IPPP3/443-1125/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zużycie technologiczne wyrobów gazowych do ogrzewania pomieszczeń, które jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych używanych do produkcji, magazynowania i przesyłania wyrobów energetycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie używanych do produkcji, magazynowania i przesyłania wyrobów energetycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową zajmującą się między innymi wydobyciem i przetwarzaniem wyrobów gazowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym oraz ich dostarczaniem do odbiorców indywidualnych oraz biznesowych.

Spółka jest pośredniczącym podmiotem gazowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 2 ustawy o podatku akcyzowym Spółka jest podatnikiem akcyzy także w związku z zużyciem własnym wyrobów gazowych.

Na terenie jednostek organizacyjnych Spółki prowadzona jest produkcja wyrobów gazowych. Dotyczy to zarówno wydobycia wyrobów gazowych, ale także, jak stanowi art. 81 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wytwarzania lub przetwarzania wyrobów gazowych.

W szczególności:

 • produkcja wyrobów gazowych rozumiana jako wydobycie wyrobów gazowych ma miejsce w Spółce np. na terenie w kopalni i ośrodków zbioru gazu.
 • produkcja rozumiana jako wytwarzanie wyrobów gazowych prowadzona jest np. na terenie instalacji mieszalni i rozprężalni gazu płynnego propan-butan, gdzie są wytwarzane gazy propan-butan-powietrze oraz propan-butan- rozprężony (tego rodzaju wyroby gazowe mają kod CN 2711 29 00 i są wytwarzane z gazu płynnego propan butan o kodzie CN 2111 19 00, który nie jest wyrobem gazowym).
 • produkcja rozumiana jako przetwarzanie wyrobów gazowych prowadzona jest np. na terenie odazowtowni gazu, na terenie instalacji osuszania gazu, na terenie instalacji regazyfikacji (przykładowo proces odazotowania gazu zaazotowanego prowadzony w odazotowaniach gazu jest przetwarzaniem wyrobów gazowych).

Na terenie jednostek organizacyjnych Spółki, w których ma miejsce produkcja wyrobów gazowych, ma miejsce także zużycie wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów gazowych, które to zużycie, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, podlega zwolnieniu z akcyzy. Przykładem zużycia wyrobów gazowych do produkcji wyrobów gazowych jest zużycie gazu na potrzeby tzw. Sekcji usuwania wilgoci z gazu (tzw. osuszania gazu) w trakcie którego gaz jest spalany w celu uzyskania ciepła potrzebnego do przeprowadzenia procesu osuszania gazu. Dodatkowo na terenie jednostek organizacyjnych Spółki prowadzone jest magazynowanie, a także przesyłanie wyrobów gazowych. Na terenie tych jednostek organizacyjnych ma miejsce zużycie wyrobów gazowych na potrzeby magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych, które to zużycie, zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym podlega zwolnieniu z akcyzy (o ile jest to zużycie do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń). Przykładem takiego zużycia jest zużycie gazu do napędu tłoczni w podziemnych magazynach gazu.

W dalszej części niniejszego wniosku podlegające zwolnieniu zużycie wyrobów gazowych na potrzeby produkcji albo magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych będzie także określane jako „zużycie technologiczne”.

W ramach przedmiotowego zużycia technologicznego istnieją takie jego rodzaje, w których wyroby gazowe są zużywane w celu ogrzewania pomieszczeń gdzie pracują urządzenia służące do produkcji wyrobów gazowych lub do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych.

Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do produkcji wyrobów gazowych lub do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych, muszą być ogrzewane bo prawidłowe działanie tych urządzeń wymaga utrzymywania określonej temperatury. Tak więc bez ogrzewania przedmiotowych pomieszczeń nie byłoby możliwe prawidłowe prowadzenie produkcji, magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych.

W pomieszczeniach tych jedynie okresowo przebywają operatorzy wykonujący czynności eksploatacyjne przy zabudowanych tam urządzeniach służących do produkcji, magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych. W dalszej części wniosku opisywane zużycie będzie określane jako „zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń”.

