Próbki | Interpretacje podatkowe

Próbki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to próbki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom, modelkom, blogerkom modowym oraz projektantom i partnerom biznesowym egzemplarzy ubrań do testowania
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem TSUE, nie ma powodu, aby z zakresu pojęciowego „ próbki ” wyłączyć te towary, które są takie same jak towary sprzedawane (oferowane) przez podatnika („ towary końcowe ”). Trybunał rozważał także to, czy użycie w art. 5 ust. 6 VI dyrektywy pojęcia próbki zakłada, że ich bezpośredni odbiorca winien być także rzeczywistym lub potencjalnym nabywcą towarów, które są prezentowane poprzez próbki. Uznał jednak, że takie ograniczenie nie wynika z dyrektywy 2006/112/WE. W związku z tym nieopodatkowanym przekazaniem próbki może być także jej przekazanie na rzecz innej osoby, wszelako „ pod warunkiem, że tego rodzaju przekazanie odpowiada celom przekazania próbek ”. Tym samym dla oceny tego, czy ten warunek został spełniony, ważne jest nie tyle to, czy przekazany towar może - oceniając rzecz obiektywnie - zaspokoić potrzeby odbiorcy, ale to, jaka jest intencja podatnika przekazującego ów towar. Jeżeli jedyną lub zasadniczą intencją podatnika przekazującego towar jest promocja, a nie zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych odbiorcy, wówczas omawiany warunek uznania przekazywanego towaru za próbkę jest spełniony. Innymi słowy, na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT za próbkę uznaje się niewielką ilość towaru pozwalającą na ocenę cech produktu końcowego, jeżeli intencją przekazującego jest promocja produktu - nawet jeżeli przy okazji tej promocji zaspokojone zostaną także „ konsumpcyjne potrzeby ” odbiorcy próbki.
2017
6
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy przekazywane kontrahentom egzemplarze produkowanego obuwia stanowią próbki oraz wskazania, czy w związku z ich przekazaniem kontrahentom wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego.
Fragment:
(...) próbki. Natomiast definicja próbki zawarta została w art. 7 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Powyższy przepis wskazuje więc, że próbką jest niewielka ilość towaru lub jego egzemplarz zachowujący cechy i właściwości danego towaru. Przekazanie próbki nie podlega opodatkowaniu, jeżeli ma miejsce w celach promocyjno-reklamowych, czyli umożliwia klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towaru oferowanego przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie jego zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku. Przekazanie próbki służy zachęceniu odbiorcy do zakupu oferowanego towaru.
2017
18
maj

