IPPP3/4512-772/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów stanowiących prezenty o małej wartości.
IPPP3/4512-772/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. prezent
 2. wydanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów stanowiących prezenty o małej wartości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów stanowiących prezenty o małej wartości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

L. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) należy do międzynarodowej grupy L.. Przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja na rynku w Polsce napojów energetycznych L. oraz T. (dalej: Towary). Spółka dokonuje nabycia Towarów od podmiotów powiązanych z grupy L.. Towary są dystrybuowane przez Spółkę do działających w Polsce międzynarodowych i krajowych sieci handlu detalicznego i hurtowego oraz do hurtowni. Towary dystrybuowane przez Spółkę są dostępne na rynku w Polsce we wspomnianych powyżej sieciach handlu detalicznego oraz hurtowego, jak również w mniejszych punktach handlu detalicznego i różnego rodzaju lokalach gastronomicznych oraz rozrywkowych (np. w klubach, restauracjach, itd.). Wskazane punkty oraz lokale zaopatrują się w Towary bezpośrednio u Spółki lub też u hurtowników, którzy nabywają Towary od Spółki.

W ramach prowadzonej działalności Spółka prowadzi szereg działań marketingowych i promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału wartościowego i/lub wolumenowego Towarów na rynku napojów energetycznych w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Spółkę.

W ramach działań marketingowych i promocyjnych Spółka dokonuje za pośrednictwem swoich przedstawicieli handlowych nieodpłatnych przekazań Towarów na rzecz wspomnianych powyżej punktów handlu detalicznego oraz lokali gastronomicznych i rozrywkowych (dalej: Odbiorcy). Krąg Odbiorców jest stosunkowo szeroki - szerszy niż liczba podmiotów, do których Spółka sprzedaje bezpośrednio Towary.

Nieodpłatne przekazania Towarów są dokonywane przez Spółkę w celu realizacji zadań marketingowych i promocyjnych wynikających z realizacji przyjętej przez Spółkę strategii. Przykładowo, Spółka może przekazywać nieodpłatnie Towary na rzecz Odbiorców w celu:

 • okresowego obniżenia jednostkowych cen detalicznych/przeceny stanów magazynowych Towarów oferowanych przez Odbiorców konsumentom,
 • umożliwieniu ekspozycji Towarów w połączeniu z instalacją materiałów POS (naklejek, plakatów oraz tzw. cenówek i woblerów),
 • umożliwienie dodatkowej ekspozycji towarów (standy ze zgrzewek, lodówki dostarczone przez Spółkę, tzw. 4-facy w lodówkach Odbiorców),
 • utrzymanie asortymentu Towarów,
 • utrzymanie odpowiedniego udziału Towarów na „półce” w kategorii energetyków,
 • ekspozycja w strefie przykasowej zimnej (lodówki Spółki),
 • ekspozycja w strefie przykasowej ciepłej (podajnik lub ekspozytor Spółki).

Podstawę przekazania Towarów stanowią pisemne „Potwierdzenia Przekazania” podpisywane przez przedstawiciela Spółki oraz przedstawiciela Odbiorcy, w których określana jest data, liczba, rodzaj przekazywanych Towarów oraz cel ich przekazania.

Przekazania Towarów dokonywane przez Spółkę na rzecz Odbiorców mają bezwarunkowy charakter, gdyż Spółka nie uzależnia ich dokonania od spełniania przez Odbiorców jakichkolwiek świadczeń na jej rzecz czy też od określonego zachowania Odbiorców. Potwierdzeniem tego jest to, iż Spółka nie stosuje mechanizmów kontroli nad rzeczywistym sposobem wykorzystywania przez Odbiorców przekazanych im Towarów. Tym samym, nie można wykluczyć, iż w sporadycznych sytuacjach - wbrew intencjom Spółki - Towary te są zużywane przez pracowników/współpracowników Odbiorcy dla ich potrzeb osobistych lub też mogą być wydawane nieodpłatnie innym podmiotom lub wykorzystywane w inny sposób.