Konieczność ogrzewania pomieszczeń z urządzeniami technologicznymi służącymi do produkcji wyrobów energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa, LPG) występuje w większości jednostek produkcyjnych podległych pod odział Spółki - Oddział Wydobywczy w Z. W jednostkach tych występują pomieszczenia, budynki przemysłowe, kontenery techniczne, w których znajdują się urządzenia biorące udział w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Przy czym muszą one pracować w określonej temperaturze.

W obecnie stosowanej technologii występują kontenery technologiczne/budynki produkcyjne obejmujące kontenery pomieszczenia osuszania, kontenery regeneracji glikoli oraz kontenery pomiarowni zdawczej.

Przykładem tak funkcjonującej instalacji jest Kopalnia Gazu Ziemnego K. Kopalnia została wybudowana w tzw. „grzebieniowym” systemie zbioru gazu. W tym układzie technologicznym gaz jest wstępnie uzdatniany na Instalacjach stref przyodwiertowych zlokalizowanych bezpośrednio przy otworach eksploatacyjnych, a następnie kolektorem zbiorczym transportowany jest na ośrodek centralny zbioru gazu, gdzie poddawany jest dalszym procesom uzdatniania w celu osiągnięcia parametrów handlowych.

Przy odwiercie znajduje się instalacja technologiczna strefy przyodwiertowej, której zadaniem jest redukcja ciśnienia gazu, wstępna separacja wody złożowej, podgrzewanie lub schłodzenie gazu do wymaganej temperatury, pomiar parametrów eksploatacyjnych, dozowanie inhibitorów korozji i hydratów, regulacja ilości wydobywanego gazu oraz zamknięcie odwiertu w sytuacjach przekroczenie założonych parametrów procesowych. Instalacje te są bezobsługowe w pełni zautomatyzowane i sterowane zdalnie z poziomu ośrodka centralnego kopalni.

Wszystkie urządzenia technologiczne na poszczególnych strefach przyodwiertowych zabudowane są w pomieszczeniu (kontener technologiczny). Kontenery technologiczne, w celu zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem płynów złożowych oraz tworzeniem się hydratów (krystaliczna forma węglowodorów i wody złożowej powodująca niedrożność instalacji), są ogrzewane w okresie zimowym z wykorzystaniem rodzimego gazu spalanego w promiennikach katalitycznych zabudowanych wewnątrz kontenerów. Dodatkowo na strefie przyodwiertowej posadowiony jest kontener A. (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka), w którym znajdują się szafy sterownicze, urządzenia do transmisji danych, lokalny panel operatorski, rozdzielnie elektryczne oraz agregat prądotwórczy. Kontener ten jest również ogrzewany w okresie zimowym, z wykorzystaniem rodzimego gazu, w celu zapewnienia wymaganej temperatury pracy zabudowanych tam systemu sterowania.

Po wstępnej obróbce na terenie stref przyodwiertowych gaz kierowany jest do ośrodka centralnego gdzie poddawany jest procesom odwadniania, osuszania w glikolowych instalacjach absorpcyjnych, adsorpcyjnego odrtęciania, filtracji oraz podlega ilościowemu i jakościowemu opomiarowaniu. Część instalacji produkcyjnej ośrodka centralnego, również zabudowana jest w kontenerach technologicznych ogrzewanych w okresie zimowym w celu zapobieżenia zjawiskom zamarzania wody złożowej i płynów technologicznych, powstawania hydratów oraz w celu zapewnienia wymaganej temperatury pracy urządzeń systemu sterowania.

Z uwagi na zastosowanie zaawansowanych systemów sterowania procesem produkcyjnym obecność obsługi obiektu w kontenerach technologicznych sprowadza się jedynie do kontroli prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, okresowego wykonywania prac konserwacyjno-remontowych oraz zadziałania w sytuacjach awaryjnych.

