Produkcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to produkcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do produkcji ciepła.

Fragment:

Do produkcji ciepła Spółka wykorzystuje wyroby węglowe o kodzie CN 2701, nabywane i dostarczane z zachowaniem wymogów dokumentacyjnych i formalnych wskazanych w art. 31a ust. 3-4 ustawy. Udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej Spółki wyniósł 36% w 2017 r. Wnioskodawca jest obowiązany, na podstawie ustawy o efektywności energetycznej, do nabywania i umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej, których to obowiązków za lata 2015 i 2016 Spółka dochowała w terminie ustawowym. W 2017 r. Spółka zamierza zrealizować powyższe obowiązki poprzez uiszczenie opłaty zastępczej lub zakup i umorzenie świadectw efektywności energetycznej. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy możliwości skorzystania, na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, ze zwolnienia od akcyzy nabywanych wyrobów węglowych zużywanych do produkcji ciepła. Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy wskazać należy, że podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, przewidzianego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, obok zużywania wyrobów węglowych do celów opałowych, których nabycie oraz udokumentowanie tego (...)

2018
30
maj

Istota:

Ustalenie rozmiaru produkcji w działalności rolniczej.

Fragment:

W konsekwencji, co do zasady w opisanym stanie faktycznym podstawą ustalenia dochodu jest rozmiar zamierzonej produkcji, który winien być zadeklarowany w deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w PIT-6 za rok podatkowy. W deklaracji tej wskazuje się rodzaj produkcji, którą podatnik zamierza prowadzić oraz jej rozmiar. W przypadku produkcji drobiu nieśnego wskazuje się przewidywaną liczbę kur, wykorzystywanych do produkcji. Na podstawie przedstawionych informacji naczelnik urzędu skarbowego, przy zastosowaniu odpowiednich do wskazanego rodzaju produkcji norm szacunkowych oblicza dochód do opodatkowania oraz wydaje decyzję, w której ustala wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. O każdej zmianie rodzaju, bądź rozmiarów prowadzonej produkcji w stosunku do ilości podanej w deklaracji PIT-6 ww. podatnicy zobowiązani są powiadomić w ciągu 7 dni naczelnika urzędu skarbowego, który na podstawie przekazanych danych ustali nową wysokość dochodu oraz zaliczki na podatek. W związku z tym, przy ustalaniu dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej w rozliczeniu rocznym w sytuacji zmieniającej się ilości jednostek produkcji w trakcie roku podatkowego i zawiadomienia o tym fakcie zgodnie z obowiązującymi przepisami naczelnika urzędu skarbowego podstawę szacowania dochodu stanowi ilość jednostek produkcji z uwzględnieniem zmian w trakcie roku podatkowego i norma szacunkowa wynikająca z powołanych przepisów proporcjonalnie do okresu, w których określona ilość jednostek produkcji u podatnika występowała.

2018
30
maj

Istota:

Ustalenie rozmiaru produkcji w działalności rolniczej.

Fragment:

W konsekwencji, co do zasady w opisanym stanie faktycznym podstawą ustalenia dochodu jest rozmiar zamierzonej produkcji, który winien być zadeklarowany w deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w PIT-6 za rok podatkowy. W deklaracji tej wskazuje się rodzaj produkcji, którą podatnik zamierza prowadzić oraz jej rozmiar. W przypadku produkcji drobiu nieśnego wskazuje się przewidywaną liczbę kur, wykorzystywanych do produkcji. Na podstawie przedstawionych informacji naczelnik urzędu skarbowego, przy zastosowaniu odpowiednich do wskazanego rodzaju produkcji norm szacunkowych oblicza dochód do opodatkowania oraz wydaje decyzję, w której ustala wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. O każdej zmianie rodzaju, bądź rozmiarów prowadzonej produkcji w stosunku do ilości podanej w deklaracji PIT-6 ww. podatnicy zobowiązani są powiadomić w ciągu 7 dni naczelnika urzędu skarbowego, który na podstawie przekazanych danych ustali nową wysokość dochodu oraz zaliczki na podatek. W związku z tym, przy ustalaniu dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej w rozliczeniu rocznym w sytuacji zmieniającej się ilości jednostek produkcji w trakcie roku podatkowego i zawiadomienia o tym fakcie zgodnie z obowiązującymi przepisami naczelnika urzędu skarbowego podstawę szacowania dochodu stanowi ilość jednostek produkcji z uwzględnieniem zmian w trakcie roku podatkowego i norma szacunkowa wynikająca z powołanych przepisów proporcjonalnie do okresu, w których określona ilość jednostek produkcji u podatnika występowała.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu świadczeń polegających na wytworzeniu i dostawie masy betonowej na rzecz inwestorów, generalnych wykonawców lub podwykonawców inwestycji budowlanej

