Prezentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z organizacją Konferencji stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?

Fragment:

(...) wymaga również uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z punktem 28 tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Omawiana ustawa nie zawiera definicji reprezentacji, wobec czego znaczenie tego terminu należy ustalić stosując wykładnię językową. Zgodnie z definicją słownikową, reprezentacja to „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną” (por. Uniwersalny Słownik Języka Polskie pod red. St. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Pomocną może być również etymologia tego słowa - „repraesentatio” (łac.) oznacza „wizerunek”. Reprezentację należy zatem rozumieć jako występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy kwestii pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z organizacją prezentacji.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z organizacją prezentacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku z dnia 29.06.2007 r. wynika, iż Strona we współpracy z firmą zagraniczną zamierza wprowadzić na rynek nowe produkty – opakowania do transportu towarów niebezpiecznych. W związku z tym, że są to produkty nieznane w Polsce, rozpoczęcie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykorzystanie przez Spółkę towarów handlowych pozostających jej własnością na cele reklamowe, bezpośrednio związane z prowadzoną przez podatnika działalnością (jak zamontowanie okna na stojaku demonstracyjnym na wystawie i w punktach sprzedaży detalicznej, montaż okien podczas targów materiałów budowlanych lub pokazie prawidłowego montażu naszych produktów), można traktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy wykorzystanie przez Spółkę towarów handlowych pozostających jej własnością na cele reklamowe, bezpośrednio związane z prowadzoną przez podatnika działalnością (jak zamontowanie okna na stojaku demonstracyjnym na wystawie i w punktach sprzedaży detalicznej, montaż okien podczas targów materiałów budowlanych lub pokazie prawidłowego montażu naszych produktów), można traktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów spożywczych wykorzystywanych w czasie prezentacji urządzeń wielofunkcyjnych?

Fragment:

(...) należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy dokonana przez Panią prezentacja odbywa sie w domach prywatnych (przed grupą wybranych potencjalnych odbiorców) i ma charakter zamknięty, będzie miała Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów spożywczych zużytych do prezentacji, ale tylko do limitu procentowego określonego w art. 23 ust 1 pkt. 23. Natomiast, gdy prezentacje odbywają się w miejscach publicznych, dostępnych do nieokreślonej, anonimowej liczby osób wówczas będzie miała Pani prawo do obniżenia kwoty podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki związane z odbiorem samochodu (zakup paliwa itp.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz czy podatnik powinien przyjąć statystycznie wielkość wydatków jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 I § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. jedn. Dz. u. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2005r. ( uzupełnione pismem z dnia 13.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie bezpłatnej umowy użyczenia samochodu stwierdzam ,że: stanowisko przedstawione, w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Podatnik jest autoryzowanym dealerem samochodów marki .......... Na zlecenie Centrali ........ w Warszawie zawarliśmy umowę użyczenia samochodu z firmą ....... Warszawa w celu promowania ich firmy . W związku z powyższym podatnik poniósł koszty związane z uzyskaniem przychodu , pomimo ,ze firma podatnika nie uzyskała przychodu z tytułu użytkowania samochodu. Stanowisko podatnika jest takie, że wydatek dot. transportu tego samochodu stanowi koszt (...)