ILPP3/4512-1-268/15-6/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Wzorników od dnia 1 kwietnia 2013 r.
ILPP3/4512-1-268/15-6/MRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. próbki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) oraz z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Wzorników od dnia 1 kwietnia 2013 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Wzorników od dnia 1 kwietnia 2013 r. Wniosek uzupełniono dnia 25 stycznia 2016 r. o wskazanie przedmiotu wniosku oraz 16 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest producentem płyt i wyrobów drewnopodobnych, których odbiorcami są branże: meblarska, wykończeniowa i budowlana. Produkty Spółki to m.in. wysokiej jakości panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne, płyty laminowane, płyty wiórowe i inne.

W związku z faktem, iż Spółka funkcjonuje na wysokokonkurencyjnym rynku, w ramach swojej działalności podejmuje ona szereg działań marketingowych i reklamowych, skierowanych do obecnych i potencjalnych nabywców. Działania te mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki.

W ramach realizowanych akcji marketingowych, Spółka wydaje nieodpłatnie m.in. następujące towary:

 1. Wzorniki w formie gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów (dalej: Wzorniki). Mogą być one spięte w formie wachlarza, często wyposażone także w pasek – uchwyt skórzany lub wykonany z tworzywa sztucznego. Pozwalają one na zapoznanie się z różnorodnym wzornictwem produktów znajdujących się w ofercie Spółki, porównaniem ich, czy dopasowaniem do innych elementów dekoracyjnych wnętrza. Przykładowo, tego typu Wzorniki będą stanowić trzy przycięte fragmenty paneli podłogowych w różnych wariantach kolorystycznych spięte za pomocą paska, opatrzone naklejkami zawierającymi: logo Spółki lub kolekcji (np. logotyp podłogowy), kod i właściwości produktu (np. grubość i wymiary pojedynczego panelu), nazwę koloru, etc.;
 2. Gotowe produkty Spółki lub ich fragmenty pełnowartościowe produkty Spółki lub ich fragmenty (zasadniczo opatrzone naklejką zawierająca logo Spółki lub danej kolekcji), umożliwiające „przymiarkę” produktu do koncepcji aranżacji (np. celem doboru odpowiedniego odcienia paneli podłogowych). W tym celu wydawane są towary w ilości pozwalającej na sprawdzenie istotnych właściwości produktów, np. fragment blatu kuchennego, opakowanie paneli lub fragment panelu (w zależności od potrzeb potencjalnego klienta). Przykładowo, w celu stworzenia powierzchni ekspozycyjnej w formie fragmentu ułożonej podłogi w markecie, czy hurtowni wydawane jest opakowanie lub kilka opakowań paneli. Ponadto do produktów lub ich fragmentów dodawane są inne potrzebne akcesoria, np. listwa przypodłogowa czy narożnik, lecz tylko w ilości pozwalającej na zapoznanie się z ofertą Spółki. Gotowe produkty Spółki są także przekazywane w celu „uzupełnienia” ekspozytorów, tzn. zaprezentowania tych towarów za pomocą ekspozytorów. Ekspozytory same w sobie nie prezentują bowiem towaru lecz tworzą jedynie miejsce, gdzie można tego dokonać.

Koszt wytworzenia ww. towarów przekracza, co do zasady 10 zł netto, lecz może się zdarzyć, iż jest on niższy (tj. nie przekracza 10 zł). Ponadto towary te (aby uchronić je przed zniszczeniem) są opakowane pojedynczo lub w większej ilości.

Działania marketingowe podejmowane przez Spółkę odbywają się w sposób ciągły (zgodnie z przyjętą strategią promocyjną) oraz w ramach wspólnych akcji marketingowych prowadzonych wraz z nabywcami towarów Spółki, tj. marketami budowlanymi (dalej: Markety) oraz przedstawicielami handlowymi i hurtowniami (dalej: Dystrybutorzy). Działania te mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki, przy jednoczesnym zwiększeniu obrotu handlowego danego Marketu/Dystrybutora. Spółka kieruje akcje marketingowe także do profesjonalistów z dziedziny architektury, designu, itp. którzy mogą zastosować towary Spółki w toku swoich prac (np. architekci wnętrz, dekoratorzy).

