Prezes zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezes zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymane świadczenie przez Spółkę w postaci pełnienia przez wspólnika tej Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia jest nieodpłatnym świadczeniem.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 27 października 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 28 października 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymane świadczenie przez Spółkę w postaci pełnienia przez wspólnika tej Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia jest nieodpłatnym świadczeniem. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) ma dwóch wspólników oraz dwóch członków zarządu (nie są to te same osoby). Jeden ze wspólników Spółki jest jednocześnie prezesem zarządu Spółki. Prezes zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie Spółki, wspólnikom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki. Natomiast drugi z członków zarządu, niebędący wspólnikiem Spółki, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej zaangażowaniu czasowemu w pełnioną funkcję. Spółka jest wspólnikiem spółki komandytowej i jako komplementariusz zajmuje się wyłącznie sprawami i reprezentacją spółki komandytowej. Jednocześnie prezes Spółki jest komandytariuszem w spółce komandytowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenie otrzymane przez Spółkę w postaci pełnienia przez wspólnika tej Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia w sytuacji, gdy spełniający może uzyskać w przyszłości wzajemną korzyść majątkową – prawo do dywidendy – jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie braku powstania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu pełnienia przez wspólnika Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia

Fragment:

(...) prezesa zarządu bez wynagrodzenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu pełnienia przez wspólnika Spółki funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma dwóch wspólników. Jeden ze wspólników Spółki jest jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Spółka rozpoczęła działalność od 21 czerwca 2017 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umowy Spółki, wspólnikom przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki (tytułem dywidendy). Wspólnikom przysługuje również prawo sprzedaży całości lub części udziałów na zasadach rynkowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, tj. sytuacji gdy Prezes (...)

2018
31
mar

Istota:

1. Czy finansowane przez Spółkę szkolenia i konferencje, w których zgodnie z zawartym Kontraktem Prezes ma obowiązek uczestniczyć, wskazane przez Radę Nadzorczą, podlegają u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1a)
2. Czy finansowane przez Spółkę zgodnie z Kontraktem podróże Prezesa, w tym zagraniczne oraz zwrot innych kosztów i wydatków koniecznych w związku z wykonywaniem Kontraktu podlegają u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1b)
3. Czy finansowane przez Spółkę zgodnie z Kontraktem świadczenia medyczne Prezesa, podlegają u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1c)
4. Czy finansowane przez Spółkę zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kontraktu ubezpieczenie OC w przedstawionym stanie faktycznym, będzie podlegało u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1d)
5. Czy przekazanie Prezesowi przez Spółkę zgodnie z Kontraktem sprzętu (wyposażone biuro, materiały biurowe, laptop, telefon) do wykonywania obowiązków Prezesa wynikających z Kontraktu oraz z obowiązujących przepisów prawa podlega u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1e)
6. Czy przekazane Prezesowi przez Spółkę zgodnie z Kontraktem świadczenia sfinansowane z ZFŚS, do których Prezes ma prawo zgodnie z Regulaminem ZFŚS, podlega u Prezesa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1f)

Fragment:

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych zapewnienia Prezesowi Zarządu ubezpieczenia OC jest nieprawidłowe. W świetle pytania oznaczonego we wniosku nr 1e w przypadku, gdy udostępnienie Prezesowi Zarządu mienia Spółki w postaci udostępnienia biura wraz z zapleczem biurowym, w tym urządzeń technicznych (wyposażenia biura, materiałów biurowych, laptopa, telefonu) niezbędnych do wykonywania funkcji i tym samym wydatki poniesione na eksploatację tego sprzętu/składnika majątku, będą związane wyłącznie ze świadczeniem przez Prezesa Zarządu usług na podstawie umowy - kontraktu, a zatem mienie to nie będzie przezeń wykorzystywane do celów prywatnych, należy uznać, iż Prezes Zarządu nie będzie uzyskiwał z tego tytułu przychodów z tzw. nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, w której sprzęt/składnik majątku należący do Spółki, a także inne koszty (w tym koszty eksploatacji udostępnionych zasobów) byłyby wykorzystywane (ponoszone) w celach osobistych czy prywatnych Prezesa Zarządu, istniałoby (wyłącznie w zakresie takiego prywatnego czy osobistego wykorzystania) nieodpłatne świadczenie na rzecz Prezesa Zarządu. W takiej sytuacji miałoby miejsce przysporzenie w jego majątku podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka jako płatnik zobowiązana byłaby pobierać zaliczkę na podatek dochodowy.