Istota:
Przekazanie biżuterii celebrytom nie służy zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie tego towaru, co oznacza, że przekazanie biżuterii nie może być traktowane na równi z przekazaniem próbki towaru.
Fragment:
Należy zwrócić uwagę, że produkcję biżuterii można uznać za dziedzinę artystyczną, która znacznie różni się od innych dziedzin takich jak np. produkcja kosmetyków czy też produkcja środków piorących, gdzie próbka stanowi zazwyczaj mniejszą ilość finalnego produktu, która to ilość powoduje, że próbka nie przedstawia dla obdarowanego tak wielkiego znaczenia jak produkt finalny. W wielu przypadkach próbka posiada trwałe oznakowanie „ próbka ” i powodem jej wręczenia jest zachęcenie obdarowanego do nabycia produktu pełnowartościowego w przyszłości. W przedmiotowej sprawie, egzemplarz biżuterii przekazywany celebrytom, ze względu na cechy jakie ten produkt posiada, nie różni się niczym od produktu pełnowartościowego będącego w sprzedaży. Nie można rozpatrywać możliwości jego potraktowania jako próbki w zależności od wielkości czy też zewnętrznych widocznych znaków wskazujących na formę zwykle niedostępną w sprzedaży mającą wyłącznie takie jego zastosowanie. Nie oznacza to jednak, że towary o charakterze artystycznym automatycznie są wykluczone z towarów, w stosunku do których, można mówić o próbkach. Zgodnie z tym przepisem, przekazanie towaru (próbki) ma na celu promocję tego towaru oraz zasadniczo nie służy zaspokajaniu potrzeb odbiorcy końcowego, chyba że zaspokajanie tych potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów w okresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 marca 2013 r.
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 7 tejże ustawy „ ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działania mające charakter handlowy ”. Aby przekazywany towar uznać za próbkę należy wykazać, iż jej przekazanie nie ma charakteru handlowego. W ocenie Spółki, przesłanka ta stanowi uzupełnienie pierwszej z omawianych przesłanek, a mianowicie – by przekazaniu podlegała niewielka ilość towaru. W praktyce może się bowiem zdarzyć, iż jednorazowe przekazanie obejmuje jedynie niewielką ilość towarów natomiast przekazań tych jest tak dużo, że ilości towarów otrzymywane przez nabywcę są na tyle istotne, że ilość ta wykracza poza cel przekazania próbki, jakim jest zapoznanie się klienta z towarem i stanowi dlań faktyczne, ekonomiczne przysporzenie. W ocenie Spółki, przekazanie ma charakter niehandlowy wówczas, gdy ilość przekazanych towarów w danym okresie jest taka, że przekazywanie próbek nie wpływa na wielkość sprzedaży na rzecz danego klienta. Innymi słowy, z przekazaniem próbek niemającym charakteru handlowego mamy do czynienia na przykład wówczas, gdy towary przekazywane jako próbki nie „ zastępują ” zakupów handlowych, co oznacza, że przekazanych towarów jest tylko tyle, by ich ilość wystarczyła do zapoznania się z produktem i jednocześnie – nie występuje nadwyżka, która mogłaby posłużyć do sprzedaży i obniżyć bieżące zamówienia bądź stanowić faktyczne ekonomiczne przysporzenie.
2016
11
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Wzorników od dnia 1 kwietnia 2013 r.
Fragment:
Towary te różnią się bowiem od gotowych towarów Spółki jedynie celem wydania (testowy) oraz ilością wydania (niepozwalającą na zaspokojenie potrzeb potencjalnego kupującego). (iii) Przesłanka „ identyfikowalności ” jako próbka Wnioskodawca zauważa, iż zmianą w odniesieniu do poprzedniej regulacji jest wprowadzenie zasady, iż próbka musi być „ identyfikowalna ” jako próbka. W opinii Spółki, podstawową kwestią jest stwierdzenie, kto musi być zdolny do „ zidentyfikowania ” danego towaru jako próbki. Zdaniem Spółki będzie to adresat – potencjalny kupujący. To on musi być w stanie odróżnić towar pełnowartościowy od próbki. Ponadto, Spółka stoi na stanowisku, iż brzmienie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT nie wskazuje, aby „ identyfikowalność ” oznaczała umieszczenie na próbce napisu „ próbka ”. Zdaniem Spółki, takie zawężenie interpretacji tej normy prowadziłoby do wykładni contra legem. Należy uznać, iż racjonalny prawodawca, który miałby taki zamiar, wyraziłby go wprost. Zasadne jest więc uznanie, iż towarem „ identyfikowalnym jako próbka ” jest taki towar, co do którego potencjalny kupujący nie ma wątpliwości, iż nie jest on towarem o przeznaczeniu handlowym, lecz właśnie próbką przekazywaną w celu promocyjnym. Spółka podkreśla, iż przekazywane przez nią próbki w postaci Wzorników są zazwyczaj opatrzone naklejką, która pozwala na identyfikację towaru o przeznaczeniu handlowym, a którego fragment stanowi przedmiotowa próbka. Naklejka ta zawiera bowiem takie elementy jak: logo Spółki lub kolekcji (np. logotyp podłogowy), kod i właściwości produktu (np. grubość i wymiary pojedynczego panelu), nazwę koloru, etc.
2016
11
mar

