Prezes zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezes zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Fragment:

W skład zarządu wchodził Prezes Zarządu, który funkcję pełnił na podstawie umowy o pracę. W dniu 24 lipca 2017 roku, dwóch wspólników zbyło całkowicie swoje udziały na rzecz spółki. Spółka nabyła udziały celem umorzenia z czystego zysku. Z dniem 24 lipca 2017 roku został rozwiązany stosunek pracy pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką na podstawie, którego Wnioskodawca, jako Prezes Zarządu świadczył pracę na rzecz spółki. Od dnia 25 lipca 2017 roku Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki i jedynym Członkiem Zarządu w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje na podstawie powołania. Wysokość i ewentualna zmiana wynagrodzenia Wnioskodawcy ustalana jest każdorazowo w formie uchwał podejmowanych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym funkcję przewodniczącego pełni Prezes Zarządu - jedyny wspólnik spółki. Uchwały te nie są zawierane w formie aktu notarialnego. Jako jedyny udziałowiec Wnioskodawca podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, jako osoba prowadząca działalność. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenia wypłacane Prezesowi Zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania, jedynemu Członkowi Zarządu jednoosobowej spółki z o.o., których wartość ustalana jest na podstawie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, spółka jest podmiotem prawa.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymane świadczenie przez Spółkę w postaci pełnienia przez wspólnika tej Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia jest nieodpłatnym świadczeniem.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 27 października 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 28 października 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymane świadczenie przez Spółkę w postaci pełnienia przez wspólnika tej Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia jest nieodpłatnym świadczeniem. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) ma dwóch wspólników oraz dwóch członków zarządu (nie są to te same osoby). Jeden ze wspólników Spółki jest jednocześnie prezesem zarządu Spółki. Prezes zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie Spółki, wspólnikom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki. Natomiast drugi z członków zarządu, niebędący wspólnikiem Spółki, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej zaangażowaniu czasowemu w pełnioną funkcję. Spółka jest wspólnikiem spółki komandytowej i jako komplementariusz zajmuje się wyłącznie sprawami i reprezentacją spółki komandytowej. Jednocześnie prezes Spółki jest komandytariuszem w spółce komandytowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenie otrzymane przez Spółkę w postaci pełnienia przez wspólnika tej Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia w sytuacji, gdy spełniający może uzyskać w przyszłości wzajemną korzyść majątkową – prawo do dywidendy – jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie braku powstania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu pełnienia przez wspólnika Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia

Fragment:

(...) prezesa zarządu bez wynagrodzenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu pełnienia przez wspólnika Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma dwóch wspólników. Jeden ze wspólników Spółki jest jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Spółka rozpoczęła działalność od 21 czerwca 2017 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umowy Spółki, wspólnikom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki (tytułem dywidendy). Wspólnikom przysługuje również prawo sprzedaży całości lub części udziałów na zasadach rynkowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, tj. sytuacji gdy Prezes (...)

2018
31
mar

Istota:

1. Czy finansowane przez Spółkę szkolenia i konferencje, w których zgodnie z zawartym Kontraktem Prezes ma obowiązek uczestniczyć, wskazane przez Radę Nadzorczą, podlegają u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1a)
2. Czy finansowane przez Spółkę zgodnie z Kontraktem podróże Prezesa, w tym zagraniczne oraz zwrot innych kosztów i wydatków koniecznych w związku z wykonywaniem Kontraktu podlegają u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1b)
3. Czy finansowane przez Spółkę zgodnie z Kontraktem świadczenia medyczne Prezesa, podlegają u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1c)
4. Czy finansowane przez Spółkę zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kontraktu ubezpieczenie OC w przedstawionym stanie faktycznym, będzie podlegało u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1d)
5. Czy przekazanie Prezesowi przez Spółkę zgodnie z Kontraktem sprzętu (wyposażone biuro, materiały biurowe, laptop, telefon) do wykonywania obowiązków Prezesa wynikających z Kontraktu oraz z obowiązujących przepisów prawa podlega u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1e)
6. Czy przekazane Prezesowi przez Spółkę zgodnie z Kontraktem świadczenia sfinansowane z ZFŚS, do których Prezes ma prawo zgodnie z Regulaminem ZFŚS, podlega u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1f)

Fragment:

