IPTPB1/415-327/13-4/KSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W jaki sposób Wnioskodawczyni może wprowadzić wyprodukowane przez siebie rośliny (drzewa, krzewy, byliny) do sprzedaży? Czy poprzez dowód wewnętrzny, czy w inny sposób?Czy rośliny pochodzące z własnej szkółki przekazane do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności po cenach rynkowych i sprzedawane dalej po cenach powiększonych o marżę wymagają prowadzenia ewidencji (spisu ilościowego i gatunkowego wyprodukowanych roślin) w celu określenia podatku dochodowego od sprzedaży tych roślin?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu 15 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania do celów prowadzonej działalności gospodarczej drzew i krzewów ozdobnych pochodzących z własnej produkcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 lipca 2013 r., Nr IPTPB1/415-327/13-2/KSU, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 12 lipca 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 17 lipca 2013 r., następnie w dniu 25 lipca 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 24 lipca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi od dnia 7 listopada 2011 r. działalność gospodarczą związaną z projektowaniem, pielęgnacją i zagospodarowaniem terenów zieleni. Wiodąca działalność to PKD 81.30.Z, natomiast pozostała to PKD: 01.29.Z, 01.30.Z, 47.52.Z, 47.59.Z, 47.76.Z, 47.78.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 71.11.Z, 74.10.Z i 81.29.Z.

W dniu 18 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otworzyła centrum ogrodnicze, gdzie sprzedaje rośliny i akcesoria ogrodnicze. Działka, na której znajduje się centrum ma powierzchnię ok. 1100 m2 i Wnioskodawczyni na podstawie umowy dzierżawy od połowy marca 2013 r. jest jej dzierżawcą (nie należy ona do Niej). Na terenie dzierżawionej działki Wnioskodawczyni sprzedaje i produkuje rośliny ozdobne (drzewa, krzewy, byliny). Wnioskodawczyni chciałaby wprowadzić wyprodukowane przez siebie rośliny ozdobne do sprzedaży. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej i nie posiada ziemi na własność (dzierżawi jedynie tę działkę, gdzie prowadzi centrum ogrodnicze). Rozlicza się na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów (nie jest podatnikiem podatku VAT).

Ponadto dodała, że ponosi koszty związane z produkcją roślin, tj. koszty doniczek, ziemi, nawozów itp. Od dnia 1 marca 2013 r. Wnioskodawczyni ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Uprawniane (produkowane) przez Wnioskodawczynię rośliny są wieloletnie, ozdobne i w doniczkach, nie uprawia Ona roślin w gruncie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 lipca 2013 r. Wnioskodawczyni wskazała, że:

  • minimalny okres przechowywania roślin wynosi więcej niż jeden miesiąc,
  • uprawa odbywa się na wolnym powietrzu,
  • rośliny będą sprzedawane tylko i wyłącznie w prowadzonym przez Nią centrum ogrodniczym.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. W jaki sposób Wnioskodawczyni może wprowadzić wyprodukowane przez siebie rośliny (drzewa, krzewy, byliny) do sprzedaży: czy poprzez dowód wewnętrzny, czy w inny sposób...
  2. Czy rośliny pochodzące z produkcji Wnioskodawczyni, przekazane do prowadzonego przez Nią centrum ogrodniczego w ramach działalności gospodarczej po cenach rynkowych i sprzedawane dalej po cenach powiększonych o marżę, stanowią koszty uzyskania przychodu...
  3. Czy Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może produkować rośliny i czy musi z tego tytułu zarejestrować działalność rolniczą...

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 lipca 2013 r. Wnioskodawczyni zrezygnowała z pytań oznaczonych numerami 2 i 3 oraz doprecyzowała pytanie nr 1 formułując je w następujący sposób:

Czy rośliny pochodzące z własnej szkółki, przekazane do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności po cenach rynkowych i sprzedawane dalej po cenach powiększonych o marżę, wymagają prowadzenia ewidencji (spisu ilościowego i gatunkowego wyprodukowanych roślin) w celu określenia podatku dochodowego od sprzedaży tych roślin...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wyprodukowane przez Nią rośliny (drzewa, krzewy, byliny) należy wprowadzić do sprzedaży poprzez dowód wewnętrzny.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że rośliny pochodzące z własnej produkcji powinny być ewidencjonowane, ale nie może znaleźć informacji prawnej w jaki sposób ma to wykonać, aby móc je sprzedawać w swoim centrum ogrodniczym i jednocześnie móc dać klientowi paragon za zakupioną roślinę.

