IPTPB2/4511-330/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca uzyskuje dodatkowy dochód, nieobjęty rozliczeniem podatkowym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przekazany „bonus” pieniężny lub rzeczowy jest już objęty podatkiem dochodowym rozliczanym przez opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej?
IPTPB2/4511-330/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. produkcja rolna
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przekazania bonusu w związku z produkcją drobiu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 31 lipca 2015 r., nr IPTPB2/4511-330/15-2/PM IPTPP3/4512-172/152/MJ Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 31 lipca 2015 r. (data doręczenia 4 sierpnia 2015 r.), natomiast w dniu 13 sierpnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 10 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest udziałowcem spółki z o.o., która to spółka posiada status „grupy producenckiej”. Wnioskodawczyni oraz pozostali udziałowcy spółki z o.o. wykonują działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, opodatkowaną jako dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzą ksiąg podatkowych. Całość sprzedaży drobiu będzie dokonywana na rzecz spółki z o.o., tj. grupy producenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Rozliczenie należności ze spółką z o.o. za sprzedany drób, będą dokonywane na bieżąco, przy czym strony ustalają, że część dodatkowych efektów ekonomicznych, uzyskanych w wyniku zwiększenia potencjału zbywczego grupy producenckiej, będzie przekazywana dla Wnioskodawczyni i pozostałych udziałowców jako bonus pieniężny lub rzeczowy (urządzenia dla farmy drobiu do bieżącej produkcji lub pasze, dodatki, leki, itp.). Wielkość przekazywanego bonusa będzie miała związek z wartością dostarczonego drobiu do spółki z o.o.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. otrzymuje „bonus” bez żadnych zobowiązań wobec wypłacającego,
 2. nie jest wpisana do rejestru grup producentów rolnych, taki wpis ma natomiast wypłacający,
 3. opłaca podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z jednostki produkcji zwierzęcej, określonej w załączniku nr 2 do ustawy,
 4. nie opłaca podatku zryczałtowanego,
 5. należność za sprzedany drób jest przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawczyni,
 6. bonus będzie wypłacony przez grupę producencką dla Wnioskodawczyni, na podstawie regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej. Przekazanie bonusów będzie wynikało z regulaminu zakupu drobiu, który będzie podpisany przez Zarząd grupy producenckiej i przyjęty do realizacji przez Wnioskodawczynię:
  • bonusy będą finansowane z bieżących środków obrotowych grupy producenckiej,
  • bonusy będą przyznawane za każdy rok zealizowanych dostaw,
  • nie ma określonej kwoty maksymalnej dla bonusów pieniężnych, jednakże będą to kwoty nie przekazujące 100 000 zł,
 7. za otrzymany bonus nie będzie żadnych dodatkowych świadczeń ze strony Wnioskodawczyni,
 8. jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
 9. bonus nie ma charakteru nagrody za konkretne wyniki, jego wysokość jest natomiast związana z wielkością dostaw,
 10. o wysokości przekazanego bonusa będzie decydowała treść regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni uzyskuje dodatkowy dochód, nieobjęty rozliczeniem podatkowym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przekazany „bonus” pieniężny lub rzeczowy jest już objęty podatkiem dochodowym rozliczanym przez opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej...
 2. Czy przekazany „bonus” pieniężny lub rzeczowy podlega podatkowi od towarów i usług, a jego przekazanie wymaga udokumentowania fakturą VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wykonującej działalność w zakresie hodowli drobiu, rozliczonej jako dział specjalny produkcji rolnej w podatku dochodowym, otrzymując „bonus” rzeczowy lub pieniężny związany z wykonywaniem tej działalności, uzyskuje Ona dodatkowy dochód jako element działalności dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej. Dochód ten jest już opodatkowany podatkiem dochodowym dotyczącym źródła przychodów, jakim jest prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej (art. 10 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 15 tej ustawy), gdyż podatnik dokonuje rozliczenia ryczałtowego dochodu od zgłoszonej wielkości produkcji i nie prowadzi ksiąg podatkowych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymany bonus rzeczowy lub pieniężny wynika z realizacji przychodów związanych ze źródłem ich powstania, tj. art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy i zgodnie z art. 15 ustawy stanowi część dochodu uzyskanego z przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Mając na uwadze, że Wnioskodawczyni rozlicza podatek dochodowy przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z jednostki produkcji zwierzęcej, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, Wnioskodawczyni uznaje, że otrzymany bonus rzeczowy lub pieniężny mieści się w normie szacunkowej dochodu i nie wymaga odrębnego kwalifikowania do innego źródła uzyskiwania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w art. 10 ust. 1 pkt 4, jako odrębne źródło przychodów wymienia działy specjalne produkcji rolnej. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. W myśl art. 24 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy (w 2015 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – Dz. U. z 2014 r., poz. 1558).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest udziałowcem spółki z o.o., która to spółka posiada status „grupy producenckiej”. Wnioskodawczyni oraz pozostali udziałowcy spółki z o.o. wykonują działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, opodatkowaną jako dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzą ksiąg podatkowych. Całość sprzedaży drobiu będzie dokonywana na rzecz spółki z o.o., tj. grupy producenckiej. Rozliczenie należności ze spółką z o.o. za sprzedany drób, będą dokonywane na bieżąco, przy czym strony ustalają, że część dodatkowych efektów ekonomicznych, uzyskanych w wyniku zwiększenia potencjału zbywczego grupy producenckiej, będzie przekazywana dla Wnioskodawczyni i pozostałych udziałowców jako bonus pieniężny lub rzeczowy (urządzenia dla farmy drobiu do bieżącej produkcji lub pasze, dodatki, leki, itp.). Ponadto bonus będzie wypłacony przez grupę producencką dla Wnioskodawczyni, na podstawie regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej.

Przekazanie bonusów będzie wynikało z regulaminu zakupu drobiu, który będzie podpisany przez Zarząd grupy producenckiej i przyjęty do realizacji przez Wnioskodawczynię:

 • bonusy będą finansowane z bieżących środków obrotowych grupy producenckiej,
 • bonusy będą przyznawane za każdy rok zealizowanych dostaw,
 • nie ma określonej kwoty maksymalnej dla bonusów pieniężnych, jednakże będą to kwoty nie przekazujące 100 000 zł.

Za otrzymany bonus nie będzie żadnych dodatkowych świadczeń ze strony Wnioskodawczyni. Bonus nie ma charakteru nagrody za konkretne wyniki, jego wysokość jest natomiast związana z wielkością dostaw. Natomiast o wysokości przekazanego bonusu będzie decydowała treść regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie (jak wskazano we wniosku) przekazanie bonusów pieniężnych lub bonusów rzeczowych obejmujących urządzenie dla farmy drobiu do bieżącej produkcji, pasze, dodatki i leki, których wielkość będzie związana z wartością dostarczanego drobiu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim są działy specjalne produkcji rolnej. Przy czym, ponieważ Wnioskodawczyni ustala dochód z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej, przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej, to w związku z otrzymaniem środków do produkcji drobiu nie będzie obowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu w formie norm szacunkowych podlegają bowiem wszystkie przychody osiągnięte w wyniku prowadzenia produkcji objętej danym rodzajem działu specjalnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.