Próbka towaru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to próbka towaru. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
26
sie

Istota:

Czy nieodpłatne otrzymanie testerów i próbek towarów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich kontrahentom Spółki w celach reklamowych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami)?

Fragment:

Celem przekazania próbek towarów oraz testerów jest reklama konkretnych produktów oraz umożliwienie bezpłatnego wypróbowania produktu przed dokonaniem zakupu. Towar ten nie jest przeznaczony do sprzedaży ponieważ nie stanowi przedmiotu obrotu handlowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne otrzymanie testerów i próbek towarów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich kontrahentom Spółki w celach reklamowych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami)... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne otrzymanie próbek towarów oraz testerów, a następnie nieodpłatne ich przekazanie kontrahentom do testowania oraz w celach reklamowych nie stanowi przychodu podatkowego Spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2015
5
sie

Istota:

Czy otrzymane od kontrahenta nieodpłatnie przez Wnioskodawcę próbki towarów, przed przed dokonaniem właściwej transakcji kupna-sprzedaży, w przypadku gdy próbka towaru nie ma charakteru konsumpcyjnego, nie stanowi pełnowartościowego produktu lecz jest próbką, która nie może być przedmiotem sprzedaży a jej celem jest jedynie sprawdzenie przez potencjalnego klienta cech i właściwości produktu - stanowi dla Wnioskodawcy przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Czy wydanie nieodpłatnie przez Wnioskodawcę próbek towarów, przed dokonaniem właściwej transakcji kupna-sprzedaży, w przypadku gdy próbka towaru nie ma charakteru konsumpcyjnego, nie stanowi pełnowartościowego produktu lecz jest próbką, która nie może być przedmiotem sprzedaży a jej celem jest jedynie sprawdzenie przez potencjalnego klienta cech i właściwości produktu - powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług... Czy dowód wydania WZ (próbek) stanowi podstawę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nieodpłatnego przekazania towarów kontrahentom - jako produktów reklamowych... Czy otrzymane od kontrahenta nieodpłatnie przez Wnioskodawcę próbki towarów, przed przed dokonaniem właściwej transakcji kupna-sprzedaży, w przypadku gdy próbka towaru nie ma charakteru konsumpcyjnego, nie stanowi pełnowartościowego produktu lecz jest próbką, która nie może być przedmiotem sprzedaży a jej celem jest jedynie sprawdzenie przez potencjalnego klienta cech i właściwości produktu - stanowi dla Wnioskodawcy przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych... Czy dla celów podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może dokumentować wydanie próbki materiału, określonej jak w pyt. 3, dla podatnika z innego kraju członkowskiego, poprzez wystawienie faktury przez Wnioskodawcę z kwotą 0,00 zł tytułem nabycia przez podatnika z innego kraju UE próbki towaru (na fakturze znajduje się również adnotacja, wg której towar jest jedynie próbką)...

2012
13
mar

Istota:

Nieodpłatne przekazanie potencjalnemu klientowi niewielkiej ilości towaru (filiżanki kawy), uznawane przez Wnioskodawcę za „próbkę” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, nie stanowi dostawy towarów w myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy

Fragment:

Wnioskodawca traktuje go jako próbkę towaru czy wyrobu. Wartość jednostkowa przekazywanych towarów czy wyrobów z przeznaczeniem do zużycia na degustacjach jest z reguły większa niż 10 zł lecz produkt ten jest ostatecznie porcjowany (filiżanka kawy) i finalny odbiorca otrzymuje tylko de facto próbkę. Dla wyjaśnienia podaje się, że z 1 kg kawy ziarnistej, której koszt wynosi np. 50 zł, można sporządzić około 140 porcji próbek kawy, które przekazuje się w czasie trwania degustacji. Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście przytoczonych przepisów prawa (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r.) stwierdzić należy, iż w ocenie tut. organu nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę potencjalnym klientom filiżanki napoju (kawa) traktowanej przez Wnioskodawcę jako próbka wyrobu, jako niewielkiej ilości towaru zachowującej skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT. Z treści wniosku wynika bowiem, iż towar w postaci filiżanki napoju (kawa) jest tylko udostępniany do spożycia klientom w celu sprawdzenia walorów smakowych i zachęcenia do zakupu.

2012
28
lut

Istota:

Uznanie wysyłki próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Fragment:

(...) próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 września 2011 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 17 listopada 2011 r.) oraz z dnia 16 listopada 2011r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania czynności polegającej na wysyłce próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo na terytorium kraju. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest obrót pokarmem dla ryb akwariowych. Z racji specyficznych właściwości biologicznych towaru, polegających przede wszystkim na ograniczonej trwałości, obrót nim wymaga zachowania specjalnych warunków transportu i przechowywania. Wnioskodawca zamierza pozyskać nowych kontrahentów w Wielkiej Brytanii, co wymaga uprzedniego zbadania rynku poprzez promowanie i demonstrację towaru na miejscu.

