Procedura | Interpretacje podatkowe

Procedura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to procedura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi autokomis i przy dalszej odsprzedaży stosuje procedurę sprzedaży VAT-marża. W Austrii od firmy A, która również stosuje procedurę sprzedaży VAT-marża, Zainteresowany zakupił do dalszej odsprzedaży używany samochód, na który otrzymał fakturę z 20% VAT. Cenę brutto nabycia tego samochodu Wnioskodawca wpisał do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w rub. 10, jako zakup towarów. Natomiast w księdze VAT ewidencja nabycia towarów i usług kwotę brutto nabycia Wnioskodawca wpisał do rub. 17 – zwolnionych od podatku. Na koniec okresu rozliczeniowego Zainteresowany nie mógł odliczyć 20% VAT podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia samochodu od podatku należnego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy w dalszej odsprzedaży tego samochodu Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT z rozpisaniem ceny brutto na wartość netto i 23% VAT, czy wystawić fakturę w procedurze marży. Celem rozstrzygnięcia wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy ustalić, czy dla przedmiotowej transakcji będzie miała zastosowanie procedura marży. Procedura ta uregulowana została przez ustawodawcę w Dziale XII ustawy Rozdziale 4 „ Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków ”.
2017
18
lut

Istota:
Czy dokonując sprzedaży samochodu osobowego z majątku firmy, przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem, można zastosować procedurę przewidzianą dla towarów używanych, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli wystawić fakturę zawierającą zgodnie z art. 106e ust. 3 wyrazy „procedura marży - towary używane", czy też sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT na zasadach ogólnych?
Fragment:
W myśl ust. 3 tego artykułu, w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „ procedura marży - towary używane ”, „ procedura marży - dzieła sztuki ” lub „ procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki ”. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro przedmiotowy samochód osobowy nabył Pan z zamiarem jego dalszej sprzedaży od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. od podatnika, który przy sprzedaży zastosował procedurę VAT marża, to przy jego sprzedaży będzie Panu przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy. W konsekwencji zobowiązany Pan będzie do udokumentowania tej transakcji - zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy - fakturą VAT „ procedura marży-towary używane ”. Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii sposobu opodatkowania marży, gdyż treść wniosku wskazuje, że nie jest to jego istotą. Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie okoliczności przedstawionych we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
5
sty

Istota:
Zwolnienie od akcyzy nabycia koncentratu do produkcji płynów przeciw zamarzaniu
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej nawiązał również do sprawozdania końcowego grupy projektowej, która zaproponowała, że można by rozważyć przyjęcie procedury skażania z wykorzystaniem trzech litrów alkoholu izopropylowego (IPA), trzech litrów ketonu metylowo-etylowego (MEK) oraz jednego grama benzoesanu denatonium na hektolitr absolutnego alkoholu jako wspólnej procedury skażania do celów całkowitego skażania alkoholu. Jedną z głównych korzyści proponowanej wspólnej procedury jest to, że ma ona zastąpić liczne procedury stosowane w sposób niezależny w różnych państwach członkowskich. Dlatego też procedurę tę należy stosować jako wspólną procedurę dla wszystkich państw członkowskich do celów całkowitego skażania alkoholu w celu zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w tej dziedzinie (pkt 5 uwag wprowadzających rozporządzenie Komisji nr 162/2013). Następnie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 92/83/EWG, każde państwo członkowskie przekazało Komisji nowy wykaz wymogów. Każdy z wykazów dotyczył wspólnej procedury skażania, a w niektórych przypadkach również innych istniejących procedur. Jeżeli chodzi o istniejące procedury, to niektóre państwa członkowskie wyraziły pragnienie zachowania ich na okres przejściowy lub bliżej nieokreślony okres czasu ze względu na szczególne wymogi techniczne (pkt 6 uwag wprowadzających rozporządzenie Komisji nr 162/2013).
2016
4
lut

