Produkcja | Interpretacje podatkowe

Produkcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy realizowane przez Spółkę prace związane z Produkcją Funkcjonalności stanowią/będą stanowić działalność rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka ma prawo/będzie miała prawo rozliczać Nakłady na produkcję Funkcjonalności zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone czyli w dniu udostępnienia funkcjonalności użytkownikom końcowym w finalnej wersji.
Fragment:
Z tego względu Spółka rozdziela/będzie rozdzielać wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. bezpośrednio lub kluczem podziału na projekty dotyczące Produkcji Funkcjonalności - i tylko w tej części uznawać je za Nakłady na Produkcję Funkcjonalności - oraz koszty nie związane bezpośrednio z Produkcją Funkcjonalności. Klucz podziału jest/będzie określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez odpowiednie osoby na prace związane z daną Produkcją Funkcjonalności oraz prace związane z pozostałą działalnością (np. prace związane z obsługą techniczną, serwisem, marketingiem i sprzedażą, pozostałą działalnością Wnioskodawcy). Nakłady na Produkcję Funkcjonalności mogą zawierać również szereg innych niezbędnych wydatków, w tym między innymi wydatki na zakup produktów audiowizualnych takich jak np. clipy wideo lub animowane bannery. W praktyce zatem, wyłącznie wydatki związane z Produkcją Funkcjonalności alokowane są/będą na poszczególne projekty bezpośrednio lub kluczem podziału wynikającym z ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dana osoba 100% czasu poświęciła na realizację prac związanych z Produkcją Funkcjonalności), albo w części (w przypadku, gdy dana osoba poświęciła na wykonywanie prac związanych z Produkcją Funkcjonalności mniej niż 100% czasu) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie.
2017
2
sie

Istota:
W zakresie określenia pojęcia procesu produkcyjnego dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
Fragment:
Jak wskazuje art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, zwolniony z podatku akcyzowego jest alkohol skażony wykorzystywany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Istotne jest zatem prawidłowe rozpoznanie zakresu procesu produkcyjnego tych wyrobów, a szczególnie momentu rozpoczęcia i zakończenia produkcji w kontekście zastosowania ww. zwolnienia od akcyzy. Ponadto prawidłowe rozpoznanie procesu produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi jest w ocenie Spółki kluczowe dla prowadzenia dokumentacji akcyzowej oraz rozliczania alkoholu wykorzystanego podczas tej produkcji w granicach ustalonych dopuszczalnych norm zużycia, o których ustalenie P. wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dla potrzeb stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, rozpoczęcie produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w Spółce następuje w momencie pobrania alkoholu skażonego ze zbiorników magazynowych, z kolei zakończenie tego procesu ma miejsce po napełnieniu produktu aktywnego w opakowania jednostkowe na linii napełniającej? Zdaniem Wnioskodawcy: P. stoi na stanowisku, że rozpoczęcie produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi następuje w momencie pobrania alkoholu skażonego ze zbiorników magazynowych.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
Z tego względu Spółka rozdziela wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. bezpośrednio lub kluczem podziału: na projekty dotyczące Produkcji gier, Produkcji technologii oraz Produkcji DLC - i tylko w tej części uznaje je za Nakłady na Produkcję – oraz koszty nie związane bezpośrednio z Produkcją. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez odpowiednie osoby na prace związane z daną Produkcją oraz prace związane z pozostałą działalnością (np. prace związane z serwisem, marketingiem i sprzedażą oferowanych produktów, pozostałą działalnością Wnioskodawcy). Nakłady na Produkcję zawierają również szereg innych wydatków niezbędnych w procesie Produkcji i związanych z realizowanymi pracami w tym między innymi wydatki na zakup produktów audiowizualnych związanych z realizowaną Produkcją. W praktyce zatem, wyłącznie wydatki związane z Produkcją alokowane są na poszczególne projekty bezpośrednio lub kluczem podziału wynikającym z ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dana osoba 100% czasu poświęciła na realizację prac związanych z Produkcją), albo w części (w przypadku, gdy dana osoba poświęciła na wykonywanie prac związanych z Produkcją mniej niż 100% czasu) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie.
2017
23
lut

