Prezent | Interpretacje podatkowe

Prezent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prezent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro przekazywane przez Wnioskodawcę Prezenty, których cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekraczają 10 zł – ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe znaczenie językowe sformułowań użytych w ww. przepisie oraz cel wprowadzonej regulacji (pozwalającej wyłączyć z opodatkowania VAT towary o małej wartości), jednostkowy koszt nabycia netto lub jednostkowy koszt wytworzenia towarów, o którym mowa w ww. przepisie, należy odnosić wyłącznie do pojedynczych sztuk prezentów przekazywanych przez podatnika (tu: Spółkę). W ocenie Wnioskodawcy, bez znaczenia dla uznania, iż Prezenty stanowią prezenty o małej wartości, pozostaje okoliczność, że Spółka wydaje Prezenty Kontrahentom również w większych ilościach, np. w opakowaniach zbiorczych (w zgrzewce, kartonie, na palecie itp.), gdzie łączna wartość (łączny koszt nabycia/łączny koszt wytworzenia netto) Prezentów przekracza 10 zł. Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy VAT nie zawiera bowiem ograniczeń ilościowych ani w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazywanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie. Łączna wartość (koszt nabycia/wytworzenia netto) Prezentów przekazywanych jednorazowo danemu Kontrahentowi jest więc irrelewantna z punktu zastosowania ww. przepisu. W konsekwencji, należy uznać, iż warunkiem koniecznym, a zarazem wystarczającym do zakwalifikowania wskazanych przekazań Prezentów jako wydań prezentów o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy VAT (i tym samym ich nieopodatkowania VAT), jest to, aby ich jednostkowy koszt nabycia/koszt wytworzenia netto, określony w momencie przekazania, nie przekraczał 10 zł.
2017
8
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie pendrive`ów z logo Gminy wykorzystywanych w edukacji publicznej oraz wydawanych nieodpłatnie dla osób fizycznych podczas targów biznesowych oraz obowiązek rejestrowania na kasie rejestrującej przekazania do użytkowania pendrive`ów z logo Gminy wychowankom/uczniom jednostek oświatowych podległych Wnioskodawcy oraz osobom fizycznym podczas targów biznesowych
Fragment:
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Zauważyć jednocześnie należy, że stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega zatem przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.
2017
27
maj

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania prezentów i innych artykułów służących promocji Powiatu oraz sposób udokumentowania tego przekazania prezentów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów (na rzecz osób fizycznych, stowarzyszeń i nieformalnych grup biorących udział w konkursach, przedstawicielom oficjalnych delegacji) w postaci prezentów, pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów i innych artykułów stanowiących jak i nie stanowiących prezenty o małej wartości, należy prowadzić ewidencję osób obdarowanych? Jeżeli nieodpłatne przekazanie prezentów i innych artykułów stanowiących jak i niestanowiących prezenty o małej wartości służy promocji Powiatu ..., to czy należy przekazanie takich prezentów opodatkować? Jak należy dokumentować nieodpłatne przekazanie tychże prezentów? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazywanie, wręczanie z okazji zawodów sportowych, konkursów, różnego rodzaju imprez okazjonalnych, nabywanych przez Powiat ... nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów i innych artykułów służy realizacji zadań własnych Powiatu ..., szczególnie w zakresie kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody, promocji oraz kultury, ochrony zabytków Powiatu ... (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Przekazanie ww. rzeczy jest wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług, nałożonych odrębnymi przepisami prawa (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Dlatego nie jest wymagane prowadzenie ewidencji stanowiących jak i niestanowiących prezenty o małej wartości, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, pozwalającej na ustalenie tożsamości osoby obdarowanej celem opodatkowania czynności.
2017
10
maj

Istota:
Nieodpłatne przekazywanie towarów w postaci pucharów, prezentów, nagród rzeczowych, dyplomów oraz innych artykułów (np. szkolnych czy koszulek), stanowiących, jak i niestanowiących prezentów o małej wartości, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W ramach realizacji ww. zadań ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki (w tym również nie spełniające definicji prezentów o małej wartości, np. sprzęt AGD, sprzęt fotograficzny, słuchawki nauszne), puchary, medale, kwiaty. Prezenty przekazywane są na wniosek organizatora imprezy (stowarzyszenia, kluby, związki sportowe) lub wręczane przez przedstawicieli Miasta w trakcie organizowanych lub współorganizowanych imprez, spotkań i innych tego typu wydarzeń. Zakupy dokumentują wystawiane przez dostawców faktury. Nieodpłatne przekazania ww. towarów upominkowych nie są związane z działalnością gospodarczą lub realizacją umów cywilnoprawnych. W świetle powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazywania towarów w postaci pucharów, prezentów, nagród rzeczowych, dyplomów oraz innych artykułów (np. szkolnych czy koszulek), stanowiących, jak i niestanowiących prezentów o małej wartości. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2016
28
lis

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczących nabywanych przez Podmioty Trzecie towarów, prezentów o małej wartości.
Fragment:
Dalej Trybunał podaje, że z postanowienia odsyłającego w sprawie C-55/09 wynika, że spółka zaopatruje się w prezenty lojalnościowe, a ich zasób stanowi własność tej spółki. Wobec tego spółka nie tylko ma prawo do przekazywania prezentów lojalnościowych klientom jak właściciel, ale w rzeczywistości jest ona ich właścicielem. Z postanowienia odsyłającego wynika ponadto, że spółka dostarcza prezenty lojalnościowe klientom. W sprawie C-55/09 z postanowienia odsyłającego także wynika, że koszt prezentów lojalnościowych jest ujmowany przez spółkę w fakturach, jakie spółka ta wystawia spółce B według ceny detalicznej powiększonej o koszty wysyłki do miejsca zamówienia, w którym to miejscu następują przeniesienie własności i wymiana punktów. Wobec tego, po odjęciu marży handlowej naliczanej przez spółkę, która stanowi różnicę pomiędzy ceną detaliczną prezentów lojalnościowych, a ceną, po jakiej spółka zaopatruje się w te prezenty, płatność dokonywana przez spółkę B na rzecz spółki stanowi wynagrodzenie za dostawę tychże prezentów. Podsumowując Trybunał stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.
2016
16
mar

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością.
Fragment:
Sklepy, które realizują określony poziom sprzedaży lub podejmują inne działania mające wpływ na poziom sprzedaży produktów Spółki, w przypadku osiągnięcia określonego poziomu zrealizowanej sprzedaży produktów Spółki, mogą otrzymać Prezenty (co będzie miało charakter nagrody) nawet jeśli przekazanie Prezentu nie jest związane z wymianą przeterminowanych lub uszkodzonych produktów. Prezenty te będą produktami będącymi w aktualnej ofercie Spółki lub innymi towarami specjalnie do tego celu zakupionymi. Prezenty wręczane będą przez przedstawicieli handlowych. Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanego Prezentu nie przekroczy wartości 10 zł, nie mniej jednak zdarzyć się mogą sytuacje, w których jednorazowo przedstawiciel handlowy przekaże jednemu sklepowi większą liczbę Prezentów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł. Spółka prowadzi przy tym elektroniczną ewidencję (w tzw. Systemie CRM) pozwalającą na identyfikację danych sklepów, którym będą nieodpłatnie przekazywane Prezenty oraz wartość przekazanych Prezentów poszczególnym sklepom. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne przekazanie Prezentów o jednostkowej cenie nabycia/koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na status Sklepu oraz bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo Prezentów jednemu Sklepowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka ewidencjonuje nieodpłatne wydania dla poszczególnych Sklepów.
2016
10
mar

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów stanowiących prezenty o małej wartości.
Fragment:
IPPP2/443-47/14-2/DG ), który wskazał, iż „(...) wydając prezenty o wartości jednostkowej do 10 zł netto uczestnikom imprez (...) nie ma obowiązku naliczania podatku należnego. Obowiązek ten nie powstanie niezależnie jak dużo prezentów (nagród) o jednostkowej wartości netto do 10 zł w danym roku zostanie wydane jednej osobie, zarówno w postaci pojedynczego prezentu lub zestawu składającego się z kilku takich towarów. Przekazanie towarów w zestawie nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują jako prezentu o małej wartości; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2013 r. (sygn. IPPP2/443-904/13- 3/KOM), gdzie wskazano, iż: „ (...) w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, iż towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach, workach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto ”; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-213/12-2/OS ), gdzie stwierdzono, że: „ (...) nie jest opodatkowane przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł nawet wówczas, gdy w ramach jednego wydania danemu odbiorcy przekazywana jest większa liczba Gratisów tego samego rodzaju ”; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2012 r. (sygn.
2015
26
lis

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów, których jednostkowa wartość (cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, nawet jeśli Produkty są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r. jak i od dnia 1 kwietnia 2013 r.
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Definicję „ prezentu o małej wartości ” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Definicja „ prezentu o małej wartości ” jest definicją legalną, skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania Produktów jako „ prezentów o małej wartości ” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekraczała 10 zł netto. Jednorazowe przekazanie większej ilości Produktów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto. Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie.
2015
2
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów, których jednostkowa wartość (cena nabycia) nie przekracza 10 PLN netto, nawet jeśli Produkty są przekazywane w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 PLN netto w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2013 r. jak i od dnia 1 kwietnia 2013 r.
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu tego (tj. art. 7 ust. 2), nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Definicję „ prezentu o małej wartości ” zawiera art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego dyspozycją, prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Definicja „ prezentu o małej wartości ” jest definicją legalną, skonstruowaną na potrzeby ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, dla zakwalifikowania Produktów jako „ prezentów o małej wartości ” wystarczające jest, by ich jednostkowa cena nabycia (określona w momencie przekazania) nie przekroczyła 10 zł netto. Jednorazowe przekazanie większej ilości Produktów o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto. Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie.
2015
2
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów , których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia/wytworzenia przekazanych towarów w związku z wykonywaną działalnością
Fragment:
Jeśli więc jednostkowa wartość wydawanego Prezentu nie przekracza 10 zł, to stosownie do art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu bez względu na to jakiemu kontrahentowi Prezenty zostały wydane i bez względu na prowadzenie ewidencji obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, bądź brak prowadzenia takiej ewidencji. Stwierdzić należy, że jedynym warunkiem wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT wydawania Prezentu w sposób wskazywany powyżej jest jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia, który nie może przekraczać 10 zł. Wskazać również należy, że przekazywanie przez Spółkę Prezentów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na ilość i łączną wartość Prezentów przekazanych przez Spółkę jednemu Kontrahentowi, o ile jednostkowy koszt wytworzenia/ nabycia określony w momencie przekazania Prezentu, nie przekracza 10 zł. Takie wydania Prezentów nie będą opodatkowane podatkiem VAT również w wypadku, gdy w ciągu danego roku podatkowego (a nawet jednokrotnie), Spółka wyda jednemu Kontrahentowi Prezenty o łącznej wartości przekraczającej 100 zł. Taka interpretacja wynika z powyżej (...)
2015
16
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prezent
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.