IPPP3/443-841/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2013 r. (data wpływu 13.09.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.09.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) działa w ramach grupy (dalej: Grupa), która jest znanym na świecie producentem i dystrybutorem kawy. Spółka jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Grupy w segmencie BTB (business to business) na rynku oraz w biurach i instytucjach. W szczególności, działalność Spółki ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych klientów.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, a działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę podlega w całości opodatkowaniu VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka będzie po 1 kwietnia 2013 r. wydawać nieodpłatnie kawę, materiały do przygotowania i serwowania napoi gorących np. kubki, filiżanki, tace itp., materiały do eksploatacji maszyn do przygotowania napoi gorących (ekspresów do kawy) np. środków czyszczących, filtrów papierowych, inne produkty spożywcze oraz inne produkty z oferty Grupy, a także gadżety nabywane od podmiotów spoza Grupy (dalej: Towary).

Spółka będzie dokonywać po 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatnych przekazań Towarów do kontrahentów w następujący sposób:

 1. bezpośrednio do restauracji, kawiarni i innych punktów gastronomicznych;
 2. bezpośrednio do klientów instytucjonalnych i biurowych;
 3. bezpośrednio do hurtowni;
 4. do przedstawicieli handlowych bezpośrednio współpracujących ze spółką, którzy wykorzystują otrzymane Towary do prowadzenia akcji promocyjnych;
 5. do osób fizycznych.

W większości przypadków w ramach nieodpłatnych przekazań po 1 kwietnia 2013 r., wydawane będą opakowania zbiorcze. W tej sytuacji w opakowaniu zbiorczym może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju kawy o tej samej pojemności/wadze, przy czym jednostkowa cena nabycia za pojedyncze opakowania kawy nie przekracza 10zł (podczas gdy patrząc na opakowania zbiorcze cena nabycia może być większa niż 10 zł). Podobnie może być z gadżetami – przedstawiciele handlowi czy kontrahenci Spółki mogą otrzymywać zbiorcze opakowania gadżetów (np. zawierające po kilka kubków, długopisów itp.), podczas gdy jednostkowa cena nabycia takiego gadżetu nie będzie przekraczać 10zł.

Nieodpłatne przekazania Towarów będą dokonywane głównie w celach promocyjnych i marketingowych.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż odbiorcami Towarów będą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: Osoba).

Nieodpłatne wydania Towarów przez Spółkę mogą mieć różnorodny charakter, obejmując przykładowo:

 1. nieodpłatne przekazania Towarów na cele promocyjne do restauracji, kawiarni, punktów gastronomicznych, klientów biurowych i instytucjonalnych oraz hurtowni;
 2. nieodpłatne przekazania Towarów na cele przygotowania i serwowania napoi gorących do restauracji, kawiarni, punktów gastronomicznych, klientów biurowych i instytucjonalnych oraz hurtowni np. filiżanki, tace, szklanki etc.;
 3. nieodpłatne przekazania Towarów na cele reprezentacyjne, w szczególności na spotkania z kontrahentami oraz na wydarzenia, których Spółka jest sponsorem;
 4. nieodpłatne przekazania Towarów w celach serwisowych, służące do zastąpienia u kontrahentów towarów przeterminowanych lub uszkodzonych (np. rozhermetyzowane opakowania kawy).

Jak wskazano wyżej, ze względów praktycznych, technicznych lub logistycznych, dla celów nieodpłatnych przekazań Towary będą wydawane Osobie w opakowaniach zbiorczych (głównie w kartonach, pudłach itp.). Chodzi w szczególności o redukcję kosztów transportu, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia Towarów, ułatwienia magazynowania. Takie zbiorcze opakowania mogą zawierać kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt jednostkowych opakowań Towaru.

W związku z powyższym, Spółka może jednorazowo przekazać jednej Osobie większą ilość Towarów, także łączna cena nabycia Towarów znajdujących się w opakowaniu zbiorczym lub kilku opakowaniach zbiorczych może być znaczna (w szczególności wyższa niż 100 zł), natomiast jednostkowa cena nabycia każdego (pojedynczego) Towaru nie będzie przekraczać 10 złotych.

