Próbki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to próbki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku importu towarów (próbek) przeznaczonych do badań.

Fragment:

Stabilizacja próbek będzie gwarantowała usunięcie niebezpieczeństw chemicznych i biologicznych z przewożonych próbek będącym niezbędnym elementem uzyskania zezwolenia na przewóz próbek przez granicę. Dodatkowo w przypadku roztworów mikro i makro elementów wysączonych z gleby nie wykazują możliwości przeniesienia organizmów kwarantannowych. Próbki zostaną zapakowane do zbiorczych opakowań. Przygotowane zbiorcze opakowania zostaną umieszczone w szczelnym plastikowym kontenerze, który następnie zostanie zaplombowany i przewieziony do laboratorium w Polsce. Poddane przygotowaniu ustabilizowane chemicznie próbki gleby nie posiadają materialnej wartości i nie są przeznaczone do sprzedaży bądź innego użycia poza badaniem w laboratorium po którym zostają poddane utylizacji. Po przewiezieniu do siedziby laboratorium w Polsce próby zostaną w całości zużyte do badania pod kątem jakości, zawartości mikro i makroelementów oraz pestycydów. Następnie wraz z odczynnikami użytymi do analizy pozostałości po próbkach zostaną przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją odpadów chemicznych, zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Ponadto Wnioskodawca wskazał: Towar (próbki) przeznaczony będzie w całości do badań mających na celu określenie jego jakości.

2018
28
maj

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania blogerom internetowym egzemplarzy wózków dziecięcych należących do Spółki w celu promocji.

Fragment:

W ramach przeprowadzenia takiej analizy istotne jest przeanalizowanie typów odbiorców, którzy otrzymują towary w charakterze próbek, jak również cech fizycznych przedmiotowych towarów. Podkreślenia wymaga fakt, że próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Co do zasady przedmioty będące w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę. Niemniej jednak w niektórych przypadkach produkt przekazywany jako próbka może służyć celom promocyjnym poprzez stworzenie nowego zwyczaju po stronie nabywców. Dodatkowo pojedynczy produkt może stanowić próbkę, jeśli wręczany jest w celu promowania np. segmentu produktów. Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także jego przyczyna, tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki nie może przybierać działań o charakterze handlowym.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania, że nieodpłatne przekazanie Towarów Testowych stanowi przekazanie próbek wyłączone z zakresu opodatkowania

Fragment:

Następnie podkreślenia wymaga fakt, że próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Co do zasady przedmioty będące w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę. Niemniej jednak w niektórych przypadkach produkt przekazywany jako próbka może służyć celom promocyjnym poprzez stworzenie nowego zwyczaju po stronie nabywców. Dodatkowo pojedynczy produkt może stanowić próbkę, jeśli wręczany jest w celu promowania np. segmentu produktów. Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także jego przyczyna, tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki nie może przybierać działań o charakterze handlowym. W omawianej sytuacji, Spółka wskazuje, że celem nieodpłatnego przekazania Towarów Testowych jest umożliwienie pracownikom (w tym lekarzom) placówek służby zdrowia porównania asortymentu Strony z ofertami jej konkurentów, a końcowo ma skłonić potencjalną placówkę do nabycia produktów Wnioskodawcy.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, usługi wykonania testów DNA.

Fragment:

Wnioskodawca planuje rozszerzenie świadczonych przez siebie usług polegających na sprzedaży testów DNA do pobierania próbek śliny, a następnie na wykonywaniu z użyciem pobranych próbek testów DNA za pośrednictwem hiszpańskiego laboratorium w kierunkach otyłości, przyswajania 500 produktów żywnościowych, wykrywania nietolerancji laktozy, wykrywania nietolerancji glutenu i nadciśnienia tętniczego. Przedmiotem sprzedaży jest zarówno dostawa towaru, jak i świadczenie usługi - tj. za pomocą sprzedawanych odbiorcy końcowemu testów DNA do pobierania próbek śliny (tzw. wymazówek) wykonywana będzie usługa polegająca na wykonywaniu z użyciem pobranych próbek testów DNA za pośrednictwem hiszpańskiego laboratorium w kierunkach otyłości, przyswajania 500 produktów żywnościowych, wykrywania nietolerancji laktozy, wykrywania nietolerancji glutenu i nadciśnienia tętniczego. Wnioskodawca każdorazowo będzie dokonywał dostawy testu wraz z czynnością wykonania testu DNA. Wykonanie testu DNA jest czynnością nierozerwalną i niezbędną dla nabywcy testu DNA. Świadczeniem głównym będzie wykonywania testów, a ubocznym sprzedaż tzw. wymazówek. Wynagrodzenie za obie czynności (tj. sprzedaż i wykonanie testów) kalkulowane będzie razem. Dostawa testu oraz czynność wykonania testu DNA będzie fakturowana jako „ usługa wykonania testu DNA ”.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom, modelkom, blogerkom modowym oraz projektantom i partnerom biznesowym egzemplarzy ubrań do testowania

