ILPP4/443-69/14/15-S2/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu Towarów, które zgłoszone zostaną do procedury zgłoszenia uproszczonego (zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające) w przypadku stosowania przez Spółkę procedury uproszczonej w miejscu polegającej na rozliczeniu podatku VAT od importu tych Towarów w deklaracji podatkowej.
ILPP4/443-69/14/15-S2/ISNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. import towarów
 3. odliczenie podatku
 4. podatek od towarów i usług
 5. procedura uproszczona
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów -> Podatek z tytułu importu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1972/14 – stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu 29 kwietnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 10 maja 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów, które w niektórych przypadkach będą objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów, które w niektórych przypadkach będą objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu 29 kwietnia 2014 r.), w którym Spółka wniosła o rozpatrzenie wniosku wyłącznie w oparciu o informacje przedstawione w złożonym uzupełnieniu. Z kolei pismem z dnia 10 maja 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) wniosek został uzupełniony o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X S.A. (dalej: X, Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT – producentem wyrobów miedzianych opodatkowanych VAT stawkami innymi niż zwolniona. Podatek VAT Spółka rozlicza za miesięczne okresy rozliczeniowe. Dla potrzeb prowadzonej działalności Spółka nabywa materiały miedzionośne (dalej: Towary) z krajów trzecich w ramach importu towarów w rozumieniu ustawy VAT. Zgodnie z przyjętą praktyką branży, w której działa Spółka, cena zakupu Towarów uzależniona jest od:

 • średniomiesięcznych notowań metali na określonym rynku (dla miedzi – LME) z miesiąca określonego w umowie z dostawcą: oznacza to, że cena może być ustalana na bazie notowań z miesiąca dostawy Towarów (M), jak również z miesiąca następnego (np. M+1 lub M+2), jak również
 • zawartości określonych pierwiastków/wilgotności w nabywanych Towarach; parametry te ustalane są w miesiącach następujących po zakupie Towarów i ich dostawie do Spółki, z uwagi na konieczność ich opróbowania i korzystania z zewnętrznych laboratoriów, w tym laboratoriów rozjemczych w sytuacji sporów między dostawcą a X co do zawartości metali w dostarczonych Towarach.

W związku z powyższym dostawca Spółki, na moment dostawy Towarów do X, fakturuje te dostawy według szacunkowo ustalonych cen (cen prowizorycznych), natomiast w okresie, w którym znane są zmienne elementy ceny dostawca wystawia fakturę na cenę ostateczną, odpowiednio korygując (+/-) uprzednio zafakturowaną cenę prowizoryczną. Wobec stosowanego sposobu rozliczeń z dostawcami (co wynika z zawartych umów), Spółka dokonując importu Towarów, na moment ich przywozu do Polski zgłasza te Towary do procedury importowej według cen prowizorycznych od których naliczany jest podatek VAT w imporcie – wykazywany w zgłoszeniu celnym (który podlega odliczeniu). Po ustaleniu ceny ostatecznej i otrzymaniu od dostawcy faktury na cenę ostateczną Spółka zgłasza ten fakt do właściwego urzędu celnego (przedstawiając odpowiednie dokumenty – zgłoszenie uzupełniające), który wobec zmiany ceny prowizorycznej importowanych Towarów wydaje decyzję, w której określa wysokość podatku VAT na podstawie ceny ostatecznej. Przed wydaniem decyzji Spółka otrzymuje z urzędu celnego komunikat celny w formie elektronicznej, który określa prawidłową kwotę podatku VAT do zapłaty i termin płatności (komunikat taki Spółka otrzymuje w miesiącach poprzedzających wpływ decyzji do Spółki). Na podstawie tegoż komunikatu, Spółka wpłaca na rachunek organu celnego kwotę VAT in plus i odlicza tą kwotę w deklaracji za miesiąc otrzymania komunikatu (zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. – dalej ustawa VAT)). Natomiast w przypadku gdy komunikat celny zmniejsza kwotę pierwotnego podatku VAT w imporcie, Spółka nie otrzymuje zwrotu tegoż podatku z organu celnego jak i nie dokonuje żadnych korekt w deklaracjach VAT, w związku z art. 40 ustawy VAT.

