IPPP1/4512-161/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów , których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia/wytworzenia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością
IPPP1/4512-161/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. prezent
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. wydanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów , których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia/wytworzenia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów , których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia/wytworzenia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej "Spółka"), jest producentem wyrobów alkoholowych oraz napojów bezalkoholowych (dalej "Towary"). W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje Towary podmiotom zajmującym się ich dalszą odsprzedażą tj. dystrybutorom i podmiotom prowadzącym sieci handlowe. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, a działalność prowadzona przez Spółkę podlega w całości opodatkowaniu VAT.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zamierza nieodpłatnie przekazywać Towary (dalej "Prezenty") kontrahentom nabywającym Towary od Spółki, jak również innym podmiotom, które nie nabywają tych Towarów. Nieodpłatne przekazanie będzie więc następowało na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Nieodpłatne przekazywanie Prezentów będzie działaniem marketingowym i promocyjnym, mającym na celu wzrost sprzedaży. Takie działanie pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, a także w zbudowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji handlowych z kontrahentami. Zmierza też do zachowania ciągłości sprzedaży oraz utrzymania tej sprzedaży na odpowiednim poziomie.

Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) Prezentu, w chwili jego przekazywania, nie będzie przekraczała 10 zł.

Spółka zamierza przekazywać na rzecz jednego Kontrahenta również większe ilości Prezentów np. opakowanie zbiorcze (transporter, kilka transporterów, paletę Towaru).

Spółka nie prowadzi i nie zamierza prowadzić ewidencji podmiotów otrzymujących Prezenty, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o „VAT).

Łączna wartość przekazanych Prezentów w danym roku dla jednego Kontrahenta będzie przekraczać (łącznie) 100 zł. Nieodpłatne wydania będą polegać w szczególności na:

 1. nieodpłatnym przekazaniu Prezentów na cele promocyjne do hurtowni oraz do sieci handlowych, które będą służyły do prowadzenia akcji promocyjnych w sieciach handlowych i sklepach,
 2. nieodpłatnym przekazaniu Prezentów na spotkania organizowane z udziałem kontrahentów oraz na wydarzenia, których Spółka jest sponsorem,
 3. nieodpłatne przekazania Prezentów na prośbę klubów sportowych, agencji reklamowych w celu zapoznania się z Towarami Spółki podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez te podmioty oraz przez uczestników imprez i wydarzeń.

Z uwagi na zmniejszenie kosztów transportu oraz ochronę Prezentów przed uszkodzeniem i zapewnieniem dogodnego sposobu ich magazynowania będą one wydawane w opakowaniach zbiorczych, np. transporterach czy na paletach, które zawierają kilkanaście bądź kilkadziesiąt (a nawet wielokrotnie więcej) sztuk Prezentów. W takim wypadku, wielokrotnie łączna cena nabycia lub też koszt wytworzenia przekraczają łącznie 10 zł i mogą być znaczne (przekraczające 100 zł), przy zachowaniu zasady, że jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia każdego Towaru nie przekracza 10 zł.

Koszt wytworzenia/ nabycia ustalany jest dla pojedynczej sztuki napoju alkoholowego jak i bezalkoholowego, zawartego w butelce szklanej bądź w butelce pet.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż nieodpłatne przekazanie opisanych w stanie faktycznym Prezentów o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia (nieobejmującym podatku akcyzowego) niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na status odbiorcy (Kontrahenta) oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Kontrahentowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka nie ewidencjonuje nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Kontrahentów...
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na Prezenty o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia Towarów Spółki przeznaczonych na Prezenty...

Stanowisko dotyczące pytania nr 1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nieodpłatne wydanie Prezentów przez Spółkę, których jednostkowy koszt wytworzenia/ nabycia określony w momencie przekazania nie przekracza 10 zł, bez względu na ilość Prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu Kontrahentowi, nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, również w wypadku, gdy Spółka nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT oraz bez względu na status Kontrahenta, któremu przekazywane są Prezenty.

Uzasadnienie

Mając na uwadze, iż stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest odpłatna dostawa oraz odpłatne świadczenie usług, a z art. 7 ust. 2 pkt 2) ustawy o VAT wynika, że przez dostawę należy rozumieć też nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (...), w szczególności wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednakże z art. 7 ust. 3 ww. ustawy wynika, że art. 7 ust. 2 ww. ustawy nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazywanie Prezentów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) bądź jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku akcyzowego) nie przekracza 10 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na brak opodatkowania tych czynności nie ma wpływu prowadzenie bądź nieprowadzenie ewidencji określonej w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Takie stanowisko wynika z jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, co znajduje odzwierciedlenie w następujących interpretacjach:

 1. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydana w imieniu Ministra Finansów z 21 listopada 2011 r. nr LPPP1/443-1132/11-3/MS, z której wnika, że "konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w pkt 1 analizowanego przepisu,
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-1144/11-2/JO,
 3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr ILPP2/443-792/11-2/EN,
 4. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2011 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP1/443-980/11-2/ISz,
 5. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2011 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr 1LPP2/443-1049/11-3/AD,
 6. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-1327/11-2/KAN,
 7. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-1401 /11 -2/KAN,
 8. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-72/12-2/KAN,
 9. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP3/443-328/12-2/MPe.