Nieodpłatne wydania towarów marketingowych mają zazwyczaj miejsce w ramach stałych akcji marketingowych, w związku z nową kolekcją produktów lub uczestnictwem Spółki w targach lub wystawach branżowych. Udział Spółki we wskazanych powyżej aktywnościach ma każdorazowo na celu reklamę marki Spółki (głównie poprzez eksponowanie logo oraz logotypu poszczególnych kolekcji na różnych powierzchniach, w tym na omawianych Wzornikach), prezentację oferty produktowej Spółki i zainteresowanie nią potencjalnych klientów.

Zazwyczaj, w ramach współpracy, Spółka lub Market/Dystrybutor proponują przeprowadzenie konkretnej akcji marketingowej, w ramach której wydawane są towary niezbędne do jej przeprowadzenia (w tym przedmiotowe Wzorniki i produkty gotowe).

Przy wytworzeniu/nabyciu wskazanych w niniejszym wniosku towarów, Spółka odliczała/ odlicza VAT naliczony.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że jak wynika z uzasadnienia wniosku, w ocenie Spółki opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wzorniki stanowiące elementy gotowych produktów znajdujących się w ofercie Spółki nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej/konsumpcyjnej po stronie osoby obdarowanej. Zdaniem Spółki, wyłączną funkcją przedmiotowych Wzorników jest bowiem zapoznanie potencjalnego klienta z produktami Spółki. W szczególności, materiały te (Wzorniki) miały/mają na celu poinformowanie klientów o przeznaczeniu i zastosowaniu tych produktów, ich jakości i gamie kolorystycznej, a tym samym – zachęcenie klientów do skorzystania z oferty Spółki. Spółka stoi zatem na stanowisku, iż poza pozyskaniem informacji w powyższym zakresie, osoba obdarowana nie czerpie żadnej dodatkowej korzyści wynikającej z faktu otrzymania przedmiotowego Wzornika.

Konsekwentnie, w opinii Spółki, Wzorniki będące przedmiotem zapytania przedstawionego we Wniosku nie mają/nie będą miały żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej) dla otrzymującego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie Wzorników nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż towary te stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do naliczania VAT należnego w związku z ich przekazaniem...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie Wzorników nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż towary te stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do naliczania VAT należnego w związku z ich przekazaniem.

Uzasadnienie

Nieodpłatne wydania towarów będących próbkami

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Wzorników oraz gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów stanowi nieodpłatne wydanie próbek, które na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT zostało wyłączone z opodatkowania VAT. W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie Wzorników oraz gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów nie wiąże się z koniecznością naliczenia VAT należnego.

Jednocześnie, wobec istotnej zmiany definicji próbki, która nastąpiła 1 kwietnia 2013 r. w opinii Spółki zasadna jest analiza przedmiotowej kwestii w dwóch okresach – między 1 grudnia 2010 r. a 31 marca 2013 r. oraz po 1 kwietnia 2013 r.

Nieodpłatne wydania próbek w stanie prawnym obowiązującym po 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. „przez próbkę, o której mona w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba, że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłonić tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru”.

Mając na uwadze powyższą definicję należy więc wskazać, iż próbkę stanowi egzemplarz towaru lub niewielka ilość towaru pod warunkiem, iż:

 • jest on identyfikowalny jako próbka,
 • pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci,
 • ma na celu promocję tego towaru,
 • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Zdaniem Spółki, istotną zmianą w porównaniu do poprzedniej regulacji jest wprowadzenie zasady, iż obecnie towar traktowany jako próbka musi być „identyfikowalny jako próbka” oraz służyć celom promocyjnym. W pozostałym natomiast zakresie, w opinii Spółki, wskazane w definicji warunki pozostały niezmienne, choć inaczej sformułowane.

