Prezes zarządu | Interpretacje podatkowe

Prezes zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezes zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zawartą umową o zarządzanie spółką.
Fragment:
Natomiast Spółka zobowiązana jest do zapewnienia Prezesowi Zarządu wszelkich środków niezbędnych do wykonywania funkcji. W związku z tym spółka udostępnia samochód służbowy, telefon, dostęp do sieci Internet. Koszty z tym związane ponosi Spółka. Ponadto Prezes Zarządu jest objęty polisą ... (odpowiedzialność cywilna władz spółki). Koszty polisy ponosi Spółka. Umowa określa zasady odpowiedzialności pomiędzy Prezesem Zarządu a Spółką w ten sposób, iż w przypadku zaistnienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Spółka może żądać od niego odszkodowania na zasadach prawa cywilnego. Prezes Zarządu za świadczone usługi wystawia co miesiąc fakturę VAT. Spółka odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza Prezes Zarządu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Umowa o zarządzanie nie wyłącza możliwości prowadzenia przez Prezesa Zarządu dotychczasowej działalności gospodarczej. Wskazać także należy, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Prezes Zarządu w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej podał m.in. następujące PKD: 70.22.Z obejmujące pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
2016
12
cze

Istota:
Przychód z nieodpłatnych świadczeń należy rozpoznać raz rocznie na koniec roku podatkowego i wykazać jedynie w CIT-8 za ten rok podatkowy.
Fragment:
Spółka Akcyjna powołała Uchwałą na Prezesa Zarządu Pana Jerzego K. Nowo wybrany Prezes Zarządu podjął decyzję, że obowiązki wykonywane w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki W. S.A. będzie pełnił nieodpłatnie. Pan Jerzy K. nie jest jednocześnie akcjonariuszem spółki akcyjnej W. S.A. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w okresie, w którym Pan Jerzy K. będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu bez wynagrodzenia, spółka akcyjna W. S.A. powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń ... Czy wykazanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń powinno nastąpić w wysokości wynagrodzenia osiąganego przez poprzednich prezesów zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i w związku z Uchwałą nr 6 z dnia 24 maja 2005r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W. S.A. ... W którym momencie należy rozpoznać przychód z ww. świadczeń nieodpłatnych, w przypadku gdyby odpowiedź na ww. pytanie byłaby twierdząca... Zdaniem Wnioskodawcy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w spółce akcyjnej W. S.A. przez Pana Jerzego K., bez wynagrodzenia, stanowi dla Spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń.
2015
22
paź

Istota:
Czy wydatki prezesa zarządu mogą stanowić kup spółki z o.o. ?
Fragment:
Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd, składający się z jednej osoby - Prezesa Zarządu (na stałe zamieszkałego w mieście Z), niebędącego pracownikiem Spółki. Prezes Zarządu jest udziałowcem Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest kontraktowa sprzedaż mebli biurowych. W celu pozyskania nowych klientów, negocjowania i podpisywania umów oraz nadzoru nad działalnością Spółki, Prezes Zarządu odbywa podróże z miejsca zamieszkania w Z do siedziby Spółki w X, a także do oddziału w Y oraz na terenie całej Polski. W podróżach Prezes korzysta z prywatnego samochodu. Spółka na podstawie uchwały Zarządu zamierza przyjąć, że w przypadku podróży związanych z działalnością Spółki, Spółka poniesie koszty noclegów oraz zakupu paliwa. Zwrot kosztów ma następować na podstawie rozliczenia wydatków wraz z załączonymi dowodami zakupu paliwa i usług hotelowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy poniesione koszty noclegów i przejazdów Prezesa Zarządu Spółki, będą kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, koszty noclegów oraz zakupu paliwa ponoszone przez Prezesa Zarządu Spółki podczas podróży, stanowią koszty uzyskania przychodów.
2015
9
paź

Istota:
Czy wydatki z tytułu wynajmu mieszkania dla Prezesa Zarządu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek dotyczący m.in. udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków z tytułu wynajmu mieszkania dla Prezesa Zarządu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prezesem Zarządu Spółki jest obywatel Rosji. Prezes Zarządu został powołany do pełnienia swojej funkcji Umową Spółki, a Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostało mu przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji Prezesa Zarządu. Nie jest on pracownikiem Spółki ani jej udziałowcem. Prezes Zarządu jest „ nierezydentem podatkowym ”, który ma miejsce zamieszkania na terenie Rosji. Siedziba Spółki oddalona jest od miejsca jego zamieszkania o ponad tysiąc kilometrów, w związku z czym Spółka wynajmuje dla niego mieszkanie i ponosi koszty wynajmu tego mieszkania, na które składają się opłaty za czynsz i media. Prezes Zarządu odbywa podróże służbowe w celu realizacji interesów Spółki, na terenie kraju, jak i poza jego granicami, których koszt ponosi Spółka (faktury za bilety kolejowe i samolotowe, faktury za noclegi w hotelach). W związku z powyższym zadano następujące pytania. „ Czy czynsz i opłaty za media poniesione przez Spółkę z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Prezesa Zarządu z tytułu wynajmu mieszkania są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów... ” Czy poniesione przez Spółkę powyższe wydatki będą stanowiły dla Prezesa Zarządu przychód opodatkowany...
2012
29
mar