Jednocześnie, przekazania Towarów przez Spółkę na rzecz Odbiorców mają definitywny charakter. Świadczy o tym fakt, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o użyciu Towarów przez Odbiorców w celach innych niż zamierzone przez Spółkę i określone w „Potwierdzeniu Przekazania” Spółka nie żąda od Odbiorców zwrotu przekazanych im nieodpłatnie Towarów.

Jednostkowa cena nabycia przez Spółkę od podmiotów powiązanych jednej sztuki Towaru nie przekracza 10 PLN netto, tj. bez podatku o towarów i usług (dalej: VAT). Spółka przekazuje na rzecz Odbiorców zbiorcze opakowania Towarów (np. zgrzewki, palety, itp.), których łączna wartość (tj. zsumowana jednostkowa cena wszystkich sztuk przekazywanych Towarów) może przekraczać 100 PLN netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne wydania Towarów na rzecz Odbiorców w związku z prowadzonymi przez Spółkę działaniami marketingowymi/promocyjnymi nie podlegają opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nieodpłatne wydania Towarów na rzecz Odbiorców w związku z prowadzonymi przez Spółkę działaniami marketingowymi/promocyjnymi nie podlegają opodatkowaniu VAT z uwagi na możliwość zastosowania w omawianym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym regulacji dotyczących tzw. prezentów o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

W opinii Spółki, w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym: nie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, lecz do nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tym niemniej z uwagi na jednostkową wartość netto Towarów nie przekraczającą 10 PLN, Spółka jest uprawniona do zastosowania wyłączenia z opodatkowania VAT tzw. prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

 1. Odpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Tym samym, opodatkowaniu VAT podlegają - co do zasady - tylko takie dostawy towarów, które następują za wynagrodzeniem (mają odpłatny charakter).

Pojęcie „odpłatności” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Wykładnia tego sformułowania była jednak przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Analiza orzecznictwa w tym zakresie wskazuje, że kwestia odpłatności stanowi fundament dla uznania danej czynności za objętą zakresem opodatkowania VAT. W swoich wyrokach TSUE wskazywał bowiem, że do przesłanek istotnych dla określenia zakresu przedmiotowego opodatkowania podatkiem VAT należą między innymi: odpłatność za świadczenie (wynagrodzenie), bezpośredni związek miedzy świadczeniem a odpłatnością, konkretny beneficjent świadczenia, wynikanie świadczenia ze stosunku prawnego łączącego strony oraz wzajemność świadczeń.

Innymi słowy, o dostawie towarów za wynagrodzeniem - która podlega opodatkowaniu VAT - można mówić jedynie wtedy, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia, przy czym związek ten jest oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy tymi podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu (możliwe jest określenie jego wartości). W świetle powyższego, „odpłatność” oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów) za wynagrodzeniem, przy czym pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanym świadczeniem powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nie można uznać, iż przekazanie Towarów na rzecz Odbiorców ma charakter odpłatny (następuje za wynagrodzeniem).

W szczególności, w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym za przekazane Towary Spółka nie otrzymuje od Odbiorcy (lub podmiotu trzeciego) żadnego wynagrodzenia w formie pieniężnej.

Ponadto, nie można uznać aby w zamian za wydawane przez Spółkę Towary na jej rzecz było przekazywane wynagrodzenie w formie niepieniężnej (np. były świadczone określone i możliwe do jednoznacznego zidentyfikowania usługi). W omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym brak jest bowiem świadczeń wykonywanych przez Odbiorców na rzecz Spółki w związku z przekazaniem Towarów. Należy podkreślić, że Spółka wydaje Towary w określonym celu (tj. marketingowym/promocyjnym), a nie w zamian za określone świadczenia realizowane przez Odbiorców. Spółka nie stosuje bowiem mechanizmów kontroli nad wykorzystaniem przez Odbiorców Towarów oraz nie egzekwuje od Odbiorców wykorzystania Towarów zgodnie z zamierzeniami Spółki. Jednocześnie, w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie występuje stosunek prawny łączący Spółkę i Odbiorców, z treści którego wynikałoby, że Odbiorcy są zobowiązani do wykonania określonych czynności, a w związku z ich prawidłowym wykonaniem Spółka jest zobowiązana do przekazania określonej liczby Towarów (stanowiących „cenę” tej usługi).

Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zagadnienie tożsame z omawianym było przedmiotem orzeczenia TSUE z 8 marca 1988 r. (sygn. C-102/86; sprawa: Apple Pear Development Council). W przedmiotowej sprawie, TSUE badał, czy obowiązkowe opłaty uiszczane przez rolników na rzecz zrzeszenia (organizacji) rolników zajmującego się promocją mogą być uznane za wynagrodzenie za usługi, jeżeli zrzeszenie to mogło przeznaczyć otrzymane środki na dowolne działania statutowe według własnego uznania, a rolnicy nie mieli wpływu na przeznaczenie tych środków. W swoich rozważaniach TSUE doszedł do wniosku, że w omawianej sytuacji brak było związku i odpowiedniej relacji miedzy dokonywanymi opłatami oraz korzyściami, jakie czerpali rolnicy z przynależności do zrzeszenia, i tym samym, nie można było uznać, że wpłacane składki miały wystarczający związek ze świadczonymi usługami, aby mogły zostać uznane za wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu VAT.

Rozstrzygając omawiane zagadnienie, TSUE oparł się na istotnych w jego przekonaniu przesłankach, które jednocześnie - zdaniem Spółki - występują w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym. W szczególności, TSUE zwrócił uwagę na następujące okoliczności, przesądzające o braku występowania wynagrodzenia, a w konsekwencji, świadczeń wzajemnych: (i) organizacja miała dowolność co do przeznaczenia otrzymywanych środków, (ii) jej członkowie nie mieli bezpośredniego wpływu na ich spożytkowanie, (iii) rolnicy nie mogli domagać się określonych świadczeń ze strony organizacji, która sama decydowała o przeznaczeniu uzyskanych środków finansowych na określone działania statutowe, (iv) wysokość składki nie ulegała zmianie w zależności od istnienia bądź nieistnienia korzyści dla rolników oraz (v) składki były obowiązkowe z tytułu samej przynależności do organizacji i nie zostały uzależnione od jakichkolwiek działań podejmowanych przez organizację.

Zdaniem Spółki, przesłanki jakie stanowiły podstawę rozstrzygnięcia w orzeczeniu TSUE z 8 marca 1988 r. (sygn. C-102/86; sprawa; Apple Pear Development Council) występują w przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, a relacja pomiędzy Spółką i Odbiorcami jest zbieżna z relacją występującą pomiędzy rolnikami i organizacją Apple Pear Development Council.

W szczególności, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że:

 • Odbiorcy mają dowolność, co do przeznaczenia otrzymywanych Towarów - Towary są wprawdzie przekazywane w określonym celu marketingowym/promocyjnym, lecz sposób ich wykorzystania jest uzależniony ostatecznie od decyzji Odbiorcy, a Spółka nie stosuje mechanizmów kontroli i nadzoru nad wykorzystaniem Towarów przez Odbiorców;
 • Spółka nie ma wpływu na sposób wykorzystania Towarów przez Odbiorców - jak wskazano powyżej, Spółka nie stosuje mechanizmów kontroli i nadzoru nad sposobem wykorzystywania Towarów przez Odbiorców;
 • Spółka nie może domagać się określonych świadczeń ze strony Odbiorców, którzy sami decydują o przeznaczeniu otrzymanych Towarów na określone działania - Towary są przekazywane w celach marketingowych/promocyjnych, przy czym w praktyce może się zdarzyć, że Towary zostaną zużyte na cele inne niż założone przez Spółkę. Tym samym, w praktyce Spółka nie ma decydującego wpływu na faktyczną realizację zamierzonych przez nią celów. Co więcej, porozumienia zawierane z Odbiorcami nie przewidują kar lub odszkodowań za zużycie Towarów dla celów innych niż zamierzone przez Spółkę;
 • liczba przekazywanych Towarów nie ulegała zmianie w zależności od istnienia bądź nieistnienia korzyści dla Spółki - Spółka nie uzależnia nieodpłatnego przekazywania Towarów Odbiorcom np. od osiąganych przez nich wyników w sprzedaży Towarów lub też faktu i zakresu prowadzonych akcji marketingowych/promocyjnych Towarów;
 • wprawdzie przekazanie Towarów nie jest obowiązkowe (tj. nie wynika z przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę zobowiązań kontraktowych) - tym niemniej - można uznać, że otrzymywanie Towarów przez Odbiorców wynika z samej okoliczności, iż prowadzą oni punkty sprzedaży detalicznej, a nie zostało uzależnione od wykonywanych przez Odbiorców czynności na korzyść Spółki. Jak wskazano już powyżej nieodpłatne przekazania Towarów są bezwarunkowe. W praktyce, wydanie Towarów odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji Spółki, w liczbach i w terminach określonych przez Spółkę, przy czym wydania te dotyczą generalnie wszystkich punktów sprzedaży detalicznej, które są obsługiwane przez przedstawicieli handlowych Spółki.
 1. Nieodpłatna dostawa towarów zrównana z odpłatną dostawą towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Ustawa o VAT przewiduje sytuacje, w których również nieodpłatna dostawa towarów uznawana jest za dokonaną odpłatnie - a w konsekwencji - podlega opodatkowaniu VAT.

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny;

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, aby nieodpłatne przekazanie Towarów przez Spółkę na rzecz Odbiorców podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest, aby: (i) doszło do przekazania Towarów na rzecz Odbiorców oraz (ii) Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu. Jednocześnie, bez znaczenia w tym kontekście pozostaje okoliczność czy wydanie Towarów służyło celom związanym lub niezwiązanym z działalnością Spółki.

Zdaniem Spółki, wszystkie powyższe warunki niezbędne do uznania przekazania Towarów za nieodpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT są spełnione.

W szczególności, Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym:

 • dochodzi do „przekazania” Towarów, tj. do przeniesienia na rzecz Odbiorców prawa do rozporządzania nimi jak właściciel - nieodpłatne przekazanie Towarów przez Spółkę na rzecz Odbiorców ma charakter definitywny i w wyniku tej czynności Odbiorcy dysponują Towarami w takim zakresie jak ich właściciele. Wprawdzie przekazanie Towarów następują w celach marketingowych/promocyjnych Spółki, tym niemniej, wydawane produkty nie są obciążone ograniczeniami w zakresie ich wykorzystania: Spółka nie stosuje bowiem mechanizmów kontroli nad wykorzystaniem Towarów i niezależnie od sposobu ich wykorzystania przez Odbiorców nie podlegają one (lub ich równowartość pieniężna) zwrotowi;
 • Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu Towarów, gdyż spełnione są wszystkie warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - Spółka posiada status podatnika VAT, a Towary są wykorzystywane do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych, bowiem Spółka nabywa Towary z zamiarem ich odpłatnej dostawy, co stanowi czynność opodatkowaną VAT. Okoliczność, iż część z Towarów po nabyciu jest nieodpłatnie przekazywana Odbiorcom nie powoduje utraty przez Spółkę prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż omawiane nieodpłatne przekazania pozostają w związku z ogółem działalności Spółki, którą stanowi realizacja dostaw towarów w Polsce podlegająca opodatkowaniu VAT. Nieodpłatne wydania stanowią przy tym przejaw realizacji działań marketingowych/promocyjnych mających na celu zwiększenie udziału wartościowego lub wolumenowego Towarów na rynku napojów energetycznych w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Spółkę.
 1. Wyłączenie z opodatkowania VAT dla prezentów o małej wartości (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT)

Uznanie przekazania Towarów na rzecz Odbiorców za nieodpłatne przekazanie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie przesądza ostatecznie o konieczności opodatkowania tej czynności podatkiem VAT.

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, regulacji określonej w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zdaniem Spółki, w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie można mówić o przekazywaniu na rzecz Odbiorców próbek. Niemniej, zdaniem Spółki istnieją podstawy do uznania nieodpłatnie wydawanych na rzecz Odbiorców Towarów za tzw. „prezenty o małej wartości”.

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 PLN, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 PLN.

W świetle powyższego, nieodpłatne przekazanie Towarów na rzecz Odbiorców nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT - jako przekazanie tzw. „prezentów o małej wartości” - pod warunkiem, m.in. że: (i) przekazanie Towarów następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki oraz (ii) wartość pojedynczego Towaru nie przekroczy 10 PLN netto.

Zdaniem Spółki, wszystkie powyższe warunki są w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym spełnione, a tym samym - przekazywane na rzez Odbiorców nieodpłatnie Towary mogą zostać uznane za tzw. prezenty o małej wartości, a ich dostawa (przekazanie) - za niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

W szczególności, Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym:

 • przekazanie Towarów na rzecz Odbiorców następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki - wydania Towarów związane są z działaniami marketingowymi i promocyjnymi Spółki. W szczególności, Towary są przekazywane Odbiorcom w celu realizacji działań o charakterze marketingowym/promocyjnym. Wszystkie te działania - w zamierzeniu Spółki - mają przyczynić się do zwiększenia sprzedaży Towarów w punktach sprzedaży detalicznej. Tym samym, mają na celu zwiększenie udziału wartościowego i/lub wolumenowego Towarów na rynku napojów energetycznych w Polsce, a tym samym - zwiększenie wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Spółkę;
 • jednostkowa cena nabycia (bez podatku Towarów nie przekracza 10 PLN netto - bez znaczenia w tym kontekście pozostaje okoliczność, że Spółka przekazuje na rzecz Odbiorców zbiorcze opakowania Towarów (np. zgrzewki), których łączna wartość (tj. zsumowana jednostkowa cena wszystkich sztuk przekazywanych Towarów) może przekraczać 100 PLN netto. Decydujące znaczenie w tym zakresie - zdaniem Spółki - powinna mieć bowiem jednostkowa cena nabycia przekazywanych przez Spółkę Towarów, a nie ich łączna wartość czy też częstotliwość, z jaką Towary są nieodpłatnie przekazywane. Regulacje ustawy o VAT nie odnoszą się bowiem do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, jak również nie zawierają limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo danej osobie. Takie stanowisko jest zgodne z literalnym rozumieniem pojęcia «jednostkowy», które rozumiane jest jako „dotyczący pojedynczej rzeczy” (zgodnie ze słownikiem PWN; http://sjp.pwn.pl). Tym samym fakt, że towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane są w zbiorczych opakowaniach, o łącznej wartości przekraczającej 100 PLN netto jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że cenę nabycia należy odnosić do pojedynczego towaru.

Spółka pragnie podkreślić, że zaprezentowane przez nią stanowisko w zakresie zasad ustalania wartości nieodpłatnie przekazywanych towarów w opakowaniach zbiorczych ma potwierdzenie w utrwalonej i jednolitej praktyce organów podatkowych konsekwentnie prezentowanej na przestrzeni ostatnich lat.

W szczególności, Spółka pragnie zwrócić uwagę na interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-135/15-2/RD), w której potwierdzono, że: „nieodpłatne przekazania przez Spółkę Produktów, o których mowa w opisie stanu faktycznego nie podlegało (nie podlega) opodatkowaniu VAT, także w przypadku, gdy jednorazowo przekazano danemu kontrahentowi większą ilość Produktów, o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2014 r. (sygn. IBPP1/443-747/14/LSz), który uznał, że: „(...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie będzie wpływała ilość przekazanych towarów jednemu odbiorcy biznesowemu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie będzie miało znaczenia, że towary te przekazywane zostaną w opakowaniach zbiorczych (paletach, zgrzewkach, wielopakach). Istotne znaczenie będzie miał fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru (puszki, butelki) nie przekroczy 10 zł netto”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-328/14-2/LK), który uznał, iż: „(...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, że towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (transporter, kilka transporterów, paleta towarów), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-47/14-2/DG), który wskazał, iż „(...) wydając prezenty o wartości jednostkowej do 10 zł netto uczestnikom imprez (...) nie ma obowiązku naliczania podatku należnego. Obowiązek ten nie powstanie niezależnie jak dużo prezentów (nagród) o jednostkowej wartości netto do 10 zł w danym roku zostanie wydane jednej osobie, zarówno w postaci pojedynczego prezentu lub zestawu składającego się z kilku takich towarów. Przekazanie towarów w zestawie nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują jako prezentu o małej wartości;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2013 r. (sygn. IPPP2/443-904/13- 3/KOM), gdzie wskazano, iż: „(...) w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-213/12-2/OS), gdzie stwierdzono, że: „(...) nie jest opodatkowane przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł nawet wówczas, gdy w ramach jednego wydania danemu odbiorcy przekazywana jest większa liczba Gratisów tego samego rodzaju”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2012 r. (sygn. ILPP2/443-1476/11-2/AK), w której uznano, że „<...> nieodpłatne przekazywanie produktów Spółki w formie prezentów nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest fakt, iż cena (lub koszt wytworzenia) za opakowanie zbiorcze produktu Spółki przekracza kwotę 10 zł, bowiem kluczowym jest jednostkowa cena (koszt wytworzenia) przedmiotowego prezentu”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPP2/443-736/11-4/JO), gdzie określono, że: „(...) bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł), z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 grudnia 2010 r. (sygn. IPPP3/443-898/10-4/SM) stwierdził, że: „bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł) (...) z uwagi na fakt, te jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
 1. Podsumowanie

Podsumowując - zdaniem Spółki - nieodpłatne wydania Towarów na rzecz Odbiorców w związku z prowadzonymi przez Spółkę działaniami marketingowym promocyjnymi:

 • nie stanowią odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem przekazanie Towarów następuje nieodpłatnie (bez wynagrodzenia pobieranego od Odbiorcy), co dodatkowo ma potwierdzenie w orzeczeniu TSUE z 8 marca 1988 r. (sygn. C-102/86; sprawa: Apple Pear Development Council) wydanym w zbliżonym stanie faktycznym;
 • jednocześnie, omawiane przekazania - co do zasady - stanowią nieodpłatne wydanie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT podlegające opodatkowaniu, bowiem wydania te mają charakter bezwarunkowy, a w związku z nabyciem Towarów Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego;
 • niemniej, Spółka jest uprawniona do zastosowania w odniesieniu do nieodpłatnych przekazań Towarów na rzecz Odbiorców wyłączenia określonego w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT dla tzw. „prezentów o małej wartości”, bowiem jednostkowa wartość netto każdego z Towarów nie przekracza 10 PLN oraz ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością Spółki;
 • w konsekwencji, nieodpłatne wydania Towarów na rzecz Odbiorców w związku z prowadzonymi przez Spółkę działaniami marketingowymi/promocyjnymi nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Spółka pragnie przy tym podkreślić, że zaprezentowane przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych, tj. w sytuacji przekazywania towarów na cele prowadzonej akcji marketingowej/ promocyjnej.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 listopada 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1222/14-2/MP) wskazał, że wydawanie przez podatnika towarów na rzecz punktów sprzedaży detalicznej w celu zrekompensowania jego kosztów, które ten poniósł w związku ze sprzedażą produktów po obniżonej cenie nie podlega opodatkowaniu VAT, o ile jednostkowa wartość towaru (jednej sztuki) nie przekracza kwoty 10 PLN netto.

Podobny pogląd wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 stycznia 2014 r. (IPPP1/443-1016/13-5/AP) który uznał, że nie podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne przekazanie zbiorczych opakowań napojów podmiotom, w związku ze sprzedażą produktów podatnika po obniżonej cenie, w ramach akcji promocyjnych, o ile jednostkowa wartość napojów (jednej sztuki) nie przekracza kwoty 10 PLN netto.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.