Istota:
- krajowe i wewnątrzwspólnotowe nabycie koncentratu do produkcji płynów przeciw zamarzaniu w przypadku, gdy koncentrat ten jest skażony z wykorzystaniem jednej z procedur wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93, jako dodatkowa procedura skażania stosowana w niektórych państwach członkowskich, a skażenie odbyło się według procedury zgłoszonej przez kraj, w którym dokonano skażenia;- krajowe i wewnątrzwspólnotowe nabycie koncentratu do produkcji płynów przeciw zamarzaniu w przypadku, gdy koncentrat ten jest skażony z wykorzystaniem jednej z procedur wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93, jako dodatkowa procedura skażania stosowana w niektórych państwach członkowskich, a skażenie odbyło się według procedury zgłoszonej przez inny kraj, niż ten, w którym dokonano skażenia;- import koncentratu do produkcji płynów przeciw zamarzaniu w przypadku, gdy koncentrat ten jest skażony z wykorzystaniem jednej z procedur wymienionych w załączniku powołanego rozporządzenia, jako dodatkowa procedura skażania stosowana w niektórych państwach członkowskich
Fragment:
W swoim sprawozdaniu końcowym opublikowanym w lipcu 2011 r. grupa projektowa zaproponowała, że można by rozważyć przyjęcie procedury skażania z wykorzystaniem trzech litrów alkoholu izopropylowego (IPA), trzech litrów ketonu metylowo-etylowego (MEK) oraz jednego grama benzoesanu denatonium na hektolitr absolutnego alkoholu jako wspólnej procedury skażania do celów całkowitego skażania alkoholu. Jedną z głównych korzyści proponowanej wspólnej procedury jest to, że ma ona zastąpić liczne procedury stosowane w sposób niezależny w różnych państwach członkowskich. Dlatego też procedurę tę należy stosować jako wspólną procedurę dla wszystkich państw członkowskich do celów całkowitego skażania alkoholu w celu zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w tej dziedzinie (pkt 5 uwag wprowadzających rozporządzenie Komisji nr 162/2013). Następnie, zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 92/83/EWG, każde państwo członkowskie przekazało Komisji nowy wykaz wymogów. Każdy z wykazów dotyczył wspólnej procedury skażania, a w niektórych przypadkach również innych istniejących procedur. Jeżeli chodzi o istniejące procedury, to niektóre państwa członkowskie wyraziły pragnienie zachowania ich na okres przejściowy lub bliżej nieokreślony okres czasu ze względu na szczególne wymogi techniczne (pkt 6 uwag wprowadzających rozporządzenie Komisji nr 162/2013).
2014
10
sie

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT-marża do świadczonych usług.
Fragment:
W konsekwencji, nie można samej usługi najmu apartamentów utożsamiać z usługami turystki, o których mowa w art. 119 ustawy, bowiem stanowią one usługi o odmiennym charakterze, do których nie ma zastosowania szczególna procedura VAT-marża. W przypadku, kiedy będzie Pani oferowała turystom wynajem apartamentu oraz bilet wstępu do muzeum, również nie będzie to usługa turystyki w rozumieniu ww. przepisu, gdyż świadczyć będzie Pani dwie odrębne usługi, których nie można uznać za jedną usługę kompleksową jaką jest usługa turystyki, na którą składają się liczne świadczenia. Zatem także do tych usług nie będzie miała zastosowanie ww. procedura. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
18
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży gotowych wyrobów niedopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
Fragment:
W dalszej kolejności podkreśliła, iż towary sprowadzone na warunkach zawieszających procedur celnych (tj. procedury przetwarzania pod kontrolą celną, składu celnego), a następnie obejmowane zawieszającą procedurą zewnętrznego tranzytu wspólnotowego T1, są wyłączone z konsumpcji zarówno na terytorium Polski, jak i na terytorium UE, gdyż nie zostały dopuszczone do wolnego obrotu na terenie UE. Zdaniem Spółki, jeżeli dokonuje dostawy towarów przed ich dopuszczeniem do obrotu na terytorium UE, to dostawa taka nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie na terytorium kraju towarów niewspólnotowych objętych zawieszającą procedurą celną jest czynnością, która nie prowadzi do konsumpcji tych towarów na terytorium kraju. To założenie – w ocenie Spółki - jest zgodne z treścią oraz celem gospodarczym zawieszających procedur celnych zastosowanych przez Spółkę, w tym procedury celnej tranzytu T1, która skutkuje tym, że towar, mimo, iż znajduje się na terytorium celnym Unii, nie podlega obrotowi na tym terytorium, a zatem nie może być przedmiotem konsumpcji we UE. Niekonsumpcyjny charakter objęcia towaru zawieszającą procedurą celną, w tym, procedurą celną tranzytu T1, uzasadnia wyłączenie powstania obowiązku podatkowego od dostaw towarów nią objętych, przed dokonaniem ostatecznej odprawy.
2012
4
lip