W przypadku gdy kwota podatku VAT w wydanej decyzji podlega zwiększeniu (w stosunku do zgłoszenia pierwotnego dokonanego wg ceny prowizorycznej) organ celny nie nalicza Spółce odsetek za zwłokę w związku z zapisem art. 37 ust. la ustawy VAT – zdanie drugie (który stanowi: Odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania).

Obecnie X planuje zastosowanie procedury uproszczonej w imporcie, tj. procedury w miejscu realizowanej poprzez wpis do rejestru (procedura z art. 76 ust. 1 lit. c) rozporządzenia rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307 – dalej: WKC)). W celu stosowania tej procedury, Spółka uzyskała decyzję administracyjną – pozwolenie właściwego organu celnego (dalej: Pozwolenie) na stosowanie procedury uproszczonej: procedury w miejscu (otrzymane Pozwolenie nie określa przepisu wskazującego, że procedura w miejscu jest procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c) WKC).

Pozwolenie powyższe określa natomiast warunki stosowania procedury uproszczonej w miejscu (m.in.):

 • terminy dokonywania wpisów do rejestru;
 • termin rozliczeniowy, określony jako miesiąc kalendarzowy;
 • zasady prowadzenia rejestru (w sposób uzgodniony z właściwym naczelnikiem urzędu celnego) oraz
 • obowiązek składania przez Spółkę do właściwego organu celnego zgłoszeń celnych uzupełniających za okresy miesięczne (nie później niż 3-ciego dnia po upływie terminu rozliczeniowego). Dane zawarte w zgłoszeniu uzupełniającym i wpisie w rejestrze winny się ze sobą pokrywać. Zmiana danych dotyczących Towarów wpisanych do rejestru może mieć miejsce dopiero po przyjęciu przez organ celny zgłoszenia uzupełniającego odnoszącego się do tego wpisu.

Po dopełnieniu formalności administracyjnych określonych w art. 33a ustawy VAT – wymaganych dla stosowania procedury z ust. 1 tegoż przepisu, tj. procedury uproszczonej w miejscu, Spółka pisemnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT na zasadach procedury uproszczonej (objętej Pozwoleniem) przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosować takie rozliczenie.

Spółka przewiduje następujący schemat rozliczeń w podatku VAT, w związku z ww. procedurą uproszczoną w miejscu:

 • zgodnie z wymogami przepisów celnych prowadzony będzie rejestr wszystkich importowanych Towarów objętych procedurą uproszczoną – z podziałem na okresy miesięczne; rejestr będzie wykazywać należny podatek VAT w imporcie za okresy miesięczne;
 • Spółka dokonywać będzie zgłoszenia Towarów do procedury importowej poprzez wpis do rejestru (wpis do rejestru dokonywany będzie w datach określonych w Pozwoleniu); gdy nie będzie znana cena ostateczna Towarów, Spółka zaewidencjonuje w rejestrze podstawę opodatkowania ustaloną w oparciu o posiadane dokumenty, tj. w oparciu o fakturę dostawcy określającą cenę prowizoryczną (i inne znane jej koszty zwiększające wartość celną na ten moment);
 • nie później niż do trzeciego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu) Spółka złoży do urzędu celnego zgłoszenie uzupełniające – dotyczące wpisów dokonanych w rejestrze; po złożeniu tegoż zgłoszenia uzupełniającego Spółka otrzyma z urzędu celnego elektroniczne komunikaty PZC (poświadczenia zgłoszenia celnego). W miesiącu, w którym Spółka otrzyma od dostawcy fakturę określającą cenę ostateczną, Spółka powiadomi właściwy urząd celny o zmianie ceny, który wyda Spółce stosowną decyzję określającą ostateczną wielkość należności celnych oraz VAT od importu (odpowiednio zwiększając lub zmniejszając wielkości pierwotnie rozliczone przez rejestr); różnica wynikająca z decyzji urzędu (+/-) nie będzie ujmowana w rejestrze prowadzonym według przepisów prawa celnego; różnice dodatnie wynikające z decyzji (zwiększające pierwotnie rozliczony VAT przez rejestr) będą ujmowane w ewidencji – rejestrze VAT prowadzonym według wymogów ustawy VAT (przy zastosowaniu procedury uproszczonej w miejscu Spółka nie będzie otrzymywać przed wydaniem ww. decyzji komunikatów celnych o ostatecznej wysokości podatku VAT; zapłata różnicy podatku (+) dokonywana będzie na podstawie decyzji).

