Produkcja w toku | Interpretacje podatkowe

Produkcja w toku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkcja w toku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów przypadku sprzedaży przez spółkę lokali stanowiących majątek obrotowy spółk
Fragment:
(...) za te składniki majątku udziałów nie wyższa niż wartość rynkowa tychże składników majątkowych na moment dokonania aportu. W przypadku zaś odpłatnego zbycia zakończonej produkcji w toku, koszt ten zostanie zwiększony o dodatkowe nakłady inwestycyjne, jakie Spółka poniesie w celu zakończenia procesu budowy lokali. Oznacza to, że przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu ze zbycia przedmiotu wkładu w postaci składników nie ujętych w ewidencji środków trwałych (lokale i produkcja w toku), Spółka będzie mogła uznać za koszt uzyskania przychodu wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za wyżej wskazane składniki majątku, nie wyższą niż wartość rynkowa tych składników z dnia aportu, z uwzględnieniem wszystkich transakcji, które mogły wpłynąć na wartość majątku przedsiębiorstwa po wniesieniu aportu, tj. nakładów związanych w pracami dotyczącymi zakończenia procesu budowy produkcji wtoku. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje (...)
2011
1
wrz

Istota:
1. Do jakiej kolumny w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy wpisać wydatki związane z budową domu, tj. zakupu działki, projektu domu, usług geodezyjnych, kosztów przyłączy, zakupu materiałów budowlanych?
2. Co należy ująć w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2009 r., jeśli chodzi o niezakończoną budowę domu jednorodzinnego? Czy należy ująć w nim koszty wynagrodzeń pracowniczych, ZUS w części sfinansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy?
Fragment:
(...) sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej; materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone; produkcją nie zakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi itp., przed ich zakończeniem. Dodatkowo należy zauważyć, że według słowniczka zawartego w § 3 pkt 4 powołanego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kosztem wytworzenia są wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) (...)
2011
1
sie

Istota:
W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają być ujęte otrzymane od podwykonawców prac projektowych lub wykonawców uzgodnień służb specjalistycznych lub projektów specjalistycznych (np. projekty instalacji elektrycznej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekty podwykonawcze, opłaty urzędowe, opłaty za badania, np. geologiczne czy inne) faktury VAT lub rachunki dokumentujące wykonanie przez nich usług niezbędnych do zrealizowania usług projektowych wykonywanych na rzecz zleceniodawcy i czy należy sporządzić spisu z natury na ostatni dzień roku kalendarzowego tzw. produkcji niezakończonej?
Fragment:
(...) towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit e) ww. rozporządzenia, produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem. Stosownie do § 29 ust. 1 i 6 ww. rozporządzenia podatnik, w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury, jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „produkcję w toku” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
Fragment:
(...) została jednak wyraźnie wymieniona w powołanym § 27 pkt 1 ww. Rozporządzenia - określającym obowiązkowe pozycje w spisie z natury na początek i koniec roku podatkowego. Nie oznacza to jednak – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy - że przy sporządzaniu spisu z natury na koniec 2008 r. nie jest on zobowiązany do objęcia tym spisem wartości stanowiącego jego własność – przetopionego granulatu srebra (określonego we wniosku jako pozostała, rozpoczęta, ale nie zakończona „produkcja w toku”), zużywanego bezpośrednio do produkcji wyrobów jubilerskich. Wskazać należy, że obowiązek ujęcia w remanencie materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych wynika wprost z treści art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaś we wniosku wskazano, że wartość „produkcji w toku” wyceniono poprzez ustalenie wartości zużytych materiałów. Zdefiniowanie w art. 24 ust. 2 ww. ustawy dochodu podatników osiągających dochody z (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu), czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu) zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
Fragment:
(...) nie są środkami trwałymi, materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane, produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem, brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość, (...)
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.