(i) Przesłanka celu promocyjnego oraz braku zaspokajania potrzeb odbiorcy końcowego

Spółka wyjaśnia, iż z uwagi na specyfikę dystrybucji towarów (tj. brak własnych sklepów firmowych), nie ma ona bezpośredniego kontaktu z końcowym odbiorcą oferowanych przez nią produktów. W konsekwencji, przekazanie próbki finalnym konsumentom wymaga zazwyczaj pośrednictwa dystrybutorów, z którymi współpracuje Spółka (np. Marketów). Dlatego też Spółka przekazuje próbki (w postaci m.in. Wzorników) Dystrybutorom/Marketom, którzy z kolei udostępniają je odbiorcom końcowym w punktach sprzedaży. Zdarza się również jednak, że to Spółka przekazuje próbki ostatecznym klientom (np. podczas wystaw branżowych, czy targów). Należy więc podkreślić, iż w efekcie, przekazanie to pozwala na zapoznanie się z ofertą Spółki przez odbiorcę końcowego.

Cel promocyjny oznacza końcowo zamiar zwiększenia sprzedaży, realizowany przez szereg mniejszych celów, jak zwiększenie rozpoznawalności producenta, wywołanie pozytywnych z nim skojarzeń, uczynienie popularnym produktów producenta.

Wnioskodawca zauważa, iż taki właśnie jest cel nieodpłatnych wydań Wzorników. Dokonywane przez Spółkę wydania mają na celu umożliwienie porównania asortymentu Spółki z ofertami jej konkurentów, a końcowo umożliwienie potencjalnemu klientowi nabycie produktów Spółki, a wiec i zwiększenie jej obrotu. Głównym celem przedmiotowych wydań jest więc promocja produktów znajdujących się w ofercie Spółki (tj. reklama i przekazanie informacji o produktach).

W opinii Spółki przesłanka braku zaspokojenia potrzeb odbiorcy końcowego jest tożsama z przesłanką niewielkiej ilości przekazywanego towaru, określoną w poprzednim stanie prawnym. Potrzebą odbiorcy końcowego jest bowiem nabycie takiej ilości paneli/blatów kuchennych etc., która pozwoli mu przykładowo na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu (wymianę blatów kuchennych, czy podłóg). Zdaniem Spółki, nie ulega więc wątpliwości, iż zapoznanie się z Wzornikiem będącym niewielkim fragmentem produktu Spółki w punkcie sprzedaży, czy u profesjonalisty takiej potrzeby nie zaspokoi.

Spółka wskazuje, że w przypadku Wzorników są one skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich praktyczny użytek tzn. np. umocowanie panelu w podłodze. Ich przekazanie ma więc zdecydowanie charakter niehandlowy (zasadniczo celem jest umożliwienie porównania oferty Spółki), a takie ilość przekazanego towaru jest niewielka – nie pozwala na zaspokojenie potrzeb potencjalnego klienta.

(ii) Przesłanka dotycząca możliwości oceny cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci

Należy podkreślić, iż powyższa przesłanka jest zdaniem Spółki tożsama z warunkiem, o którym mowa w definicji próbki obowiązującej przed 1 kwietnia 2013 r., kiedy to przepisy ustawy o VAT stanowiły o konieczności zachowania przez próbkę składu oraz wszystkich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych lub biologicznych towaru.

W przypadku Wzorników stanowiących przycięte fragmenty towarów, istotnymi z punktu widzenia nabywcy właściwościami są np. odcienie paneli, ich faktura, a nie np. ich długość (która jest informacją podaną na naklejce znajdującej się na panelu). W związku z tym, zasadne w opinii Spółki jest uznanie, iż Wzornik w takiej postaci zawiera wszelkie istotne dla jego odbiorcy właściwości. Jednocześnie, przycięcie paneli jest warunkiem niezbędnym, aby Wzornik był poręczny i mógł spełniać swoją funkcję, tzn. umożliwić potencjalnym kupującym wybór paneli poprzez ich przyrównanie.

W opinii Wnioskodawcy, przedmiotowe Wzorniki spełniają więc warunek tożsamości towaru będącego próbką z towarem pełnowartościowym. Wszelkie bowiem właściwości towaru pożądane dla potencjalnego kupującego ujęte są w tak skonstruowanych Wzornikach.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, Wzorniki przekazywane nieodpłatnie w ramach prowadzonych akcji marketingowych zachowują wszelkie istotne dla klienta cechy i właściwości towarów pełnowartościowych. Towary te różnią się bowiem od gotowych towarów Spółki jedynie celem wydania (testowy) oraz ilością wydania (niepozwalającą na zaspokojenie potrzeb potencjalnego kupującego).