Fragment:

W konsekwencji, zdaniem TSUE, nie ma powodu, aby z zakresu pojęciowego „ próbki ” wyłączyć te towary, które są takie same jak towary sprzedawane (oferowane) przez podatnika („ towary końcowe ”). Trybunał rozważał także to, czy użycie w art. 5 ust. 6 VI dyrektywy pojęcia próbki zakłada, że ich bezpośredni odbiorca winien być także rzeczywistym lub potencjalnym nabywcą towarów, które są prezentowane poprzez próbki. Uznał jednak, że takie ograniczenie nie wynika z dyrektywy 2006/112/WE. W związku z tym nieopodatkowanym przekazaniem próbki może być także jej przekazanie na rzecz innej osoby, wszelako „ pod warunkiem, że tego rodzaju przekazanie odpowiada celom przekazania próbek ”. Tym samym dla oceny tego, czy ten warunek został spełniony, ważne jest nie tyle to, czy przekazany towar może - oceniając rzecz obiektywnie - zaspokoić potrzeby odbiorcy, ale to, jaka jest intencja podatnika przekazującego ów towar. Jeżeli jedyną lub zasadniczą intencją podatnika przekazującego towar jest promocja, a nie zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych odbiorcy, wówczas omawiany warunek uznania przekazywanego towaru za próbkę jest spełniony. Innymi słowy, na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT za próbkę uznaje się niewielką ilość towaru pozwalającą na ocenę cech produktu końcowego, jeżeli intencją przekazującego jest promocja produktu - nawet jeżeli przy okazji tej promocji zaspokojone zostaną także „ konsumpcyjne potrzeby ” odbiorcy próbki.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy przekazywane kontrahentom egzemplarze produkowanego obuwia stanowią próbki oraz wskazania, czy w związku z ich przekazaniem kontrahentom wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego.

Fragment:

(...) próbki. Natomiast definicja próbki zawarta została w art. 7 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Powyższy przepis wskazuje więc, że próbką jest niewielka ilość towaru lub jego egzemplarz zachowujący cechy i właściwości danego towaru. Przekazanie próbki nie podlega opodatkowaniu, jeżeli ma miejsce w celach promocyjno-reklamowych, czyli umożliwia klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towaru oferowanego przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie jego zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku. Przekazanie próbki służy zachęceniu odbiorcy do zakupu oferowanego towaru.

2016
28
lis

Istota:

Przekazanie biżuterii celebrytom nie służy zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie tego towaru, co oznacza, że przekazanie biżuterii nie może być traktowane na równi z przekazaniem próbki towaru.

Fragment:

Należy zwrócić uwagę, że produkcję biżuterii można uznać za dziedzinę artystyczną, która znacznie różni się od innych dziedzin takich jak np. produkcja kosmetyków czy też produkcja środków piorących, gdzie próbka stanowi zazwyczaj mniejszą ilość finalnego produktu, która to ilość powoduje, że próbka nie przedstawia dla obdarowanego tak wielkiego znaczenia jak produkt finalny. W wielu przypadkach próbka posiada trwałe oznakowanie „ próbka ” i powodem jej wręczenia jest zachęcenie obdarowanego do nabycia produktu pełnowartościowego w przyszłości. W przedmiotowej sprawie, egzemplarz biżuterii przekazywany celebrytom, ze względu na cechy jakie ten produkt posiada, nie różni się niczym od produktu pełnowartościowego będącego w sprzedaży. Nie można rozpatrywać możliwości jego potraktowania jako próbki w zależności od wielkości czy też zewnętrznych widocznych znaków wskazujących na formę zwykle niedostępną w sprzedaży mającą wyłącznie takie jego zastosowanie. Nie oznacza to jednak, że towary o charakterze artystycznym automatycznie są wykluczone z towarów, w stosunku do których, można mówić o próbkach. Zgodnie z tym przepisem, przekazanie towaru (próbki) ma na celu promocję tego towaru oraz zasadniczo nie służy zaspokajaniu potrzeb odbiorcy końcowego, chyba że zaspokajanie tych potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

