przechowywania produktów leczniczych musi spełniać szereg wymogów technicznych, co jest weryfikowane w procedurze uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wykonywanie czynności przechowywania produktów leczniczych, jak również podczas kontroli wykonywanych w trakcie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; nieruchomość ta jest zindywidualizowana w zezwoleniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego (art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

2017
22
maj

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy

Fragment:

Jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, które mogą być podawane ludziom w celu stawiania diagnozy leczniczej lub przywracania, korygowania lub modyfikacji funkcji fizjologicznych u ludzi, są traktowane jak produkt leczniczy”. Co istotne, także regulacje unijne nie wskazują, że jednym z warunków uznania produktów za produkty lecznicze jest fakt posiadania dla tych produktów pozwolenia na obrót wydanego przez odpowiednie organy. Reasumując, powyższa analiza potwierdza, że poprzez wskazanie w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy akcyzowej pojęcia produktów leczniczych należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy i prawo farmaceutyczne, a więc te spełniające kryteria określone w art. 2 pkt 32 tej ustawy. Zwolnienie napojów alkoholowych do produkcji produktów leczniczych W ocenie Wnioskodawcy fakt przerejestrowania produkowanych produktów leczniczych - w efekcie dokonanie zgłoszenia produktów do Prezesa jako wyroby medyczne, nie ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 32 ust 4 pkt 3 lit. b) ustawy akcyzowej. Potwierdza to przede wszystkim literalne brzmienie tego przepisu, które w żaden sposób nie odnosi się do obowiązków uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia. Zgodnie z jego treścią: „Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 3) napoje alkoholowe używane: (...), b) do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, (...), - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust, 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3”.

2017
16
maj

Istota:

Uznanie sprzedaży wytworzonego Produktu Leczniczego terapii zaawansowanej za dostawę towaru, stawka VAT 8%

Fragment:

Zgodnie z uzyskaną zgodą GIF oraz art. 3 ust. 4 pkt 7 ustawy Prawo farmaceutyczne, opisany powyżej Produkt Leczniczy jest dopuszczony do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia jako tzw. produkt leczniczy terapii zaawansowanej. W ocenie Wnioskodawcy Produkt Leczniczy powinien być zaliczany do grupowania 21 PKWiU 2008 „ Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne ”, a konkretnie pod pozycją 21.10.60.0 - „ Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Przedmiotem wątpliwości Spółki jest, jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować do dostawy wytworzonego Produktu Leczniczego. Z powołanego wyżej przepisu art. 3 ust. 4 pkt 7 ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia wydawanego przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, produkty lecznicze terapii zaawansowanej. Produkt leczniczy terapii zaawansowanej stosowany u ludzi został zdefiniowany w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. [ art. 2 ust. 1 lit. a) i b)], jako produkt leczniczy terapii genowej, produkt leczniczy somatycznej terapii komórkowej lub produkt inżynierii tkankowej, który zawiera zmodyfikowane komórki lub tkanki lub składa się z takich komórek lub tkanek, oraz jest przedstawiany jako produkt posiadający właściwości regeneracji, naprawy lub zastępowania tkanki ludzkiej lub jest stosowany lub podawany ludziom w takim celu.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania dostawy danego produktu leczniczego, który został sklasyfikowany wg PKWiU do grupy ex 21 oraz posiada stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

Fragment:

Z kolei surowcem farmaceutycznym – w oparciu o pkt 40 tegoż artykułu – jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych. Z cytowanych przepisów wynika, że aby można było zastosować stawkę VAT w wysokości 8% dla produktów leczniczych muszą być spełnione następujące warunki: dany produkt leczniczy został sklasyfikowany wg PKWiU do grupowania ex 21, dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego lub dany produkt leczniczy, bez względu na symbol PKWiU, jest dopuszczony do obrotu na terytorium kraju, który uzyskał pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. Cytowane wyżej przepisy prawa farmaceutycznego określają wprost, że tylko dany produkt leczniczy dla którego została wydana decyzja, przez uprawniony organ, może być dopuszczony do obrotu na terytorium kraju. Natomiast w ustawie o podatku VAT w poz. 88 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca wskazuje, że opodatkowanie stawką obniżoną w wysokości 8% może korzystać wyłącznie produkt leczniczy. Zatem produktem leczniczym, dla dostawy którego można zastosować stawkę obniżoną do wysokości 8%, będzie produkt leczniczy o konkretnej nazwie handlowej, który jest substancją (...)

2015
4
gru

Istota:

Czy na podstawie przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu, w którym są przywożone do Polski?

Fragment:

W poz. 88 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały „ Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego ” zakwalifikowane wg symbolu PKWiU ex 21, przy czym „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Z powyższego wynika, że aby można było zastosować stawkę VAT w wysokości 8% dla produktów leczniczych muszą być spełnione następujące warunki: produkty te zostały sklasyfikowane wg PKWiU do grupy ex 21, produkty te są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE). Przywożone Produkty: posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („ URPL ”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.

2015
4
gru

Istota:

Czy na podstawie przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu w którym są przywożone do Polski?

Fragment:

(...) produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz w poz. 231 pod symbolem CN *3004 wymieniono „ Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowne w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej ” – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych („ Produkty ”) w Polsce. W ramach prowadzonej działalności, Spółka dokonuje m.in. przywozu na terytorium Polski produktów leczniczych wytworzonych na jej rzecz przez partnerów biznesowych z kraju spoza UE. Przywożone Produkty: posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („ URPL ”) lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz mieszczą się w grupowaniu 21 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.

2015
2
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów leczniczych

Fragment:

Przepisy przywoływanej ustawy nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru jako produktu leczniczego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji i kwalifikacji produktów leczniczych określone zostały w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne i do niej ustawodawca zawarł odwołanie w powołanej wyżej pozycji załącznika nr 3 do ustawy. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W myśl ust. 3 powołanego artykułu, organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z art. 2 pkt 26 powołanej ustawy, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu – jest decyzja wydana przez uprawniony organ, potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do pkt 32 wyżej wskazanego artykułu, produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

2015
2
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla importu produktów leczniczych

Fragment:

Przepisy przywoływanej ustawy nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru jako produktu leczniczego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji i kwalifikacji produktów leczniczych określone zostały w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne i do niej ustawodawca zawarł odwołanie w powołanych wyżej pozycjach załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W myśl ust. 3 powołanego artykułu, organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z art. 2 pkt 26 powołanej ustawy, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu – jest decyzja wydana przez uprawniony organ, potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do pkt 32 wyżej wskazanego artykułu, produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

2015
2
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla wytwarzanych i sprzedawanych na terytorium kraju produktów leczniczych

Fragment:

Przepisy przywoływanej ustawy nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru jako produktu leczniczego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji i kwalifikacji produktów leczniczych określone zostały w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne i do niej ustawodawca zawarł odwołanie w powołanej wyżej pozycji załącznika nr 3 do ustawy. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W myśl ust. 3 powołanego artykułu, organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z art. 2 pkt 26 powołanej ustawy, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu – jest decyzja wydana przez uprawniony organ, potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do pkt 32 wyżej wskazanego artykułu, produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.