Przykład:

1/ tłocznie gazu pracujące bez stałej obsługi, umieszczone są w oddzielnych budynkach kontenerowych min 2 szt. tj. pracująca i rezerwowa. Tłocznia rezerwowa (nie pracująca) wymaga w okresie zimowym ogrzania do temperatury umożliwiającej szybkie włączenie do ruchu. Bez ogrzania proces rozruchu trwałby min. 12 godzin a urządzenia elektroniczne uległyby uszkodzeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy ogrzewanie tych pomieszczeń jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do produkcji wyrobów gazowych...
 2. Czy zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy ogrzewanie tych pomieszczeń jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

W ocenie Wnioskodawcy zużycie technologiczne, do ogrzewania pomieszczeń podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym „zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się między innymi wyroby gazowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym.

W przypadku Spółki zwolnieniu podlegać będzie więc zużycie technologiczne w procesie produkcji wyrobów gazowych. Zwolnienie określone w art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym implementuje w ustawie o podatku akcyzowym przepisy dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE,L,2003.283.51, zwanej dalej „dyrektywą energetyczną”, która w art. 21 ust. 3 przewiduje, że „Zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu produkującego produkty energetyczne nie jest uważane za zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania podatkowego, jeśli zużyciu ulegają produkty energetyczne produkowane na terenie zakładu. Państwa Członkowskie mogą uznać także zużycie energii elektrycznej i innych produktów energetycznych niewyprodukowanych na terenie takiego zakładu (...) jako niepowodujące powstania zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania podatkowego.

Należy po pierwsze wskazać, że w art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca nie określił jaki sposób zużycia (do celów opałowych czy do celów napędowych) może być zwolniony na gruncie tego przepisu. Zwolnienie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym może być więc stosowane w przypadku gdy ma miejsce zużycie w celu opałowym. Wystarczającym warunkiem jest w tym zakresie jedynie, aby wyroby gazowe przeznaczone były do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Oznacza to, że na gruncie art. 31b ust. 3 pkt 3 możliwe jest zwolnienie wyrobów gazowych gdy są zużywane w celu opałowym w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Po drugie trzeba zwrócić uwagę, że organy podatkowe bardzo często w praktyce (w szczególności w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego) definiują cel opałowy właśnie jako zużycie wyrobu do ogrzewania pomieszczeń. Można w tym zakresie wskazać indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane na gruncie akcyzy od olejów opałowych albo wyrobów węglowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2013 r. (ILPP3/443-113/11-4/TK) stwierdził, że cel „opałowy” jest spełniony gdy zużywany wyrób energetyczny służyć będzie otrzymywaniu energii cieplnej służącej do ogrzewania, opalania, itp. Z celem opałowym mamy do czynienia wówczas, gdy następuje proces polegający na spalaniu wyrobów energetycznych w celu wytworzenia energii cieplnej służącej do takich celów, jak np. ogrzewanie różnego rodzaju pomieszczeń (...).

W rezultacie zdaniem Spółki art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym dopuszcza zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych do ogrzewania pomieszczeń w procesie produkcji wyrobów gazowych.

Z kolei jeżeli urządzenia, które pracują w przedmiotowych pomieszczeniach są niezbędne do prowadzenia procesu produkcji wyrobów gazowych i uczestniczą w tym procesie (jest to element stanu faktycznego niniejszego wniosku) to ich ogrzewanie poprzez ogrzewanie pomieszczeń, w których one pracują, jest zdaniem Spółki elementem procesu produkcji wyrobów gazowych. Jak stwierdzono w stanie faktycznym niniejszego wniosku bez ogrzewania pomieszczeń, w których znajdują się przedmiotowe urządzenia, niemożliwa była ich prawidłowa praca, a więc także prawidłowe prowadzenie procesu produkcji wyrobów gazowych.