W deklaracji podatkowej VAT-7 za dany miesiąc będzie wykazywana:

 • jako VAT należny w imporcie oraz VAT naliczony do odliczenia – łączna kwota podatku wynikająca z rejestru za dany miesiąc (prowadzonego według przepisów celnych);
 • jako VAT naliczony do odliczenia – kwota podatku VAT in plus wynikająca z otrzymanej decyzji urzędu celnego (wpłacona jako VAT należny w imporcie na rachunek właściwego organu celnego).

W terminach określonych w art. 33a ust. 6 ustawy VAT Spółka będzie przedkładać organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (w odniesieniu do podatku rozliczanego poprzez wpis do rejestru).

Spółka przewiduje również, że po wdrożeniu ww. procedury uproszonej w miejscu (i wdrożeniu rozliczania VAT należnego w imporcie poprzez deklarację podatkową VAT-7), mogą wystąpić sytuacje, w których Spółka będzie korzystała również z innej procedury zgłoszenia uproszczonego, tj. zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające (procedura uproszczona w miejscu nie będzie wówczas stosowana w odniesieniu do takich Towarów). Podatek należny VAT z tytułu importu zostanie wówczas rozliczony poprzez wpłaty do właściwego organu celnego, a w konsekwencji otrzymane dokumenty celne będą stanowić podstawę do odliczenia kwot podatku naliczonego (natomiast poprzez deklarację zostaną rozliczone jedynie te kwoty podatku VAT, które będą ujęte w rejestrze w związku ze stosowaniem procedury w miejscu).

Spółka ponadto informuje, że zakupy Towarów rozliczane według procedury uproszczonej w miejscu w całości będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT oraz posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO – PL, w rozumieniu przepisów celnych.

W związku z planowanym wdrożeniem ww. procedury uproszczonej Spółka ma wątpliwości odnośnie następującej kwestii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4).

Czy w przypadku stosowania przez Spółkę procedury uproszczonej w miejscu, polegającej na rozliczeniu podatku VAT od importu w deklaracji podatkowej, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu od zakupu tych Towarów, które zgłoszone zostaną do procedury zgłoszenia uproszczonego (zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające)...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wskazuje art. 33a ust. 1 ustawy VAT, podatnik stosujący procedurę uproszczoną wskazaną tym przepisem „może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów”.

Użycie przez ustawodawcę słowa „może” oznacza w ocenie Spółki, że podatnik ma prawo do wyboru stosowanej procedury, przy czym prawo do rozliczeń VAT w imporcie poprzez deklarację podatkową VAT-7 uzależnione jest od zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu celnego oraz naczelnikowi urzędu skarbowego. W związku z powyższym Spółka uważa, że w okresie, w jakim będzie stosować procedurę uproszczoną w imporcie poprzez rozliczenia VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, dopuszczalne jest również zgłaszanie Towarów do procedury importowej w sposób tradycyjny – wg procedury uproszczonej nie zgłoszonej do właściwego organu w trybie art. 33a ust. 4 ustawy VAT. Tym samym Spółka będzie uprawniona do odliczenia kwot podatku VAT od importu Towarów na podstawie dokumentów celnych (innych niż rejestr), wskazanych w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy VAT w odniesieniu do tych Towarów, które zostały objęte procedurą uproszoną inną niż procedura w miejscu.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy oraz własnego stanowiska Spółki, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 19 maja 2014 r. interpretację indywidualną nr ILPP4/443-69/14-6/ISN, w której stanowisko Spółki uznał za nieprawidłowe.