Jeśli więc jednostkowa wartość wydawanego Prezentu nie przekracza 10 zł, to stosownie do art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu bez względu na to jakiemu kontrahentowi Prezenty zostały wydane i bez względu na prowadzenie ewidencji obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, bądź brak prowadzenia takiej ewidencji. Stwierdzić należy, że jedynym warunkiem wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT wydawania Prezentu w sposób wskazywany powyżej jest jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia, który nie może przekraczać 10 zł.

Wskazać również należy, że przekazywanie przez Spółkę Prezentów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na ilość i łączną wartość Prezentów przekazanych przez Spółkę jednemu Kontrahentowi, o ile jednostkowy koszt wytworzenia/ nabycia określony w momencie przekazania Prezentu, nie przekracza 10 zł. Takie wydania Prezentów nie będą opodatkowane podatkiem VAT również w wypadku, gdy w ciągu danego roku podatkowego (a nawet jednokrotnie), Spółka wyda jednemu Kontrahentowi Prezenty o łącznej wartości przekraczającej 100 zł. Taka interpretacja wynika z powyżej wymienionych interpretacji indywidualnych, w tym z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-1144/11-2/JO, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-1327/11-2/KAN, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP2/443-1401/11-2/KAN, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2012 r. wydana w imieniu Ministra Finansów, nr IPPP3/443-328/12-2/MPe.

Spółka wskazuje również, że wyłączenie od opodatkowania VAT wydawanych Prezentów (prezentów o małej wartości), następuje bez względu na to jakiemu Kontrahentowi będą one przekazywane. Bez znaczenia jest więc okoliczność czy Prezenty te będą wydawane a rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Taka interpretacja wynika z interpretacji indywidualnych:

 1. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana w imieniu Ministra Finansów z 7 lipca 2009 r. nr IPPP2/443-510/09-2/AS,
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana w imieniu Ministra Finansów z 1 grudnia 2010 r. nr IPPP3/443-898/10-4/SM,
 3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydana w imieniu Ministra Finansów z 10 sierpnia 2011 r. nr ILPP2/443-793/11-4/MR,
 4. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana w imieniu Ministra Finansów z 16 września 2011 r. nr IPPP1/443-980/11-2/ISz,
 5. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydana w imieniu Ministra Finansów z 7 października 2011 r. nr ILPP2/443-1049/11-3/AD,
 6. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wydana w imieniu Ministra Finansów z 18 czerwca 2012 r. nr IPTPP4/443-213/12-2/OS,
 7. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana w imieniu Ministra Finansów z 18 czerwca 2012 r. nr IPPP3/443-328/12-2/MPe.

Stanowisko dotyczące pytania nr 2.

Zdaniem Spółki zakup towarów przeznaczonych na Prezenty o wartości jednostkowej (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź zakup towarów lub usług zużytych do wytworzenia Prezentów o wartości jednostkowej (bez podatku) niższej niż 10 zł uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu ww. towarów bądź usług.

Uzasadnienie

Ponieważ Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży produktów i towarów, tj. czynności, które są opodatkowane podatkiem VAT, a nieodpłatne wydawanie Prezentów, o którym mowa powyżej ma również związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, to wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie bądź wytworzenie Prezentów jest związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wynika stąd, iż Spółce przysługuje na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z zakupem bądź wytworzeniem Prezentów, o wartości jednostkowej niższej niż 10 zł (bez podatku).

Takie stanowisko wynika też z interpretacji wydanych w imieniu Ministra Finansów:

 1. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 grudnia 2010 r. nr ILPP2/443-1482/10-14/MN,
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2012 r. nr IPPP3/443-456/12-3/RD,
 3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2012 r. nr IPPP2/443-149/12-6/MM,
 4. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 grudnia 2010 r. nr ILPP2/443-1482/10-26/MN.

