IPPP1/443-1222/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów uznanych za prezenty o małej wartości;
IPPP1/443-1222/14-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. prezent
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. wydanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji oraz sprzedaży słodyczy, dań gotowych, karmy dla zwierząt, czyli działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).

W celu odpowiedniego budowania postrzegania marek, pod którymi Spółka sprzedaje produkty, bądź też w celu motywowania kontrahentów do realizowania możliwie wysokiego poziomu sprzedaży, Spółka dokonuje nieodpłatnych wydań towarów na rzecz osób trzecich (tj. przenosi nieodpłatnie prawo do rozporządzania jak właściciel różnego rodzaju towarami nabytymi, jak i wytworzonymi przez Spółkę).

Wydawane w ramach np. akcji promocyjnych, reklamowych, marketingowych towary przekazywane są jako nagrody, bądź podarunki/prezenty — w zależności od charakteru danej akcji (dalej: „Towary”) - np. konsumentom, bezpośrednim kontrahentom Spółki, tj. hurtownikom/dystrybutorom, przedstawicielom punktów sprzedaży detalicznej, czy też osobom trzecim (dalej odpowiednio: „Obdarowany”). Wydania Towarów regulowane są przez uzgodnienia pisemne lub ustne, obejmując m.in.:

 1. wydanie Towarów Obdarowanemu w celu zapoznania się z cechami produktów, a tym samym promocji danego produktu i marki, pod którą jest sprzedawany; w tym wydanie Towarów podczas spotkań z kontrahentami lub wydarzeniach, których Spółka jest sponsorem;
 2. wydanie Towarów Obdarowanemu w celu zrekompensowania jego kosztów, które ten poniósł w związku ze sprzedażą produktów Spółki konsumentom lub klientom po obniżonej cenie;
 3. wydanie Towarów Obdarowanemu w celu zrekompensowania jego kosztów, które ten poniósł w związku z bezpłatnym wydaniem produktów Spółki konsumentom lub klientom;
 4. wydanie Towarów Obdarowanemu, w związku z zakupem przez Obdarowanego od Spółki określonej ilości jej produktów.

Poszczególne Towary mają jednostkową cenę nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku), określone w momencie przekazywania Towaru, nie przekraczającą 10 zł.

Mogą przy tym mieć miejsce sytuacje, w których na rzecz jednego Obdarowanego została przekazana jednorazowo większa ilość Towarów. Łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych Obdarowanemu jednorazowo przekraczać może 100 złotych, chociaż jednostkowa cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia każdego z Towarów, składających się na dane wydanie, nie przekracza 10 złotych.

Jednocześnie Spółka pragnie poinformować, iż nie prowadziła ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości Obdarowanego/Obdarowanych, którzy otrzymywali przekazywane w opisany powyżej sposób Towary.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, Towary nieodpłatnie przekazywane przez Spółkę, w sposób opisany w stanie faktycznym, na rzecz Obdarowanego/Obdarowanych, mogą być uznane za prezenty o małej wartości w rozumieniu przepisów o VAT i tym samym ich wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, Towary nieodpłatnie przekazywane przez nią w sposób opisany w powyższym stanie faktycznym, na rzecz Obdarowanego/Obdarowanych, powinny być uznane za prezenty o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT i tym samym ich wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Swoje stanowisko, Spółka opiera na następującej argumentacji:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, wszelkie darowizny, w szczególności nieodpłatne przekazania towarów, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie ustawodawca wyłącza z zakresu opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatne przekazania prezentów o małej wartości (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT) przekazywanych na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Definicja „prezentów o małej wartości”, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, zawarta w treści art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT obejmuje towar, którego jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania, nie przekraczały/nie przekraczają 10 zł.

Analiza przytoczonych regulacji, zdaniem Spółki prowadzi do wniosku, że towary spełniające opisane powyżej warunki dotyczące ich ceny nabycia/kosztu wytworzenia stanowią prezenty o małej wartości. W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie takich towarów (tu: Towarów), dokonywane w celu intensyfikacji sprzedaży, budowy pozytywnego odbioru Spółki oraz jej produktów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, przywołana powyżej regulacja art. 7 ust. 4 pkt 2 w zakresie definicji „prezentu o małej wartości” zawiera tylko ograniczenie wartościowe poprzez odwołanie do jednostkowej ceny nabycia lub jednostkowego kosztu wytworzenia.

Wykładnia gramatyczna powyższego przepisu, która ma bezwzględne pierwszeństwo przed innymi regułami wykładni, prowadzi do wniosku, że w powyższym przepisie jest wyraźna mowa o towarze w liczbie pojedynczej, a nie o towarach. Chodzi więc o jednostkową cenę jednego przekazywanego towaru, a nie o łączną cenę kilku przekazywanych towarów.

Powyższe oznacza, że przytoczona definicja ustawowa nie zawiera limitu łącznej wartości jednorazowo przekazywanych prezentów o małej wartości ani limitu łącznej wartości nieodpłatnych przekazań prezentów o małej wartości w ciągu danego okresu. W związku z powyższym nawet jednorazowe przekazanie większej liczby Towarów, zdaniem Spółki spełnia definicję przekazania prezentów o małej wartości, zawartą w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy i nie rodzi obowiązku opodatkowania ich podatkiem VAT.

W rezultacie zatem dla uznania nieodpłatnego przekazania danego Towaru/ partii Towarów za prezent(y) o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, istotne jest, czy jedna sztuka przekazywanego Towaru spełnia definicję prezentu o małej wartości. Nie ma zatem znaczenia łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie, w szczególności gdy dochodzi do wydania więcej niż jednej sztuki Towaru dla jednego Obdarowanego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. I tak przykładowo:

 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 r., nr IPPP3/443-328/14-2/LK, organ podatkowy uznał, że „(...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, że towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (transporter, kilka transporterów, paleta towarów), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r., nr IPPP2/443-47/14-2/DG, uznano, że „W kontekście przedstawionych wyżej wyjaśnień należy stwierdzić, że Wnioskodawca wydając prezenty o wartości jednostkowej do l0 zł netto uczestnikom imprez szaradziarskich, osobom fizycznym będącym czytelnikami wydawnictw Strony jako nagrody za rozwiązanie zadań szaradziarskich, nie ma obowiązku naliczania podatku należnego. Obowiązek ten nie powstanie niezależnie jak dużo prezentów (nagród) o jednostkowej wartości netto do 10 zł w danym roku zostanie wydane jednej osobie, zarówno w postaci pojedynczego prezentu lub zestawu składającego się z kilku takich towarów. Przekazanie towarów w zestawie nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują jako prezentu o małej wartości.
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr IPPP2/443-736/11-4/JO, uznano, iż „(...) bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł), z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., nr IPPP3/443-898/10-4/SM, organ podatkowy uznał, że „(...) bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł) oraz status tego podmiotu (np. organizacje pożytku publicznego, czy NZOZ), z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w szeregu interpretacji indywidualnych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 czerwca 2014 r., sygn. IPTPP1/443-219/14-4/MW; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2014 r., sygn. IPPP3/443-1019/13-3/KB; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., sygn. IPPP1/443-351/13-2/EK; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-494/12-2/AP; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-601/12-2/AO; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2012 r., sygn. IPTPP4/443-213/12-2/OS; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. ILPP2/443-1476/11- 2/AK.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, jak wskazano na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 4 ww. ustawy przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika że Wnioskodawca, w celu odpowiedniego budowania postrzegania marek, pod którymi Spółka sprzedaje produkty, bądź też w celu motywowania kontrahentów do realizowania możliwie wysokiego poziomu sprzedaży, dokonuje nieodpłatnych wydań towarów na rzecz osób trzecich.

Wydawane w ramach np. akcji promocyjnych, reklamowych, marketingowych towary przekazywane są jako nagrody, bądź podarunki/prezenty — w zależności od charakteru danej akcji - np. konsumentom, bezpośrednim kontrahentom Spółki, tj. hurtownikom/dystrybutorom, przedstawicielom punktów sprzedaży detalicznej, czy też osobom trzecim. Wydania Towarów regulowane są przez uzgodnienia pisemne lub ustne, obejmując m.in.:

 1. wydanie Towarów Obdarowanemu w celu zapoznania się z cechami produktów, a tym samym promocji danego produktu i marki, pod którą jest sprzedawany; w tym wydanie Towarów podczas spotkań z kontrahentami lub wydarzeniach, których Spółka jest sponsorem;
 2. wydanie Towarów Obdarowanemu w celu zrekompensowania jego kosztów, które ten poniósł w związku ze sprzedażą produktów Spółki konsumentom lub klientom po obniżonej cenie;
 3. wydanie Towarów Obdarowanemu w celu zrekompensowania jego kosztów, które ten poniósł w związku z bezpłatnym wydaniem produktów Spółki konsumentom lub klientom;
 4. wydanie Towarów Obdarowanemu, w związku z zakupem przez Obdarowanego od Spółki określonej ilości jej produktów.

Poszczególne Towary mają jednostkową cenę nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku), określone w momencie przekazywania Towaru, nie przekraczającą 10 zł. Mogą przy tym mieć miejsce sytuacje, w których na rzecz jednego Obdarowanego została przekazana jednorazowo większa ilość Towarów. Łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych Obdarowanemu jednorazowo przekraczać może 100 złotych, chociaż jednostkowa cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia każdego z Towarów, składających się na dane wydanie, nie przekracza 10 złotych.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości Obdarowanego/Obdarowanych, którzy otrzymywali przekazywane w opisany powyżej sposób Towary.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy nieodpłatne przekazanie Towarów o jednostkowej cenie nabycia bądź jednostkowym koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo jednemu Obdarowanemu i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka nie ewidencjonuje nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Obdarowanych.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, wytworzonych bądź nabytych przez Spółkę, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów wynika z tego, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Wnioskodawca wskazał bowiem że, nieodpłatnie przekazane towary będą służyły celom reklamowym, marketingowym, promocji towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę, ich przekazanie jest ściśle powiązane ze strategią marketingową Spółki (budowanie odpowiedniego postrzegania marek, pod którymi Spółka sprzedaje produkty, motywowanie kontrahentów do realizowania możliwie wysokiego poziomu sprzedaży).

Na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto.

Tym samym, nieodpłatne przekazanie opisanych Towarów nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.