Prezent | Interpretacje podatkowe

Prezent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nieodpłatne przekazywanie towarów w postaci pucharów, prezentów, nagród rzeczowych, dyplomów oraz innych artykułów (np. szkolnych czy koszulek), stanowiących, jak i niestanowiących prezentów o małej wartości, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W ramach realizacji ww. zadań ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki (w tym również nie spełniające definicji prezentów o małej wartości, np. sprzęt AGD, sprzęt fotograficzny, słuchawki nauszne), puchary, medale, kwiaty. Prezenty przekazywane są na wniosek organizatora imprezy (stowarzyszenia, kluby, związki sportowe) lub wręczane przez przedstawicieli Miasta w trakcie organizowanych lub współorganizowanych imprez, spotkań i innych tego typu wydarzeń. Zakupy dokumentują wystawiane przez dostawców faktury. Nieodpłatne przekazania ww. towarów upominkowych nie są związane z działalnością gospodarczą lub realizacją umów cywilnoprawnych. W świetle powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazywania towarów w postaci pucharów, prezentów, nagród rzeczowych, dyplomów oraz innych artykułów (np. szkolnych czy koszulek), stanowiących, jak i niestanowiących prezentów o małej wartości. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2016
28
lis

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczących nabywanych przez Podmioty Trzecie towarów, prezentów o małej wartości.
Fragment:
Dalej Trybunał podaje, że z postanowienia odsyłającego w sprawie C-55/09 wynika, że spółka zaopatruje się w prezenty lojalnościowe, a ich zasób stanowi własność tej spółki. Wobec tego spółka nie tylko ma prawo do przekazywania prezentów lojalnościowych klientom jak właściciel, ale w rzeczywistości jest ona ich właścicielem. Z postanowienia odsyłającego wynika ponadto, że spółka dostarcza prezenty lojalnościowe klientom. W sprawie C-55/09 z postanowienia odsyłającego także wynika, że koszt prezentów lojalnościowych jest ujmowany przez spółkę w fakturach, jakie spółka ta wystawia spółce B według ceny detalicznej powiększonej o koszty wysyłki do miejsca zamówienia, w którym to miejscu następują przeniesienie własności i wymiana punktów. Wobec tego, po odjęciu marży handlowej naliczanej przez spółkę, która stanowi różnicę pomiędzy ceną detaliczną prezentów lojalnościowych, a ceną, po jakiej spółka zaopatruje się w te prezenty, płatność dokonywana przez spółkę B na rzecz spółki stanowi wynagrodzenie za dostawę tychże prezentów. Podsumowując Trybunał stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.
2016
16
mar

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością.
Fragment:
Sklepy, które realizują określony poziom sprzedaży lub podejmują inne działania mające wpływ na poziom sprzedaży produktów Spółki, w przypadku osiągnięcia określonego poziomu zrealizowanej sprzedaży produktów Spółki, mogą otrzymać Prezenty (co będzie miało charakter nagrody) nawet jeśli przekazanie Prezentu nie jest związane z wymianą przeterminowanych lub uszkodzonych produktów. Prezenty te będą produktami będącymi w aktualnej ofercie Spółki lub innymi towarami specjalnie do tego celu zakupionymi. Prezenty wręczane będą przez przedstawicieli handlowych. Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanego Prezentu nie przekroczy wartości 10 zł, nie mniej jednak zdarzyć się mogą sytuacje, w których jednorazowo przedstawiciel handlowy przekaże jednemu sklepowi większą liczbę Prezentów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł. Spółka prowadzi przy tym elektroniczną ewidencję (w tzw. Systemie CRM) pozwalającą na identyfikację danych sklepów, którym będą nieodpłatnie przekazywane Prezenty oraz wartość przekazanych Prezentów poszczególnym sklepom. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie Prezentów o jednostkowej cenie nabycia/koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na status Sklepu oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Sklepowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka ewidencjonuje nieodpłatne wydania dla poszczególnych Sklepów.
2016
10
mar

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów stanowiących prezenty o małej wartości.
Fragment:
IPPP2/443-47/14-2/DG ), który wskazał, iż „(...) wydając prezenty o wartości jednostkowej do 10 zł netto uczestnikom imprez (...) nie ma obowiązku naliczania podatku należnego. Obowiązek ten nie powstanie niezależnie jak dużo prezentów (nagród) o jednostkowej wartości netto do 10 zł w danym roku zostanie wydane jednej osobie, zarówno w postaci pojedynczego prezentu lub zestawu składającego się z kilku takich towarów. Przekazanie towarów w zestawie nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują jako prezentu o małej wartości; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2013 r. (sygn. IPPP2/443-904/13- 3/KOM), gdzie wskazano, iż: „ (...) w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto ”; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-213/12-2/OS ), gdzie stwierdzono, że: „ (...) nie jest opodatkowane przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł nawet wówczas, gdy w ramach jednego wydania danemu odbiorcy przekazywana jest większa liczba Gratisów tego samego rodzaju ”; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2012 r. (sygn.
2015
26
lis

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów, których jednostkowa wartość (cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, nawet jeśli Produkty są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r. jak i od dnia 1 kwietnia 2013 r.
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Definicję „ prezentu o małej wartości ” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Definicja „ prezentu o małej wartości ” jest definicją legalną, skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania Produktów jako „ prezentów o małej wartości ” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekraczała 10 zł netto. Jednorazowe przekazanie większej ilości Produktów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto. Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie.
2015
2
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów, których jednostkowa wartość (cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, nawet jeśli Produkty są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r. jak i od dnia 1 kwietnia 2013 r.
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Definicję „ prezentu o małej wartości ” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Definicja „ prezentu o małej wartości ” jest definicją legalną, skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania Produktów jako „ prezentów o małej wartości ” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekroczyła 10 zł netto. Jednorazowe przekazanie większej ilości Produktów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto. Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie.
2015
2
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów , których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia/wytworzenia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością
Fragment:
Jeśli więc jednostkowa wartość wydawanego Prezentu nie przekracza 10 zł, to stosownie do art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu bez względu na to jakiemu kontrahentowi Prezenty zostały wydane i bez względu na prowadzenie ewidencji obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, bądź brak prowadzenia takiej ewidencji. Stwierdzić należy, że jedynym warunkiem wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT wydawania Prezentu w sposób wskazywany powyżej jest jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia, który nie może przekraczać 10 zł. Wskazać również należy, że przekazywanie przez Spółkę Prezentów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na ilość i łączną wartość Prezentów przekazanych przez Spółkę jednemu Kontrahentowi, o ile jednostkowy koszt wytworzenia/ nabycia określony w momencie przekazania Prezentu, nie przekracza 10 zł. Takie wydania Prezentów nie będą opodatkowane podatkiem VAT również w wypadku, gdy w ciągu danego roku podatkowego (a nawet jednokrotnie), Spółka wyda jednemu Kontrahentowi Prezenty o łącznej wartości przekraczającej 100 zł. Taka interpretacja wynika z powyżej (...)
2015
16
kwi

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów uznanych za prezenty o małej wartości;
Fragment:
Powyższe oznacza, że przytoczona definicja ustawowa nie zawiera limitu łącznej wartości jednorazowo przekazywanych prezentów o małej wartości ani limitu łącznej wartości nieodpłatnych przekazań prezentów o małej wartości w ciągu danego okresu. W związku z powyższym nawet jednorazowe przekazanie większej liczby Towarów, zdaniem Spółki spełnia definicję przekazania prezentów o małej wartości, zawartą w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy i nie rodzi obowiązku opodatkowania ich podatkiem VAT. W rezultacie zatem dla uznania nieodpłatnego przekazania danego Towaru/ partii Towarów za prezent(y) o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, istotne jest, czy jedna sztuka przekazywanego Towaru spełnia definicję prezentu o małej wartości. Nie ma zatem znaczenia łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie, w szczególności gdy dochodzi do wydania więcej niż jednej sztuki Towaru dla jednego Obdarowanego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. I tak przykładowo: w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 r., nr IPPP3/443-328/14-2/LK , organ podatkowy uznał, że „ (...) na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu.
2015
11
mar

Istota:
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki oraz uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego.
Fragment:
Zdaniem Spółki, towary będące przedmiotem przekazań (wyroby własne, towary handlowe, gadżety oraz produkty niezbędne do przeprowadzenia degustacji takie jak tacki, talerzyki, sztućce, „ wyrównania ” towarów dokonane w związku z przeprowadzonymi degustacjami) spełniają definicję prezentu małej wartości. Z kolei wyroby własne oraz towary handlowe przekazywane w trakcie degustacji przeprowadzanych przez pracowników Spółki spełniają definicję próbki. Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że opisane w stanie faktycznym nieodpłatne wydania towarów, dokonywane w związku z działaniami promocyjno-marketingowymi w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r. nie podlegają opodatkowaniu VAT. Ad. 2. Nieodpłatne wydanie prezentów małej wartości. Jedyna różnica pomiędzy przepisem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w stanie przed i po 1 kwietnia 2013 r., w części, w której stosuje się go do wydań prezentów małej wartości, polega na dodaniu od 1 kwietnia 2013 r. dodatkowego warunku koniecznego do nieuznania przekazania prezentów o małej wartości za odpłatną dostawę towarów. Warunkiem tym jest przekazanie na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. W ocenie Spółki, bezsprzecznym jest fakt, że dokonywane przez nią nieodpłatne przekazania prezentów małej wartości, należy zakwalifikować jako przekazania dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Spółka podkreśliła, że realizowane nieodpłatne wydania towarów mają na celu budowanie pozycji Spółki na rynku, promocję produktów, jak również podtrzymanie dobrych relacji z kontrahentami, co w konsekwencji ma na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki.
2015
12
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów informacyjnych i reklamowych, które nie posiadają wartości użytkowej
Fragment:
Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania wymienione w tym przepisie towary, tj. prezenty o małej wartości oraz próbki, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Wskazać należy, że zmiany wprowadzone od dnia 1 kwietnia 2013 r. w art. 7 ust. 3 ustawy polegają na doprecyzowaniu, że przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie będzie stosowany do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Ponadto w znowelizowanym art. 7 ust. 3 ustawy nie ma już mowy o przekazaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Wprowadzone zmiany oznaczają, że nie będzie uznawane za odpłatną dostawę towarów tylko przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki (pomimo, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych towarów). Z wniosku wynika, że Spółka w celu przekazania informacji o swoich produktach, ofercie handlowej oraz o profilu swojej działalności Spółka ponosi koszty związane z wydawaniem materiałów informacyjnych i reklamowych, w postaci katalogów ze swoimi produktami, informacjami o spółce oraz ulotek reklamowych.
2015
8
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prezent
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.