Prenumerata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prenumerata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
2
wrz

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury w przypadku sprzedaży czasopism drukowanych (PKWiU 58.14.1) oraz w wersji online w formie prenumeraty

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy powstaje: w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online - pomimo braku fizycznej wpłaty należności za prenumeratę Spółka chciałaby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy postępuje prawidłowo uznając, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 faktura sprzedaży powinna zostać wystawiona: w dniu wysyłki czasopism w formie prenumeraty (jednorazowo - obejmująca cały okres trwania prenumeraty) oraz w dniu udostępnienia wersji prenumeraty online. Zdaniem Wnioskodawcy; Spółka rozpoznaje obowiązek podatkowy od sprzedaży czasopism w formie prenumeraty za cały okres jej trwania (z góry za całość bez względu na to czy jest to prenumerata półroczna, roczna czy też dwuletnia) zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Zdaniem Spółki momentem zapłaty jest wysyłka prenumeraty do klienta, nawet jeśli nie dokonał on fizycznej wpłaty należności, gdyż sama prenumerata oznacza zapłatę z góry. Ze względu na fakt, iż Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ Prenumerata ” Spółka posłużyła się Słownikiem Języka Polskiego PWN. „ Prenumerata ” oznacza „ zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania; też kwota za jaką płaci się w zamian za taką usługę ”.

2012
21
gru

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia należnego z tytułu zwrotu prenumeratorom nadpłat

Fragment:

Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się kolportażem prasy w prenumeracie. Zgodnie z umowami o kolportaż w formie prenumeraty, Wydawcy zgłaszają na piśmie informacje (m.in. tytuł, częstotliwość, ilości wydań oraz ceny w powiązaniu z okresem prenumeraty) niezbędne do opracowania „ cennika prasy w prenumeracie ”, który Spółka wydaje cyklicznie (cztery razy w roku). Na podstawie ww. cennika, w określonych terminach, przyjmowane są od prenumeratorów przedpłaty na prenumeratę (np. do 25 listopada przyjmowane są na terenie całego kraju przedpłaty na prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku). Na zaabonowaną prasę wystawiane są dla klienta potwierdzenia przyjęcia prenumeraty lub faktury VAT. W przypadku zmiany (zmniejszenia) częstotliwości, wydania łączonych numerów w pojedynczej cenie, zaprzestania wydawania czasopisma lub obniżenia ceny, w trakcie realizacji okresu prenumeraty, na który zostały przyjęte przedpłaty, Spółka zwraca prenumeratorom nadpłacone kwoty. Zgodnie z zawartymi umowami o kolportaż, Wydawcy w przypadku wystąpienia wyżej wskazanych okoliczności są zobowiązani do pokrycia poniesionych przez Spółkę kosztów zwrotu nadpłat prenumeratorom. Strony ustaliły, iż należności Poczty Polskiej z tego tytułu kalkulowane będą jako iloczyn ilości przyjętych przedpłat na dany tytuł i opłaty jak za przekaz pocztowy zgodnie z aktualnie obowiązującym „ Cennikiem usług pocztowych w obrocie krajowym ”.

2012
3
maj

Istota:

Czy Spółka ma prawo do rozpoznania przychodu z tytułu realizacji prenumeraty w dacie dostarczenia egzemplarzy prasy przez wydawców/kolporterów do Spólki?

Fragment:

Spólka-polska. pl/prenumerata. Prenumeratę pocztową można zamówić na: rok, półrocze, trzy kwartały, kwartał oraz na miesiąc (dotyczy dzienników i czasopism regionalnych). Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę prasy przyjmowane są w określonych okresach zgodnie z aktualnymi cennikami. Przykładowo - zamówienia i przedpłaty na czasopisma ogólnopolskie (prenumerata centralna) przyjmowane są przez wszystkie placówki pocztowe, listonoszy oraz za pośrednictwem ww. witryny internetowej w następujących terminach: do 25 listopada odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 stycznia roku następnego, do 25 lutego odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 kwietnia danego roku, do 25 maja odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 lipca danego roku, do 25 sierpnia odnośnie prenumeraty realizowanej od 1 października danego roku. W ramach zawartych umów z kontrahentami Spółka S.A. zamawia w ustalonym terminie określoną ilość prasy w prenumeracie a następnie wydawcy/kolporterzy realizują na rzecz SPÓŁKA S.A. dostawy poszczególnych tytułów prasowych, sukcesywnie według harmonogramów ukazywania się poszczególnych wydawnictw. Ostatnim etapem dystrybucji prasy w formie prenumeraty pocztowej (...)

2011
1
wrz

Istota:

Organ błędnie uznał, że prenumerata nie jest objęta zakresem art. 12 ust. 4 pkt 1 updop oraz, że do prenumeraty należy zastosować przepisy art. 12 ust. 3a, 3c, 3d i 3e updop regulujące datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skarżącą zasadnie podnosiła w skardze, że skoro kwoty otrzymane lub należne z tytułu prenumeraty nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej to nie można do nich stosować przepisów regulujących moment powstania przychodu. Przepisy regulujące moment powstania przychodu mogą być stosowane po uprzednim stwierdzeniu, że dana kwota stanowi przychód podatkowy. Sporne kwoty z tytułu prenumeraty nie są tego rodzaju przychodami. Z tych względów Sąd uznał, że Skarżąca zasadnie wskazała we wniosku o wydanie interpretacji, że jeżeli prenumerata odnosi się do przyszłego roku podatkowego to przychód z tytułu tej prenumeraty należy wykazać w tym roku podatkowym, którego prenumerata dotyczy.

Fragment:

Kwota ta jest płacona przez zamawiającego przed rozpoczęciem przez R. dostaw prenumeraty prasy. Po otrzymaniu zaliczki, R. wystawia fakturę VAT na potwierdzenie dokonanej wpłaty. Spółka otrzymuje wpłaty zarówno w roku poprzedzającym realizację dostaw z tytułu prenumeraty (prenumerata roczna, kwartalna), jak również w trakcie danego roku podatkowego (prenumerata kwartalna, za którą zapłata następuje przed rozpoczęciem dostawy prasy za dany kwartał). W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, spółka zadała pytanie: Jaki jest moment powstania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych przez R. zaliczek na prenumeratę prasy... Zdaniem Wnioskodawcy: Do momentu rozpoczęcia dostawy w ramach danej prenumeraty otrzymana przez R. zapłata stanowi w całości wpłatę na poczet dostawy towarów, która to dostawa będzie dokonana w terminie późniejszym. Z chwilą otrzymania zapłaty za prenumeratę, która to zapłata dokonywana jest przed rozpoczęciem dostaw prasy, nie występuje przychód podatkowy. Z chwilą, kiedy rozpoczyna się dostawa wydawnictw w prenumeracie, dostawa kolejnych numerów wydawnictwa stanowi dostawę odrębnego towaru i w tej części sukcesywnie powstaje przychód podatkowy. Jeżeli prenumerata dotyczy roku następującego po roku w którym dokonywana jest wpłata, to należy całość przychodu podatkowego wykazać w następnym roku podatkowym.

2011
1
sie

Istota:

Kiedy, mając na uwadze art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstanie przychód związany ze sprzedażą usługi opisanej powyżej, tj. czy w okresie kiedy wystawiono fakturę, czy też w okresie kiedy faktycznie prenumerata będzie realizowana?

Fragment:

(...) prenumeraty gazet i czasopism – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 października 2009r. wpłynął do Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu w związku ze świadczoną przez Spółkę usługą prenumeraty gazet i czasopism. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 10 grudnia 2009r. Znak: IBPBI/2/423-1308/09/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 22 grudnia 2009r W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka świadczy usługi prenumeraty gazet i czasopism on-line realizowanych na terenie kraju, terenie UE oraz poza terytorium kraju. Obecnie w ramach planowanej kampanii reklamowej Spółka zamierza dokonywać sprzedaży ww. usług w ramach tzw. ciągłej przedsprzedaży polegającej na sprzedaży – bezpośrednio po sprzedaży prenumeraty w danym okresie – kolejnej prenumeraty na następny okres. Sprzedaż ta dokonywana byłaby znacznie wcześniej niż świadczona byłaby faktycznie usługa. Sprzedaż ta nie miałaby jednak charakteru przedpłaty czy zaliczki na poczet usługi, byłaby to sprzedaż faktycznej usługi, która zrealizowana będzie w okresie przyszłym, najczęściej w kolejnym roku podatkowym.

2011
1
sie

Istota:

Jaki jest moment powstania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych przez SPÓŁKA zaliczek na prenumeratę prasy?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu prenumeraty prasy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka przyjmuje zamówienia na prenumeratę prasy zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Zgodnie z regulaminem, osoba zainteresowana wykupem prenumeraty ma obowiązek wpłacić należną kwotę wynikającą z cennika stanowiącego załącznik do regulaminu. Kwota ta jest płacona przez zamawiającego przed rozpoczęciem przez SPÓŁKĘ dostaw prenumeraty prasy. Po otrzymaniu zaliczki, SPÓŁKA wystawia fakturę VAT na potwierdzenie dokonanej wpłaty. Spółka otrzymuje wpłaty zarówno w roku poprzedzającym realizację dostaw z tytułu prenumeraty (prenumerata roczna, kwartalna), jak również w trakcie danego roku podatkowego (prenumerata kwartalna, za którą zapłata następuje przed rozpoczęciem dostawy prasy za dany kwartał). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaki jest moment powstania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych przez SPÓŁKA zaliczek na prenumeratę prasy... Stanowisko Wnioskodawcy. SPÓŁKA S.A. stoi na stanowisku, że: Do momentu rozpoczęcia dostawy w ramach danej prenumeraty otrzymana przez SPÓŁKA zapłata stanowi w całości wpłatę na poczet dostawy towarów, która to dostawa będzie dokonana w terminie późniejszym.

