Produkcja w toku | Interpretacje podatkowe

Produkcja w toku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkcja w toku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP w tym „podatkowej produkcji w toku” oraz „rozliczeń międzyokresowych kosztów”
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca uprawniony jest do rozpoznania wartości oraz kosztów uzyskania przychodu tzw. „ podatkowej produkcji w toku ”, otrzymanej w ramach aportu ZCP-1 i ZCP-2 w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Wspólnika? Czy Wnioskodawca uprawniony jest do rozpoznania wartości oraz kosztów uzyskania przychodu wydatków sklasyfikowanych jako „ rozliczenia międzyokresowe kosztów ” otrzymanych w ramach aportu ZCP-1 i ZCP-2 w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Wspólnika? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W ocenie Spółki, wartość produkcji w toku otrzymanej od Wspólnika w ramach aportu ZCP-1 i ZCP- 2 należy ustalić w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotów wnoszących wkład na dzień nabycia ZCP-1 i ZCP-2 oraz rozpoznać koszty uzyskania przychodu z tym związane w momencie osiągnięcia odpowiadającym im przychodów tj. zbycia składników majątkowych lub wykonania usług wchodzących w skład produkcji w toku. Zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 2 w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku składników innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów przypadku sprzedaży przez spółkę lokali stanowiących majątek obrotowy spółk
Fragment:
(...) produkcja w toku ”. Ze względu na specyfikę działalności deweloperskiej, wskazane powyżej składniki majątkowe wniesione aportem wykazywane są przez Zbywcę jako majątek obrotowy (towary lub produkcja w toku). W podobny sposób wniesione aportem lokale i produkcja w toku będą traktowane przez Spółkę - jako towary handlowe. ZCP lub przedsiębiorstwo wnoszone do Spółki przez Zbywcę w zamian za obejmowane udziały w kapitale zakładowym Spółki będą służyć Spółce do realizacji projektu deweloperskiego, polegającego na sprzedaży lokali wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W przypadku otrzymania tytułem wkładu niepieniężnego produkcji w toku po zakończeniu procesu inwestycyjnego Spółka będzie właścicielem ukończonych lokali, które będą przeznaczone do sprzedaży. Lokale będą wytwarzane w oparciu o otrzymaną w ramach aportu produkcję w toku oraz poniesione przez Spółkę dodatkowe nakłady. Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy Spółki, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa lub ZCP wniesionego tytułem wkładu niepieniężnego będą objęte przez Zbywcę.
2011
1
wrz

Istota:
1. Do jakiej kolumny w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy wpisać wydatki związane z budową domu, tj. zakupu działki, projektu domu, usług geodezyjnych, kosztów przyłączy, zakupu materiałów budowlanych?
2. Co należy ująć w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2009 r., jeśli chodzi o niezakończoną budowę domu jednorodzinnego? Czy należy ująć w nim koszty wynagrodzeń pracowniczych, ZUS w części sfinansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy?
Fragment:
(...) produkcji w toku ”, która to pozycja została jednak wyraźnie wymieniona w powołanym § 27 pkt 1 ww. Rozporządzenia - określającym obowiązkowe pozycje w spisie z natury na początek i koniec roku podatkowego. Nie oznacza to jednak, że przy sporządzaniu spisu z natury na koniec 2009 r. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do objęcia tym spisem wartości materiałów stanowiących jego własność, bezpośrednio zużytych do niezakończonych robót budowlanych. Koszt tych materiałów należy uwzględnić i wycenić w remanencie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy jako koszt materiałów - wymienionych wprost w tym przepisie ustawowym. Przepis art. 24 ust. 2 ustawy, nie stanowi natomiast podstawy do uwzględnienia w remanencie wartości różnego rodzaju usług obcych, czy też kosztów pracowniczych. Z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie koliduje także powołany § 29 pkt 3 ww. Rozporządzenia, który stanowi, że przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.
2011
1
sie

Istota:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „produkcję w toku” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
Fragment:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „ produkcję w toku ” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku... Zdaniem Wnioskodawcy, z § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów bezspornie wynika, iż do towarów, które winny zostać spisane na dzień przeprowadzania spisu z natury towarów, zalicza się także tzw. produkcję w toku. Obowiązek ujęcia niniejszych towarów w spisach z natury został nałożony na podatników przez Ministra Finansów bez upoważnienia ustawowego, gdyż ustawodawca w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalił, iż podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek objęcia remanentem (spisem z natury) jedynie półwyrobów, do których to półwyrobów bezsprzecznie nie zalicza się produkcji w toku. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, iż w roku podatkowym 2008, przy sporządzaniu spisu z natury, podatnik nie jest zobowiązany do objęcia spisem z natury (remanentem) produkcji w toku. Ponadto Wnioskodawca (...)
2011
1
sie

Istota:
W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają być ujęte otrzymane od podwykonawców prac projektowych lub wykonawców uzgodnień służb specjalistycznych lub projektów specjalistycznych (np. projekty instalacji elektrycznej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekty podwykonawcze, opłaty urzędowe, opłaty za badania, np. geologiczne czy inne) faktury VAT lub rachunki dokumentujące wykonanie przez nich usług niezbędnych do zrealizowania usług projektowych wykonywanych na rzecz zleceniodawcy i czy należy sporządzić spisu z natury na ostatni dzień roku kalendarzowego tzw. produkcji niezakończonej?
Fragment:
W myśl § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit e) ww. rozporządzenia, produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem. Stosownie do § 29 ust. 1 i 6 ww. rozporządzenia podatnik, w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury, jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.
2011
1
lip

Istota:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „produkcję w toku” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
Fragment:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na „ produkcję w toku ” zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku... Zdaniem Wnioskodawcy, z § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów bezspornie wynika, iż do towarów, które winny zostać spisane na dzień przeprowadzania spisu z natury towarów, zalicza się także tzw. produkcję w toku. Obowiązek ujęcia niniejszych towarów w spisach z natury został nałożony na podatników przez Ministra Finansów bez upoważnienia ustawowego, gdyż ustawodawca w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalił, iż podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek objęcia remanentem (spisem z natury) jedynie półwyrobów, do których to półwyrobów bezsprzecznie nie zalicza się produkcji w toku. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, iż w roku podatkowym 2008, przy sporządzaniu spisu z natury, podatnik nie jest zobowiązany do objęcia spisem z natury (remanentem) produkcji w toku. Ponadto Wnioskodawca (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu), czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu) zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, z § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów bezspornie wynika, iż do towarów, które winny zostać spisane nad dzień przeprowadzania spisu z natury towarów, zalicza się także tzw. produkcję w toku (niezakończone roboty budowlane). Niestety obowiązek ujęcia niniejszych towarów w spisach z natury został nałożony na podatników przez Ministra Finansów bez upoważnienia ustawowego, gdyż ustawodawca w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalił, iż podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek objęcia remanentem (spisem z natury) jedynie półwyroby, do których to półwyrobów bezsprzecznie nie zalicza się produkcji w toku. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, iż w roku podatkowym 2008, przy sporządzaniu spisu z natury, podatnik nie jest zobowiązany do objęcia spisem z natury (remanentem) produkcji w toku, tj. rozpoczętych robót budowlanych, ale nie zakończonych do dnia spisu z natury. Ponadto Wnioskodawca nadmienia, iż między innymi Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 376/07), z uwagi na przekroczenie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej oraz stworzenie nowej kategorii towarów (tj. produkcji w toku) stwierdził, iż § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.