Tut. Organ stwierdził, że Spółka nie będzie uprawniona do odliczenia kwot podatku VAT od importu Towarów na podstawie dokumentów celnych (innych niż rejestr), wskazanych w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy w odniesieniu do tych Towarów, które zostaną objęte procedurą zgłoszenia uproszonego inną niż procedura uproszczona w miejscu.

Pismem z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 29 maja 2014 r.) Spółka Akcyjna, wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2014 r. nr ILPP4/443-69/14-6/ISN.

W wyniku ponownej analizy sprawy, w piśmie z dnia 26 czerwca 2014 r. nr ILPP4/443/W-14/14-2/IM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2014 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy, wydał wyrok w dniu 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1972/14, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

Uwzględniając ww. wyrok, pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. nr ILPP4/443-69/14/15-S/ISN wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku o informację, czy Spółka będzie dokonywała importu w procedurze uproszczonej innej niż pozwolenie na odprawę w miejscu, Towarów innych niż objęte tym pozwoleniem, czy też w stosunku do Towarów objętych ww. pozwoleniem chce stosować również inną procedurę uproszczoną (zgłoszenie niekompletne art. 76 ust. 1 lit. a WKC).

W złożonym w dniu 15 czerwca 2015 r. uzupełnieniu Spółka poinformowała, że w dacie złożenia wniosku o interpretację, pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu objęte były następujące Towary: kamienie miedziowe, miedź cementacyjna, miedź nierafinowana, miedź rafinowana i stopy miedzi nieobrobione plastycznie, odpady miedzi i złom, rudy i koncentraty miedzi. Wydanie przez organ celny pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej daje Spółce prawo do stosowania w imporcie procedury uproszczonej określonej w pozwoleniu w odniesieniu do towarów wskazanych w pozwoleniu; stosowanie tej procedury nie jest jednakże obowiązkiem Spółki. Spółka przewiduje, że Towary (wskazane powyżej) będą w niektórych przypadkach objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu; w takim przypadku import tych Towarów nie będzie objęty procedurą uproszczoną w miejscu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1972/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlega import towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy – przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Stosownie do art. 33a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

 1. zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
 2. rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia (art. 33a ust. 4 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT – producentem wyrobów miedzianych opodatkowanych VAT. Podatek VAT Spółka rozlicza za miesięczne okresy rozliczeniowe. Dla potrzeb prowadzonej działalności Spółka nabywa materiały miedzionośne (dalej: Towary) z krajów trzecich w ramach importu towarów w rozumieniu ustawy. Obecnie planuje zastosowanie procedury uproszczonej w imporcie, tj. procedury w miejscu realizowanej poprzez wpis do rejestru (procedura z art. 76 ust. 1 lit. c) WKC). W celu stosowania tej procedury, Spółka uzyskała decyzję administracyjną – pozwolenie właściwego organu celnego (dalej: Pozwolenie) na stosowanie procedury uproszczonej – procedury w miejscu. Pozwolenie powyższe określa warunki stosowania procedury uproszczonej w miejscu (m.in.):

 • terminy dokonywania wpisów do rejestru;
 • termin rozliczeniowy, określony jako miesiąc kalendarzowy;
 • zasady prowadzenia rejestru (w sposób uzgodniony z właściwym naczelnikiem urzędu celnego) oraz
 • obowiązek składania przez Spółkę do właściwego organu celnego zgłoszeń celnych uzupełniających za okresy miesięczne (nie później niż 3-ciego dnia po upływie terminu rozliczeniowego). Dane zawarte w zgłoszeniu uzupełniającym i wpisie w rejestrze winny się ze sobą pokrywać. Zmiana danych dotyczących Towarów wpisanych do rejestru może mieć miejsce dopiero po przyjęciu przez organ celny zgłoszenia uzupełniającego odnoszącego się do tego wpisu.

Po dopełnieniu formalności administracyjnych określonych w art. 33a ustawy – wymaganych dla stosowania procedury z ust. 1 tego przepisu, tj. procedury uproszczonej w miejscu – Spółka pisemnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT na zasadach procedury uproszczonej (objętej Pozwoleniem) przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosować takie rozliczenie.

Spółka przewiduje następujący schemat rozliczeń w podatku VAT, w związku z ww. procedurą uproszczoną w miejscu:

 • zgodnie z wymogami przepisów celnych prowadzony będzie rejestr wszystkich importowanych Towarów objętych procedurą uproszczoną – z podziałem na okresy miesięczne; rejestr będzie wykazywać należny podatek VAT w imporcie za okresy miesięczne;
 • Spółka dokonywać będzie zgłoszenia Towarów do procedury importowej poprzez wpis do rejestru (wpis do rejestru dokonywany będzie w datach określonych w Pozwoleniu); gdy nie będzie znana cena ostateczna Towarów, Spółka zaewidencjonuje w rejestrze podstawę opodatkowania ustaloną w oparciu o posiadane dokumenty, tj. w oparciu o fakturę dostawcy określającą cenę prowizoryczną (i inne znane jej koszty zwiększające wartość celną na ten moment);
 • nie później niż do trzeciego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu) Spółka złoży do urzędu celnego zgłoszenie uzupełniające – dotyczące wpisów dokonanych w rejestrze; po złożeniu tegoż zgłoszenia uzupełniającego Spółka otrzyma z urzędu celnego elektroniczne komunikaty PZC (poświadczenia zgłoszenia celnego).

W terminach określonych w art. 33a ust. 6 ustawy, Spółka będzie przedkładać organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (w odniesieniu do podatku rozliczanego poprzez wpis do rejestru).

Spółka przewiduje, że po wdrożeniu ww. procedury uproszonej w miejscu (i wdrożeniu rozliczania VAT należnego w imporcie poprzez deklarację podatkową VAT-7), mogą wystąpić sytuacje, w których będzie korzystała również z innej procedury zgłoszenia uproszczonego, tj. zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające (procedura uproszczona w miejscu nie będzie wówczas stosowana w odniesieniu do takich Towarów). Podatek należny VAT z tytułu importu zostanie wówczas rozliczony poprzez wpłaty do właściwego organu celnego.

Spółka wskazała, że w dacie złożenia wniosku o interpretację, pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu objęte były następujące Towary: kamienie miedziowe, miedź cementacyjna, miedź nierafinowana, miedź rafinowana i stopy miedzi nieobrobione plastycznie, odpady miedzi i złom, rudy i koncentraty miedzi. Wydanie przez organ celny pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej daje Spółce prawo do stosowania w imporcie procedury uproszczonej określonej w pozwoleniu w odniesieniu do towarów wskazanych w pozwoleniu; stosowanie tej procedury nie jest jednakże obowiązkiem Spółki. Spółka przewiduje, że Towary (wskazane powyżej) będą w niektórych przypadkach objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu; w takim przypadku import tych Towarów nie będzie objęty procedurą uproszczoną w miejscu.

Z powyższego wynika zatem, że Spółka posiadająca pozwolenie na procedurę uproszczoną w miejscu, będzie dokonywać importu Towarów w innej procedurze – zgłoszenia niekompletnego i w związku z zastosowaniem tej procedury podatek VAT należny zostanie rozliczony poprzez wpłaty do urzędu celnego.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – kwota podatku:

 1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
 2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
 3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.

W tym miejscu należy podkreślić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1972/14 stwierdził, że „(...) w sprawie niezbędne jest rozróżnienie kilku kwestii – czym innym jest bowiem kwestia korzystania z procedury uproszczonej objętej pozwoleniem – odprawa w miejscu i spełnienie czy też naruszenie warunków do korzystania z tej procedury, czym innym jest możliwość równoległego stosowania różnych procedur uproszczonych, a jeszcze czym innym jest pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w imporcie (który został zapłacony do organu celnego). Wskazać należy, że regułą jest rozliczenie podatku VAT z tytułu importu w zgłoszeniu celnym i zapłata podatku na konto organu celnego. W tzw. standardowej procedurze podatnik najpierw uiszcza podatek VAT z tytułu importu towarów do urzędu celnego, wykazując kwotę podatku należnego w zgłoszeniu celnym, a dopiero później dokonuje odliczenia podatku naliczonego w deklaracji podatkowej. Art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a uVAT stanowi, że kwotę podatku naliczonego w przypadku importu stanowi kwota podatku (należnego) wykazana w dokumentach celnych. Przy standardowej procedurze, neutralność podatku VAT jest odroczona w czasie, w takim zakresie w jakim towary będące przedmiotem importu będą dopiero wykorzystane następnie do wykonania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 uVAT). Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu powstanie wówczas w rozliczeniu za okres, w którym – w odniesieniu do importowanych towarów – powstał obowiązek podatkowy. Z kolei możliwość odstąpienia od zapłaty podatku od towarów i usług na rachunek organu celnego jest wyjątkiem od reguły i stanowi uprzywilejowanie dla importera towarów. Importer musi uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, o jakiej mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c WKC. Wówczas podatnik zgodnie z art. 33a ust. 1 może rozliczyć należny podatek VAT z tytułu importu, bez konieczności wcześniejszego wpłacenia kwoty tego podatku do urzędu celnego, poprzez rozliczenie tego podatku od razu w deklaracji podatkowej, de facto w momencie dokonywania importu, wykazując podatek VAT z tytułu importu jako naliczony. W tym przypadku neutralność podatkowa VAT realizuje się natychmiastowo niezwłocznie, pozwalając na bezgotówkowy sposób rozliczenia. Przy czym, jeżeli importer zamierza skorzystać z tego uprawnienia, to jednocześnie powinien bezwzględnie spełnić wszystkie warunki wskazane w art. 33a ust. 1-6 uVAT. W przeciwnym razie importer ponosi konsekwencje wynikające z art. 33a ust. 7 uVAT (podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami). Czyli utrata przez podatnika prawa do rozliczenia się według art. 33a ust. 1-5 uVAT, nie oznacza, że podatnik traci prawo do odliczenia podatku, traci jedynie prawo do jego bezgotówkowego rozliczenia.

W ocenie Sądu skoro naruszenie warunków do korzystania z rozliczenia podatku według reżimu z art. 33a uVAT nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku VAT w imporcie, a jedynie zmienia się sposób odliczenia, to nie można zaakceptować stanowiska organu podatkowego, że »spółka nie będzie uprawniona do odliczenia kwot podatku VAT od importu Towarów na podstawie dokumentów celnych wskazanych w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) w odniesieniu do tych Towarów, które zostaną objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu« (w sprawie zgłoszenie niekompletne)”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu Towarów, które w niektórych przypadkach będą objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu.

Zatem Spółka będzie uprawniona do odliczenia kwot podatku VAT od importu Towarów na podstawie dokumentów celnych (innych niż rejestr), wskazanych w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy w odniesieniu do tych Towarów, które zostaną objęte procedurą zgłoszenia uproszonego inną niż procedura uproszczona w miejscu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwszej interpretacji, tj. 19 maja 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.