Spółka będzie ustalać jednostkową cenę nabycia Towaru bazując na cenie, jaką płaci dostawcy. Przykładowo, cena nabycia jednego opakowania kawy (np. 1 słoika, paczki, których w opakowaniu zbiorczym może być wiele) będzie ustalana w opisany poniżej sposób.

Spółka nabywać (kupować) będzie opakowania zbiorcze (kartony) zawierające określoną ilość opakowań kawy jednego rodzaju o jednej pojemności. Spółka ustali cenę nabycia pojedynczego opakowania kawy poprzez podzielenie łącznej wartości opakowania zbiorczego przez ilość sztuk (opakowań jednostkowych) w kartonie.

Jednocześnie, Spółka zaznacza, iż będzie nieodpłatnie przekazywać w szczególności następujące rodzaje opakowań kawy:

 • kawa w zwykłych opakowaniach foliowych (zawierających 80g, 100g i 500g produktu) – cena nabycia ustalana jest dla jednostkowego opakowania kawy (dla każdego rodzaju kawy oraz każdej gramatury osobno),
 • kawa w opakowaniach foliowych próżniowych (zawierających 250g, 500g i 1000g produktu) – cena nabycia ustalana jest dla jednostkowego opakowania kawy (dla każdego rodzaju kawy oraz każdej gramatury osobno),
 • kawa w słoikach (o pojemności 50g, 100g oraz 500g) – cena nabycia ustalana jest dla jednostkowego opakowania (słoika) kawy (dla każdego rodzaju kawy oraz każdej gramatury osobno),
 • kawa w kapsułkach (zawierających 1 porcję kawy) – cena nabycia ustalana jest dla każdej pojedynczej kapsułki.

Występować będą również sytuacje, że w przypadku określonego asortymentu opakowanie zawierać będzie mniejszą ilość towaru niż wskazana powyżej, np. w słoiku 200g standardowo sprzedawane będzie 180g kawy lub w opakowaniu 100g sprzedawane będzie 90g kawy, Zależeć to będzie od konkretnego rodzaju kawy.

Spółka nie prowadzi i nie będzie prowadzić ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców (Osób), o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, przy nabyciu wydanych Towarów przysługiwać jej będzie prawo w całości lub w części, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Spółka pragnie potwierdzić, że od 1 kwietnia 2013 r. wydawane przez nią w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Towary, które mogą być wydawane w opakowaniach zbiorczych, ale jednostkowa cena nabycia Towaru nie przekracza 10 zł, nawet jeśli Spółka nie prowadzi ewidencji Osób obdarowanych, nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec przedstawionego zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania przez Spółkę Towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto nie będą stanowiły dostawy w rozumienia Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. i tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na status odbiorcy (Osoby) oraz bez względu na ilość przekazywanych Towarów handlowych jednemu podmiotowi (również w opakowaniach zbiorczych) oraz fakt, że Spółka nie będzie ewidencjonować nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Osób...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wydanie Towarów przez Spółkę, w sytuacji gdy łączna cena nabycia wydanych jednorazowo danej Osobie Towarów przekraczać będzie 100zł (np. opakowania zbiorcze), lecz jednostkowa cena nabycia Towarów składających się na dane wydanie, określona w momencie przekazania Towaru, nie będzie przekraczać 10zł, przy braku ewidencji o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Przy czym, bez znaczenia pozostaje status otrzymującego Towary (Osoby) oraz fakt że Spółka nie będzie ewidencjonować nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Osób.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Art. 5 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. określa przedmiot opodatkowania tym podatkiem, wskazując w pkt 1 tego przepisu odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., art. 7 ust. 2, nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicję „prezentu o małej wartości” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, który to przepis nie ulegnie zmianie od 1 kwietnia 2013 r. Zgodnie z jego regulacją, prezentami o małej wartości są:

„przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.”