Istota:
Dot. opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Po przeanalizowaniu akt Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył co następuje: Postępowanie w sprawie udzielenia interpretacji, z uwagi na jego przedmiot i charakter wydanych w jego toku rozstrzygnięć jest postępowaniem szczególnym. W przedmiotowym postępowaniu załatwieniu podlega wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie określonego podmiotu. Organ podatkowy obowiązany jest dokonać oceny prawnej stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Rozpatrujący wystąpienie podatnika organ podatkowy nie jest zobowiązany ani uprawniony do prowadzenia jakiegokolwiek postępowania wykraczającego poza granice wniosku. W interesie Strony leży więc tak dokładne przedstawienie stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie oraz takie sformułowania pytania, aby organ podatkowy, bez konieczności dokonania dodatkowych czynności, mógł w drodze postanowienia, udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Po złożeniu takiego zapytania wnioskodawca traci prawo do jego uzupełnienia lub zmiany, może jednak ponownie wystąpić z prośbą o interpretację przepisu, przedstawiając inny stan faktyczny lub inne stanowisko w sprawie. W rozpatrywanej sprawie wydana przez organ podatkowy pierwszej instancji interpretacja zawiera wprawdzie ocenę stanowiska Państwa lecz uzasadnienie, w którym podjęto próbę rozstrzygnięcia dodatkowej kwestii nie będącej przedmiotem wystąpienia Państwa zawiera wyjaśnienia rozbieżne.
2011
1
maj

Istota:
Dot. ulgi odsetkowanej
Fragment:
Interpretacja wydana przez organ podatkowy zawiera rozstrzygnięcie, będące oceną stanowiska pytającego, oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. W sytuacji, gdy wniosek podatnika zawiera kilka pytań, każde z nich należy rozpatrzeć odrębnie, wydając oddzielne postanowienia. Takie załatwienie sprawy jest obowiązkiem organu podatkowego, nawet gdy poruszone przez podatnika tematy dotyczą jednej ustawy podatkowej i są ze sobą ściśle związane. Jest rzeczą oczywistą, że między zawartą w sentencji postanowienia oceną stanowiska strony a uzasadnieniem, stanowiącym integralną część postanowienia, nie mogą zachodzić żadne rozbieżności . Po przeanalizowaniu akt Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że trzy pytania postawione przez Stronę załatwione zostały jednym postanowieniem. Ponadto stwierdzono, że orzeczenie organu podatkowego pierwszej instancji zawiera rozbieżność między sentencją a uzasadnieniem. W sentencji skarżonego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie orzekł, że „w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia oraz możliwości zastosowania ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym jest nieprawidłowe”.
2011
1
maj

Istota:
Wyjaśnienie, czy decyzje Dyrektora Izby Skarbowej uchylają w całości postanowienie Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ?
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchylił w/w postanowienia. Zdaniem Strony decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uchylają w całości postanowienie Naczelnika tut. Urzędu, nie zaś w części dotyczącej art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Z powyższego wynika, że organ odwoławczy z uwagi na zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które zostały znowelizowane ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) uchylił postanowienie tut. organu podatkowego w całości. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dnia 18.01.2006r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie: Jaki jest sposób zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku wykazania w administracyjnych dokumentach towarzyszących (ADT) przez odbierającego niedoboru/nadwyżki wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dostarczanego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a wynikających z dopuszczalnych błędów (tolerancji) ważenia przy nadaniu i przyjęciu przesyłki?.
Fragment:
Tak więc dla zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, a tym samym zwolnienia całości kwoty złożonego zabezpieczenia koniecznym jest, aby uprawniony do zwolnienia podmiot przedstawił organowi podatkowemu dokonującemu rozliczenia zastosowanej procedury zawieszenia, stosowny wniosek opisujący zaistniały stan faktyczny oraz potwierdzające ten stan dokumenty (świadectwa legalizacji wag na których dokonano pomiaru, faktury oraz ewentualne korekty faktur sprzedaży, kontrakt-umowę dotyczącą warunków dostawy itp.). Po spełnieniu przesłanek przewidzianych treścią par. 23 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego procedura zawieszenia akcyzy związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składami podatkowymi na terytorium kraju w części odnoszącej się do stwierdzonych ubytków (niedoborów) zostanie zakończona.b)W przypadku stwierdzenia nadwyżki przez przyjmującego produkty stosownie do par. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie stosowania procedury zwieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89 poz. 849 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) winien on o zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformować prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby zostały wysłane.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Procedura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.