ITPB2/4515-61/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1) Czy dla Wnioskodawcy (spółdzielni) wygospodarowany zysk ze sprzedaży tuczników zakupionych od jego członków przeznaczony na wypłaty środków finansowych dla członków spółdzielni, którzy zobowiązują się go przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin i inwestycje w gospodarstwach członków) w roku 2015, czyli w roku następnym po jego osiągnięciu oraz zakup przez spółdzielnię i przekazanie na rzecz jego członków środków do produkcji rolnej, jest wolne od podatku od spadków i darowizn?
2) Czy otrzymana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2013 poz. 173), § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania grup producentów rolnych objętej programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 81 poz. 550 ze zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „grup producentów rolnych” objętej programem rozwoju obszarów wiejskich) na lata 2007-2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., przeznaczona na wypłatę środków na rzecz członków spółdzielni, które zostaną przez nich przeznaczone na zakupy środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez spółdzielnie i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przez Wnioskodawcę (spółdzielnię)?
ITPB2/4515-61/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. produkcja rolna
 3. przekazanie
 4. środki pieniężne
 5. środki produkcji
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu – 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu: wypłaty na rzecz Jego członków środków pieniężnych pochodzących z zysku ze sprzedaży tuczników, nabycia i przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz jego członków środków do produkcji rolnej z zysku ze sprzedaży tuczników oraz wypłaty środków finansowych, zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Wnioskodawcy z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania Wnioskodawcy oraz jego członków z tytułu: wypłaty na rzecz członków środków pieniężnych pochodzących z zysku ze sprzedaży tuczników, nabycia i przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz jego członków środków do produkcji rolnej z zysku ze sprzedaży tuczników oraz wypłaty środków finansowych, zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Wnioskodawcy z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Grupą Producentów Rolnych zorganizowaną w formie spółdzielni, która została utworzona w celu koncentracji podaży i organizacji sprzedaży świń żywych, prosiąt, warchlaków; dostosowania produkcji trzody chlewnej do warunków rynkowych; poprawy efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków; planowania produkcji trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości; ochrony środowiska naturalnego; prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na rzecz swoich członków i środowiska; pozyskania środków finansowych z zewnątrz grupy. Zadaniem spółdzielni jest: działanie na rzecz poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej oraz innych produktów w gospodarstwach członków spółdzielni, w szczególności poprzez obniżanie kosztów zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży; działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających planowaniu i dostosowaniu produkcji trzody chlewnej oraz innych produktów pod względem ilości i jakości do popytu, w szczególności poprzez wprowadzenia standardów dotyczących produkcji; działanie na rzecz pozyskiwania rynków zbytu na produkowane w gospodarstwach członków trzody chlewnej oraz inne produkty; działanie na rzecz zaopatrzenia członków w środki do produkcji; usprawnienie i ułatwienie pracy producentom poprzez wprowadzenie postępu biologicznego i technologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, upowszechnianie doświadczeń przodujących producentów, w szczególności w zakresie zasad produkcji uwzględniających ochronę środowiska; reprezentowanie interesów członków spółdzielni wobec władz i innych instytucji oraz podmiotów działających na rynku; prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej na rzecz swoich członków i środowiska. Spółdzielnia została zarejestrowana w urzędzie marszałkowskim oraz w KRS.

Spółdzielnia zajmuje się organizacją sprzedaży tuczników pochodzących z gospodarstw jej członków w ten sposób, że członkowie całość swojej produkcji trzody chlewnej sprzedają spółdzielni, która ją koncentruje i sprzedaje do ubojni w wyniku czego uzyskuje korzystniejszą cenę. W toku działalności spółdzielnia wygospodarowała zysk, który zamierza przekazać poszczególnym członkom spółdzielni w formie wypłaty środków i zobligować ich do wydatkowania otrzymanych środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni, a spółdzielnia pragnie przekazać swoim członkom środki do produkcji rolnej oraz organizować szkolenia w zakresie produkcji trzody chlewnej. Spółdzielnia otrzymała również wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 „grupy producentów rolnych” PROW 2007-2013, które również zamierza przekazać członkom spółdzielni w formie przelewu na ich konto oraz zobowiązania ich do wydatkowania tych że środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz na inwestycje w ich gospodarstwach, a także na zakup i przekazanie członkom spółdzielni środków do produkcji (pasz, nawozów, środków ochrony roślin).

W związku z powyższym opisem – w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej Wnioskodawcy – zadano następujące pytania.

 1. Czy dla Wnioskodawcy (spółdzielni) wygospodarowany zysk ze sprzedaży tuczników zakupionych od jego członków przeznaczony na wypłaty środków finansowych dla członków spółdzielni, którzy zobowiązują się go przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin i inwestycje w gospodarstwach członków) w roku 2015, czyli w roku następnym po jego osiągnięciu oraz zakup przez spółdzielnię i przekazanie na rzecz jego członków środków do produkcji rolnej, jest wolne od podatku od spadków i darowizn...
 2. Czy otrzymana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2013 poz. 173), § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania grup producentów rolnych objętej programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 81 poz. 550 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „grup producentów rolnych” objętej programem rozwoju obszarów wiejskich) na lata 2007-2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., przeznaczona na wypłatę środków na rzecz członków spółdzielni, które zostaną przez nich przeznaczone na zakupy środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez spółdzielnie i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przez Wnioskodawcę (spółdzielnię)...

Przedstawiając własne stanowisko w zakresie pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał, że otrzymane środki finansowe nie podlegają pod przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Natomiast w zakresie pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że otrzymane środki nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, gdyż nie jest to ani spadek ani darowizna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia prawnego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Natomiast w myśl art. 5 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest Grupą Producentów Rolnych zorganizowaną w formie spółdzielni, która została utworzona w celu koncentracji podaży i organizacji sprzedaży świń żywych, prosiąt, warchlaków; dostosowania produkcji trzody chlewnej do warunków rynkowych; poprawy efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków; planowania produkcji trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości; ochrony środowiska naturalnego; prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na rzecz swoich członków i środowiska; pozyskania środków finansowych z zewnątrz grupy.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy grupa producentów rolnych, zwana dalej "grupą", prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

 1. została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej "produktem", lub grupy produktów w celach określonych w art. 2,
 2. działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej "aktem założycielskim", spełniających wymagania określone w art. 4,
 3. składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej "członkami grupy", z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 4. przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 5. określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Zaś w art. 3a przytoczonej ustawy ustawodawca jednoznacznie stwierdza, że spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:

 1. w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają wymagania określone w art. 2,
 2. jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2,
 3. działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4,
 4. jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,
 5. określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży.

Na tle powyższego wskazać należy, że podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, co wprost wynika z art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który jednoznacznie o tym stanowi. Zatem Wnioskodawca posiadający status spółdzielni prowadzącej działalność jako grupa producentów rolnych, będącej zarazem osobą prawną – nawet w przypadku gdyby był nabywcą własności rzeczy i praw majątkowych – nie posiada statusu podatnika podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji wypłata na rzecz członków spółdzielni opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej środków finansowych oraz zakup i przekazanie na ich rzecz środków do produkcji rolnej nie podlega po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.