Istota:
1) Czy Spółka posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UPO w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.?
2) Czy Spółka posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UPO w okresie poprzedzającym dzień 1 stycznia 2016 r.?
Fragment:
(...) produkcja wyrobów na zlecenie Wnioskodawcy w celu monitorowania/kontroli jakości świadczonych usług/ produkowanych wyrobów przez Zleceniobiorcę oraz czynności wykonywane na terenie Polski nie mają wyłącznie przygotowawczego i pomocniczego charakteru – zespół pracowników Wnioskodawcy (ok. 20 osób) wykonuje swoją pracę na terenie zakładów Zleceniobiorcy w Polsce w systemie zmianowym, tj. na terenie hal produkcyjnych Zleceniobiorcy przebywa jednocześnie 8-9 pracowników Spółki ok. 12 godzin na dobę, od poniedziałku do soboty. W obecności pracowników Spółki odbywa się produkcja produktów o szczególnych cechach, które w szczególności wymagają bieżącej weryfikacji jakości. Pracownicy są również obecni podczas istotnych etapów produkcji (tj. formowania wyrobów mięsnych i wędliniarskich, przetwarzania mięsa o istotnej wartości). Zadaniem pracowników jest nadzorowanie procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z postanowieniami czy to nowej Nowej Umowy czy też ustnych porozumień obowiązujących do 1 stycznia 2016 r. Tym samym zadaniem ww. pracowników jest sprawowanie nadzoru nad procesem produkcji oraz kontrola jakości przetworzonego przez Zleceniobiorcę mięsa i wyrobów wędliniarskich.
2016
28
lis

Istota:
Usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją serialu filmowego (wraz z przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca występuje w roli świadczącego usługę polegającą na produkcji m.in. seriali, których nabywcą jest Telewizja. Zatem Wnioskodawca jest zleceniobiorcą usług produkcji seriali, filmów czy telenowel – nie świadczy usług związanych z nadawaniem tych produkcji. Zatem w świetle definicji programu (telewizyjnego lub radiowego) i audycji (telewizyjnej lub radiowej) wynikających z ww. ustawy o radiofonii i telewizji, usługi Spółki polegające na produkcji serialu filmowego nie będą mieściły się w kategorii programu, przypisanego nadawcom rozpowszechniającym różne produkcje (przekazy) w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie; serial filmowy produkowany przez Wnioskodawcę będzie mieścił się w kategorii audycji. Jak wynika z ww. załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% (poz. 164), opodatkowaniu preferencyjna stawką podatku VAT podlega wyłącznie produkcja programów telewizyjnych (z wyłączeniem usług reklamowych i promocyjnych). W związku z powyższym usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z produkcji rolnej z 2015 roku.
Fragment:
Ponadto, z art. 24 ust. 4b ww. ustawy wynika, że jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. Podstawę opodatkowania - obliczoną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu - stanowi wyłącznie dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego normy szacunkowej dochodu ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy. Oznacza to, że dochód nie jest uzależniony od ilości sprzedanej produkcji. Wnioskodawca twierdzi, że sprzedaż jaj wylęgowych pochodzących z produkcji, od których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej został ustalony w 2015 r. na podstawie norm szacunkowych dochodu - nie powoduje powstania ponownie w 2016 r. dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dochód z wyżej wymienionej sprzedaży pochodzący z produkcji 2015 r., objętej działem specjalnym produkcji rolnej, ustalonym na podstawie norm szacunkowych dochodu - zostanie bowiem opodatkowany w rozliczeniu za 2015 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
8
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku pieczarki wyprodukowane i zebrane w 2015 r. oraz znajdujące się w dniu 31 grudnia 2015 r., po rozpoczęciu produkcji przed tym dniem, w różnym stadium procesu produkcyjnego na regałach w halach produkcyjnych, opodatkowane podatkiem dochodowym w 2015 r. przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, a sprzedane przez Wnioskodawcę po dniu 31 grudnia 2015 r. – nie będą po raz drugi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2016, w którym dokonano ich sprzedaży?
Fragment:
W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca całą produkcję wytworzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (zebraną oraz znajdującą się na regałach w halach produkcyjnych w dniu 31 grudnia 2015 r.) był obowiązany opodatkować w 2015 r. przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w Załączniku nr 2. Nie jest zatem zasadne, aby produkcja ta została po raz drugi opodatkowana w 2016 r. według przepisów ustawy nowelizującej z tego powodu, iż wyprodukowane (i opodatkowane) w 2015 r. pieczarki znajdujące się na dzień 31 grudnia 2015 r. w różnym stadium cyklu produkcyjnego zostały sprzedane po 31 grudnia 2015 r. Podstawę opodatkowania – obliczoną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu – stanowił w 2015 r. wyłącznie dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy (m2 w przypadku upraw grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej). Oznacza to, że dochód nie był uzależniony od ilości sprzedanej produkcji oraz momentu powstania obowiązku podatkowego, tylko od powierzchni uprawy. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu sprzedaży produkcji wyprodukowanej przed dniem 1 stycznia 2016 r. (tj. pieczarki wyprodukowane i zebrane w 2015 r. oraz znajdujące się w dniu 31 grudnia 2015 r., po rozpoczęciu produkcji przed tym dniem, w różnym stadium procesu produkcyjnego na regałach w halach produkcyjnych), a sprzedanej po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłącznie jeden raz – tj. w roku podatkowym 2015 przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu – zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.
2016
24
kwi