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem zajmującym się produkcją i dostarczaniem mieszanek betonowych - przedmiotem jego przeważającej działalności jest „ produkcja masy betonowej prefabrykowanej ” PKD 23, 63, Z. Klientami Dostawcy są osoby fizyczne (konsumenci) oraz przedsiębiorcy będący zarówno podatnikami VAT czynnymi jak i niebędący takimi podatnikami. Produkowane mieszanki betonowe są dostarczane w szczególności do budowy obiektów mieszkalnych lub użytkowych oraz infrastruktury drogowej. Klienci Wnioskodawcy w procesie budowlanym to inwestorzy, generalni wykonawcy oraz podwykonawcy. Wnioskodawca zawiera z klientami umowę dostawy, na podstawie której jest zobowiązany do wytworzenia rzeczy oznaczonej co do gatunku - mieszanki betonowej, o określonej recepturze - a następnie jej dostarczenia we wskazane miejsce o określonym czasie. Odbiorca - klient - wskazuje cechy mieszanki, odbiera towar i płaci umówioną cenę. Proces technologiczny produkcji mieszanki betonowej i jej dostawy wymaga samochodów specjalizowanych - betonomieszarek (gruszek) i samochodów specjalnych - pomp do betonu. Odbiorca towaru nie dysponuje nimi, zapewnia je Wnioskodawca, używając samochodów własnych (lub leasingowanych), lub korzysta z usług innych przedsiębiorców, od których wynajmuje samochody specjalizowane i specjalne z kierowcami.

2017
22
gru

Istota:

Czy ponoszone przez Spółkę zgodnie z zawartą umową wydatki z tytułu wynagrodzenia należnego dostawcy/producentowi, które obejmują stały składnik wynagrodzenia należnego dostawcy (m.in. z tytułu utrzymywania zdolności produkcyjnych oraz gotowości do produkcji) - które w części przewyższającej wartość rynkową nabywanych przez Spółkę produktów są odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych i obciążają wynik finansowy Spółki okresu, w którym zostały poniesione, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie poniesienia tych wydatków?

Fragment:

Przedmiotem Umowy, która została zawarta przez Wnioskodawcę jest wysokospecjalistyczna produkcja białek i hydrolizatów białkowych wymagająca od Producenta specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz spełnienia szeregu szczególnych wymogów formalnych i technicznych związanych z organizacją procesu produkcji, w tym: dotyczących obiektu, w którym prowadzona jest produkcja, zapewnienia odpowiednich urządzeń i wyposażenia, dobrze wyszkolonej kadry, zachowania ściśle określonych warunków sanitarnych, uzyskania odpowiednich certyfikatów, a także zachowania ścisłego reżimu w zakresie technologii produkcji. Biorąc powyższe pod uwagę ekonomicznie uzasadnionym było powierzenie przez Wnioskodawcę produkcji podmiotowi zewnętrznemu, który bezpośrednio sfinansuje część procesu produkcji, zwłaszcza czasochłonne i kosztochłonne przygotowanie i utrzymywanie gotowości procesu produkcji, zapewni ciągłość produkcji (w tym zapewni dostępność odpowiednio wyszkolonej kadry, sprzętu, obiektu, obsługę administracyjną zamówień składanych przez Wnioskodawcę i organizację dostaw). Z uwagi na wymogi technologiczne oraz standardy i wymagania jakościowe jakie powinny spełniać produkty wytwarzane zgodnie z Umową przez Producenta, przez okres pierwszych miesięcy współpracy Producent na zlecenie Wnioskodawcy uruchomił produkcję próbną w stosunkowo niewielkich ilościach - dla potrzeb przeprowadzenia koniecznych prób i testów maszyn i technologii oraz dla potrzeb przeprowadzenia badań jakościowych oraz badań parametrów technicznych produktów i ich zgodności z normami oraz specyfikacjami i wymogami, które muszą być spełnione w celu dopuszczenia produktów do obrotu.

