IPPP1/4512-295/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury w przypadku sprzedaży czasopism drukowanych (PKWiU 58.14.1) oraz w wersji online w formie prenumeraty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury w przypadku sprzedaży czasopism drukowanych (PKWiU 58.14.1) oraz w wersji online w formie prenumeraty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury w przypadku sprzedaży czasopism drukowanych (PKWiU 58.14.1) oraz w wersji online w formie prenumeraty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą czasopism specjalistycznych w formie prenumeraty w okresach półrocznych, rocznych, dwuletnich, w formie dostaw wersji drukowanych (PKWiU 58.14.1) oraz udostępnienie wersji online.

Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy powstaje:

 • w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online - pomimo braku fizycznej wpłaty należności za prenumeratę.

Spółka rozpoznaje obowiązek podatkowy od sprzedaży czasopism w formie prenumeraty za cały okres jej trwania (z góry za całość bez względu na to czy jest to prenumerata półroczna, roczna czy też dwuletnia) zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Zdaniem Spółki momentem zapłaty jest wysyłka prenumeraty do klienta, nawet jeśli nie dokonał on fizycznej wpłaty należności, gdyż sama prenumerata oznacza zapłatę z góry.

Ze względu na fakt, iż Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „Prenumerata” Spółka posłużyła się Słownikiem Języka Polskiego PWN. „Prenumerata” oznacza „zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania; też kwota za jaką płaci się w zamian za taką usługę”. Zdaniem Spółki nie musi być fizycznej wpłaty w przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty. Nie będzie również miał zastosowanie Art. 19a ust.5 pkt 3b Ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż głównym założeniem w przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty jest sprzedaż gwarancji ciągłości otrzymywania czasopisma.

Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01 stycznia 2014 faktura sprzedaży powinna zostać wystawiona:

 • w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty (jednorazowo - obejmująca cały okres trwania prenumeraty) oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online.

W przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty, gdzie sama prenumerata oznacza zdaniem Spółki „zapłatę z góry” miałyby zastosowanie przepisy art. 106i ust. 2 oraz art. 106i ust.7 Ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy powstaje:
  • w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online - pomimo braku fizycznej wpłaty należności za prenumeratę
 2. Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 faktura sprzedaży powinna zostać wystawiona:
  • w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty (jednorazowo - obejmująca cały okres trwania prenumeraty) oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online.

Zdaniem Wnioskodawcy;

Spółka rozpoznaje obowiązek podatkowy od sprzedaży czasopism w formie prenumeraty za cały okres jej trwania (z góry za całość bez względu na to czy jest to prenumerata półroczna, roczna czy też dwuletnia) zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Zdaniem Spółki momentem zapłaty jest wysyłka prenumeraty do klienta, nawet jeśli nie dokonał on fizycznej wpłaty należności, gdyż sama prenumerata oznacza zapłatę z góry.

Ze względu na fakt, iż Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „Prenumerata” Spółka posłużyła się Słownikiem Języka Polskiego PWN. „Prenumerata” oznacza „zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania; też kwota za jaką płaci się w zamian za taką usługę”. Zdaniem Spółki nie musi być fizycznej wpłaty w przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty. Nie będzie również miał zastosowania Art. 19a ust.5 pkt 3b Ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż głównym założeniem w przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty jest sprzedaż gwarancji ciągłości otrzymywania czasopisma.

 1. Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 faktura sprzedaży powinna zostać wystawiona:
  • w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty (jednorazowo - obejmująca cały okres trwania prenumeraty) oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online.

W przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty, gdzie sama prenumerata oznacza zdaniem Spółki „zapłatę z góry” miałyby zastosowanie przepisy art. 106i ust. 2 oraz art. 106i ust.7 Ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy. I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą czasopism specjalistycznych w formie prenumeraty w okresach półrocznych, rocznych, dwuletnich, w formie dostaw wersji drukowanych (PKWiU 58.14.1) oraz udostępnienie wersji online.

Wnioskodawca chciałby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy powstaje:

 • w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online - pomimo braku fizycznej wpłaty należności za prenumeratę.

Wnioskodawca rozpoznaje obowiązek podatkowy od sprzedaży czasopism w formie prenumeraty za cały okres jej trwania (z góry za całość bez względu na to czy jest to prenumerata półroczna, roczna czy też dwuletnia) zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Zdaniem Spółki momentem zapłaty jest wysyłka prenumeraty do klienta, nawet jeśli nie dokonał on fizycznej wpłaty należności, gdyż sama prenumerata oznacza zapłatę z góry.

Ze względu na fakt, iż Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „Prenumerata” Wnioskodawca posłużył się Słownikiem Języka Polskiego PWN. „Prenumerata” oznacza „zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania; też kwota za jaką płaci się w zamian za taką usługę”.

Zdaniem Wnioskodawcy nie musi być fizycznej wpłaty w przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty. Nie będzie również miał zastosowania Art. 19a ust.5 pkt 3b Ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż głównym założeniem w przypadku sprzedaży czasopism w formie prenumeraty jest sprzedaż gwarancji ciągłości otrzymywania czasopisma.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy powstaje w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online - pomimo braku fizycznej wpłaty należności za prenumeratę oraz to, że faktura sprzedaży powinna zostać wystawiona w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty (jednorazowo - obejmująca cały okres trwania prenumeraty) oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Od powyższej ogólnej zasady, ustawodawca określił w sposób odmienny, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b) ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1).