Istota:
Wydatki związane m.in. z eksploatacją i parkowaniem samochodu służbowego będącego własnością spółki, z którego do celów służbowych korzysta prezes zarządu spółki, należy uznać za elementy dodatkowego wynagrodzenia prezesa odpowiadające wykonanej pracy, stanowiące przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku doch. od osób fiz. Ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką. W zależności natomiast od konkretnej postaci i formy elementów dodatkowego wynagrodzenia dla osoby zarządzającej kwalifikacja płynącego stąd przychodu odbywać się powinna z uwzględnieniem treści art. 11 ust. 1 w/w ustawy.
Fragment:
Sąd doszedł jednak do przekonania, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku spółki o udzielenie pisemnej interpretacji jak również konstrukcja zawartej z prezesem zarządu umowy o kontrakt menedżerski nie daje podstaw do przyjęcia, że w sprawie ma miejsce przysporzenie do majątku prezesa zarządu, stanowiące świadczenie w naturze bądź inne nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód w rozumieniu prawa podatkowego. Na poparcie tej tezy Sąd wskazał, że w ramach zawartego kontraktu prezesowi zarządu spółka udostępniła samochód służbowy, telefon komórkowy, komputer przenośny. Spółka też ponosi koszty związane z eksploatacją tych urządzeń. Składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane do celów służbowych przez prezesa zarządu stanowią koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego i mają ułatwić menedżerowi zarządzania i kierowanie przedsiębiorstwem. W sytuacji natomiast, kiedy prezes zarządu wykorzystuje składniki majątku mocodawcy dla celów osobistych, można mówić o nieodpłatnym świadczeniu na jego rzecz i powstaniu przysporzenia w jego majątku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Sąd uznał, że organy podatkowe dokonały w rozpoznawanej sprawie błędnej wykładni przepisu art. 11 ust. 1 ustawy podatkowej. Organy niewłaściwie uznały, że przekazanie prezesowi zarządu przez skarżącą spółkę składników majątku do używania w celu wykonania na jej rzecz usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem jest świadczeniem w naturze lub innym nieodpłatnym świadczeniem, stanowiącym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
cze

Istota:
Obowiązek rozliczania się Spółki z podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji gdy Prezes Zarządu - cudzoziemiec nie posiada stosownego zezwolenia na pracę.
Fragment:
Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku rozliczania się Spółki z podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji gdy Prezes Zarządu – cudzoziemiec nie posiada stosownego zezwolenia na pracę. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Prezesem Zarządu w Spółce z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, jest obywatel Ukrainy. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1999 r., zarejestrowaną w KRS pod numerem XXX, corocznie opłacając od osiągniętego dochodu podatek dochodowy od osób prawnych. Prezes Spółki, jako obywatel Ukrainy, nie dopełnił obowiązku wynikającego ze zmienionych przepisów i nie uzyskał zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP – jest w trakcie załatwiania tego zezwolenia. Pomimo tego Spółka nadal prowadziła działalność gospodarczą rozliczając się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka była zobowiązana do rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, mimo, iż Prezes Zarządu jako cudzoziemiec nie miał stosownego zezwolenia na pracę... Zdaniem wnioskodawcy Spółka była zobowiązana rozliczać się z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo, iż Prezes Zarządu nie posiadał zezwolenia na pracę na terytorium RP.
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będąc jednocześnie zatrudnionych na umowę o pracę i prezesem zarządu spółki z o.o.?
Fragment:
Zatem, jeżeli podatnik w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi reklamowe poprzez emisje typu banner na portalu internetowym na rzecz aktualnego pracodawcy, a usługi te nie będą odpowiadały czynnościom związanym z pełnieniem funkcji prezesa zarządu spółki z o.o. i nie będą pokrywały się z zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, to zdaniem tut. Organu nie ma przeszkód, aby podatnik korzystał z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 9a ust. 2 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę,traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. POUCZENIE: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacja podatkowej).
2011
1
maj