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych zapewnienia Prezesowi Zarządu ubezpieczenia OC jest nieprawidłowe. W świetle pytania oznaczonego we wniosku nr 1e w przypadku, gdy udostępnienie Prezesowi Zarządu mienia Spółki w postaci udostępnienia biura wraz z zapleczem biurowym, w tym urządzeń technicznych (wyposażenia biura, materiałów biurowych, laptopa, telefonu) niezbędnych do wykonywania funkcji i tym samym wydatki poniesione na eksploatację tego sprzętu/składnika majątku, będą związane wyłącznie ze świadczeniem przez Prezesa Zarządu usług na podstawie umowy - kontraktu, a zatem mienie to nie będzie przezeń wykorzystywane do celów prywatnych, należy uznać, iż Prezes Zarządu nie będzie uzyskiwał z tego tytułu przychodów z tzw. nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, w której sprzęt/składnik majątku należący do Spółki, a także inne koszty (w tym koszty eksploatacji udostępnionych zasobów) byłyby wykorzystywane (ponoszone) w celach osobistych czy prywatnych Prezesa Zarządu, istniałoby (wyłącznie w zakresie takiego prywatnego czy osobistego wykorzystania) nieodpłatne świadczenie na rzecz Prezesa Zarządu. W takiej sytuacji miałoby miejsce przysporzenie w jego majątku podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka jako płatnik zobowiązana byłaby pobierać zaliczkę na podatek dochodowy.

2018
27
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem udziału Prezesa Zarządu Spółki w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach, konferencjach branżowych i sympozjach.

Fragment:

Przychód Prezesa Zarządu Spółki będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie Prezesa Zarządu Spółki (a nie w interesie Spółki) i przyniesie Prezesowi Zarządu Spółki korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem Prezesa Zarządu Spółki, gdy korzyść jest wymierna i przypisana jemu indywidualnie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z zawartą umową Spółka pokrywa z góry lub zwraca Prezesowi Zarządu Spółki koszty i wydatki związane z udziałem w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach, konferencjach branżowych i sympozjach, w których w związku ze świadczeniem zadań objętych umową, Prezes Zarządu Spółki uczestniczy w charakterze reprezentanta Spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą skutków podatkowych udziału Prezesa Zarządu Spółki w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach, konferencjach branżowych i sympozjach niepodnoszących jego kwalifikacji zawodowych, lecz będących w istocie grupowymi konsultacjami prawnymi, ekonomicznymi albo technicznymi odnoszącymi się do konkretnych zagadnień leżących w zakresie działalności Spółki.

2018
19
sty

Istota:

Opodatkowanie czynności użyczenia samochodu służbowego prezesowi zarządu do celów prywatnych.

Fragment:

Strona w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisała z prezesem zarządu zatrudnionym w Spółce na umowę pracę i jednocześnie jej wspólnikiem, zwanym dalej prezesem zarządu, umowę użyczenia samochodu osobowego od dnia 1 maja 2017 r., wskazując w ww. umowie że prezes zarządu ma prawo użytkować ww. samochód osobowy także do celów prywatnych. Spółka mając za podstawę: art. 12 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062), w skrócie u.p.d.o.f. lub ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nalicza co miesiąc od dnia 1 maja 2017 r. do chwili obecnej prezesowi zarządu z tytułu użyczenia ww. samochodu osobowego od podstawy w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając za podstawę interpretację indywidualną Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2015 r. nie nalicza oraz nie deklaruje podatku należnego z tytułu użytkowania ww. samochodu przez prezesa zarządu, także do celów prywatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w mieście Z, z przeznaczeniem oddania go do korzystania Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Prezes Zarządu Wnioskodawcy posiada 10 spośród 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana miejsca zamieszkania Prezesa Zarządu Wnioskodawcy spowodowana jest wyłącznie kwestiami efektywnego prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Prezes Zarządu przed zawarciem ww. umowy najmu nie mieszkał w miejscowości Z. Z powyższego wynika, że przedmiotowe wydatki związane z pełnieniem funkcji w organie zarządzającym Spółki są ponoszone w związku z funkcjonowaniem tej osoby prawnej i prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Co do zasady, można je zatem uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże z uwagi na fakt, że w analizowanym przypadku Prezes Zarządu jest jednocześnie udziałowcem Spółki, ocena prawna przedmiotowych wydatków wymaga odniesienia się do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

