Prezes zarządu | Interpretacje podatkowe

Prezes zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezes zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w mieście Z, z przeznaczeniem oddania go do korzystania Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Prezes Zarządu Wnioskodawcy posiada 10 spośród 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana miejsca zamieszkania Prezesa Zarządu Wnioskodawcy spowodowana jest wyłącznie kwestiami efektywnego prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Prezes Zarządu przed zawarciem ww. umowy najmu nie mieszkał w miejscowości Z. Z powyższego wynika, że przedmiotowe wydatki związane z pełnieniem funkcji w organie zarządzającym Spółki są ponoszone w związku z funkcjonowaniem tej osoby prawnej i prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Co do zasady, można je zatem uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże z uwagi na fakt, że w analizowanym przypadku Prezes Zarządu jest jednocześnie udziałowcem Spółki, ocena prawna przedmiotowych wydatków wymaga odniesienia się do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.
2017
6
cze

Istota:
Możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych najmem mieszkania dla Prezesa Zarządu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego w mieście Z, z przeznaczeniem oddania go do korzystania Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy oraz jego rodziny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Prezes Zarządu Wnioskodawcy posiada 10 spośród 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana miejsca zamieszkania Prezesa Zarządu Wnioskodawcy spowodowana jest wyłącznie kwestiami efektywnego prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Prezes Zarządu przed zawarciem ww. umowy najmu nie mieszkał w miejscowości Z. Prezes nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Prezes Zarządu Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego udostępniania przez Spółkę mieszkania otrzyma nieodpłatne świadczenie, a tym samym uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy ustalaniu wartości nieodpłatnych świadczeń obowiązują natomiast zasady określone w cytowanym wyżej art. 11 ust. 2a updof. W konsekwencji, wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez Wnioskodawcę stanowić będzie dla Prezesa Zarządu nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów podatkowych. Podkreślić przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miał, jak twierdzi Wnioskodawca, zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 21 ust. 14 updof, bowiem z wniosku oraz jego uzupełnienia nie wynika, że Prezes Zarządu jest pracownikiem Wnioskodawcy, a że jest udziałowcem.
2017
6
cze

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę wydatki związane z finansowaniem podróży do i z siedziby Spółki oraz pobytu w Polsce Prezesa Zarządu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Prezesem Zarządu jest osoba na stałe zamieszkująca za granicami Polski w Monako. Jednocześnie Prezes Zarządu jest również większościowym udziałowcem Spółki. Prezes Zarządu nie pozostaje w stosunkach umownych czy też pracowniczych ze Spółką. Pełni swoją funkcję na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i z tytułu pełnionej funkcji pobiera wynagrodzenie. Jako jedyny członek Zarządu - Prezes Zarządu odbywa do Polski podróże służbowe (przyjazd do siedziby Spółki) w celu wykonywania czynności bieżącego zarządzania Spółką. W ramach powierzonych mu obowiązków Prezes Zarządu odbywa podczas swoich pobytów w siedzibie Spółki szereg spotkań z pracownikami czy zleceniobiorcami w celu uzgodnienia strategii, czy też bieżącego funkcjonowania Spółki, odbywa spotkania handlowe z kontrahentami Spółki, ponadto spotyka się także z przedstawicielami firm, z którymi Spółka na stałe współpracuje w celu omówienia zagadnień dotyczących bieżącej współpracy, oraz z firmami, z którymi Spółka planuje podjąć współpracę w celu omówienia i podpisania umów dotyczących Spółki. Spółka ponosi koszty związane z pobytem Prezesa Zarządu w Polsce, w tym m.in. koszty utrzymania służbowego mieszkania, w którym w trakcie pobytu w Polsce przebywa Prezes Zarządu, koszty podróży do siedziby i z siedziby Spółki takie jak bilety lotnicze, bilety kolejowe, koszty dojazdów do i z lotniska (np. taksówki).
2016
30
lis

