IBPP4/4513-235/15/EK | Interpretacja indywidualna

Nabycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy od pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa suszu tytoniowego
IBPP4/4513-235/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. podatek akcyzowy
 3. produkcja
 4. tytoń
 5. świadczenie usług
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy od pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy suszu tytoniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy od pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy suszu tytoniowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terenie, którego prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji wyrobów tytoniowych w postaci cygar. W procesie produkcji cygar zużywany jest susz tytoniowy.

Wnioskodawca zamierza od 1 stycznia 2016 r. rozszerzyć prowadzoną na terenie składu podatkowego działalność gospodarczą o obrót suszem tytoniowym, polegającą na nabywaniu suszu tytoniowego od pośredniczącego podmiotu tytoniowego na podstawie dokumentów handlowych. Po dokonaniu zakupu Wnioskodawca zamierza wprowadzać i magazynować susz tytoniowy na terenie prowadzonego składu podatkowego, a następnie sprzedawać nabyty susz tytoniowy na podstawie dokumentów handlowych podmiotowi zagranicznemu, dokonując jednocześnie z tą sprzedażą dostawy wewnątrzwspólnotowej do składu podatkowego w Niemczech.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisana czynność handlowa dotycząca obrotu suszem tytoniowym jest w pełni zgodna z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1479) w art. 1 ust. 3 lit. a oraz czy, na którymkolwiek z opisanych powyżej etapów obrotu suszem tytoniowym staje się on przedmiotem opodatkowania akcyzą...

Zdaniem Wnioskodawcy, susz tytoniowy na żadnym z powyżej opisanych etapów nie staje się przedmiotem opodatkowania akcyza, ponieważ jest nabywany przez skład podatkowy, który prowadzi produkcję wyrobów tytoniowych i jest podmiotem uprawnionym do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym. Ponadto w końcowej fazie opisanego, przyszłego zdarzenia gospodarczego susz tytoniowy staje się przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej i zostaje wyprowadzony poza terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 45 ww. załącznika nr 1 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, do wyrobów akcyzowych zalicza się susz tytoniowy - bez względu na kod CN.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23b ustawy, pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2a ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu tytoniowego.

Definicja suszu tytoniowego została zawarta w art. 99a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zgodnie z art. 9b ust.1-6 ustawy w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego;
 3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
 5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
 6. nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Za sprzedaż uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 tj.:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9b ust. 4 ustawy, w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje ten susz podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu.

W sytuacji, o której mowa w ust. 4, sprzedawca suszu tytoniowego może zażądać od nabywcy przedstawienia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru, o której mowa w art. 20a ust. 4, a w razie odmowy ich przedstawienia przez nabywcę może odmówić sprzedaży suszu tytoniowego po cenie nieuwzględniającej akcyzy (art. 9b ust. 5 ustawy).

Wnioskodawca ma wątpliwości odnośnie opodatkowania nabycia suszu tytoniowego od pośredniczącego podmiotu tytoniowego jak również dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Wnioskodawca wskazał, że jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terenie, którego prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji wyrobów tytoniowych w postaci cygar. W procesie produkcji cygar zużywany jest susz tytoniowy. Wnioskodawca zamierza od 1 stycznia 2016 r. rozszerzyć prowadzoną na terenie składu podatkowego działalność gospodarczą o obrót suszem tytoniowym, polegającą na nabywaniu suszu tytoniowego od pośredniczącego podmiotu tytoniowego na podstawie dokumentów handlowych. Po dokonaniu zakupu Wnioskodawca zamierza wprowadzać i magazynować susz tytoniowy na terenie prowadzonego składu podatkowego, a następnie sprzedawać nabyty susz tytoniowy na podstawie dokumentów handlowych podmiotowi zagranicznemu, dokonując jednocześnie z tą sprzedażą dostawy wewnątrzwspólnotowej do składu podatkowego w Niemczech.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami opodatkowaniu akcyzą nie podlega sprzedaż suszu tytoniowego podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. Opodatkowaniu nie podlega również sprzedaż suszu tytoniowego przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Wnioskodawca - podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych - wskazał, że będzie nabywał od pośredniczącego podmiotu tytoniowego susz tytoniowy i zużywał go do produkcji wyrobów tytoniowych - cygar - lub będzie dokonywał dostawy wewnątrzwspólnotowej nabytego suszu tytoniowego do składu podatkowego w Niemczech. Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że opisane we wniosku nabycie przez Wnioskodawcę (skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych) suszu tytoniowego i jego dostawa wewnątrzwspólnotowa nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Stosownie do powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.