IPPP2/4512-1008/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością.
IPPP2/4512-1008/15-2/MJinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. prezent
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest wiodącym producentem preparatów służących ochronie i pielęgnacji zwierząt. W głównej mierze wytworzone przez Spółkę produkty sprzedawane są do pośredników (dalej: „Hurtownie”), którzy następnie odsprzedają je do sklepów prowadzących handel detaliczny (dalej: „Sklepy”). W sporadycznych przypadkach sprzedaż odbywać się może również bezpośrednio do Sklepów, dzięki pracy przedstawicieli handlowych (pracowników Spółki).

Zgodnie z realizowaną strategią i polityką Spółki, w celu zwiększenia sprzedaży jej produktów poprzez budowę dobrego wizerunku firmy, Sklepy, które nabyły produkty od Hurtowni lub bezpośrednio od Spółki, a także Hurtownie, które nabyły towary Spółki, mogą liczyć, że w sytuacji, gdy zakupione produkty nie zostaną sprzedane, a ulegną uszkodzeniu lub termin ich przydatności do użycia minął lub w niedalekiej przyszłości minie, otrzymają identyczne lub podobne produkty wyprodukowane lub nabyte przez Spółkę, na zamianę w formie prezentów, w których jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia nie przekroczy wartości 10 zł (dalej: „Prezenty”).

Sklepy, które realizują określony poziom sprzedaży lub podejmują inne działania mające wpływ na poziom sprzedaży produktów Spółki, w przypadku osiągnięcia określonego poziomu zrealizowanej sprzedaży produktów Spółki, mogą otrzymać Prezenty (co będzie miało charakter nagrody) nawet jeśli przekazanie Prezentu nie jest związane z wymianą przeterminowanych lub uszkodzonych produktów.

Prezenty te będą produktami będącymi w aktualnej ofercie Spółki lub innymi towarami specjalnie do tego celu zakupionymi. Prezenty wręczane będą przez przedstawicieli handlowych (pracowników Spółki). Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanego Prezentu nie przekroczy wartości 10 zł, nie mniej jednak zdarzyć się mogą sytuacje w których jednorazowo przedstawiciel handlowy przekaże jednemu Sklepowi większą liczbę Prezentów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł. Spółka prowadzi przy tym elektroniczną ewidencję (w tzw. Systemie CRM) pozwalającą na identyfikację danych Sklepów, którym będę nieodpłatnie przekazywać Prezenty oraz wartość przekazanych Prezentów poszczególnym sklepom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy mając na uwadze zaistniały stan faktyczny, prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż nieodpłatne przekazanie Prezentów o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia (nieobejmującym podatku akcyzowego) niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) bez względu na status Sklepu oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Sklepowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka ewidencjonuje nieodpłatne wydania dla poszczególnych Sklepów w sposób opisany w stanie faktycznym...
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na Prezenty o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia Prezentów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie Prezentów przez Spółkę, których jednostkowy koszt wytworzenia bądź nabycia określony w momencie przekazania nie przekracza 10 zł, bez względu na ilość Prezentów przekazywanych jednorazowo dla Sklepu lub Hurtowni, nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o VAT, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad 2.

Zdaniem Spółki zakup towarów przeznaczonych na Prezenty o wartości jednostkowej (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź zakup towarów lub usług zużytych do wytworzenia Prezentów o wartości jednostkowej (bez podatku) niższej niż 10 zł uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu Prezentów.

Uzasadnienie

Ad 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z analizy powyżej wskazanych przepisów wynika, że nie jest opodatkowane podatkiem VAT przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych wydań.

Wskazać należy, iż przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie. Fakt, iż towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane będą w większych ilościach, o łącznej cenie nabycia przekraczającej 10 zł netto jest bez znaczenia, gdyż wykładnia językowa przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia (koszt wytworzenia) należy ustalić w odniesieniu do pojedynczej sztuki przekazywanego towaru. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości jest jednostkowa cena nabycia (lub jednostkowy koszt wytworzenia) przekazywanych towarów, określona w momencie przekazania towaru, nieprzekraczająca kwoty 10 zł netto.

Jeśli więc jednostkowa wartość wydawanego Prezentu wydanego przez Spółkę nie przekracza 10 zł, to stosownie do art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu bez względu na to, któremu kontrahentowi Prezenty zostały wydane i bez względu na prowadzenie ewidencji obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, bądź brak prowadzenia takiej ewidencji. Stwierdzić należy, że jedynym warunkiem wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT wydawania Prezentu w sposób wskazywany powyżej jest jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia, który nie może przekraczać 10 zł.

Spółka wskazuje również, iż w świetle przytoczonych przepisów ustawy o VAT wyłączenie od opodatkowania VAT wydawanych Prezentów (prezentów o małej wartości), następuje bez względu na podmiotowość prawną kontrahenta, któremu będą one przekazywane. Bez znaczenia jest więc okoliczność czy Prezenty te będą wydawane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, przekazywanie przez Spółkę Prezentów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na ilość i łączną wartość Prezentów przekazanych przez Spółkę jednemu Kontrahentowi (Sklepowi lub Hurtowni), o ile jednostkowy koszt wytworzenia/nabycia określony w momencie przekazania Prezentu, nie przekracza 10 zł. Takie wydania Prezentów nie będą opodatkowane podatkiem VAT również w wypadku, gdy w ciągu danego roku podatkowego (a nawet jednokrotnie), Spółka wyda jednemu kontrahentowi - Sklepowi lub Hurtowni - Prezenty o łącznej wartości przekraczającej 100 zł.