Istota:
1. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyznanego Prezesowi Zarządu uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu usług doradztwa świadczonych przez niego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
Powyższa forma współpracy Prezesa Zarządu ze Spółką nie jest spójna z polityką zatrudnienia w grupie kapitałowej. Ponadto, nie w pełni oddaje cel gospodarczy wykonywanych przez Prezesa Zarządu czynności. W związku z tym, Spółka planuje wprowadzenie zmian do obecnego modelu współpracy z Prezesem Zarządu, która w opinii Spółki w sposób wyraźny będzie dywersyfikować ekonomiczny charakter czynności i rolę Prezesa Zarządu w Spółce. W tym celu kontrakt menedżerski zostanie rozwiązany. Jednocześnie, zawarta zostanie nowa umowa na podstawie której Prezes Zarządu będzie świadczył na własny rachunek i ryzyko (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) na rzecz Spółki usługi doradztwa biznesowego (umowa firma-firma). Prezes Zarządu będzie nadal pełnił funkcje Prezesa na podstawie aktu powołania. Natomiast, nie jest wykluczone, że w związku z powyższymi zmianami zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę zmieniająca wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Zawarta z Prezesem Zarządu umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: zakres świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia okres wypowiedzenia, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, kres trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji kwestie własności intelektualnej.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zawartą umową o zarządzanie spółką.
Fragment:
Natomiast Spółka zobowiązana jest do zapewnienia Prezesowi Zarządu wszelkich środków niezbędnych do wykonywania funkcji. W związku z tym spółka udostępnia samochód służbowy, telefon, dostęp do sieci Internet. Koszty z tym związane ponosi Spółka. Ponadto Prezes Zarządu jest objęty polisą ... (odpowiedzialność cywilna władz spółki). Koszty polisy ponosi Spółka. Umowa określa zasady odpowiedzialności pomiędzy Prezesem Zarządu a Spółką w ten sposób, iż w przypadku zaistnienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Spółka może żądać od niego odszkodowania na zasadach prawa cywilnego. Prezes Zarządu za świadczone usługi wystawia co miesiąc fakturę VAT. Spółka odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza Prezes Zarządu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Umowa o zarządzanie nie wyłącza możliwości prowadzenia przez Prezesa Zarządu dotychczasowej działalności gospodarczej. Wskazać także należy, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Prezes Zarządu w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej podał m.in. następujące PKD: 70.22.Z obejmujące pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
2016
12
cze

Istota:
Przychód z nieodpłatnych świadczeń należy rozpoznać raz rocznie na koniec roku podatkowego i wykazać jedynie w CIT-8 za ten rok podatkowy.
Fragment:
Spółka Akcyjna powołała Uchwałą na Prezesa Zarządu Pana Jerzego K. Nowo wybrany Prezes Zarządu podjął decyzję, że obowiązki wykonywane w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki W. S.A. będzie pełnił nieodpłatnie. Pan Jerzy K. nie jest jednocześnie akcjonariuszem spółki akcyjnej W. S.A. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w okresie, w którym Pan Jerzy K. będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu bez wynagrodzenia, spółka akcyjna W. S.A. powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń ... Czy wykazanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń powinno nastąpić w wysokości wynagrodzenia osiąganego przez poprzednich prezesów zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i w związku z Uchwałą nr 6 z dnia 24 maja 2005r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W. S.A. ... W którym momencie należy rozpoznać przychód z ww. świadczeń nieodpłatnych, w przypadku gdyby odpowiedź na ww. pytanie byłaby twierdząca... Zdaniem Wnioskodawcy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w spółce akcyjnej W. S.A. przez Pana Jerzego K., bez wynagrodzenia, stanowi dla Spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń.
2015
22
paź

Istota:
Czy wydatki prezesa zarządu mogą stanowić kup spółki z o.o. ?
Fragment:
Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd, składający się z jednej osoby - Prezesa Zarządu (na stałe zamieszkałego w mieście Z), niebędącego pracownikiem Spółki. Prezes Zarządu jest udziałowcem Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest kontraktowa sprzedaż mebli biurowych. W celu pozyskania nowych klientów, negocjowania i podpisywania umów oraz nadzoru nad działalnością Spółki, Prezes Zarządu odbywa podróże z miejsca zamieszkania w Z do siedziby Spółki w X, a także do oddziału w Y oraz na terenie całej Polski. W podróżach Prezes korzysta z prywatnego samochodu. Spółka na podstawie uchwały Zarządu zamierza przyjąć, że w przypadku podróży związanych z działalnością Spółki, Spółka poniesie koszty noclegów oraz zakupu paliwa. Zwrot kosztów ma następować na podstawie rozliczenia wydatków wraz z załączonymi dowodami zakupu paliwa i usług hotelowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy poniesione koszty noclegów i przejazdów Prezesa Zarządu Spółki, będą kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, koszty noclegów oraz zakupu paliwa ponoszone przez Prezesa Zarządu Spółki podczas podróży, stanowią koszty uzyskania przychodów.
2015
9
paź

