Procedura uproszczona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to procedura uproszczona. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sie

Istota:

Prawo do rozliczenia dokonywanej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej – procedura uproszczona.

Fragment:

Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do rozliczenia transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – procedura uproszczona? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym stoi on na stanowisku, iż są spełnione wszystkie przesłanki zastosowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej – procedura uproszczona (dalej „ WTT ”) i Spółka będzie mogła tę procedurę stosować. Warunki stosowania WTT określa art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z tym przepisem, przez WTT rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, przez procedurę uproszczoną rozumie się (...)

2017
30
sie

Istota:

Czy mając na względzie fakt, że Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce opisane w niniejszym wniosku transakcje mogą być rozliczane przy zastosowaniu procedury uproszczonej przewidzianej w przepisie art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, jeśli Wnioskodawca będzie w tych transakcjach posługiwał się numerem identyfikacyjnym nadanym mu dla celów VAT w Niemczech, tj. numerem spełniającym warunki, o których mowa w przepisie art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o VAT?

Fragment:

W myśl art. 136 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w procedurze uproszczonej ostatnim w kolejności podmiotem jest podatnik wymieniony w art. 15 lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych zgodnie z art. 97, a drugim w kolejności podatnikiem jest podatnik podatku od wartości dodanej określony w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, który posługuje się w procedurze uproszczonej numerem identyfikacyjnym wydanym mu na potrzeby tego podatku przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, z uwzględnieniem obowiązujących w tym innym państwie członkowskim przepisów w zakresie dokumentowania tej procedury. Z opisu przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca z siedzibą w Niemczech w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczy, między innymi, w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych rozliczanych według procedury uproszczonej. W powyższych transakcjach rozliczanych według procedury uproszczonej biorą udział trzy podmioty, tj. firma produkująca samochody mająca siedzibę na Węgrzech (bądź na Słowacji), Wnioskodawca mający siedzibę działalności gospodarczej w Niemczech, zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych między innymi w Niemczech oraz importer samochodów mający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Polski.

2016
18
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną oraz możliwości rozliczenia tej transakcji przy zastosowaniu procedury uproszczonej.

Fragment:

Nie zostanie zatem spełniona podstawowa przesłanka dotycząca ilości podmiotów biorących udział w dostawie towarów, opodatkowanej wg procedury uproszczonej (art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy). Odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy zatem stwierdzić, że przedstawiona w zdarzeniu przyszłym transakcja nie będzie stanowić wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy i Wnioskodawca nie będzie uprawniony do rozliczenia podatku z tytułu tej transakcji przy zastosowaniu procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135-138 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).

2015
28
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu Towarów, które zgłoszone zostaną do procedury zgłoszenia uproszczonego (zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające) w przypadku stosowania przez Spółkę procedury uproszczonej w miejscu polegającej na rozliczeniu podatku VAT od importu tych Towarów w deklaracji podatkowej.

Fragment:

Spółka przewiduje, że po wdrożeniu ww. procedury uproszonej w miejscu (i wdrożeniu rozliczania VAT należnego w imporcie poprzez deklarację podatkową VAT-7), mogą wystąpić sytuacje, w których będzie korzystała również z innej procedury zgłoszenia uproszczonego, tj. zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające (procedura uproszczona w miejscu nie będzie wówczas stosowana w odniesieniu do takich Towarów). Podatek należny VAT z tytułu importu zostanie wówczas rozliczony poprzez wpłaty do właściwego organu celnego. Spółka wskazała, że w dacie złożenia wniosku o interpretację, pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu objęte były następujące Towary: kamienie miedziowe, miedź cementacyjna, miedź nierafinowana, miedź rafinowana i stopy miedzi nieobrobione plastycznie, odpady miedzi i złom, rudy i koncentraty miedzi. Wydanie przez organ celny pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej daje Spółce prawo do stosowania w imporcie procedury uproszczonej określonej w pozwoleniu w odniesieniu do towarów wskazanych w pozwoleniu; stosowanie tej procedury nie jest jednakże obowiązkiem Spółki. Spółka przewiduje, że Towary (wskazane powyżej) będą w niektórych przypadkach objęte procedurą uproszczoną inną niż procedura uproszczona w miejscu; w takim przypadku import tych Towarów nie będzie objęty procedurą uproszczoną w miejscu. Z powyższego wynika zatem, że Spółka posiadająca pozwolenie na procedurę uproszczoną w miejscu, będzie dokonywać importu Towarów w innej procedurze – zgłoszenia niekompletnego i w związku z zastosowaniem tej procedury podatek VAT należny zostanie rozliczony poprzez wpłaty do urzędu celnego.

2015
21
maj

Istota:

Zastosowanie procedury uproszczonej dla WDT oraz możliwość zastosowania stawki 0%.