2018
27
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem udziału Prezesa Zarządu Spółki w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach, konferencjach branżowych i sympozjach.

Fragment:

Przychód Prezesa Zarządu Spółki będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie Prezesa Zarządu Spółki (a nie w interesie Spółki) i przyniesie Prezesowi Zarządu Spółki korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem Prezesa Zarządu Spółki, gdy korzyść jest wymierna i przypisana jemu indywidualnie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z zawartą umową Spółka pokrywa z góry lub zwraca Prezesowi Zarządu Spółki koszty i wydatki związane z udziałem w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach, konferencjach branżowych i sympozjach, w których w związku ze świadczeniem zadań objętych umową, Prezes Zarządu Spółki uczestniczy w charakterze reprezentanta Spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą skutków podatkowych udziału Prezesa Zarządu Spółki w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach, konferencjach branżowych i sympozjach niepodnoszących jego kwalifikacji zawodowych, lecz będących w istocie grupowymi konsultacjami prawnymi, ekonomicznymi albo technicznymi odnoszącymi się do konkretnych zagadnień leżących w zakresie działalności Spółki.

2018
19
sty

Istota:

Opodatkowanie czynności użyczenia samochodu służbowego prezesowi zarządu do celów prywatnych.

Fragment:

Strona w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisała z prezesem zarządu zatrudnionym w Spółce na umowę pracę i jednocześnie jej wspólnikiem, zwanym dalej prezesem zarządu, umowę użyczenia samochodu osobowego od dnia 1 maja 2017 r., wskazując w ww. umowie że prezes zarządu ma prawo użytkować ww. samochód osobowy także do celów prywatnych. Spółka mając za podstawę: art. 12 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062), w skrócie u.p.d.o.f. lub ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nalicza co miesiąc od dnia 1 maja 2017 r. do chwili obecnej prezesowi zarządu z tytułu użyczenia ww. samochodu osobowego od podstawy w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając za podstawę interpretację indywidualną Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2015 r. nie nalicza oraz nie deklaruje podatku należnego z tytułu użytkowania ww. samochodu przez prezesa zarządu, także do celów prywatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w mieście Z, z przeznaczeniem oddania go do korzystania Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Prezes Zarządu Wnioskodawcy posiada 10 spośród 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana miejsca zamieszkania Prezesa Zarządu Wnioskodawcy spowodowana jest wyłącznie kwestiami efektywnego prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Prezes Zarządu przed zawarciem ww. umowy najmu nie mieszkał w miejscowości Z. Z powyższego wynika, że przedmiotowe wydatki związane z pełnieniem funkcji w organie zarządzającym Spółki są ponoszone w związku z funkcjonowaniem tej osoby prawnej i prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Co do zasady, można je zatem uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże z uwagi na fakt, że w analizowanym przypadku Prezes Zarządu jest jednocześnie udziałowcem Spółki, ocena prawna przedmiotowych wydatków wymaga odniesienia się do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

2017
6
cze

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w mieście Z, z przeznaczeniem oddania go do korzystania Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Prezes Zarządu Wnioskodawcy posiada 10 spośród 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana miejsca zamieszkania Prezesa Zarządu Wnioskodawcy spowodowana jest wyłącznie kwestiami efektywnego prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Prezes Zarządu przed zawarciem ww. umowy najmu nie mieszkał w miejscowości Z. Prezes nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Prezes Zarządu Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego udostępniania przez Spółkę mieszkania otrzyma nieodpłatne świadczenie, a tym samym uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy ustalaniu wartości nieodpłatnych świadczeń obowiązują natomiast zasady określone w cytowanym wyżej art. 11 ust. 2a updof. W konsekwencji, wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez Wnioskodawcę stanowić będzie dla Prezesa Zarządu nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów podatkowych. Podkreślić przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miał, jak twierdzi Wnioskodawca, zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 21 ust. 14 updof, bowiem z wniosku oraz jego uzupełnienia nie wynika, że Prezes Zarządu jest pracownikiem Wnioskodawcy, a że jest udziałowcem.

