IPPP2-443-611/11-4/AK | Interpretacja indywidualna

Usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją serialu filmowego (wraz z przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
IPPP2-443-611/11-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. produkcja
 2. stawka podstawowa podatku
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 5. telewizja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 201r. (data wpływu 19 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 sierpnia 2011r. (data wpływu 16 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki dla usługi produkcji serialu filmowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki dla usługi produkcji serialu filmowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 sierpnia 2011r. (data wpływu 16 sierpnia 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2-443-611/11-2/AK z dnia 21 lipca 2011r. (data doręczenia 8 sierpnia 2011r.)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji telewizyjnej, realizując na rzecz Telewizji filmy, seriale i telenowele (z wyłączeniem filmów reklamowych i promocyjnych). Spółka podpisała z Telewizją umowę na podstawie której, jako Producent Wykonawczy, zrealizuje serial filmowy.

Spółka, jako Producent Wykonawczy zobowiązuje się do:

 1. zrealizowania serialu zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością, jakiej wymaga dzieło tego rodzaju, z uwzględnieniem wymogów artystycznych i technicznych Telewizji
 2. występowania w charakterze pracodawcy lub zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich uczestniczących w produkcji oraz zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu,
 3. zawarcia z twórcami, wykonawcami i realizatorami serialu oraz umów uprawniających do korzystania i rozporządzania utworem, w tym do przeniesienia praw na Telewizję,
 4. Przeniesienie praw obejmuje prawo korzystania z materiałów serialu lub poszczególnych elementów składowych, w tym tytułu, ścieżki dźwiękowej, obrazu, logo, znaków graficznych, oprawy muzycznej, scenografii, wizerunków i postaci, jako elementów gier komputerowych lub konkursów interaktywnych oraz do celów informacyjnych, reklamy i promocji serialu, Telewizji, jej działalności lub poszczególnych jej jednostek,
 5. dostarczenia Telewizji kompletu materiałów wyjściowych serialu,
 6. przedłożenia zmontowanej wersji serialu wraz z dźwiękiem do odbioru,
 7. przechowywania materiałów emisyjnych zgodnie z wymogami obowiązującej technologii produkcji do czasu ich przekazania Telewizji
 8. dostarczenia Telewizji aktualnych dokumentów potwierdzających zakres działalności gospodarczej Spółki
 9. dostarczenia Telewizji oświadczenia, że wyprodukowane dzieło jest audycją spełniającą warunki określone w art. 15, 1 5a i 1 Sb Ustawy z dnia 29.12.1992r. o radiofonii i telewizji,
 10. nie umieszczania w internecie pod adresem własnej firmy informacji i banerów reklamowych, dotyczących dzieła, ani fotosów serialu.

Ponadto Spółka zobowiązana będzie uwzględnić wszelkie życzenia zmian ze strony Telewizji, o ile nie wykroczą one poza zatwierdzony scenariusz. Jednocześnie Spółka odpowiada za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Telewizji, Spółka zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Telewizji od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

Telewizja natomiast uzyska prawo do sprawowania nadzoru programowego i produkcyjnego nad realizacją serialu, m.in. poprzez nadzorowanie postępu produkcji i kosztów realizacji czy też wnoszenia zmian i poprawek.

Dokonując realizacji serialu Spółka nie może powierzyć produkcji serialu osobom trzecim bez zgody Telewizji ani przenieść na inną osobę praw i obowiązków wynikających z Umowy.

Po zrealizowaniu dzieła Spółka przeniesie na Telewizję wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania serialem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Telewizji wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. nr 207, poz. 1283 ze zm. (dalej jako PKWiU) świadczone przez Spółkę usługi sklasyfikowane zostały w grupowaniu 59.11.1 - Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Wynagrodzenie Spółki za usługi produkcyjne dla Telewizji przedstawiane jest jako łączna kwota za produkcję, w tym przeniesienie praw.

Kwota za przeniesienie praw jest jedną z pozycji kosztorysu, który jest elementem umowy.

Oto przykładowy fragment z umów zawieranych z Telewizją

„ust 2. Wynagrodzenie Producenta Wykonawczego, zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy, strony ustalają w wysokości netto ... zł, w tym za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, w wysokości netto ... zł.

ust 3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia:

 1. wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych,
 2. zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych;
 3. wynagrodzenie za korzystanie i rozporządzanie Serialem i materiałami wyjściowymi na wszystkich polach eksploatacji określonych w lii w 12;
 4. całość kosztów produkcji (bez wkładu rzeczowego Telewizji określonego w ust. 5 nin. § ) i zysk Producenta Wykonawczego.”

Faktury za produkcję filmu wystawiane są kwocie stanowiącej sumę należności łącznie za produkcję filmu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych i pokrewnych. Łączna kwota wykazywana jest jako jedna pozycja.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo wystawia faktury ze stawką 23% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z poz. 164 Załącznika nr 3 do Ustawy VAT w związku z art. 146 a oraz art. 41 ust. 2 Ustawy VAT stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do usług związanych z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych (PKWiU ex. 59.11.1). Nie jest jasne czy słuszna jest interpretacja Telewizji, że wszystko co ukazuje się na antenie jest programem telewizyjnym, także forma filmowa jaką jest serial.

W ocenie Spółki preferencyjna stawka w wysokości 8% może odnosić się tylko do niektórych programów telewizyjnych nie eksploatowanych na innych polach eksploatacji poza emisją telewizyjną i służących reklamie, w tym autopromocji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka stoi na stanowisku, że opisana w stanie faktycznym usługa podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy również zauważyć, że treść art. 5a ustawy stanowi, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 164 wymieniono usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych z zastrzeżeniem, że pozycja ta nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

W konsekwencji możliwość zastosowania wspomnianej wyżej preferencyjnej stawki VAT zależy zasadniczo od tego, czy usługi produkcyjne świadczone przez Spółkę mogą zostać zaklasyfikowane jako produkcja programów telewizyjnych w rozumieniu ustawy.

