Produkcja filmowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkcja filmowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
9
kwi

Istota:

1) Czy wskazane w opisie stanu faktycznego czynności wykonywane przez Spółkę w ramach obsługi produkcji filmowej powinny być traktowane dla celów opodatkowania VAT jako kompleksowa usługa obsługi produkcji filmowej?oraz, w konsekwencji2) Czy wskazana w opisie stanu faktycznego kompleksowa usługa obsługi produkcji filmowej świadczona przez Spółkę będzie opodatkowana VAT zgodnie z treścią art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. dalej: „ustawa o VAT”) w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy - tj. poza terytorium Polski?

Fragment:

Zakres współpracy pomiędzy Spółką a jej niemieckim kontrahentem (zgodnie z zawartą umową), obejmuje wykonanie na rzecz niemieckiego usługobiorcy wszelkich czynności uznawanych za typowe i konieczne dla potrzeb realizacji produkcji filmowej, w tym w szczególności: prowadzenie bieżącego nadzoru nad produkcją filmową w Polsce i wykonywanie wszelkich koniecznych i żądanych przez kontrahenta czynności mających na celu umożliwienie sprawnej realizacji zdjęć i produkcji filmowej, zawieranie umów z lokalnymi dostawcami towarów oraz usług wymaganych na potrzeby planu filmowego, umożliwienie realizacji produkcji filmowej w lokalizacjach wskazanych przez kontrahenta (tj. wybór oraz wynajem obiektów zdjęciowych), kontakty z lokalnymi władzami w celu m.in. uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji produkcji filmowej, zatrudnienie osób do obsługi planu filmowego, przeniesienie i zapewnienie przeniesienia na rzecz kontrahenta wszelkich praw autorskich i pokrewnych związanych bezpośrednio i pośrednio ze zdjęciami filmowymi dokonywanymi na terytorium Polski, obsługę formalności związanych z przyjazdem do Polski ekipy filmowej, obsługę formalności związanych z przywozem, do Polski wyposażenia planu filmowego, organizację zakwaterowania i cateringu dla ekipy filmowej, wszelkie inne bieżące czynności wymagane przez kontrahenta na potrzeby realizacji produkcji filmowej. Koszty poniesione przez Spółkę na potrzeby realizacji poszczególnych świadczeń związanych z obsługą produkcji filmowej będą stanowić element kalkulacyjny wynagrodzenia należnego Spółce za usługi świadczone na rzecz niemieckiego kontrahenta.

2011
1
maj

Istota:

W przypadku świadczenia usług w zakresie kultury – miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone. W przedmiotowej sprawie miejscem faktycznego świadczenia nie jest Polska i nie dochodzi do importu usług. Nie powstaje obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku od towarów i usług.

Fragment:

Strona podzleciła wykonanie części produkcji filmowej firmie zajmującej się także produkcją filmów. Firma w ramach swego podwykonawstwa producenckiego zapewnia: Wynajęcie i przygotowanie planów filmowych (np. budynków, plaż) wraz ze sprzętem, statystami i ekipami niezbędnymi do wykonania zdjęć. Wynajęcie hoteli, catering i ochronę dla zespołu filmowego. Umowa na podwykonawstwo części produkcji filmowej nie wymienia w swoim zakresie przeniesienia praw autorskich. Podatnik nie zakupuje powyższych usług od poszczególnych podmiotów zajmujących się np. cateringiem czy ochroną ale zakupuje jedną usługę przygotowania produkcji filmowej od jednej firmy a wynagrodzenie nie jest ustalane odrębnie za poszczególne czynności a za całość. Podatnik zapewnia reżysera a po wykonaniu zdjęć dokonuje obróbki materiału zdjęciowego i dźwiękowego a także wykonuje nagrania na nośnikach. W związku z opisanym zdarzeniem doszło do zakupu usług przez pytającą jednostkę od podmiotów zagranicznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. 1. Czy w związku z podzleceniem ww. czynności polegających w całokształcie na produkcji filmowej dochodzi do nabycia poszczególnych rodzajów usług tj. wynajem nieruchomości, wynajem sprzętu, wynajem personelu, ochrony czy usług w dziedzinie kultury tak jest klasyfikowana przez organa statystyczne produkcja filmów w tym reklamowych (92.11.32) czy praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich 2.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymana dotacja na produkcję filmową?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.09.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 15.09.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymana dotacja na produkcję filmową Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu wynika, iż Spółka zawarła umowę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na dofinansowanie produkcji filmu fabularnego. Dotacja ta ma częściowo pokryć bezpośrednie koszty produkcyjne. Powstały film będzie współwłasnością inwestorów. W umowie zawarte jest postanowienie o zwrocie dotacji w przypadku uzyskania zysku ze sprzedaży filmu w proporcji do otrzymanej dotacji. Zdaniem Wnioskodawcy dotacja przeznaczona jest na konkretny film a w związku z tym związana jest bezpośrednio z tym produktem, jest więc elementem obrotu i opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie uzyskane dofinansowanie umożliwia Stronie inwestowanie w film poprzez pokrycie kosztów produkcji. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi polegające na realizacji audycji telewizyjnej na rzecz Telewizji Polskiej podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 90, poz. 756) od dnia 1 czerwca 2005 r. katalog powyższych wyłączeń został rozszerzony o m. in. usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach. Oznacza to, iż od dnia 1 czerwca 2005r. świadczone przez Podatnika czynności polegające na produkcji audycji telewizyjnych na rzecz Telewizji Polskiej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22 %. Mająć powyższe na uwadze należało orzez jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach operatorskich. Podatnik podpisuje umowy m.in. z agencjami telewizyjnymi na obsługę kamer operatorskich w czasie emisji np. imprez sportowych, koncertów. Zdaniem podatnika wykonywane usługi sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.20Z ?Działalność radiowa i telewizyjna? oraz PKWiU 92.11.Z ? Produkcja filmów i nagrań wideo?. Jednakże, jak wynika z wniosku głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej są usługi operatorskie, czyli usługi radia i telewizji.
W ocenie podatnika usługi operatorskie związane są z nadawaniem programów telewizyjnych, dlatego też w tym przypadku ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe usług ? poz.12 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.)-dalej ustawa o VAT.

Fragment:

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 czerwca 2005 r. usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usługi związane z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach oraz usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach zostały wyłączone z katalogu usług zwolnionych od podatku VAT (art. 1 pkt. 38 lit. b ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756).Oznacza to, że usługi te poprzez wyłączenie ze zwolnienia od dnia 1 czerwca 2005 r. podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Mokotów, pragnie podkreślić, iż niniejsza interpretacja wydana jest w oparciu o klasyfikacje PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), natomiast na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania usługi do danego grupowania PKWiU, ponieważ konstrukcja przepisów ustawy o VAT, uzależnia opodatkowanie i zastosowanie określonych stawek podatku od konkretnej klasyfikacji statystycznej danego towaru bądź usługi, czyli wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W przypadku trudności z zakwalifikowaniem danej usługi do właściwego grupowania klasyfikacji statystycznej, podatnik może wystąpić z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych) z podaniem szczegółowego opisu sprawy.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik wnosi o wydanie interpretacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy o VAT w zakresie stosowania stawki podatku VAT do ?...wewnątrzunijnej dostawy wyrobu gotowego do Czech jakim jest film fabularny? oraz zapytuje czy przyjęty przez niego ?sposób ewidencji i rozliczeń podatku VAT jest prawidłowy??

Fragment:

Nr 90, 756), tj. od 1 czerwca 2005 r., produkcja filmów nie podlega już zwolnieniu, ale opodatkowana jest stawką 22% (zał. Nr 4, poz 11, PKWiU 92, pkt 5a do ustawy o podatku od towarów i usług). Produkcja filmów po 1 czerwca 2005 r. umożliwia zatem odliczanie podatku naliczonego. Powyższa nowelizacja nie dotyczy jednak stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik wnosi o interpretację czy "usługa realizacji zdjęć oraz produkcja filmów i nagrań wideo, która określona jest pod numerem 92.11 jest zwolniona z VAT jak było do tej pory, czy jest opodatkowana VAT? Jaka wielkość VAT?"