2016
11
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów w okresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 7 tejże ustawy „ ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działania mające charakter handlowy ”. Aby przekazywany towar uznać za próbkę należy wykazać, iż jej przekazanie nie ma charakteru handlowego. W ocenie Spółki, przesłanka ta stanowi uzupełnienie pierwszej z omawianych przesłanek, a mianowicie – by przekazaniu podlegała niewielka ilość towaru. W praktyce może się bowiem zdarzyć, iż jednorazowe przekazanie obejmuje jedynie niewielką ilość towarów natomiast przekazań tych jest tak dużo, że ilości towarów otrzymywane przez nabywcę są na tyle istotne, że ilość ta wykracza poza cel przekazania próbki, jakim jest zapoznanie się klienta z towarem i stanowi dlań faktyczne, ekonomiczne przysporzenie. W ocenie Spółki, przekazanie ma charakter niehandlowy wówczas, gdy ilość przekazanych towarów w danym okresie jest taka, że przekazywanie próbek nie wpływa na wielkość sprzedaży na rzecz danego klienta. Innymi słowy, z przekazaniem próbek niemającym charakteru handlowego mamy do czynienia na przykład wówczas, gdy towary przekazywane jako próbki nie „ zastępują ” zakupów handlowych, co oznacza, że przekazanych towarów jest tylko tyle, by ich ilość wystarczyła do zapoznania się z produktem i jednocześnie – nie występuje nadwyżka, która mogłaby posłużyć do sprzedaży i obniżyć bieżące zamówienia bądź stanowić faktyczne ekonomiczne przysporzenie.

2016
11
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Wzorników od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Fragment:

Towary te różnią się bowiem od gotowych towarów Spółki jedynie celem wydania (testowy) oraz ilością wydania (niepozwalającą na zaspokojenie potrzeb potencjalnego kupującego). (iii) Przesłanka „ identyfikowalności ” jako próbka Wnioskodawca zauważa, iż zmianą w odniesieniu do poprzedniej regulacji jest wprowadzenie zasady, iż próbka musi być „ identyfikowalna ” jako próbka. W opinii Spółki, podstawową kwestią jest stwierdzenie, kto musi być zdolny do „ zidentyfikowania ” danego towaru jako próbki. Zdaniem Spółki będzie to adresat – potencjalny kupujący. To on musi być w stanie odróżnić towar pełnowartościowy od próbki. Ponadto, Spółka stoi na stanowisku, iż brzmienie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT nie wskazuje, aby „ identyfikowalność ” oznaczała umieszczenie na próbce napisu „ próbka ”. Zdaniem Spółki, takie zawężenie interpretacji tej normy prowadziłoby do wykładni contra legem. Należy uznać, iż racjonalny prawodawca, który miałby taki zamiar, wyraziłby go wprost. Zasadne jest więc uznanie, iż towarem „ identyfikowalnym jako próbka ” jest taki towar, co do którego potencjalny kupujący nie ma wątpliwości, iż nie jest on towarem o przeznaczeniu handlowym, lecz właśnie próbką przekazywaną w celu promocyjnym. Spółka podkreśla, iż przekazywane przez nią próbki w postaci Wzorników są zazwyczaj opatrzone naklejką, która pozwala na identyfikację towaru o przeznaczeniu handlowym, a którego fragment stanowi przedmiotowa próbka. Naklejka ta zawiera bowiem takie elementy jak: logo Spółki lub kolekcji (np. logotyp podłogowy), kod i właściwości produktu (np. grubość i wymiary pojedynczego panelu), nazwę koloru, etc.

2015
17
lip

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania próbek towarów oraz możliwość wystawienia faktury VAT.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wydanie nieodpłatnie przez Wnioskodawcę próbek towarów, przed dokonaniem właściwej transakcji kupna-sprzedaży, w przypadku gdy próbka towaru nie ma charakteru konsumpcyjnego, nie stanowi pełnowartościowego produktu lecz jest próbką, która nie może być przedmiotem sprzedaży, a jej celem jest jedynie sprawdzenie przez potencjalnego klienta cech i właściwości produktu - powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług... Czy dla celów podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może dokumentować wydanie próbki materiału dla podatnika z innego kraju członkowskiego, poprzez wystawienie faktury przez Wnioskodawcę z kwotą 0,00 zł tytułem nabycia przez podatnika z innego kraju UE próbki towaru (na fakturze znajduje się również adnotacja, wg której towar jest jedynie próbką)... Czy analogicznie dla celów podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może dokumentować wydanie próbki materiału dla podatnika z kraju trzeciego poprzez wystawienie faktury przez Wnioskodawcę z kwotą 0,00 zł, na której znajduje się adnotacja o tym, że towar ten jest jedynie próbką i nie ma charakteru komercyjnego... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Wedle orzecznictwa europejskiego (np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 września 2010 r. C-581/08) próbka to egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi.