Prezentacja | Interpretacje podatkowe

Prezentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione w związku z organizacją Konferencji stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
Fragment:
(...) wymaga również uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z punktem 28 tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Omawiana ustawa nie zawiera definicji reprezentacji, wobec czego znaczenie tego terminu należy ustalić stosując wykładnię językową. Zgodnie z definicją słownikową, reprezentacja to „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną” (por. Uniwersalny Słownik Języka Polskie pod red. St. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Pomocną może być również etymologia tego słowa - „repraesentatio” (łac.) oznacza „wizerunek”. Reprezentację należy zatem rozumieć jako występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak (...)
2011
1
lip

Istota:
Pytanie dotyczy kwestii pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z organizacją prezentacji.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z organizacją prezentacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku z dnia 29.06.2007 r. wynika, iż Strona we współpracy z firmą zagraniczną zamierza wprowadzić na rynek nowe produkty – opakowania do transportu towarów niebezpiecznych. W związku z tym, że są to produkty nieznane w Polsce, rozpoczęcie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wykorzystanie przez Spółkę towarów handlowych pozostających jej własnością na cele reklamowe, bezpośrednio związane z prowadzoną przez podatnika działalnością (jak zamontowanie okna na stojaku demonstracyjnym na wystawie i w punktach sprzedaży detalicznej, montaż okien podczas targów materiałów budowlanych lub pokazie prawidłowego montażu naszych produktów), można traktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy wykorzystanie przez Spółkę towarów handlowych pozostających jej własnością na cele reklamowe, bezpośrednio związane z prowadzoną przez podatnika działalnością (jak zamontowanie okna na stojaku demonstracyjnym na wystawie i w punktach sprzedaży detalicznej, montaż okien podczas targów materiałów budowlanych lub pokazie prawidłowego montażu naszych produktów), można traktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów spożywczych wykorzystywanych w czasie prezentacji urządzeń wielofunkcyjnych?
Fragment:
(...) należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy dokonana przez Panią prezentacja odbywa sie w domach prywatnych (przed grupą wybranych potencjalnych odbiorców) i ma charakter zamknięty, będzie miała Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów spożywczych zużytych do prezentacji, ale tylko do limitu procentowego określonego w art. 23 ust 1 pkt. 23. Natomiast, gdy prezentacje odbywają się w miejscach publicznych, dostępnych do nieokreślonej, anonimowej liczby osób wówczas będzie miała Pani prawo do obniżenia kwoty podatku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki związane z odbiorem samochodu (zakup paliwa itp.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz czy podatnik powinien przyjąć statystycznie wielkość wydatków jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 I § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. jedn. Dz. u. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2005r. ( uzupełnione pismem z dnia 13.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie bezpłatnej umowy użyczenia samochodu stwierdzam ,że: stanowisko przedstawione, w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Podatnik jest autoryzowanym dealerem samochodów marki .......... Na zlecenie Centrali ........ w Warszawie zawarliśmy umowę użyczenia samochodu z firmą ....... Warszawa w celu promowania ich firmy . W związku z powyższym podatnik poniósł koszty związane z uzyskaniem przychodu , pomimo ,ze firma podatnika nie uzyskała przychodu z tytułu użytkowania samochodu. Stanowisko podatnika jest takie, że wydatek dot. transportu tego samochodu stanowi koszt (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prezentacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.