IPPB5/4510-97/15-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy nieodpłatne otrzymanie testerów i próbek towarów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich kontrahentom Spółki w celach reklamowych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami)?
IPPB5/4510-97/15-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. materiały reklamowe
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. przychody nieodpłatne
 4. przychód
 5. próbka towaru
 6. próbki
 7. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne otrzymanie testerów i próbek towarów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich kontrahentom Spółki w celach reklamowych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne otrzymanie testerów i próbek towarów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich kontrahentom Spółki w celach reklamowych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą perfum oraz kosmetyków. Spółka nabywa towary od spółki matki z siedzibą we Francji.

W ramach prowadzonej działalności Spółka otrzymuje nieodpłatnie od spółki francuskiej próbki i testery towarów w celu ich późniejszego nieodpłatnego przekazania swoim kontrahentom.

Celem przekazania próbek towarów oraz testerów jest reklama konkretnych produktów oraz umożliwienie bezpłatnego wypróbowania produktu przed dokonaniem zakupu. Towar ten nie jest przeznaczony do sprzedaży ponieważ nie stanowi przedmiotu obrotu handlowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne otrzymanie testerów i próbek towarów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich kontrahentom Spółki w celach reklamowych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne otrzymanie próbek towarów oraz testerów, a następnie nieodpłatne ich przekazanie kontrahentom do testowania oraz w celach reklamowych nie stanowi przychodu podatkowego Spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Powstanie przychodu podatkowego w podatku dochodowym zawsze wiąże się z pewnym przysporzeniem majątkowym po stronie podatnika, tj. korzyścią znajdującą, chociażby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika, które ma konkretny wymiar finansowy. W konsekwencji, przychód podatkowy będzie stanowiła ta wartość nieodpłatnego świadczenia, która przyczyni się do przyrostu aktywów lub zmniejszenia pasywów podatnika. Próbki i testery otrzymane nieodpłatnie nie są przychodem Spółki, ponieważ zostają dalej nieodpłatnie przekazane w celach testowych i reklamowych.

W związku z powyższym, przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajduje zastosowania w przypadku próbek towarów i testerów otrzymywanych nieodpłatnie przez Spółkę i następnie wydawanych nieodpłatnie klientom Spółki. Wynika to z faktu, że otrzymywane próbki oraz testery nie stanowią przysporzenia majątkowego o charakterze definitywnym, które znalazłoby odzwierciedlenie w majątku Spółki, bowiem rzeczy te nie pozostają w Spółce, ale są przekazywane dalej bez uzyskania wynagrodzenia. Próbki i testery otrzymywane od spółki francuskiej służą jedynie do celów reklamowych promujących produkty marki Sisley i nie są przedmiotem obrotu handlowego. Otrzymanie wyżej wymienionych towarów nie jest przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy, ponieważ nawet pośrednio nie przyczyni się do wzrostu wartości majątku lub zmniejszenia pasywów Spółki.

Spółka wskazuje, że przedstawione powyżej stanowisko jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Jego potwierdzenie można znaleźć m.in. w następujących pismach:

 • interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-144/12-4/MF),
 • interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-777/09-3/JG),
 • interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-490/07-2/KB).

Podsumowując, zdaniem Spółki, nieodpłatne otrzymanie próbek towarów oraz testerów będących przedmiotem dalszych nieodpłatnych przekazań na rzecz klientów Spółki, nie powoduje powstania dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.