Produkcja rolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkcja rolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Opodatkowanie przychodów z gospodarstwa rolnego oraz z działów specjalnych produkcji rolnej – ustalenie limitu.

Fragment:

Przy czym, w myśl art. 2 ust. 3a cyt. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zasady ustalania przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14.

2015
15
gru

Istota:

1) Czy dla Wnioskodawcy (spółdzielni) wygospodarowany zysk ze sprzedaży tuczników zakupionych od jego członków przeznaczony na wypłaty środków finansowych dla członków spółdzielni, którzy zobowiązują się go przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin i inwestycje w gospodarstwach członków) w roku 2015, czyli w roku następnym po jego osiągnięciu oraz zakup przez spółdzielnię i przekazanie na rzecz jego członków środków do produkcji rolnej, jest wolne od podatku od spadków i darowizn?
2) Czy otrzymana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2013 poz. 173), § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania grup producentów rolnych objętej programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 81 poz. 550 ze zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „grup producentów rolnych” objętej programem rozwoju obszarów wiejskich) na lata 2007-2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., przeznaczona na wypłatę środków na rzecz członków spółdzielni, które zostaną przez nich przeznaczone na zakupy środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez spółdzielnie i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przez Wnioskodawcę (spółdzielnię)?

Fragment:

(...) produkcji rolnej z zysku ze sprzedaży tuczników oraz wypłaty środków finansowych, zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Wnioskodawcy z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania Wnioskodawcy oraz jego członków z tytułu: wypłaty na rzecz członków środków pieniężnych pochodzących z zysku ze sprzedaży tuczników, nabycia i przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz jego członków środków do produkcji rolnej z zysku ze sprzedaży tuczników oraz wypłaty środków finansowych, zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Wnioskodawcy z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest Grupą Producentów Rolnych (...)

2015
30
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca uzyskuje dodatkowy dochód, nieobjęty rozliczeniem podatkowym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przekazany „bonus” pieniężny lub rzeczowy jest już objęty podatkiem dochodowym rozliczanym przez opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni uzyskuje dodatkowy dochód, nieobjęty rozliczeniem podatkowym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przekazany „ bonus ” pieniężny lub rzeczowy jest już objęty podatkiem dochodowym rozliczanym przez opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej... Czy przekazany „ bonus ” pieniężny lub rzeczowy podlega podatkowi od towarów i usług, a jego przekazanie wymaga udokumentowania fakturą VAT... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, wykonującej działalność w zakresie hodowli drobiu, rozliczonej jako dział specjalny produkcji rolnej w podatku dochodowym, otrzymując „ bonus ” rzeczowy lub pieniężny związany z wykonywaniem tej działalności, uzyskuje Ona dodatkowy dochód jako element działalności dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej. Dochód ten jest już opodatkowany podatkiem dochodowym dotyczącym źródła przychodów, jakim jest prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej (art. 10 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 15 tej ustawy), gdyż podatnik dokonuje rozliczenia ryczałtowego dochodu od zgłoszonej wielkości produkcji i nie prowadzi ksiąg podatkowych.

2015
18
sty

Istota:

Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określania dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych?

Fragment:

(...) produkcji rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie hodowli indyków. W roku 2014 dochód i należny podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca rozlicza na podstawie norm szacunkowych. Przychody roku 2014 już przekroczyły kwotę 1 200 000 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w roku 2015 Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określania dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej uzyskiwanych przez podatników, którzy nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg, mają zastosowanie normy szacunkowe.

2014
6
lip

Istota:

1) Czy osiągnięty przychód ze sprzedaży roślin, cebul, kłączy, wyprodukowanych w ogródku przydomowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy od tak osiągniętych dochodów należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Od dnia 1 stycznia 2014 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1171). Załącznik ten, tj. „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. W świetle powyższych przepisów uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni na części swojej działki o powierzchni 0,08 ha fizycznego uprawia różne rośliny ozdobne jednoroczne i wieloletnie: krzewy, kwiaty, byliny.

2013
3
wrz

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawczyni może wprowadzić wyprodukowane przez siebie rośliny (drzewa, krzewy, byliny) do sprzedaży? Czy poprzez dowód wewnętrzny, czy w inny sposób?Czy rośliny pochodzące z własnej szkółki przekazane do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności po cenach rynkowych i sprzedawane dalej po cenach powiększonych o marżę wymagają prowadzenia ewidencji (spisu ilościowego i gatunkowego wyprodukowanych roślin) w celu określenia podatku dochodowego od sprzedaży tych roślin?

Fragment:

Od dnia 1 stycznia 2013 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 1272). Załącznik ten, tj. „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą związaną z projektowaniem, pielęgnacją i zagospodarowaniem terenów zieleni.

2011
1
mar

Istota:

Jaki należy płacić podatek z tytułu produkcji i sprzedaży kurczaków?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 10 ust. 1 pkt. 4 wśród innych przychodów wymienia także przychody uzyskiwane z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 15 powyższej ustawy przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego, albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Jaki jest okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 10 ust. 1 pkt. 4 wśród innych przychodów wymienia także przychody uzyskiwane z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 15 powyższej ustawy przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego, albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.