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania próbek towarów oraz możliwość wystawienia faktury VAT.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wydanie nieodpłatnie przez Wnioskodawcę próbek towarów, przed dokonaniem właściwej transakcji kupna-sprzedaży, w przypadku gdy próbka towaru nie ma charakteru konsumpcyjnego, nie stanowi pełnowartościowego produktu lecz jest próbką, która nie może być przedmiotem sprzedaży, a jej celem jest jedynie sprawdzenie przez potencjalnego klienta cech i właściwości produktu - powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług... Czy dla celów podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może dokumentować wydanie próbki materiału dla podatnika z innego kraju członkowskiego, poprzez wystawienie faktury przez Wnioskodawcę z kwotą 0,00 zł tytułem nabycia przez podatnika z innego kraju UE próbki towaru (na fakturze znajduje się również adnotacja, wg której towar jest jedynie próbką)... Czy analogicznie dla celów podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może dokumentować wydanie próbki materiału dla podatnika z kraju trzeciego poprzez wystawienie faktury przez Wnioskodawcę z kwotą 0,00 zł, na której znajduje się adnotacja o tym, że towar ten jest jedynie próbką i nie ma charakteru komercyjnego... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Wedle orzecznictwa europejskiego (np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 września 2010 r. C-581/08) próbka to egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi.
2015
17
lip

Istota:
Czy nieodpłatne wydania towarów wymienione i opisane w punktach 1-3 powyżej spełniają definicję próbki zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
W ramach przeprowadzenia takiej analizy istotne jest przeanalizowanie typów odbiorców, którzy otrzymują towary w charakterze próbek, jak również cech fizycznych przedmiotowych towarów. Podkreślenia wymaga fakt, iż próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Co do zasady przedmioty będące w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę. Niemniej jednak w niektórych przypadkach produkt przekazywany jako próbka może służyć celom promocyjnym poprzez stworzenie nowego zwyczaju po stronie nabywców. Dodatkowo pojedynczy produkt może stanowić próbkę, jeśli wręczany jest w celu promowania np. segmentu produktów. Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także jego przyczyna, tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki nie może przybierać działań o charakterze handlowym.
2014
17
lis

Istota:
Opodatkowanie wydania próbek
Fragment:
W rozumieniu przepisów VATU nie istnieje bowiem towar będący obiektywnie i w każdym czasie próbką. Towar taki stać się może próbką tylko na skutek określonego działania podatnika (por. T. Michalik komentarz do VATU, 2014). Zdaniem Spółki nie jest zatem niezbędne oznaczenie towaru jako „ próbka nieprzeznaczona do sprzedaży ”, ponieważ kluczowy dla uznania określonego towaru za próbkę jest cel jego wydania, który powinien mieć charakter promocyjny i powinien pozwolić na ocenę cech i właściwości towarów. Bez znaczenia pozostaje zatem brak oznaczenia wydawanego towaru jako próbki ponieważ to, że towar jest próbką wynika z przeznaczenia nadanego mu przez Spółkę, nie zaś z obiektywnie istniejących cech samego egzemplarza (niewielkiej ilości towaru) lub oznaczenia go w sposób trwały jako próbka. Tymczasem, jak wykazano w opisie stanu faktycznego, głównym celem Spółki jest zwiększenie zainteresowania zakupem produktów dystrybuowanych przez Spółkę wśród potencjalnych klientów na podstawie wydanych do przetestowania próbek tych produktów. W konsekwencji nie można przyjąć, aby warunkiem wyłączenia z opodatkowania towaru wydawanego jako próbka z opodatkowania VAT było jakiekolwiek szczególne oznakowanie tego towaru. Ad. 4 Przekazanie towaru w celu jego promocji, zasadniczo nie służące zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru Warunki określone w art. 7 ust. 7 pkt 1 i 2 VATU muszą być spełnione łącznie.
2014
20
lip