Przedstawione stanowisko znajduje poparcie w ukształtowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych z ostatnich kilku lat: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r., sygn.. IPPP1/4512-161/15-2/EK, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2015 r. IPPP3/4512-137/15-2/RD, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. IPPP3/443-316/14-2/LK, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r., sygn. ILPP1/443-129/14-4/AI, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., sygn. IPPP2/443-904/13-3/KOM, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. sygn. IPPP1/443-1623/11-2/JL

Ad 2.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy o VAT pkt 1 lit a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi

Analiza przytoczonych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, tj. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z okoliczności przedstawionych w przedmiotowym stanie faktycznym wynika, że Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Spółka ponosi wydatki związane z nieodpłatnym wydaniem towarów (Prezentów) w ramach prowadzonej działalności.

W świetle przedstawionych okoliczności nieodpłatne przekazanie Prezentów - jak wskazuje Wnioskodawca - ma związek z działalnością gospodarczą Spółki w ramach której Spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Zatem stwierdzić należy, że nabywane/wytwarzane towary, przekazywane Sklepom oraz Hurtowniom w sytuacjach wskazanych w stanie faktycznym mają związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Nabywane/wytwarzane przez Wnioskodawcę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu, są przedmiotem nieodpłatnego wydania a wydania te w konsekwencji przyczyniają się do zwiększenia obrotu. W efekcie zdaniem Wnioskodawcy może on dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Prezenty o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zwłaszcza w ramach wszelkiego rodzaju działań o charakterze promocyjnym, gdyż poniesione wydatki na ich nabycie będą miały związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od VAT.

Powyżej zaprezentowane stanowisko znajduje poparcie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. o sygn. IPPP1/4512-161/15-2/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z powyższych przepisów wynika, że nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych wydań.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednocześnie producentem preparatów służących ochronie i pielęgnacji zwierząt. W głównej mierze wytworzone przez Spółkę produkty sprzedawane są do pośredników (Hurtowniom), którzy następnie odsprzedają je do sklepów prowadzących handel detaliczny. W sporadycznych przypadkach sprzedaż odbywać się może również bezpośrednio do sklepów, dzięki pracy przedstawicieli handlowych.

Sklepy, które nabyły produkty od Hurtowni lub bezpośrednio od Spółki, a także Hurtownie, w sytuacji gdy zakupione produkty nie zostaną sprzedane, a ulegną uszkodzeniu lub termin ich przydatności do użycia minął lub w niedalekiej przyszłości minie, otrzymają identyczne lub podobne produkty wyprodukowane lub nabyte przez Spółkę, na zamianę w formie prezentów, których jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia nie przekroczy wartości 10 zł (Prezenty).

Sklepy, które realizują określony poziom sprzedaży lub podejmują inne działania mające wpływ na poziom sprzedaży produktów Spółki, w przypadku osiągnięcia określonego poziomu zrealizowanej sprzedaży produktów Spółki, mogą otrzymać Prezenty (co będzie miało charakter nagrody) nawet jeśli przekazanie Prezentu nie jest związane z wymianą przeterminowanych lub uszkodzonych produktów.

Prezenty te będą produktami będącymi w aktualnej ofercie Spółki lub innymi towarami specjalnie do tego celu zakupionymi. Prezenty wręczane będą przez przedstawicieli handlowych. Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanego Prezentu nie przekroczy wartości 10 zł, nie mniej jednak zdarzyć się mogą sytuacje, w których jednorazowo przedstawiciel handlowy przekaże jednemu sklepowi większą liczbę Prezentów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł. Spółka prowadzi przy tym elektroniczną ewidencję (w tzw. Systemie CRM) pozwalającą na identyfikację danych sklepów, którym będą nieodpłatnie przekazywane Prezenty oraz wartość przekazanych Prezentów poszczególnym sklepom.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie Prezentów o jednostkowej cenie nabycia/koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na status Sklepu oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Sklepowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka ewidencjonuje nieodpłatne wydania dla poszczególnych Sklepów.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie towarów, o których mowa we wniosku, których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku), określone w momencie przekazywania, nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z faktu, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, celem nieodpłatnego przekazania towarów jest zwiększenie sprzedaży jej produktów.

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie będzie wpływała ilość przekazanych towarów jednemu odbiorcy, ani również status odbiorcy. Istotne znaczenie będzie miał fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru nie przekroczy kwoty 10 zł netto.

Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad 2.

W odniesieniu do pytania drugiego dotyczącego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu Prezentów, które następnie są przekazywane kontrahentom wskazać należy, że generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku VAT. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Spółka ponosi wydatki związane z nieodpłatnym wydaniem towarów w ramach prowadzonej działalności w celu zwiększenia sprzedaży.

W powyższym zakresie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na Prezenty o jednostkowej wartości niższej niż 10 zł, bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia Prezentów.

W świetle przedstawionych okoliczności nieodpłatne przekazanie prezentów, jak wskazuje Wnioskodawca, ma związek z działalnością gospodarczą Spółki w ramach której Spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Zatem stwierdzić należy, że nabywane towary, przekazywane kontrahentom mają związek pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Nabywane przez Wnioskodawcę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu, są przedmiotem nieodpłatnego wydania a wydania te przyczyniają się do zwiększenia obrotu. W konsekwencji, Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na (Prezenty) o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł, będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.