2017
6
cze

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w mieście Z, z przeznaczeniem oddania go do korzystania Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Prezes Zarządu Wnioskodawcy posiada 10 spośród 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana miejsca zamieszkania Prezesa Zarządu Wnioskodawcy spowodowana jest wyłącznie kwestiami efektywnego prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Prezes Zarządu przed zawarciem ww. umowy najmu nie mieszkał w miejscowości Z. Prezes nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Prezes Zarządu Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego udostępniania przez Spółkę mieszkania otrzyma nieodpłatne świadczenie, a tym samym uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy ustalaniu wartości nieodpłatnych świadczeń obowiązują natomiast zasady określone w cytowanym wyżej art. 11 ust. 2a updof. W konsekwencji, wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez Wnioskodawcę stanowić będzie dla Prezesa Zarządu nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów podatkowych. Podkreślić przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miał, jak twierdzi Wnioskodawca, zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 21 ust. 14 updof, bowiem z wniosku oraz jego uzupełnienia nie wynika, że Prezes Zarządu jest pracownikiem Wnioskodawcy, a że jest udziałowcem.

2016
30
lis

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki związane z finansowaniem podróży do i z siedziby Spółki oraz pobytu w Polsce Prezesa Zarządu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Prezesem Zarządu jest osoba na stałe zamieszkująca za granicami Polski w Monako. Jednocześnie Prezes Zarządu jest również większościowym udziałowcem Spółki. Prezes Zarządu nie pozostaje w stosunkach umownych czy też pracowniczych ze Spółką. Pełni swoją funkcję na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i z tytułu pełnionej funkcji pobiera wynagrodzenie. Jako jedyny członek Zarządu - Prezes Zarządu odbywa do Polski podróże służbowe (przyjazd do siedziby Spółki) w celu wykonywania czynności bieżącego zarządzania Spółką. W ramach powierzonych mu obowiązków Prezes Zarządu odbywa podczas swoich pobytów w siedzibie Spółki szereg spotkań z pracownikami czy zleceniobiorcami w celu uzgodnienia strategii, czy też bieżącego funkcjonowania Spółki, odbywa spotkania handlowe z kontrahentami Spółki, ponadto spotyka się także z przedstawicielami firm, z którymi Spółka na stałe współpracuje w celu omówienia zagadnień dotyczących bieżącej współpracy, oraz z firmami, z którymi Spółka planuje podjąć współpracę w celu omówienia i podpisania umów dotyczących Spółki. Spółka ponosi koszty związane z pobytem Prezesa Zarządu w Polsce, w tym m.in. koszty utrzymania służbowego mieszkania, w którym w trakcie pobytu w Polsce przebywa Prezes Zarządu, koszty podróży do siedziby i z siedziby Spółki takie jak bilety lotnicze, bilety kolejowe, koszty dojazdów do i z lotniska (np. taksówki).

2016
28
lis

Istota:

1. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyznanego Prezesowi Zarządu uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu usług doradztwa świadczonych przez niego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

Powyższa forma współpracy Prezesa Zarządu ze Spółką nie jest spójna z polityką zatrudnienia w grupie kapitałowej. Ponadto, nie w pełni oddaje cel gospodarczy wykonywanych przez Prezesa Zarządu czynności. W związku z tym, Spółka planuje wprowadzenie zmian do obecnego modelu współpracy z Prezesem Zarządu, która w opinii Spółki w sposób wyraźny będzie dywersyfikować ekonomiczny charakter czynności i rolę Prezesa Zarządu w Spółce. W tym celu kontrakt menedżerski zostanie rozwiązany. Jednocześnie, zawarta zostanie nowa umowa na podstawie której Prezes Zarządu będzie świadczył na własny rachunek i ryzyko (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) na rzecz Spółki usługi doradztwa biznesowego (umowa firma-firma). Prezes Zarządu będzie nadal pełnił funkcje Prezesa na podstawie aktu powołania. Natomiast, nie jest wykluczone, że w związku z powyższymi zmianami zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę zmieniająca wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Zawarta z Prezesem Zarządu umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: zakres świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia okres wypowiedzenia, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, kres trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji kwestie własności intelektualnej.