2011
1
maj

Istota:

Czy stanowisko podatnika w sprawie powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywania należności za prenumeratę jest prawidłowe?

Fragment:

L. dz. xxxxxxx xxxxxxx zwrócił się z prośbą o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w kwestii zakwalifikowania do przychodów podatkowych dokonywanych przez kontrahentów wpłat związanych ze sprzedażą w formie prenumeraty Biuletynu Informacyjnego.Z przedstawionego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że Związek jest wydawcą xxxxxxxxxxxx oraz, że sprzedaje go w formie prenumeraty rocznej. Opłata za cały okres prenumeraty pobierana jest „z góry”, natomiast dostawa poszczególnych Biuletynów jest realizowana w okresach miesięcznych, dwumiesięcznych i półrocznych. Faktura za prenumeratę wystawiana jest w chwili otrzymania wpłaty.Zdaniem Wnioskodawcy przyjmowane wpłaty na poczet prenumeraty dotyczą niezrealizowanych jeszcze dostaw i w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są pobranymi wpłatami na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Związek stoi na stanowisku, że pobrane wpłaty stają się przychodem podatkowym dopiero w momencie wykonania świadczenia tj. Z chwilą zrealizowania dostawy „Biuletynu xxxxxxxxxxxx do prenumeratorów i jako takie winny być zaliczone do przychodów podatkowych w kwocie 1/12 wartości prenumeraty rocznej.Nadto Związek stanowisko swoje opiera na przekonaniu, że taka forma rozliczeń podatkowych gwarantuje równomierność przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z wydawaniem „Biuletynu xxxxxxxxxx”, które Związek ponosi sukcesywnie w okresach miesięcznych i dwumiesięcznych, np. na wydruk, a które są ściśle związane z wysyłką kolejnego numeru Biuletynu .

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup prenumeraty prasy dopiero w ostatnim miesiącu prenumeraty, tj. w grudniu 2007roku?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19 lutego 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ”Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup prenumeraty prasy dopiero w ostatnim miesiącu prenumeraty, tj. w grudniu 2007roku?”, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje zakupu prenumeraty różnego rodzaju czasopism, biuletynów itp. przydatnych w działalności Spółki. Prenumerata obejmuje dłuższy okres czasu np. od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. Po złożeniu zamówienia Spółka otrzymuje od kontrahenta fakturę VAT na której jest wskazany okres prenumeraty np. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007r. Zapłata za prenumeratę następuje po otrzymaniu faktury VAT. Spółka pomniejsza podatek należny o podatek naliczony wynikający z w/w faktury VAT dotyczącej prenumeraty dopiero w ostatnim miesiącu objętym okresem prenumeraty, w przedstawionym powyżej przykładzie będzie to miesiąc grudzień 2007 roku. Zdaniem podatnika faktura opisana w stanie faktycznym nie dokumentuje dokonania przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), została otrzymana przed dostawą (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zapłaconej z góry należności za prenumeratę wydawanych miesięczników.

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów z tytułu sprzedaży publikacji (miesięczników) w formie prenumeraty. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka wydaje miesięcznik. Na poczet prenumeraty rocznej tego miesięcznika przyjmuje wpłaty od osób fizycznych. Wpłaty te w poprzednim stanie prawnym, tj. do 31 grudnia 2006 roku były zarachowywane na poczet dostaw, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychodem podatkowym były w dacie wydania miesięcznika tj. wykonania świadczenia. W roku 2007 dodatkowo, na żądanie osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, Spółka wystawia na prenumeratę faktury. Nie wszystkie faktury do momentu sporządzania tego wniosku są opłacone. A więc świadczenie nie jest wykonane, należność z faktury nie jest uregulowana, a jedynie jest wystawiona faktura, która jest zobowiązaniem do dostarczenia odbiorcy 12 egzemplarzy miesięcznika w okresie 12 najbliższych miesięcy. Okres prenumeraty, nie musi się pokrywać z rokiem podatkowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: w jakiej dacie, wg stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2007 roku, przychody ze sprzedaży gazety w formie prenumeraty, zarówno te na poczet której przyjęto tylko wpłatę, a nie wystawiono żadnego dowodu sprzedaży, jak i te na które wystawiono tylko faktury, są przychodem podatkowym.

2011
1
kwi

Istota:

Jakie obowiązki ciążą na naszej firmie w związku z udzieleniem darmowej prenumeraty dla wybranej grupy kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) prenumeraty; darmowa prenumerata przyznawana wybranym kontrahentom w celach utrzymania dobrej współpracy i zachęcania do zamówienia większej ilości gazet prenumerat stałych. Według Spółki - W przypadku osób prawnych będących odbiorcami prenumeraty nie ciążą na Spółce dodatkowe obowiązki. Stanowisko Naczelnika: Tutejszy Organ potwierdza stanowisko Spółki, iż w przypadku udzielenia darmowej prenumeraty podmiotom prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie będą ciążyły na Spółce sp. z o.o. obowiązki dotyczące sporządzania informacji PIT-8C.