Fragment:

(...) procedury uproszczonej. Zdaniem Wnioskodawcy, na możliwość rozliczenia przedmiotowej transakcji w ramach procedury uproszczonej nie wpływa fakt, iż Kontrahent posiadający siedzibę w Polsce, posłuży się dla celów przedmiotowej transakcji trójstronnej numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym mu przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska oraz kraj identyfikacji Ostatecznego nabywcy. Podmioty posiadające numery identyfikacyjne VAT w kilku krajach mają bowiem możliwość samodzielnego decydowania, który z numerów zostanie podany dla poszczególnych transakcji, biorąc pod uwagę charakter transakcji oraz uwarunkowania biznesowe. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w utrwalonej linii interpretacyjnej polskich organów podatkowych. Tytułem przykładu należy wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009 r. (sygn. ILPP2/443-1049/08-2/MN ), w której organ ten zauważył, iż: „ Fakt posiadania przez słowackiego Kontrahenta numeru identyfikacyjnego VAT UE nadanego również w Polsce, daje mu możliwość samodzielnego decydowania, który z tych numerów zostanie podany na potrzeby konkretnej transakcji.

2015
4
sty

Istota:

Rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów objętego procedurą uproszczoną.

Fragment:

Zakupy Towarów rozliczane według procedury uproszczonej w miejscu w całości będą służyć Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zdaniem tut. Organu, procedura uproszczona w miejscu – na której stosowanie Spółka uzyskała Pozwolenie – uprawniać ją będzie do rozliczeń podatku z tytułu importu (w odniesieniu do Towarów objętych tym uproszczeniem) poprzez deklarację podatkową, zgodnie z art. 33a ustawy. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka zarejestrowany czynny podatnik VAT, dla potrzeb prowadzonej działalności nabywa materiały miedzionośne z krajów trzecich w ramach importu towarów. Zakupy Towarów będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenia Towarów do procedury importowej, Spółka będzie dokonywała przy zastosowaniu procedury uproszczonej w miejscu, na którą uzyskała Pozwolenie. W deklaracji podatkowej VAT-7 za dany miesiąc będzie wykazywana jako VAT należny w imporcie oraz VAT naliczony do odliczenia – łączna kwota podatku wynikająca z rejestru za dany miesiąc (prowadzonego według przepisów celnych). Zatem Spółka obejmując import Towarów procedurą uproszczoną w miejscu, uprawniona będzie rozliczyć kwotę podatku należnego VAT z tytułu importu ujętą za dany miesiąc X w rejestrze (prowadzonym zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem) w deklaracji podatkowej VAT-7 składanej za ten sam okres, tj. miesiąc X.

2014
9
lip

Istota:

Czy Spółka obejmując import Towarów procedurą uproszczoną w miejscu, uprawniona będzie rozliczyć kwotę podatku należnego VAT z tytułu importu ujętą za dany miesiąc X w rejestrze (prowadzonym zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem) w deklaracji podatkowej VAT-7 składanej za ten sam okres, tj. miesiąc X?

Fragment:

Zakupy Towarów rozliczane według procedury uproszczonej w miejscu w całości będą służyć Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zdaniem tut. Organu, procedura uproszczona w miejscu – na której stosowanie Spółka uzyskała Pozwolenie – uprawniać ją będzie do rozliczeń podatku z tytułu importu (w odniesieniu do Towarów objętych tym uproszczeniem) poprzez deklarację podatkową, zgodnie z art. 33a ustawy. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka zarejestrowany czynny podatnik VAT, dla potrzeb prowadzonej działalności nabywa materiały miedzionośne z krajów trzecich w ramach importu towarów. Zakupy Towarów będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenia Towarów do procedury importowej, Spółka będzie dokonywała przy zastosowaniu procedury uproszczonej w miejscu, na którą uzyskała Pozwolenie. W deklaracji podatkowej VAT-7 za dany miesiąc będzie wykazywana jako VAT należny w imporcie oraz VAT naliczony do odliczenia – łączna kwota podatku wynikająca z rejestru za dany miesiąc (prowadzonego według przepisów celnych). Zatem Spółka obejmując import Towarów procedurą uproszczoną w miejscu, uprawniona będzie rozliczyć kwotę podatku należnego VAT z tytułu importu ujętą za dany miesiąc X w rejestrze (prowadzonym zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem) w deklaracji podatkowej VAT-7 składanej za ten sam okres, tj. miesiąc X, pod warunkiem dokonania przez Spółkę zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego.

2014
9
lip

Istota:

Czy Spółka obejmując import Towarów procedurą uproszczoną w miejscu, po otrzymaniu decyzji organu celnego zwiększającej kwotę podatku VAT (ujętego w rejestrze i rozliczonego poprzez deklarację VAT-7), będzie uprawniona odliczyć podatek VAT (in plus) wynikający z tej decyzji w miesiącu jej otrzymania?