Następnie wskazała, że z art. 22 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wyprodukowane przez Nią rośliny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich sprzedaż jest zwolniona z podatku dochodowego. W ww. ustawie Wnioskodawczyni szukała przepisu dotyczącego ewidencji wyprodukowanych przez Nią roślin, ale go nie znalazła, więc Jej zdaniem nie ma obowiązku prawnego, aby prowadzić taką ewidencję. Ponadto w Jej ocenie sprzedawane rośliny z własnej produkcji nie podlegają opodatkowaniu.

Ponadto Wnioskodawczyni dodała, iż dzwoniła do Krajowej Informacji Podatkowej i na postawione wyżej pytanie otrzymała następującą odpowiedź od konsultantki: rośliny z Jej produkcji nie są kosztami uzyskania przychodu i są zwolnione z podatku. Na kasie fiskalnej powinna je nabijać pod jedną pozycją zwolnioną od podatku, ale sprzedaż tych roślin powinna być doliczana do obrotu. Powinna również prowadzić własną ewidencję wyprodukowanych przez siebie i wprowadzonych do sprzedaży roślin, aby w razie kontroli Urzędu Skarbowego wykazać ile roślin sprzedała, a ile powinno być na placu centrum. Wnioskodawczyni wskazała, iż ma wątpliwości co do tej odpowiedzi i dlatego wystąpiła o interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 3a tej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „Załącznikiem nr 2”.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 1272). Załącznik ten, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą związaną z projektowaniem, pielęgnacją i zagospodarowaniem terenów zieleni. W dniu 18 marca 2013 r. Wnioskodawczyni otworzyła centrum ogrodnicze, gdzie sprzedaje rośliny i akcesoria ogrodnicze. Na działce, na której znajduje się centrum Wnioskodawczyni sprzedaje i produkuje rośliny ozdobne (drzewa, krzewy, byliny). Wnioskodawczyni chciałaby wprowadzić wyprodukowane przez siebie rośliny ozdobne do sprzedaży. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej i nie posiada ziemi na własność (dzierżawi jedynie tę działkę, gdzie prowadzi centrum ogrodnicze). Rozlicza się na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Uprawniane (produkowane) przez Nią rośliny są wieloletnie, ozdobne i w doniczkach, nie uprawia Ona roślin w gruncie. Minimalny okres ich przechowywania wynosi więcej niż jeden miesiąc, uprawa odbywa się na wolnym powietrzu, rośliny będą sprzedawane tylko i wyłącznie w prowadzonym przez Wnioskodawczynię centrum ogrodniczym.

Zauważyć należy, że uprawa drzew i krzewów ozdobnych na wolnym powietrzu nie występuje w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przychody uzyskane z uprawy roślin (drzew i krzewów ozdobnych), na wolnym powietrzu, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej.

Z brzmienia § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152 poz. 1475 ze zm.) wynika, że na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Przy czym dowody takie m.in. zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 wyżej cytowanego rozporządzenia, mogą dotyczyć wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.

W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W świetle powyższego podatnik będący producentem produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy ma możliwość sporządzenia dowodu wewnętrznego na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących przekazania roślin na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, że przekazanie produktów pochodzących z własnej uprawy, czy hodowli na potrzeby działalności gospodarczej, nie stanowi czynności zakupu tych materiałów, ma zastosowanie art. 22 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz z własnej gospodarki leśnej, stosuje się odpowiednio art. 11 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych, stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu oraz czasu i miejsca uzyskania.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy Wnioskodawczyni prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów przekazuje produkty (rośliny ozdobne) pochodzące z własnej uprawy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przekazanie to może udokumentować dowodem wewnętrznym.

Ponadto wskazać należy, że przychody uzyskane z tytułu uprawy i sprzedaży drzew, krzewów i bylin ozdobnych będą stanowiły dla Wnioskodawczyni przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, sprzedaż roślin z działalności rolniczej (własnej uprawy) nie będzie podlegać ewidencjonowaniu, a przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały łączeniu z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej.

Końcowo wskazać należy, że dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawczyni, tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem pytania nr 1.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.