Istota:
Czy przychody ze źródła przychodów wymienionych w art.13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychody uzyskiwane przez członków organów stanowiących osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Fragment:
Do stosunku prawnego mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, które to przepisy określają kompetencje prezesa zarządu czy pozostałych członków organów spółek a zatem określają warunki wykonywania zleconych czynności.Pełnienie funkcji prezesa zarządu w spółce z o.o. za wynagrodzeniem oraz określenie warunków tego wynagrodzenia na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, spełnia drugi z warunków wyłączenia, o którym mowa w art.15 ust.3 pkt 3 ustawy o VAT. Zakres odpowiedzialności wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczy odpowiedzialności wobec Spółki za szkodę wyrządzoną z winy prezesa zarządu. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy wyłącznie wobec Spółki. Za działania prezesa zarządu mające skutki wobec osób trzecich ponosi odpowiedzialność Spółka. Zatem jest spełniony trzeci z warunków określony w art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT tzn. nie ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności Pana jako prezesa zarządu za czynności wobec osób trzecich. Zaliczenie przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. do przychodu, o którym mowa w wyżej cytowanym art.13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym i spełnienie łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art.15 ust.3 pkt 3 ustawy o VAT daje podstawę do uznania tego wynagrodzenia jako nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2011
1
maj

Istota:
Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez sąd I instancji art. 16 ust 1 pkt 38 powoływanej ustawy podatkowej podnieść należy, iż w niekwestionowanym stanie faktycznym, wskazującym na to, że, jedyny udziałowiec spółki z o. o. Nad Odrą -A i jednocześnie prezes zarządu, nie był pracownikiem spółki. Wobec tego przepis ten musiał znaleźć zastosowanie. Słusznie zatem sąd I instancji stanął na stanowisku, iż właściwe było postępowanie Izby Skarbowej w Szczecinie, która nie uznała w zaskarżonej decyzji z dnia 26 czerwca 2003 r. za koszt uzyskania przychodu wydatków w kwocie 180 000 zł., jakie spółka poniosła na rzecz Erharda R w 1998r. Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, kontrolując w trybie kasacyjnym legalność zaskarżonego orzeczenia sądu I instancji, nie dopatrzył się naruszenia art. 2 i art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Fragment:
Nad Odrą-A i jednocześnie prezes zarządu, nie był pracownikiem spółki. Wobec tego przepis ten musiał znaleźć zastosowanie. Słusznie zatem sąd I instancji stanął na stanowisku, iż właściwe było postępowanie Izby Skarbowej w Szczecinie, która nie uznała w zaskarżonej decyzji z dnia 26 czerwca 2003 r. za koszt uzyskania przychodu wydatków w kwocie 180 000 zł., jakie spółka poniosła na rzecz Erharda R w 1998r. Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, kontrolując w trybie kasacyjnym legalność zaskarżonego orzeczenia sądu I instancji, nie dopatrzył się naruszenia art. 2 i art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł również uchybień w zaskarżonym orzeczeniu naruszenia przez sąd I instancji, podczas kontroli zaskarżonej decyzji podatkowej, treści art. 7 ust 4 analizowanej ustawy podatkowej. Jak wynika z akt sprawy skarżąca spółka wykazała stratę podatkową w deklaracji CIT-8 za 1997 r. Jednak decyzją z dnia 15 marca 2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie określił spółce wysokość zobowiązania podatkowego. Decyzja ta, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2003r., została w wyniku postępowania odwoławczego uchylona przez Izbę Skarbową w Szczecinie, powoływaną wyżej decyzją z dnia 26 czerwca 2003r.
2011
1
kwi

Istota:
Jeżeli do wynagrodzenia prezesa zarządu doliczany będzie podatek od towarów i usług, to czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez prezesa zarządu?
Fragment:
Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego uchwałą zgromadzenia wspólników, zamierza zawrzeć umowę zlecenia z prezesem zarządu. Pytania wnioskodawcy. Jeżeli do wynagrodzenia prezesa zarządu doliczany będzie podatek od towarów i usług, to czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez prezesa zarządu? Stanowisko wnioskodawcy w sprawie. Zdaniem Spółki będzie ona miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez prezesa zarządu, bowiem w takim wypadku nie zachodzi żaden z przypadków określonych w art. 88 ustawy o podatku od  towarów i usług. W szczególności nie zachodzi przypadek określony w art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – ponoszone przez Spółkę wydatki z tytułu wynagrodzenia prezesa zarządu za pełnienie przez niego tej funkcji i wynikających z niej obowiązków z całą pewnością mieszczą się w kategorii kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę i nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
2011
1
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.