2017
2
sie

Istota:

W zakresie ustalenia czy realizowane przez Spółkę prace związane z Produkcją Funkcjonalności stanowią/będą stanowić działalność rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka ma prawo/będzie miała prawo rozliczać Nakłady na produkcję Funkcjonalności zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone czyli w dniu udostępnienia funkcjonalności użytkownikom końcowym w finalnej wersji.

Fragment:

Z tego względu Spółka rozdziela/będzie rozdzielać wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. bezpośrednio lub kluczem podziału na projekty dotyczące Produkcji Funkcjonalności - i tylko w tej części uznawać je za Nakłady na Produkcję Funkcjonalności - oraz koszty nie związane bezpośrednio z Produkcją Funkcjonalności. Klucz podziału jest/będzie określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez odpowiednie osoby na prace związane z daną Produkcją Funkcjonalności oraz prace związane z pozostałą działalnością (np. prace związane z obsługą techniczną, serwisem, marketingiem i sprzedażą, pozostałą działalnością Wnioskodawcy). Nakłady na Produkcję Funkcjonalności mogą zawierać również szereg innych niezbędnych wydatków, w tym między innymi wydatki na zakup produktów audiowizualnych takich jak np. clipy wideo lub animowane bannery. W praktyce zatem, wyłącznie wydatki związane z Produkcją Funkcjonalności alokowane są/będą na poszczególne projekty bezpośrednio lub kluczem podziału wynikającym z ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dana osoba 100% czasu poświęciła na realizację prac związanych z Produkcją Funkcjonalności), albo w części (w przypadku, gdy dana osoba poświęciła na wykonywanie prac związanych z Produkcją Funkcjonalności mniej niż 100% czasu) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie.

2017
18
maj

Istota:

W zakresie określenia pojęcia procesu produkcyjnego dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy

Fragment:

Jak wskazuje art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, zwolniony z podatku akcyzowego jest alkohol skażony wykorzystywany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Istotne jest zatem prawidłowe rozpoznanie zakresu procesu produkcyjnego tych wyrobów, a szczególnie momentu rozpoczęcia i zakończenia produkcji w kontekście zastosowania ww. zwolnienia od akcyzy. Ponadto prawidłowe rozpoznanie procesu produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi jest w ocenie Spółki kluczowe dla prowadzenia dokumentacji akcyzowej oraz rozliczania alkoholu wykorzystanego podczas tej produkcji w granicach ustalonych dopuszczalnych norm zużycia, o których ustalenie P. wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dla potrzeb stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, rozpoczęcie produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w Spółce następuje w momencie pobrania alkoholu skażonego ze zbiorników magazynowych, z kolei zakończenie tego procesu ma miejsce po napełnieniu produktu aktywnego w opakowania jednostkowe na linii napełniającej? Zdaniem Wnioskodawcy: P. stoi na stanowisku, że rozpoczęcie produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi następuje w momencie pobrania alkoholu skażonego ze zbiorników magazynowych.