Istota:
Czy wydatki z tytułu wynajmu mieszkania dla Prezesa Zarządu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek dotyczący m.in. udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków z tytułu wynajmu mieszkania dla Prezesa Zarządu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prezesem Zarządu Spółki jest obywatel Rosji. Prezes Zarządu został powołany do pełnienia swojej funkcji Umową Spółki, a Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostało mu przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji Prezesa Zarządu. Nie jest on pracownikiem Spółki ani jej udziałowcem. Prezes Zarządu jest „ nierezydentem podatkowym ”, który ma miejsce zamieszkania na terenie Rosji. Siedziba Spółki oddalona jest od miejsca jego zamieszkania o ponad tysiąc kilometrów, w związku z czym Spółka wynajmuje dla niego mieszkanie i ponosi koszty wynajmu tego mieszkania, na które składają się opłaty za czynsz i media. Prezes Zarządu odbywa podróże służbowe w celu realizacji interesów Spółki, na terenie kraju, jak i poza jego granicami, których koszt ponosi Spółka (faktury za bilety kolejowe i samolotowe, faktury za noclegi w hotelach). W związku z powyższym zadano następujące pytania. „ Czy czynsz i opłaty za media poniesione przez Spółkę z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Prezesa Zarządu z tytułu wynajmu mieszkania są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów... ” Czy poniesione przez Spółkę powyższe wydatki będą stanowiły dla Prezesa Zarządu przychód opodatkowany...
2012
29
mar

Istota:
Wydatki związane m.in. z eksploatacją i parkowaniem samochodu służbowego będącego własnością spółki, z którego do celów służbowych korzysta prezes zarządu spółki, należy uznać za elementy dodatkowego wynagrodzenia prezesa odpowiadające wykonanej pracy, stanowiące przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku doch. od osób fiz. Ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką. W zależności natomiast od konkretnej postaci i formy elementów dodatkowego wynagrodzenia dla osoby zarządzającej kwalifikacja płynącego stąd przychodu odbywać się powinna z uwzględnieniem treści art. 11 ust. 1 w/w ustawy.
Fragment:
Sąd doszedł jednak do przekonania, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku spółki o udzielenie pisemnej interpretacji jak również konstrukcja zawartej z prezesem zarządu umowy o kontrakt menedżerski nie daje podstaw do przyjęcia, że w sprawie ma miejsce przysporzenie do majątku prezesa zarządu, stanowiące świadczenie w naturze bądź inne nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód w rozumieniu prawa podatkowego. Na poparcie tej tezy Sąd wskazał, że w ramach zawartego kontraktu prezesowi zarządu spółka udostępniła samochód służbowy, telefon komórkowy, komputer przenośny. Spółka też ponosi koszty związane z eksploatacją tych urządzeń. Składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane do celów służbowych przez prezesa zarządu stanowią koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego i mają ułatwić menedżerowi zarządzania i kierowanie przedsiębiorstwem. W sytuacji natomiast, kiedy prezes zarządu wykorzystuje składniki majątku mocodawcy dla celów osobistych, można mówić o nieodpłatnym świadczeniu na jego rzecz i powstaniu przysporzenia w jego majątku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Sąd uznał, że organy podatkowe dokonały w rozpoznawanej sprawie błędnej wykładni przepisu art. 11 ust. 1 ustawy podatkowej. Organy niewłaściwie uznały, że przekazanie prezesowi zarządu przez skarżącą spółkę składników majątku do używania w celu wykonania na jej rzecz usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem jest świadczeniem w naturze lub innym nieodpłatnym świadczeniem, stanowiącym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
cze

Istota:
Obowiązek rozliczania się Spółki z podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji gdy Prezes Zarządu - cudzoziemiec nie posiada stosownego zezwolenia na pracę.
Fragment:
Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku rozliczania się Spółki z podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji gdy Prezes Zarządu – cudzoziemiec nie posiada stosownego zezwolenia na pracę. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Prezesem Zarządu w Spółce z o.o., która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, jest obywatel Ukrainy. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1999 r., zarejestrowaną w KRS pod numerem XXX, corocznie opłacając od osiągniętego dochodu podatek dochodowy od osób prawnych. Prezes Spółki, jako obywatel Ukrainy, nie dopełnił obowiązku wynikającego ze zmienionych przepisów i nie uzyskał zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP – jest w trakcie załatwiania tego zezwolenia. Pomimo tego Spółka nadal prowadziła działalność gospodarczą rozliczając się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka była zobowiązana do rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, mimo, iż Prezes Zarządu jako cudzoziemiec nie miał stosownego zezwolenia na pracę... Zdaniem wnioskodawcy Spółka była zobowiązana rozliczać się z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo, iż Prezes Zarządu nie posiadał zezwolenia na pracę na terytorium RP.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.