Istota:
Uznanie wydawanych egzemplarzy książek za próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT
Fragment:
WE L 145 z 13 czerwca 1977, str. 1, z późn. zm.), nałożyć na podatników rozprowadzających próbki dla potrzeb swego przedsiębiorstwa obowiązek zastosowania zabezpieczeń pozwalających zapobiegać ryzyku wykorzystywania próbek w sposób stanowiący nadużycie. Zabezpieczenia takie mogą przykładowo obejmować obowiązek umieszczania nalepki informującej, że dany towar jest próbką, albo zamieszczania w umowach postanowień przewidujących odpowiedzialność cywilną pośredników, takich jak „ popularyzatorzy ”, którzy otrzymują próbki w celu ich przekazywania innym osobom (pkt 38 wyroku). W związku z tym przy wprowadzaniu definicji próbki odwołano się do identyfikowalnych jako próbka egzemplarzy towarów lub ich niewielkich ilości mających na celu promocję ich sprzedaży. W świetle wprowadzonej definicji za próbki mogą być uznane przykładowo książki, w tym egzemplarze do recenzji, oraz płyty (jeżeli zostaną spełnione określone w proponowanym przepisie warunki)”. Powyższe dowodzi, że celem zmiany definicji próbki było dostosowanie tej definicji do rozumienia tego pojęcia w prawie unijnym, pod wpływem wyroku TSUE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-581/08 EMI Group. Zatem zarówno w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 roku, jak i w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 kwietnia 2013 roku, przekazywanie przez Spółkę egzemplarzy płyt i książek oznaczonych pieczęcią „ egzemplarz okazowy ” w celach promocyjnych oraz do edycji i recenzji tekstu, stanowi wydanie próbki, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.
2014
1
maj

Istota:
Czy w świetle przepisów obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2013 r. nieodpłatne przekazanie wzorników w formie gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów nie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż towary te stanowiły próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka nie była zobowiązana do naliczania VAT należnego w związku z ich przekazaniem?
Fragment:
Towary te różnią się bowiem od gotowych towarów Spółki jedynie celem wydania (testowy) oraz ilością wydania (niepozwalająca na zaspokojenie potrzeb potencjalnego kupującego). (iii) Przesłanka „ identyfikowalności ” jako próbka Wnioskodawca zauważa, iż zmianą w odniesieniu do poprzedniej regulacji jest wprowadzenie zasady, iż próbka musi być „ identyfikowalna ” jako próbka. W opinii Spółki, podstawową kwestią jest stwierdzenie, kto musi być zdolny do „ zidentyfikowania ” danego towaru jako próbki. Zdaniem Spółki będzie to adresat – potencjalny kupujący. To on musi być w stanie odróżnić towar pełnowartościowy od próbki. Ponadto, Spółka stoi na stanowisku, iż brzmienie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT nie wskazuje, aby „ identyfikowalność ” oznaczała umieszczenie na próbce napisu „ próbka ”. Zdaniem Spółki, takie zawężenie interpretacji tej normy prowadziłoby do wykładni contra legem. Należy uznać, iż racjonalny prawodawca, który miałby taki zamiar, wyraziłby go wprost. Zasadne jest więc uznanie, iż towarem „ identyfikowalnym ” jako „ próbka ” jest taki towar, co do którego potencjalny kupujący nie ma wątpliwości, iż nie jest on towarem o przeznaczeniu handlowym, lecz właśnie próbką przekazywaną w celu promocyjnym. Spółka podkreśla, iż przykładowo przekazywane przez nią próbki w postaci wzorników (w formie gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów), jak i gotowych produktów Spółki lub ich fragmentów są zazwyczaj opatrzone naklejką, która pozwala na identyfikację towaru o przeznaczeniu handlowym, a którego fragment stanowi przedmiotowa próbka.
2014
14
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Próbki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.