2017
23
lut

Istota:

W zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Fragment:

Z tego względu Spółka rozdziela wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. bezpośrednio lub kluczem podziału: na projekty dotyczące Produkcji gier, Produkcji technologii oraz Produkcji DLC - i tylko w tej części uznaje je za Nakłady na Produkcję – oraz koszty nie związane bezpośrednio z Produkcją. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez odpowiednie osoby na prace związane z daną Produkcją oraz prace związane z pozostałą działalnością (np. prace związane z serwisem, marketingiem i sprzedażą oferowanych produktów, pozostałą działalnością Wnioskodawcy). Nakłady na Produkcję zawierają również szereg innych wydatków niezbędnych w procesie Produkcji i związanych z realizowanymi pracami w tym między innymi wydatki na zakup produktów audiowizualnych związanych z realizowaną Produkcją. W praktyce zatem, wyłącznie wydatki związane z Produkcją alokowane są na poszczególne projekty bezpośrednio lub kluczem podziału wynikającym z ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dana osoba 100% czasu poświęciła na realizację prac związanych z Produkcją), albo w części (w przypadku, gdy dana osoba poświęciła na wykonywanie prac związanych z Produkcją mniej niż 100% czasu) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie.

2016
28
lis

Istota:

1) Czy Spółka posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UPO w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.?
2) Czy Spółka posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UPO w okresie poprzedzającym dzień 1 stycznia 2016 r.?

Fragment:

(...) produkcja wyrobów na zlecenie Wnioskodawcy w celu monitorowania/kontroli jakości świadczonych usług/ produkowanych wyrobów przez Zleceniobiorcę oraz czynności wykonywane na terenie Polski nie mają wyłącznie przygotowawczego i pomocniczego charakteru – zespół pracowników Wnioskodawcy (ok. 20 osób) wykonuje swoją pracę na terenie zakładów Zleceniobiorcy w Polsce w systemie zmianowym, tj. na terenie hal produkcyjnych Zleceniobiorcy przebywa jednocześnie 8-9 pracowników Spółki ok. 12 godzin na dobę, od poniedziałku do soboty. W obecności pracowników Spółki odbywa się produkcja produktów o szczególnych cechach, które w szczególności wymagają bieżącej weryfikacji jakości. Pracownicy są również obecni podczas istotnych etapów produkcji (tj. formowania wyrobów mięsnych i wędliniarskich, przetwarzania mięsa o istotnej wartości). Zadaniem pracowników jest nadzorowanie procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z postanowieniami czy to nowej Nowej Umowy czy też ustnych porozumień obowiązujących do 1 stycznia 2016 r. Tym samym zadaniem ww. pracowników jest sprawowanie nadzoru nad procesem produkcji oraz kontrola jakości przetworzonego przez Zleceniobiorcę mięsa i wyrobów wędliniarskich.

2016
9
sie

Istota:

Usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją serialu filmowego (wraz z przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca występuje w roli świadczącego usługę polegającą na produkcji m.in. seriali, których nabywcą jest Telewizja. Zatem Wnioskodawca jest zleceniobiorcą usług produkcji seriali, filmów czy telenowel – nie świadczy usług związanych z nadawaniem tych produkcji. Zatem w świetle definicji programu (telewizyjnego lub radiowego) i audycji (telewizyjnej lub radiowej) wynikających z ww. ustawy o radiofonii i telewizji, usługi Spółki polegające na produkcji serialu filmowego nie będą mieściły się w kategorii programu, przypisanego nadawcom rozpowszechniającym różne produkcje (przekazy) w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie; serial filmowy produkowany przez Wnioskodawcę będzie mieścił się w kategorii audycji. Jak wynika z ww. załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% (poz. 164), opodatkowaniu preferencyjna stawką podatku VAT podlega wyłącznie produkcja programów telewizyjnych (z wyłączeniem usług reklamowych i promocyjnych). W związku z powyższym usługa polegająca na produkcji serialu filmowego nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych.