IPPB3/4510-269/15-3/GJ | Interpretacja indywidualna

Przychód z nieodpłatnych świadczeń należy rozpoznać raz rocznie na koniec roku podatkowego i wykazać jedynie w CIT-8 za ten rok podatkowy.
IPPB3/4510-269/15-3/GJinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. prezes zarządu
 3. wynagrodzenia
 4. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

W dniu 12 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza W. Spółka Akcyjna powołała Uchwałą na Prezesa Zarządu Pana Jerzego K. Nowo wybrany Prezes Zarządu podjął decyzję, że obowiązki wykonywane w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki W. S.A. będzie pełnił nieodpłatnie. Pan Jerzy K. nie jest jednocześnie akcjonariuszem spółki akcyjnej W. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w okresie, w którym Pan Jerzy K. będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu bez wynagrodzenia, spółka akcyjna W. S.A. powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń ...
 2. Czy wykazanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń powinno nastąpić w wysokości wynagrodzenia osiąganego przez poprzednich prezesów zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i w związku z Uchwałą nr 6 z dnia 24 maja 2005r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W. S.A. ...
 3. W którym momencie należy rozpoznać przychód z ww. świadczeń nieodpłatnych, w przypadku gdyby odpowiedź na ww. pytanie byłaby twierdząca...

Zdaniem Wnioskodawcy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w spółce akcyjnej W. S.A. przez Pana Jerzego K., bez wynagrodzenia, stanowi dla Spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie".

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą we Wrocławiu wyrażonym w wyroku z dnia 18 maja 2009 r. I SA/Wr 74/09: "Pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy".

Wskazać należy, iż Prezes Zarządu Pan Jerzy K. nie posiada akcji we wskazanej spółce akcyjnej W.S.A. Wobec powyższego nie można wskazać żadnego ekwiwalentu otrzymywanego przez niego od Spółki, w zamian za pełnienie przez niego na jej rzecz swoich usług. W przypadku bowiem posiadania choćby niewielkiej liczby akcji należałoby uznać, w zgodzie z utrwalonym orzecznictwem, że ekwiwalentem byłaby dywidenda otrzymywana przez niego od Spółki, której wielkość byłaby uzależniona bezpośrednio od nakładu jego pracy bądź zwiększenie wartości posiadanych udziałów (akcji). Wobec powyższego świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie nie uzyska w przyszłości wzajemnie jakie inne przysporzenie majątkowe, mamy do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym. A co dalej za tym idzie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, po stronie spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy sposób określania wartości wskazanego przychodu normuje art. 12 ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia -według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanej sytuacji, gdy Spółka otrzymuje świadczenia w postaci sprawowania przez Prezesa Zarządu swoich funkcji nieodpłatnie i nie można wskazać żadnego świadczenia ekwiwalentnego otrzymywanego przez Prezesa Zarządu od Spółki, konieczne jest ustalenie ich wartości na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu tego rodzaju usług, z uwzględnieniem, w szczególności, czasu i miejsca udostępnienia. Dlatego też należy uwzględnić wynagrodzenia osiągane przez członków zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach w tym samym regionie kraju, a także na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz w związku z Uchwałą nr 6 z dnia 24.05.2005r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W. S.A.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnych świadczeń należy rozpoznać raz rocznie na koniec roku podatkowego i wykazać jedynie w CIT-8 za ten rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.