2016
30
lis

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki związane z finansowaniem podróży do i z siedziby Spółki oraz pobytu w Polsce Prezesa Zarządu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Prezesem Zarządu jest osoba na stałe zamieszkująca za granicami Polski w Monako. Jednocześnie Prezes Zarządu jest również większościowym udziałowcem Spółki. Prezes Zarządu nie pozostaje w stosunkach umownych czy też pracowniczych ze Spółką. Pełni swoją funkcję na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i z tytułu pełnionej funkcji pobiera wynagrodzenie. Jako jedyny członek Zarządu - Prezes Zarządu odbywa do Polski podróże służbowe (przyjazd do siedziby Spółki) w celu wykonywania czynności bieżącego zarządzania Spółką. W ramach powierzonych mu obowiązków Prezes Zarządu odbywa podczas swoich pobytów w siedzibie Spółki szereg spotkań z pracownikami czy zleceniobiorcami w celu uzgodnienia strategii, czy też bieżącego funkcjonowania Spółki, odbywa spotkania handlowe z kontrahentami Spółki, ponadto spotyka się także z przedstawicielami firm, z którymi Spółka na stałe współpracuje w celu omówienia zagadnień dotyczących bieżącej współpracy, oraz z firmami, z którymi Spółka planuje podjąć współpracę w celu omówienia i podpisania umów dotyczących Spółki. Spółka ponosi koszty związane z pobytem Prezesa Zarządu w Polsce, w tym m.in. koszty utrzymania służbowego mieszkania, w którym w trakcie pobytu w Polsce przebywa Prezes Zarządu, koszty podróży do siedziby i z siedziby Spółki takie jak bilety lotnicze, bilety kolejowe, koszty dojazdów do i z lotniska (np. taksówki).

2016
28
lis

Istota:

1. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyznanego Prezesowi Zarządu uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu usług doradztwa świadczonych przez niego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

Powyższa forma współpracy Prezesa Zarządu ze Spółką nie jest spójna z polityką zatrudnienia w grupie kapitałowej. Ponadto, nie w pełni oddaje cel gospodarczy wykonywanych przez Prezesa Zarządu czynności. W związku z tym, Spółka planuje wprowadzenie zmian do obecnego modelu współpracy z Prezesem Zarządu, która w opinii Spółki w sposób wyraźny będzie dywersyfikować ekonomiczny charakter czynności i rolę Prezesa Zarządu w Spółce. W tym celu kontrakt menedżerski zostanie rozwiązany. Jednocześnie, zawarta zostanie nowa umowa na podstawie której Prezes Zarządu będzie świadczył na własny rachunek i ryzyko (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) na rzecz Spółki usługi doradztwa biznesowego (umowa firma-firma). Prezes Zarządu będzie nadal pełnił funkcje Prezesa na podstawie aktu powołania. Natomiast, nie jest wykluczone, że w związku z powyższymi zmianami zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę zmieniająca wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Zawarta z Prezesem Zarządu umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: zakres świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia okres wypowiedzenia, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, kres trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji kwestie własności intelektualnej.

2016
12
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zawartą umową o zarządzanie spółką.

Fragment:

Natomiast Spółka zobowiązana jest do zapewnienia Prezesowi Zarządu wszelkich środków niezbędnych do wykonywania funkcji. W związku z tym spółka udostępnia samochód służbowy, telefon, dostęp do sieci Internet. Koszty z tym związane ponosi Spółka. Ponadto Prezes Zarządu jest objęty polisą ... (odpowiedzialność cywilna władz spółki). Koszty polisy ponosi Spółka. Umowa określa zasady odpowiedzialności pomiędzy Prezesem Zarządu a Spółką w ten sposób, iż w przypadku zaistnienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Spółka może żądać od niego odszkodowania na zasadach prawa cywilnego. Prezes Zarządu za świadczone usługi wystawia co miesiąc fakturę VAT. Spółka odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza Prezes Zarządu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Umowa o zarządzanie nie wyłącza możliwości prowadzenia przez Prezesa Zarządu dotychczasowej działalności gospodarczej. Wskazać także należy, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Prezes Zarządu w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej podał m.in. następujące PKD: 70.22.Z obejmujące pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.