Gdyby ustawodawca chciał zwolnienie z art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym ograniczyć do określonych rodzajów zużyć wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów gazowych, to postąpiłby podobnie jak w art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, który określa zasady potrącania akcyzy przy zużyciu wyrobów akcyzowych do produkcji innych wyrobów akcyzowych. W szczególności w art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca określił, że „kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym (...) może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi”. Na potrzeby potrącania akcyzy zużywanie wyrobów do produkcji innych wyrobów akcyzowych jest ograniczone do zużywania tych wyrobów jako składników. Na gruncie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca takiego zabiegu nie zastosował - należy więc rozumieć, że w przypadku art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym zużycie wyrobów gazowych do ogrzewania pomieszczeń, w których działają urządzenia uczestniczące w procesie produkcji wyrobów gazowych jest jednym z rodzajów „zużycia wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów gazowych”. Potwierdza to praktyka organów podatkowych w zakresie energii elektrycznej. Problem jak rozróżniać kiedy mamy do czynienia ze „zużyciem wyrobów energetycznych w procesie produkcji wyrobów energetycznych” jest bowiem przedmiotem bogatego orzecznictwa organów podatkowych na gruncie akcyzy od energii elektrycznej. W przypadku energii elektrycznej istnieje bowiem podobne zwolnienie. Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym „Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej (...)”.

W szczególności w przypadku energii elektrycznej, która również jako wymóg zwolnienia wymaga zużycia wyrobu energetycznego (energii elektrycznej) w procesie produkcji wyrobu energetycznego (energii elektrycznej) organy podatkowe wypracowały kryteria, którymi posługują się przy ocenie czy mamy do czynienia ze zużyciem „w procesie produkcji”.

I tak między innymi zdaniem organów podatkowych „proces produkcji” energii elektrycznej należy rozumieć jako szereg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo zmian, stanowiących etapy pewnej zorganizowanej działalności ludzkiej, mającej na celu w tej konkretnej sprawie wytworzenie energii elektrycznej. Takie rozumienie „zużycia w procesie produkcji” prezentowane przez organy podatkowe jest co do zasady akceptowane przez sądy administracyjne. Tytułem przykładu można wskazać w tym zakresie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2013 r. (sygn. I FSK 425/13).

Zdaniem Spółki także w tym świetle będące przedmiotem niniejszego wniosku zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń, spełnia kryterium zużycia „w procesie produkcji” wyrobów gazowych. Ogrzewanie pomieszczeń jako czynność niezbędna do funkcjonowania urządzeń uczestniczących w produkcji wyrobów gazowych jest elementem procesu rozumianego jako regularnie po sobie następujące zjawiska, pozostające w związku przyczynowym, powodujące powstawanie wyrobów gazowych.

Zdaniem Spółki warto też wskazać w tym zakresie na art. 21 ust. 3 dyrektywy energetycznej, który dla zwolnienia wyrobów energetycznych zużywanych do produkcji wyrobów energetycznych wymaga tylko, aby zużycie następowało „na terenie zakładu produkującego produkty energetyczne”. W przypadku zużyć technologicznych do ogrzewania pomieszczeń ten warunek jest oczywiście spełniony.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawcy zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust.4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W tym zakresie przesądza o tym treść 31b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że „zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opalowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń użyte na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

W tym przypadku ogrzewanie pomieszczeń jest właśnie celem opałowym związanym z napędem stacjonarnych urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przesyłania lub magazynowania tych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy - art. 1 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. ogiełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się między innymi wydobyciem i przetwarzaniem wyrobów gazowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym oraz dostarczaniem wyrobów gazowych do odbiorców indywidualnych oraz biznesowych. Spółka jest pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym Spółka jest podatnikiem akcyzy także w związku z zużyciem własnym wyrobów gazowych. Na terenie jednostek organizacyjnych Spółki prowadzona jest produkcja wyrobów gazowych. Dotyczy to zarówno wydobycia wyrobów gazowych, ale także, jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wytwarzania lub przetwarzania wyrobów gazowych. Na terenie jednostek organizacyjnych Spółki, w których ma miejsce produkcja wyrobów gazowych, ma miejsce także zużycie wyrobów gazowych w procesie produkcji wyrobów gazowych, które to zużycie, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, podlega zwolnieniu z akcyzy. Przykładem zużycia wyrobów gazowych do produkcji wyrobów gazowych jest zużycie gazu na potrzeby tzw. Sekcji usuwania wilgoci z gazu (tzw. osuszania gazu) w trakcie którego gaz jest spalany w celu uzyskania ciepła potrzebnego do przeprowadzenia procesu osuszania gazu.