(iii) Przesłanka „identyfikowalności” jako próbka

Wnioskodawca zauważa, iż zmianą w odniesieniu do poprzedniej regulacji jest wprowadzenie zasady, iż próbka musi być „identyfikowalna” jako próbka.

W opinii Spółki, podstawową kwestią jest stwierdzenie, kto musi być zdolny do „zidentyfikowania” danego towaru jako próbki. Zdaniem Spółki będzie to adresat – potencjalny kupujący. To on musi być w stanie odróżnić towar pełnowartościowy od próbki.

Ponadto, Spółka stoi na stanowisku, iż brzmienie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT nie wskazuje, aby „identyfikowalność” oznaczała umieszczenie na próbce napisu „próbka”. Zdaniem Spółki, takie zawężenie interpretacji tej normy prowadziłoby do wykładni contra legem. Należy uznać, iż racjonalny prawodawca, który miałby taki zamiar, wyraziłby go wprost. Zasadne jest więc uznanie, iż towarem „identyfikowalnym jako próbka” jest taki towar, co do którego potencjalny kupujący nie ma wątpliwości, iż nie jest on towarem o przeznaczeniu handlowym, lecz właśnie próbką przekazywaną w celu promocyjnym.

Spółka podkreśla, iż przekazywane przez nią próbki w postaci Wzorników są zazwyczaj opatrzone naklejką, która pozwala na identyfikację towaru o przeznaczeniu handlowym, a którego fragment stanowi przedmiotowa próbka. Naklejka ta zawiera bowiem takie elementy jak: logo Spółki lub kolekcji (np. logotyp podłogowy), kod i właściwości produktu (np. grubość i wymiary pojedynczego panelu), nazwę koloru, etc.

Nie ulega więc wątpliwości, iż osoba obdarowana po pierwsze ma świadomość, iż otrzymała próbkę ze względu na niewielką ilość przekazywanego towaru, a także wie, iż otrzymuje próbkę określonego towaru (identyfikowalnego za pomocą znajdującej się na niej naklejki).

W związku z powyższym, w opinii Spółki, przekazanie Wzorników, stanowi przekazanie próbek w rozumieniu ustawy o VAT w jej obecnym brzmieniu.

Należy podkreślić, iż stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. (sygn. IPPP1/443-383/13-2/Igo). We wniosku o wydanie powoływanej interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności dokonuje on nieodpłatnych wydań m.in. pojedynczych egzemplarzy towarów przekazywanych do redakcji gazet i czasopism oraz innych mediów w takiej postaci, w jakim są one przeznaczone do sprzedaży, tj. w jednostkowych opakowaniach i bez trwałego oznaczania ich jako „testery” albo bez opisu „nie do sprzedaży”. Odnosząc się do tak przedstawionego stanu faktycznego Organ stwierdził, iż: „(...) Spółka dokonując przekazania na rzecz dziennikarzy lub innych przedstawicieli mediów pojedynczych opakowań pełnowartościowego towaru celem jego promocji, przekazuje próbki towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, w konsekwencji czego dostawa taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Ponadto, Spółka zaznacza, iż uzyskała następujące pozytywne interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

 • interpretację indywidualną z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. ILPP2/443-857/13-5/AKr), w której organ podatkowy potwierdził, że w świetle przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie gotowych produktów Spółki oraz ich fragmentów nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż towary te stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do naliczania VAT należnego w związku z ich przekazaniem, oraz
 • interpretację indywidualną z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. ILPP2/443-857/13-4/AKr), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle przepisów obowiązujących do 31 marca 2013 r. nieodpłatne przekazanie wzorników w formie gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów nie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż towary te stanowiły próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka nie była zobowiązana do naliczania VAT należnego w związku z ich przekazaniem.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska w powyższych kwestiach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Wzorników od dnia 1 kwietnia 2013 r. W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.