Definicja „prezentu o małej wartości” jest definicją legalną skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W związku z tym pojęcia „prezent” nie można odczytywać w oparciu o analizę językową (słownikową). W szczególności definicja ta odrywa się od jakichkolwiek elementów psychicznych towarzyszących takim przekazaniom, jak np. szczególna sympatia, obopólny afekt emocjonalny, szczególnie podniosła uroczystość etc. Dla zaklasyfikowania danego towaru jako prezentu o małej wartości dla potrzeb VAT ma znaczenie wyłącznie spełnianie przez taki towar przesłanek wyrażonych w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Przepis art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, zarówno przed, jak i po 1 kwietnia 2013 r., w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej Osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia i łącznych kosztów wytworzenia towarów przekazywanych jednorazowo jednej Osobie.

Fakt, iż Towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane będą z reguły w zbiorczych opakowaniach, zawierających kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sztuk Towaru, o łącznej cenie nabycia przekraczającej 100 zł, jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia należy odnosić do pojedynczego Towaru. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości i tym samym nieopodatkowania ich, jest jednostkowa cena nabycia przekazywanych Towarów, określona w momencie przekazania Towaru, nieprzekraczająca kwoty 10zł netto.

Tym samym, jednostkowa wartość przekazywanych przez Spółkę Towarów odnosi się do pojedynczych sztuk (opakowań) produktów (pojedynczych zwykłych opakowań foliowych, opakowań foliowych próżniowych, słoików, itd.), nie zaś do łącznej wartości Towarów przekazywanych jednorazowo w zbiorczych opakowaniach (np. kartonach, pudłach itp.).

Powyższe stanowisko jest zgodne z literalnym rozumieniem słowa „jednostkowy”. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http://sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Natomiast według definicji ze Słownika PWN Biznes (http://biznes.pwn.pl) koszt jednostkowy to koszt całkowity przypadający na jednostkę produkcji. Takie samo rozumienie określenia „jednostkowy” potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2010 r. sygn. IPPP3/443-898/10-4/SM.

Przekazanie więc jednorazowo jednej Osobie opakowań zbiorczych Towarów o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10 zł, ale o łącznej cenie nabycia przekraczającej 100zł, spełniać będzie definicję przekazania prezentów o małej wartości. Takie przekazanie nie będzie uznawane za dostawę towarów przez ustawę o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., a tym samym nie będzie rodzić obowiązku naliczenia podatku VAT należnego.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w bieżącej jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przyjętej m.in. w:

<w> świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa wartość nabycia tych towarów nie przekracza 10zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy”.

 • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1623/11-2/JL, w której potwierdzone zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym:

„(...) dla uznania danego przedmiotu nieodpłatnego przekazania za „prezent o małej wartości” w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, istotne jest czy cena nabycia lub koszt wytworzenia (liczony bez podatku) jednej sztuki przekazywanego towaru nie przekracza 10zł. Nie ma zatem znaczenia łączna wartość wszystkich towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie”.

<w> konsekwencji, w myśl powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazywanie produktów Spółki w formie prezentów nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest fakt iż cena (lub koszt wytworzenia) za opakowanie zbiorcze produktu Spółki przekracza kwotę 10zł, bowiem kluczowym jest jednostkowa cena (koszt wytworzenia) przedmiotowego prezentu”.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-494/12-2/AP, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. IPP2/443-601/12-2/AO, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2012 r., sygn. IPTPP4/443/213/12-2/OS oraz Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. IPPP1/443-1706/11-2/ISZ.

Spółka pragnie podkreślić iż powyższa linia interpretacyjna zachowuje również swoją aktualność również po 1 kwietnia 2013 r., gdyż wskutek nowelizacji ustawy o VAT brzmienie przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT nie ulegnie zmianie. Jedyny dodatkowy wymóg to aby wykazać. że przekazanie prezentów o małej wartości jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą który to warunek w przypadku wydań będących przedmiotem niniejszego wniosku jest spełniony.

Mając na uwadze zaprezentowaną przez Spółkę argumentację, jak również wprost ją potwierdzającą jednolitą linię interpretacyjną dotyczącą analogicznych wydań towarów, Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przez Spółkę wydanie Towarów związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. w sytuacji gdy łączna cena nabycia wydanych jednorazowo danej Osobie Towarów może przekraczać 100 zł, lecz jednostkowa cena nabycia Towarów składających się na dane wydanie. określona w momencie przekazania Towaru, nie będzie przekraczać 10 zł, przy braku ewidencji o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.