Mając na uwadze powyższe Spółka wnosi o uznanie przedstawionego przez nią stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad.1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy o VAT, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Z powyższych przepisów wynika, że nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych wydań.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca, jest producentem wyrobów alkoholowych oraz napojów bezalkoholowych (Towary). W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje Towary podmiotom zajmującym się ich dalszą odsprzedażą tj. dystrybutorom i podmiotom prowadzącym sieci handlowe. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, a działalność prowadzona przez Spółkę podlega w całości opodatkowaniu VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zamierza nieodpłatnie przekazywać Towary (Prezenty) kontrahentom nabywającym Towary od Spółki, jak również innym podmiotom, które nie nabywają tych Towarów. Nieodpłatne przekazanie będzie więc następowało na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatne przekazywanie Prezentów będzie działaniem marketingowym i promocyjnym, mającym na celu wzrost sprzedaży. Takie działanie pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, a także w zbudowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji handlowych z kontrahentami. Zmierza też do zachowania ciągłości sprzedaży oraz utrzymania tej sprzedaży na odpowiednim poziomie. Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) Prezentu, w chwili jego przekazywania, nie będzie przekraczała 10 zł. Spółka zamierza przekazywać na rzecz jednego Kontrahenta również większe ilości Prezentów np. opakowanie zbiorcze (transporter, kilka transporterów, paletę Towaru). Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi i nie zamierza prowadzić ewidencji podmiotów otrzymujących Prezenty, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy. Łączna wartość przekazanych Prezentów w danym roku dla jednego Kontrahenta będzie przekraczać (łącznie) 100 zł. Nieodpłatne wydania będą polegać w szczególności na nieodpłatnym przekazaniu Prezentów na cele promocyjne do hurtowni oraz do sieci handlowych, które będą służyły do prowadzenia akcji promocyjnych w sieciach handlowych i sklepach, nieodpłatnym przekazaniu Prezentów na spotkania organizowane z udziałem kontrahentów oraz na wydarzenia, których Spółka jest sponsorem, bądź nieodpłatne przekazania Prezentów na prośbę klubów sportowych, agencji reklamowych w celu zapoznania się z Towarami Spółki podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez te podmioty oraz przez uczestników imprez i wydarzeń. Z uwagi na zmniejszenie kosztów transportu oraz ochronę Prezentów przed uszkodzeniem i zapewnieniem dogodnego sposobu ich magazynowania będą one wydawane w opakowaniach zbiorczych, np. transporterach czy na paletach, które zawierają kilkanaście bądź kilkadziesiąt (a nawet wielokrotnie więcej) sztuk Prezentów. W takim wypadku, wielokrotnie łączna cena nabycia lub też koszt wytworzenia przekraczają łącznie 10 zł i mogą być znaczne (przekraczające 100 zł), przy zachowaniu zasady, że jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia każdego Towaru nie przekracza 10 zł. Koszt wytworzenia/ nabycia ustalany jest dla pojedynczej sztuki napoju alkoholowego jak i bezalkoholowego, zawartego w butelce szklanej bądź w butelce pet.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę nieodpłatne przekazanie opisanych w stanie faktycznym Prezentów o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia (nieobejmującym podatku akcyzowego) niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na status odbiorcy (Kontrahenta) oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Kontrahentowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka nie ewidencjonuje nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Kontrahentów.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) – określone w momencie przekazywania – nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe wynika z faktu, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, celem nieodpłatnych przekazań towarów, które znajdują się w ofercie Wnioskodawcy jest promocja oferowanych produktów a przez to zwiększenie wolumenu ich sprzedaży. Działania te pomagają w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także w zbudowaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji handlowych z kontrahentami, co zmierza do zachowania ciągłości sprzedaży oraz utrzymaniu tej sprzedaży na odpowiednim poziomie.

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie będzie wpływała ilość przekazanych towarów jednemu odbiorcy, ani również status odbiorcy. W szczególności, w analizowanej sprawie nie będzie miało znaczenia, że towary te przekazywane zostaną w opakowaniach zbiorczych (paletach, zgrzewkach, wielopakach). Istotne znaczenie będzie miał fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru (puszki, butelki) nie przekroczy 10 zł netto.

Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne wydanie Prezentów przez Spółkę, których jednostkowy koszt wytworzenia/ nabycia określony w momencie przekazania nie przekracza 10 zł, bez względu na ilość Prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu Kontrahentowi, nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, również w wypadku, gdy Spółka nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT oraz bez względu na status Kontrahenta, któremu przekazywane są Prezenty należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2.

W odniesieniu do pytania drugiego dotyczącego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu bądź wyprodukowaniu Prezentów, które następnie są przekazywane kontrahentom wskazać należy, że generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Spółka ponosi wydatki związane z nieodpłatnym wydaniem towarów w ramach prowadzonej działalności.

Nieodpłatne wydania będą polegać w szczególności na:

 • nieodpłatnym przekazaniu Prezentów na cele promocyjne do hurtowni oraz do sieci handlowych, które będą służyły do prowadzenia akcji promocyjnych w sieciach handlowych i sklepach,
 • nieodpłatnym przekazaniu Prezentów na spotkania organizowane z udziałem kontrahentów oraz na wydarzenia, których Spółka jest sponsorem,
 • nieodpłatne przekazania Prezentów na prośbę klubów sportowych, agencji reklamowych w celu zapoznania się z Towarami Spółki podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez te podmioty oraz przez uczestników imprez i wydarzeń.

W powyższym zakresie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na Prezenty o jednostkowej wartości niższej niż 10 zł bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia Towarów Spółki przeznaczonych na Prezenty.

W świetle przedstawionych okoliczności nieodpłatne przekazanie prezentów – jak wskazuje Wnioskodawca – mają związek z działalnością gospodarczą Spółki w ramach której Spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Zatem stwierdzić należy, że nabywane/wytwarzane towary, przekazywane kontrahentom podczas organizowanych spotkań jak i pozostałym osobom mają związek pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nabywane/wytwarzane przez Wnioskodawcę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu, są przedmiotem nieodpłatnego wydania a wydania te przyczyniają się do zwiększenia obrotu. W konsekwencji, Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na (Prezenty) o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zwłaszcza w ramach wszelkiego rodzaju działań o charakterze marketingowym, promocyjnym, gdyż poniesione wydatki na ich nabycie będą miały związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.