Fragment:

Podatnik świadcząc usługi realizacji zdjęć oraz produkcji filmów i nagrań wideo, które określone są pod numerem PKWiU 92.11, do dnia 31.05.2005 r. wystawiał faktury VAT zwolnione. Podatnik ma wątpliwości co do stawki określonej na fakturach w związku z powyższymi usługami, bowiem znane mu "firmy świadczące te same usługi pod tym samym numerem 92.11 wystawiają faktury z VAT 22 %". Podatnik wnosi o interpretację czy "usługa realizacji zdjęć oraz produkcja filmów i nagrań wideo, która określona jest pod numerem 92.11 jest zwolniona z VAT jak było do tej pory, czy jest opodatkowana VAT? Jaka wielkość VAT?" Według Podatnika usługi o numerze PKWiU 92.11 "podlegają zwolnieniu z VAT 22 %". Mając na uwadze powyższe tut. organ podatkowy stwierdza: Zgodnie z art 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Według art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Zgodnie z pozycją 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi z grupowania ex 92 tzn. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniami.

2011
1
mar

Istota:

Czy produkcja programów telewizyjnych o symbolu PKWiU 92.11.31, nie mających charakteru reklamowego ani promocyjnego, jest zwolniona z podatku VAT?

Fragment:

U. nr 90, poz. 756) od dnia 1 czerwca 2005r. katalog powyższych wyłączeń został rozszerzony o m.in. usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usługi związane z dystrybucją i filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usługi związane z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach. Oznacza to, iż od dnia 1 czerwca 2005r. świadczone przez Stronę czynności polegające na produkcji programów telewizyjnych przez producentów zewnętrznych na zlecenie telewizji komercyjnych nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Fragment:

(...) produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usługi związane z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach oraz usługi związane z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach zostały wyłączone z katalogu usług zwolnionych od podatku VAT (art. 1 pkt. 38 lit. b ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756).Oznacza to, że usługi te poprzez wyłączenie ze zwolnienia od dnia 1 czerwca 2005 r. podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. Natomiast usługi sklasyfikowane pod symbolem 74.50.25-00.20 tj. usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy w charakterze pozostałego personelu zarówno przed nowelizacją jak i po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług nie zostały wymienione jako usługi opodatkowane stawką preferencyjną, a zatem podlegają opodatkowaniu stawką 22%.Za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary, natomiast pomocniczo należy traktować opinię wydawaną przez właściwą jednostkę autorską tj.

2011
1
mar

Istota:

Czy produkcja programów telewizyjnych dla telewizji publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Czy usługi pomocnicze, jak obsługa planu zdjęciowego wykonywane dla telewizji publicznej są zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji filmów fabularnych, nagrań spektakli dla teatru telewizji, programów dokumentalnych dla telewizji publicznej i komercyjnej, zakwalifikowaną wg PKWiU do grupowania 92.20., przy czym usługi te nie mają charakteru reklamowego czy też promocyjnego. W przypadku realizacji niniejszych czynności Spółka nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43, ust. 1, pkt 1 ustawy. Zwolnienie usług wymienionych w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy obejmuje bowiem wyłącznie działalność publicznego ( państwowego ) radia i telewizji. Zatem realizacja przedmiotowych czynności przez spółkę - na podstawie art. 41, ust. 2 ustawy podlega opodatkowaniu wg 7% stawki. Natomiast w przypadku, gdy wykonywane czynności takie jak obsługa planu zdjęciowego przy nagraniach dużych programów telewizyjnych zostały przez właściwy organ zakwalifikowane do grupowania 92.11.31 - ich dostawa jako usług wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy - na podstawie art. 41, ust. 1, pkt 1 ustawy - będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie tutejszy organ zwraca uwagę, że do złożonego zapytania nie przedstawili Państwo klasyfikacji wymienionych usług dokonanej przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego. Właściwe zakwalifikowanie danej usługi wg odpowiedniego PKWiU ma natomiast zasadnicze znaczenie dla prawidłowego określenia stawki podatkowej w podatku od towarów i usług, czy też zwolnienia od tego podatku.