W myśl jednak art. 19a ust. 8 powołanej ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, w ustawie o VAT brak jest definicji „prenumeraty”, co tym samym pozwala sięgnąć do definicji ze Słownika Języka Polskiego PWN, w którym termin ten oznacza "zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania; też: kwota, jaką płaci się w zamian za taką usługę". W ramach prenumeraty, prenumerator dokonuje zapłaty kwoty, która w całości stanowi wpłatę na poczet dokonywanych na jego rzecz w terminie późniejszym dostaw.

Warto w tym miejscu również podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje również pojęć przedpłaty ani zaliczki. I w tym przypadku może posiłkować się definicją słownikową pochodzącą ze Słownika Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: http://sjp.pwn.pl), gdzie „przedpłata” to «określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie», natomiast „zaliczka” to «część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności». Zatem i zaliczka, i przedpłata, jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją.

Analiza przedstawionego stanu sprawy, na tle przywołanych wyżej regulacji prawnych, prowadzi do wniosku, że nie można zgodzić się na określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży Wnioskodawcy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy. Jak wskazuje sam Wnioskodawca, momentem zapłaty jest wysyłka prenumeraty do klienta, nawet wówczas, kiedy nie dokona fizycznej zapłaty należności.

Należy podkreślić, że ten szczególny przypadek momentu powstania obowiązku podatkowego wiąże się z faktycznym otrzymaniem przez sprzedawcę, towaru czy usługi, jakiejkolwiek kwoty związanej z konkretną transakcją. Nie można przyjąć, opierając się na samej definicji prenumeraty i charakterze tego świadczenia, że faktyczny brak wpłaty określonej kwoty przed dokonaniem dostawy czasopism w wersji drukowanej, nie zmienia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej transakcji.

Tym samym, w sytuacji, kiedy klient Wnioskodawcy nie dokona fizycznej wpłaty należności za zamówioną prenumeratę czasopism drukowanych o PKWiU 58.14.1 dla określenia obowiązku podatkowego należy zastosować przepis szczególny zawarty w art. 19a ust. 5 pkt 3b ustawy, tj. w momencie wystawienia faktury z tytułu sprzedaży. Przepis ten obejmuje bowiem m.in. dostawę czasopism drukowanych (PKWiU 58.14.1) bez względu na to , czy dostawa następuje w wyniku jednorazowego zamówienia czy też w wyniku prenumeraty.

Podsumowując, w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokonuje dostawy czasopism w wersji drukowanej w formie prenumeraty, a klient nie dokona fizycznej wpłaty należności, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą szczególną określoną w art. 19a ust. 5 pkt 3b ustawy.

Wnioskodawca podaje, że dokonuje sprzedaży czasopism zarówno w wersji drukowanej, jak i w wersji online.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 26 ustawy, usługami elektronicznymi są usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77 z 23 marca 2011, str. 1).

Z kolei na podstawie art. 7 ust. 1 ww. rozporządzenia 282/2011 Rady, do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Jak stanowi ust. 2 pkt f ww. artykułu, przepis powyższy obejmuje w szczególności usługi wyszczególnione w załączniku I. W załączniku tym w Punkcie 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE lit. d wymieniona została prenumerata gazet i czasopism publikowanych online. Ponadto należy zwrócić uwagę, wskazana prenumerata gazet i czasopism publikowanych online, nie została wymieniona w art. 7 ust. 3 powołanego rozporządzenia, zawierającego katalog usług niezaliczanych do usług elektronicznych.

Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży czasopism w wersji online mieszczą się w katalogu usług elektronicznych, o których mowa w cytowanym art. 2 pkt 26 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny powstania obowiązku podatkowego dla usług elektronicznych. Zatem do dostawy czasopism w wersji online zastosowanie znajdzie zasada ogólna określona ww. art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi, co w przedmiotowej sprawie następuje w momencie udostępnienia czasopisma online.

W myśl art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Natomiast na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy – ust. 2 powołanego artykułu.

Na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 2 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4, zgodnie z którym w przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

Jednocześnie, w ust. 7 ww. artykułu wskazano, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W przypadku prenumeraty czasopism, zarówno tej w wersji drukowanej jak i w wersji online, gdzie Wnioskodawca nie otrzymuje zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru, czy wykonaniem usługi, zastosowanie nie znajdzie art. 106i ust. 2 ustawy jak twierdzi Wnioskodawca, lecz art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dla udokumentowania sprzedaży czasopism drukowanych w formie prenumeraty, Wnioskodawca winien wystawić fakturę nie później niż 60. dnia od dnia wydania czasopism, z zastrzeżeniem art. 106i ust. 4 ustawy.

Natomiast dla udokumentowania sprzedaży czasopism w formie prenumeraty, dostępnych w wersji online, zastosowanie znajdzie art. 106b ust. 1 pkt 1 w związku z art. 106i ust. 1 ustawy, tj. fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Reasumując, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3b ustawy, tj. w momencie wystawienia faktury z tytułu sprzedaży czasopism w wersji drukowanej, natomiast dla wersji prenumeraty online zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, w sytuacji gdzie klient nie dokonuje fizycznej wpłaty przed realizacją dostawy. Faktura sprzedaży za czasopisma w wersji drukowanej powinna zostać wystawiona nie później niż 60 dnia od dnia wydania czasopisma. Z kolei sprzedaż czasopism w wersji online nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.