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość próbek jest kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

Należy również stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie próbek towaru w warunkach, o których mowa wyżej należy zaksięgować na podstawie dowodów księgowych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowanie czytelności błędnego (pierwotnego) zapisu oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty jej dokonania, przy czym zapisy zmniejszające koszty mogą być dokonane ze znakiem „-” lub kolorem czerwonym. Wobec tychże przepisów, w kol. 10 księgi podatkowej należy zmniejszyć koszt zakupu towarów handlowych ze znakiem „-” lub kolorem czerwonym, a następnie zaksięgować w kol. 14 księgi podatkowej jako pozostałe wydatki Mając na uwadze aktualny stan prawny oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaprezentowane we wniosku z dnia 15 marca 2007 roku jest prawidłowe. Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku informuje ponadto, że: - przedstawiona wyżej wiążąca interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, tj. na dzień złożenia wniosku, - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika - wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy próbki towaro lub prezenty o małej wartości oraz zużycie kawy i herbaty jest opodatkowane podatkiem VAT?

Fragment:

(...) stowarzyszenia, 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. Z kolei zgodnie z art.7 ust.3 ustawy o VAT podany wyżej ust.2 nie ma zastosowania w stosunku do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o VAT prezent o małej wartości nie podlega opodatkowaniu, gdy jego wartość nie przekracza 5,-zł. zawsze, a do wartości, /obecnie/, 100,-zł. pod warunkiem prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Natomiast próbka nie podlegająca opodatkowaniu to zgodnie z art.7 ust.7 ustawy o VAT niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych /wręczanych/ przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Mając na uwadze podane wyżej przepisy (...)

2011
1
mar

Istota:

1. CZY NALEŻY I W JAKI SPOSÓB, UJĄĆ W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BEZPŁATNIE OTRZYMANE TOWARY ORAZ MATERIAŁY REKLAMOWE OD KONTRAHENTA Z CZECH, KTÓRE SĄ NASTĘPNIE PRZEKAZYWANE W CHARAKTERZE PRÓBEK?2. JAK POSTĄPIĆ W SYTUACJI, GDY NA PRÓBKI PRZEZNACZANE SĄ TOWARY NABYTE ZA WYNAGRODZENIEM?

Fragment:

Aby prawidłowo zaksięgować koszt próbek towaru zakupionych od kontrahenta z Czech służących do reklamy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz .1475 z późn. zm.) należy w kol. 10 zmniejszyć koszt zakupu towarów i zapisać w kol. 14 pozostałe wydatki - koszt próbek towaru przekazanych jako reklama prowadzona publicznie w inny sposób. Informuje się, że nie poddano ocenie załączonych dokumentów, a interpretacja przepisów w zakresie podatku VAT załatwiona została odrębnym postanowieniem.Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego we wniosku.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy identyfikacji czynności polegającej na wysyłce próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Fragment:

Omawiane próbki towarów spełniają definicję zawartą w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiąc najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość oraz wartość przekazywanych (wysyłanych) przez Spółkę próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. 2) Spółka wysyła testowe ilości towarów do swoich kontrahentów handlowych zlokalizowanych w krajach trzecich (tj. poza terytorium Wspólnoty Europejskiej). Próbki te związane są z potencjalnymi dostawami kolejnych partii towarów dla danego klienta, a celem ich wysłania jest umożliwienie kontrahentowi Spółki przetestowania towarów i uzyskanie zamówienia na towary handlowe. Omawiane próbki towarów spełniają definicję zawartą w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiąc najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość oraz wartość przekazywanych (wysyłanych) przez Spółkę próbek nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z wysyłkami próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej.

Fragment:

Omawiane próbki towarów spełniają definicję zawartą w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiąc najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość oraz wartość przekazywanych (wysyłanych) przez Spółkę próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. 2) Spółka wysyła testowe ilości towarów do swoich kontrahentów handlowych zlokalizowanych w krajach trzecich (tj. poza terytorium Wspólnoty Europejskiej). Próbki te związane są z potencjalnymi dostawami kolejnych partii towarów dla danego klienta, a celem ich wysłania jest umożliwienie kontrahentowi Spółki przetestowania towarów i uzyskanie zamówienia na towary handlowe. Omawiane próbki towarów spełniają definicję zawartą w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiąc najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość oraz wartość przekazywanych (wysyłanych) przez Spółkę próbek nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przekazywanie stomatologom próbek pasty do zębów nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zarówno przed, jak i po zmianie w/w przepisów.

Fragment:

Kryteria te odnieść przy tym należy do próbek towarów przekazywanych przez podatnika danemu (jednemu) odbiorcy w danym okresie. W sytuacji gdy pokrywają one lub mogą pokrywać - ze względu na swoją ilość lub wartość - jego potencjalne zapotrzebowanie (popyt) na dany towar, eliminując lub istotnie ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru (lub innych towarów tego samego rodzaju / gatunku) uznać należy, że w/w warunek nie jest spełniony, a co za tym idzie nie ma również zastosowania wyłączenie opodatkowania z art. 7 ust. 3 ustawy, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania. W związku z tym iż, jak wynika z opisu, próbki przekazywane są lekarzom stomatologom, o ile nie zachodzą inne okoliczności, w/w charakter przekazania (wręczenia) winien być oceniany w stosunku do nich pomimo, iż finalnymi adresatami działań promocyjno - reklamowych są pacjenci. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. P o u c z e n i e Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).