Preparat (środek) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to preparat (środek). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
lis

Istota:

Stawki dla dostawy preparatu biobójczego.

Fragment:

W pozycji nr 83 załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych” - PKWiU ex 20.20.14.0. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (...). Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, gdyż w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r.) „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed czymś złym, niekorzystnym, niebezpiecznym, strzeżenie kogoś, czegoś, obrona, opieka”. Z kolei przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć „stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu”.

2011
1
mar

Istota:

Czy jest właściwa stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na preparat przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania?

Fragment:

Sprzedając w/w produkt firma stosuje stawkę 7%. 7% stawkę stosuje również przy sprzedaży ww. preparatu pośrednikowi, z przeznaczeniem do ochrony zdrowia. Pytanie: Czy stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na preparat przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania jest właściwa? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy produkowany przez niego preparat, który mieści się w grupie PKWiU 24.20.14-90.00 spełnia warunki podane w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, poz. 107 i objęty jest stawką podatkową w wysokości 7%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku, działając na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) - informuje: Ocena prawna stanowiska pytającego: W świetle art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm./ dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod poz. nr 107 figuruje symbol ex 24.20.14-90.00 - preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

2011
1
lut

Istota:

Czy do przekazania próbek preparatów przyprawowych w ilości np. 1 kg lub 10 kg można zastosować art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?

Fragment:

U. 1997 nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatkunaliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje czy sprzedaż preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych odbiorcom spoza sfery ochrony zdrowia może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%?

Fragment:

Nr 175, poz. 1433, z późn. zm.) w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze: na które zostało wydane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej "pozwoleniem"; na które zostało wydane pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej "pozwoleniem tymczasowym"; które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, zwanego dalej "rejestrem", oraz są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Art. 15. ust 1. ustawy o produktach biobójczych wskazuje, iż pozwolenie, pozwolenie tymczasowe oraz postanowienie o wpisie do rejestru powinny określać: nazwę produktu biobójczego; imię i nazwisko lub nazwę oraz siedzibę wnioskodawcy; zawartość substancji czynnych, z określeniem ich nazw chemicznych lub innych, pozwalających na ustalenie tożsamości substancji, a także nazwę i adres ich wytwórcy; rodzaj i postać użytkową produktu biobójczego i jego przeznaczenie; wymagania odnoszące się do przydatności produktu biobójczego w zwalczaniu organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem rodzaju zagrożenia, miejsca wystąpienia zagrożenia oraz właściwości produktu biobójczego; zakres i warunki obrotu produktem biobójczym oraz zakres i warunki jego stosowania; rodzaj opakowania; treść instrukcji stosowania produktu biobójczego w języku polskim; okres, na jaki zostało wydane.

2011
1
lut

Istota:

Spółka pyta się, jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest naftalina (naftalen) w postaci płatków, w opakowaniach 100 g - 25 kg, będąca preparatem przeciw molom?

Fragment:

Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o podatku VAT wśród towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % wyszczególnić można m. in. „pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej”, mieszczące się pod poz. 58 tego załącznika o symbolu PKWiU 24.2. Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego pismem nr US I/2/446-79/EJ/05 z dnia 18.03.2005 r. zwrócił się z prośbą do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi celem dokonania klasyfikacji wg obowiązujących standardów klasyfikacyjnych stosowanych w statystyce naftaliny (...). Zgodnie z otrzymaną opinią tego Urzędu nr OK.-5672/KW-1841/2005 z dnia 29.03.2005 r. produkt będący przedmiotem zapytania tj. płatki antymolowe - preparat owadobójczy, przeznaczony do zwalczania moli zawierający naftalen - 100 %, w opakowaniach 100 g – 25 kg mieści się w grupowaniu PKWiU 24.20.11-90.10 „Preparaty użytkowe owadobójcze, pozostałe”.