Procedura zawieszenia poboru akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to procedura zawieszenia poboru akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów przemieszczanych pomiędzy składami podatkowymi

Fragment:

Podkreślić należy, aby zostały spełnione podstawowe warunki jej stosowania, tzn. wyroby były przemieszczane między podmiotami uprawnionymi do odbioru wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wygenerowany został dokument e-AD w systemie EMCS, a także zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem. „ Przepis ten stanowi wierną implementację art. 20 ust 1 dyrektywy w zakresie benzyn specjalnych. Celem tych przepisów jest wskazanie, iż w przypadku benzyn specjalnych, które już zostały rozlane w pojemniki przygotowane do obrotu handlowego, ryzyko ich wykorzystania do celów napędowych lub opalowych jest na tyle niskie, że brak jest konieczności stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wprawdzie w przypadku obrotu na terenie kraju, stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, jej zastosowanie w przypadku przemieszczania (...)

2017
11
sty

Istota:

Warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Fragment:

(...) procedury zawieszenia poboru akcyzy, to czy ich naruszenie będzie skutkowało zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym wobec podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2016 r. nie dodaje nowych warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wskazanych w tym przepisie. Ad. 2 W przypadku uznania, że warunki o których mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2016 r. stanowią warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, to ich naruszenie będzie skutkowało zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym wobec podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ad. 1 Regulacje unijne Wnioskodawca pragnie wskazać, że obrót energetycznymi wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami, znajdującymi się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na poziomie unijnym jest regulowany przez Dyrektywę Horyzontalną (Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r.

2016
31
lip

Istota:

Zastosowanie stawki w wysokości 0 zł dla wyrobów energetycznych zużywanych w produkcji wyrobów nieakcyzowych

Fragment:

Stosownie zaś do art. 45 ust. 1 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego stosuje się stawkę akcyzy obowiązującą w dniu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - art. 45 ust. 2 ustawy. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie produkcji wyrobów nieakcyzowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego a także posiada status zarejestrowanego odbiorcy. W ramach swojej działalności Spółka nabywa/będzie nabywał wyroby o kodach CN: 2901 10 00 od kontrahentów z innych państw członkowskich UE jako zarejestrowany odbiorca w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które transportowane są/będą do jej zakładów (tj. miejsc określonych we właściwych zezwoleniach na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) autocysternami (luzem). Towar transportowany jest/będą w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

2016
10
cze

Istota:

Eksport olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN 2710 1971 - 2710 19 99

Fragment:

Z kolei, stosownie do treści art. 41 ust. 5 cytowanej ustawy, przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu, lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - w części objętej potwierdzeniem. A zatem, wygaśnięcie ciążącego na Spółce obowiązku podatkowego wobec wysyłanych w ramach eksportu olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jeżeli zarówno urząd celny wywozu jak i urząd celny wyprowadzenia znajduje się na terytorium kraju należy udokumentować raportem wywozu albo dokumentem zastępującym raport wywozu lub alternatywnym dowodem zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Uzasadnienie w zakresie pytania piątego. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, (...)

2014
18
wrz

Istota:

Czy w przypadku przemieszczania Produktu ze składu podatkowego Wnioskodawcy w ramach dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wymagane składanie zabezpieczenia akcyzowego?

Fragment:

Dlatego też, w tym wypadku podstawą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zwrot dokumentów handlowych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem otrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego UE albo wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE. Na mocy art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, także warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, obowiązuje wyłącznie w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (tj. pomiędzy składami podatkowymi zlokalizowanymi na terenie kraju). W szczególności zgodnie z tym przepisem jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 tej ustawy (tj. wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5), warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju.

2014
17
wrz

Istota:

Czy w przypadku przemieszczania Produktu ze składu podatkowego Wnioskodawcy w ramach dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wymagane składanie zabezpieczenia akcyzowego?

Fragment:

Dlatego też, w tym wypadku podstawą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zwrot dokumentów handlowych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem otrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego UE albo wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE. Na mocy art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, także warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, obowiązuje wyłącznie w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (tj. pomiędzy składami podatkowymi zlokalizowanymi na terenie kraju). W szczególności zgodnie z tym przepisem jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 tej ustawy (tj. wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5), warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju.

2014
23
kwi

Istota:

W zakresie przeładunku wyrobów akcyzowych przesyłanych w formie przesyłek kurierskich

Fragment:

Zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1-9. Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD. Natomiast w myśl art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c. Stosownie do art. 41a ust. 3 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury (...)

2013
10
lip

Istota:

Zainteresowany jest zobowiązany do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Warunkiem korzystania ze wskazanej procedury, w opisanej we wniosku sytuacji, jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

Fragment:

Przepis ten rozstrzyga, że przemieszczanie przez Spółkę olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do innego państwa członkowskiego, gdzie procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie jedynie na terytorium Polski, powinno mieć miejsce z zastosowaniem dokumentów handlowych. Zdaniem Spółki, dokumenty handlowe, o których mowa w art. 41 ust. 4 ww. ustawy, za pomocą których przemieszczane są oleje smarowe w ramach WDT z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie muszą zawierać tych samych danych, jakie zawiera e-AD. W ocenie Spółki, e-AD albo dokumenty handlowe zawierające takie same dane co e-AD, znajdują zastosowanie: w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy w sytuacji, w której przemieszczenie ma miejsce wyłącznie na terytorium Polski. Wskazane dokumenty, co do zasady, powinny być stosowane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy dotyczącej wyrobów, do których zastosowanie mają przepisy dyrektywy horyzontalnej. Z kolei, w odniesieniu do wyrobów, do których nie ma zastosowania dyrektywa horyzontalna (np. olejów smarowych), e-AD albo dokumenty handlowe o zawartości takich samych danych co e-AD, będą warunkowały zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jedynie w sytuacji, w której przemieszczenie tych wyrobów następuje na terytorium kraju.

2013
26
mar

Istota:

Przesyłki kurierskie

Fragment:

Zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1-9. Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD. Natomiast w myśl art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c. Stosownie do art. 41a ust. 3 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury (...)

2013
24
sty

Istota:

Przesyłki kurierskie

Fragment:

(...) procedury zawieszenia poboru akcyzy, dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD, system - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24). Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są: w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający, przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju, przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.