Preparat (środek) | Interpretacje podatkowe

Preparat (środek) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to preparat (środek). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawki dla dostawy preparatu biobójczego.
Fragment:
W pozycji nr 83 załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Środki odkażające – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych” - PKWiU ex 20.20.14.0. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (...). Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, gdyż w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r.) „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed czymś złym, niekorzystnym, niebezpiecznym, strzeżenie kogoś, czegoś, obrona, opieka”. Z kolei przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć „stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu”.
2012
6
lis

Istota:
Czy jest właściwa stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na preparat przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania?
Fragment:
Sprzedając w/w produkt firma stosuje stawkę 7%. 7% stawkę stosuje również przy sprzedaży ww. preparatu pośrednikowi, z przeznaczeniem do ochrony zdrowia. Pytanie: Czy stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na preparat przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania jest właściwa? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy produkowany przez niego preparat, który mieści się w grupie PKWiU 24.20.14-90.00 spełnia warunki podane w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, poz. 107 i objęty jest stawką podatkową w wysokości 7%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku, działając na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) - informuje: Ocena prawna stanowiska pytającego: W świetle art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm./ dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod poz. nr 107 figuruje symbol ex 24.20.14-90.00 - preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.
2011
1
mar

Istota:
Czy do przekazania próbek preparatów przyprawowych w ilości np. 1 kg lub 10 kg można zastosować art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?
Fragment:
U. 1997 nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatkunaliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zapytuje czy sprzedaż preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych odbiorcom spoza sfery ochrony zdrowia może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%?
Fragment:
Nr 175, poz. 1433, z późn. zm.) w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze: na które zostało wydane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej "pozwoleniem"; na które zostało wydane pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej "pozwoleniem tymczasowym"; które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, zwanego dalej "rejestrem", oraz są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Art. 15. ust 1. ustawy o produktach biobójczych wskazuje, iż pozwolenie, pozwolenie tymczasowe oraz postanowienie o wpisie do rejestru powinny określać: nazwę produktu biobójczego; imię i nazwisko lub nazwę oraz siedzibę wnioskodawcy; zawartość substancji czynnych, z określeniem ich nazw chemicznych lub innych, pozwalających na ustalenie tożsamości substancji, a także nazwę i adres ich wytwórcy; rodzaj i postać użytkową produktu biobójczego i jego przeznaczenie; wymagania odnoszące się do przydatności produktu biobójczego w zwalczaniu organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem rodzaju zagrożenia, miejsca wystąpienia zagrożenia oraz właściwości produktu biobójczego; zakres i warunki obrotu produktem biobójczym oraz zakres i warunki jego stosowania; rodzaj opakowania; treść instrukcji stosowania produktu biobójczego w języku polskim; okres, na jaki zostało wydane.
2011
1
lut

Istota:
Spółka pyta się, jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest naftalina (naftalen) w postaci płatków, w opakowaniach 100 g - 25 kg, będąca preparatem przeciw molom?
Fragment:
Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o podatku VAT wśród towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % wyszczególnić można m. in. „pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej”, mieszczące się pod poz. 58 tego załącznika o symbolu PKWiU 24.2. Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego pismem nr US I/2/446-79/EJ/05 z dnia 18.03.2005 r. zwrócił się z prośbą do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi celem dokonania klasyfikacji wg obowiązujących standardów klasyfikacyjnych stosowanych w statystyce naftaliny (...). Zgodnie z otrzymaną opinią tego Urzędu nr OK.-5672/KW-1841/2005 z dnia 29.03.2005 r. produkt będący przedmiotem zapytania tj. płatki antymolowe - preparat owadobójczy, przeznaczony do zwalczania moli zawierający naftalen - 100 %, w opakowaniach 100 g – 25 kg mieści się w grupowaniu PKWiU 24.20.11-90.10 „Preparaty użytkowe owadobójcze, pozostałe”.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.