Fragment:

Po dopełnieniu formalności administracyjnych określonych w art. 33a ustawy – wymaganych dla stosowania procedury z ust. 1 tego przepisu, tj. procedury uproszczonej w miejscu, Spółka pisemnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT na zasadach procedury uproszczonej (objętej Pozwoleniem) przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosować takie rozliczenie. Spółka przewiduje następujący schemat rozliczeń w podatku VAT, w związku z ww. procedurą uproszczoną w miejscu: zgodnie z wymogami przepisów celnych prowadzony będzie rejestr wszystkich importowanych Towarów objętych procedurą uproszczoną – z podziałem na okresy miesięczne; rejestr będzie wykazywać należny podatek VAT w imporcie za okresy miesięczne; Spółka dokonywać będzie zgłoszenia Towarów do procedury importowej poprzez wpis do rejestru (wpis do rejestru dokonywany będzie w datach określonych w Pozwoleniu); gdy nie będzie znana cena ostateczna Towarów, Spółka zaewidencjonuje w rejestrze podstawę opodatkowania ustaloną w oparciu o posiadane dokumenty, tj. w oparciu o fakturę dostawcy określającą cenę prowizoryczną (i inne znane jej koszty zwiększające wartość celną na ten moment); nie później niż do trzeciego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu) Spółka złoży do urzędu celnego zgłoszenie uzupełniające – dotyczące wpisów dokonanych w rejestrze; po złożeniu tegoż zgłoszenia uzupełniającego Spółka otrzyma z urzędu celnego elektroniczne komunikaty PZC (poświadczenia zgłoszenia celnego).

2014
9
lip

Istota:

Czy w przypadku stosowania przez Spółkę procedury uproszczonej w miejscu, polegającej na rozliczeniu podatku VAT od importu w deklaracji podatkowej, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu od zakupu tych Towarów, które zgłoszone zostaną do procedury zgłoszenia uproszczonego (zgłoszenia niekompletne + zgłoszenia uzupełniające)?

Fragment:

Oznacza to, że podatnik decydujący się na rozliczanie podatku VAT w deklaracji podatkowej powinien w jednym czasie dopełnić obowiązku powiadomienia naczelnika urzędu celnego/urzędu skarbowego, na terenie właściwości których stosuje procedurę uproszczoną i złożyć im stosowne dokumenty/oświadczenia. Spółka uważa, że w okresie, w jakim będzie stosować procedurę uproszczoną w imporcie poprzez rozliczenia VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, dopuszczalne będzie również zgłaszanie Towarów objętych tą procedurą do procedury importowej w sposób tradycyjny – wg procedury uproszczonej nie zgłoszonej do właściwego organu w trybie art. 33a ust. 4 ustawy. Tym samym Spółka będzie uprawniona do odliczenia kwot podatku VAT od importu Towarów na podstawie dokumentów celnych (innych niż rejestr), wskazanych w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy w odniesieniu do tych Towarów, które zostały objęte procedurą uproszoną inną niż procedura w miejscu. Jak już wyjaśniono powyżej, podatnik który zadeklarował (zgłosił pisemnie naczelnikowi urzędu celnego oraz naczelnikowi urzędu skarbowego) stosowanie rozliczania podatku zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy – w przedmiotowej sprawie stosowanie procedury uproszczonej w miejscu – nie może dokonać importu towarów objętych pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu wg innej procedury. W świetle art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – kwota podatku: wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.

2014
30
sty

Istota:

W zakresie uznania transakcji dostawy towaru pomiędzy czterema podmiotami za transakcje trójstronną z zastosowaniem procedury uproszczonej

Fragment:

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w procedurze uproszczonej ostatnim w kolejności podmiotem jest podatnik wymieniony w art. 15 lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych zgodnie z art. 97, a drugim w kolejności podatnikiem jest podatnik podatku od wartości dodanej określony w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, który posługuje się w procedurze uproszczonej numerem identyfikacyjnym wydanym mu na potrzeby tego podatku przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, z uwzględnieniem obowiązujących w tym innym państwie członkowskim przepisów w zakresie dokumentowania tej procedury. Powyższe przepisy ustalają specjalną procedurę, tzw. procedurę uproszczoną dotyczącą wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, która w odróżnieniu od opodatkowania transakcji trójstronnych na zasadach ogólnych, przewiduje szczególne zasady rozliczania podatku przez podmioty uczestniczące w takiej transakcji. Uproszczenia te wprowadzone zostały na mocy artykułu 141 Dyrektywy 2006/112/WE, gdzie przez transakcje trójstronne rozliczane w procedurze uproszczonej, należy rozumieć transakcje, w ramach której podatnik mający siedzibę w państwie członkowskim A dokonuje dostawy towaru na rzecz podatnika mającego siedzibę w państwie B, a ten z kolei dokonuje dostawy towaru na rzecz podmiotu z siedziba w państwie C, gdzie towar wysyłany jest bezpośrednio z państwa A do państwa C.