Zauważyć należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani rozporządzenia do niej wydane nie definiują pojęcia produkcja programów telewizyjnych.

W związku z tym, iż ani w ustawie, ani w PKWiU nie ma legalnej definicji programu telewizyjnego, należy dokonać jej wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

W myśl art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 226) programem (telewizyjnym lub radiowym) jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych przekazów, regularnie rozpowszechniony, pochodzący od jednego nadawcy. Natomiast pod pojęciem audycji (telewizyjnej lub radiowej) rozumie się część programu radiowego lub telewizyjnego, stanowiącą odrębną całość ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, o czym stanowi art. 4 pkt 5 tej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 85, poz. 459), programem (telewizyjnym lub radiowym) jest usługa medialna stanowiąca uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie.

Natomiast jak wynika z art. 4 pkt 2 ww. ustawy, pod pojęciem audycji (telewizyjnej lub radiowej) rozumie się ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji udostępnianych publicznie, zwanym dalej "katalogiem".

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji telewizyjnej, realizując na rzecz Telewizji filmy, seriale i telenowele (z wyłączeniem filmów reklamowych i promocyjnych).

Spółka podpisała z Telewizją umowę, na podstawie której, jako Producent wykonawczy, zrealizuje serial filmowy.

Spółka, jako Producent Wykonawczy zobowiązuje się do:

 1. zrealizowania serialu zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością, jakiej wymaga dzieło tego rodzaju, z uwzględnieniem wymogów artystycznych i technicznych Telewizji
 2. występowania w charakterze pracodawcy lub zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich uczestniczących w produkcji oraz zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu,
 3. zawarcia z twórcami, wykonawcami i realizatorami serialu oraz umów uprawniających do korzystania i rozporządzania utworem, w tym do przeniesienia praw na Telewizję,
 4. Przeniesienie praw obejmuje prawo korzystania z materiałów serialu lub poszczególnych elementów składowych, w tym tytułu, ścieżki dźwiękowej, obrazu, logo, znaków graficznych, oprawy muzycznej, scenografii, wizerunków i postaci, jako elementów gier komputerowych lub konkursów interaktywnych oraz do celów informacyjnych, reklamy i promocji serialu, Telewizji, jej działalności lub poszczególnych jej jednostek,
 5. dostarczenia Telewizji kompletu materiałów wyjściowych serialu,
 6. przedłożenia zmontowanej wersji serialu wraz z dźwiękiem do odbioru,
 7. przechowywania materiałów emisyjnych zgodnie z wymogami obowiązującej technologii produkcji do czasu ich przekazania Telewizji
 8. dostarczenia Telewizji aktualnych dokumentów potwierdzających zakres działalności gospodarczej Spółki
 9. dostarczenia Telewizji oświadczenia, że wyprodukowane dzieło jest audycją spełniającą warunki określone w art. 15, 1 5a i 1 Sb Ustawy z dnia 29.12.1992r. o radiofonii i telewizji,
 10. nie umieszczania w internecie pod adresem własnej firmy informacji i banerów reklamowych, dotyczących dzieła, ani fotosów serialu.

Po zrealizowaniu dzieła Spółka przeniesie na Telewizję wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania serialem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Telewizji wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

Świadczone przez Spółkę usługi sklasyfikowane zostały w grupowaniu 59.11.1 - Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Wynagrodzenie Spółki za usługi produkcyjne dla Telewizji przedstawiane jest jako łączna kwota za produkcję, w tym przeniesienie praw.

Kwota za przeniesienie praw jest jedną z pozycji kosztorysu, który jest elementem umowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy w odniesieniu do usług produkcji serialu filmowego należy stosować stawkę 23% podatku VAT.

Zauważyć należy, iż co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Usługa kompleksowa zawiera zatem kilka czynności (usług) opodatkowanych różnymi stawkami VAT, z tym że jedna z nich jest usługą główną przeważającą, nadającą danej usłudze jej główny charakter, przy czym wszystkie zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast, usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Mając zatem na uwadze okoliczności przedstawione w złożonym wniosku w świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi produkcji serialu filmowego powinien traktować je jako usługi kompleksowe, przy czym za usługę główną należy uznać usługę produkcji serialu filmowego, natomiast świadczeniami dodatkowymi będą wszelkie czynności wymienione w punktach od 2 do 10 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca występuje w roli świadczącego usługę polegającą na produkcji m.in. seriali, których nabywcą jest Telewizja. Zatem Wnioskodawca jest zleceniobiorcą usług produkcji seriali, filmów czy telenowel – nie świadczy usług związanych z nadawaniem tych produkcji.

Zatem w świetle definicji programu (telewizyjnego lub radiowego) i audycji (telewizyjnej lub radiowej) wynikających z ww. ustawy o radiofonii i telewizji, usługi Spółki polegające na produkcji serialu filmowego nie będą mieściły się w kategorii programu, przypisanego nadawcom rozpowszechniającym różne produkcje (przekazy) w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie; serial filmowy produkowany przez Wnioskodawcę będzie mieścił się w kategorii audycji.

Jak wynika z ww. załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% (poz. 164), opodatkowaniu preferencyjna stawką podatku VAT podlega wyłącznie produkcja programów telewizyjnych (z wyłączeniem usług reklamowych i promocyjnych).

W związku z powyższym usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją serialu filmowego (wraz z przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.