Istota:
Nabycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy od pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa suszu tytoniowego
Fragment:
Zgodnie z art. 9b ust.1-6 ustawy w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego; import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy; zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych; nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży. Za sprzedaż (...)
2016
3
kwi

Istota:
Czy przy sprzedaży urządzeń, których produkcja objęta jest zezwoleniem, ale rozpoczęta została poza SSE po otrzymaniu zezwolenia ale przed spełnieniem warunków określonych w zezwoleniu i która, jako „produkcja w toku” zostanie przeniesiona na SSE, następnie ukończona będzie na terenie SSE, przychody uzyskane w przyszłości w całości Spółka powinna uznać jako „strefowe” i uzyskany z nich cały dochód podlega zwolnieniu a kosztem uzyskania jest suma kosztów tzn. tych zawartych w przeniesionej produkcji w toku oraz kosztu wygenerowanego już na SSE? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przy sprzedaży urządzeń, których produkcja objęta jest zezwoleniem, ale rozpoczęta została poza SSE po otrzymaniu zezwolenia ale przed spełnieniem warunków określonych w zezwoleniu i która, jako „ produkcja w toku ” zostanie przeniesiona na SSE, następnie ukończona będzie na terenie SSE, przychody uzyskane w przyszłości w całości Spółka powinna uznać jako „ strefowe ” i uzyskany z nich cały dochód podlega zwolnieniu a kosztem uzyskania jest suma kosztów tzn. tych zawartych w przeniesionej produkcji w toku oraz kosztu wygenerowanego już na SSE... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na złożony i długotrwały proces produkcji urządzeń, ze sprzedaży których przychód będzie generował dochód zwolniony z podatku dochodowego, Spółka jest zmuszona zachować ciągłość produkcji w czasie przenoszenia produkcji na teren SSE. Wystąpi więc przeniesienie „ produkcji w toku ” o różnym stopniu zaawansowania zarówno w postaci otwartych zleceń produkcyjnych jak i półfabrykatów o niższym stopniu przetworzenia. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., zwana dalej: „ ustawą PDOP ”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 282, zwana dalej: „ ustawa SSE ”).
2016
21
sty

Istota:
Produkcja bioetanolu
Fragment:
Ponadto należy podkreślić, że proponowane w projekcie rozwiązanie polega na skojarzeniu wytwarzania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej z produkcją masy drożdżowej na cele paszowe oraz dwutlenku węgla do celów spożywczych. Uzyskane w procesie badawczym ww. wyroby zgodnie z zawartą umową o dofinasowanie nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego, więc nie stanowią przychodu dla beneficjęta. Wnioskodawca wskazał także, że projekt ten będzie realizowany w Stadninie Koni (teren gorzelni rolniczej) w miejscowości..., gmina ... w powiecie ... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że oprócz opracowania nowej technologii produkcji, przedmiotem badań są urządzenia techniczne takie jak: aparat odpędowy (obrotowy a nie jak powszechnie używany w postaci kolumny) kolumna wzmacniająca (zatężąjąca). Wyżej wymienione urządzenia będą poddane procedurze patentowej oczywiście po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu pozytywnego wyniku badań. Wnioskodawca wskazał także, że badania nad opracowaniem technologii produkcji bioetanolu drugiej generacji nie budzi szczególnego jego zainteresowania, głównym przedmiotem badań jest opracowanie technologii produkcji drożdży paszowych z hydrolizatu biomasy oraz wykorzystanie wywaru z procesu destylacji etanolowej z biomasy, do produkcji drożdży paszowych.
2015
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Produkcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.