Dodatkowo na terenie jednostek organizacyjnych Spółki prowadzone jest magazynowanie, a także przesyłanie wyrobów gazowych. Na terenie tych jednostek organizacyjnych ma miejsce zużycie wyrobów gazowych na potrzeby magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych, które to zużycie, zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym podlega zwolnieniu z akcyzy (o ile jest to zużycie do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń). Przykładem takiego zużycia jest zużycie gazu do napędu tłoczni w podziemnych magazynach gazu.

W ramach przedmiotowego zużycia technologicznego istnieją takie jego rodzaje, w których wyroby gazowe są zużywane w celu ogrzewania pomieszczeń gdzie pracują urządzenia służące do produkcji wyrobów gazowych lub do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych.

Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do produkcji wyrobów gazowych lub do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych, muszą być ogrzewane bo prawidłowe działanie tych urządzeń wymaga utrzymywania określonej temperatury. Tak więc bez ogrzewania przedmiotowych pomieszczeń nie byłoby możliwe prawidłowe prowadzenie produkcji, magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy w przypadku gdy ogrzewanie tych pomieszczeń jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do produkcji wyrobów gazowych.

Przede wszystkim należy zauważyć, że na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy ze zwolnienia korzystają tylko wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Zatem dla rozstrzygnięcia przedstawionego przez Wnioskodawcę problemu kluczowym jest ustalenie co należy rozumieć przez pojęcie „proces produkcji”.

Ponieważ, pojęcie „procesu produkcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, należy w tym względzie posiłkować się jego potocznym rozumieniem. Zgodnie z: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaj, Warszawa 2007, „produkować” to, w kontekście znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie, „wytwarzać dobra materialne”. Natomiast zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (http://sjp.pwn.pl) produkcja to:

 1. wytwarzanie dóbr i usług
 2. to, co zostało wytworzone

Natomiast poprzez „proces” rozumie się:

 1. przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym (...) np. proces produkcyjny, proces nauczania,
 2. kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne (...).

Z przytoczonych powyżej definicji słownikowych wynika wprost, że proces produkcji to przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk - zmian fizykochemicznych pozostających między sobą w związku przyczynowym powodujących powstawanie, tworzenie się czegoś.

Powszechnie przyjmuje się ponadto, że „proces produkcji” to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu. Zatem jest to suma operacji produkcyjnych wykonywanych w uporządkowanej kolejności i mających na celu wytworzenie określonego wyrobu. Mając na uwadze powyższe proces produkcji to uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu.

Przenosząc powyższe definicje na grunt pojęć używanych przez prawodawcę wskazać należy, że zjawiska te prowadzą do wytworzenia wyrobów gotowych (w tym konkretnym przypadku wyrobów gazowych).

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że użycie przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych, do czynności związanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi wyrobów gazowych (tj. wyrobów energetycznych) podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy. Do takich czynności bez wątpienia należy zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń, które jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do produkcji wyrobów gazowych.

Zatem zużycie technologiczne wyrobów gazowych do ogrzewania pomieszczeń, które jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do produkcji wyrobów gazowych podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy zużycie technologiczne do ogrzewania pomieszczeń podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy w przypadku gdy ogrzewanie tych pomieszczeń jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych.

Zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

Z treści wniosku wynika, że Spółka zużywa wyroby gazowe na potrzeby magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych. Przykładem takiego zużycia jest zużycie gazu do napędu tłoczni w podziemnych magazynach gazu. Wyroby gazowe są zużywane w celu ogrzewania pomieszczeń gdzie pracują urządzenia służące do produkcji wyrobów gazowych lub do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do produkcji wyrobów gazowych lub do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych, muszą być ogrzewane bo prawidłowe działanie tych urządzeń wymaga utrzymywania określonej temperatury. Tak więc bez ogrzewania przedmiotowych pomieszczeń nie byłoby możliwe prawidłowe prowadzenie produkcji, magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych.

Zatem, zużycie technologiczne wyrobów gazowych do ogrzewania pomieszczeń, które jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń służących do magazynowania lub przesyłania wyrobów gazowych podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.