IPPB2/415-973/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z wypłatą Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), które powinny zostać zakwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT)?2) Czy w momencie przystąpienia Uczestników do Pierwszego Programu oraz przystąpienia Dyrektora do Drugiego Programu powstaje po ich stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT?3) Czy w momencie „dystrybucji” Premii na rzecz Dyrektora, bez jej faktycznej wypłaty, powstaje po jego stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT?4) Czy w momencie wypłaty Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularza PIT-8C, a po stronie Uczestników i Dyrektora powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT-38?
IPPB2/415-973/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. bony
 2. kapitały pieniężne
 3. premia
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-973/14-2/MK z dnia 5 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki oraz Dyrektora Zarządzającego Spółki w programach motywacyjnych organizowanych na szczeblu Grupy kapitałowej (pytanie Nr 1,2,3,4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki oraz Dyrektora Zarządzającego Spółki w programach motywacyjnych organizowanych na szczeblu Grupy kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

B. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej będącej światowym liderem w dziedzinie filtracji wody pitnej, której centralnym podmiotem jest B. GmbH. W Grupie B. (dalej: Grupa) wdrożone zostały programy motywacyjne, których celem jest m.in. zmotywowanie pracowników podmiotów wchodzących w skład Grupy (w tym pracowników Spółki) do długookresowego pozostawania w stosunku pracy z tymi podmiotami, podniesienie wydajności pracy oraz ukierunkowanie starań pracowników na osiąganie długookresowych celów Grupy.

Pierwszym programem motywacyjnym (dalej: Pierwszy Program) objęci zostali wybrani pracownicy podmiotów z Grupy, w tym pracownicy Spółki zajmujący kluczowe kierownicze pozycje, tj.: dyrektor zarządzający, dyrektor działu sprzedaży, dyrektor działu marketingu oraz dyrektor działu finansowego Spółki (dalej łącznie: Uczestnicy). Uczestnicy są polskimi rezydentami podatkowymi.

Drugim programem motywacyjnym (dalej: Drugi Program) objęci zostali pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy zajmujące najwyższe stanowiska, m.in. dyrektor zarządzający Spółki (dalej: Dyrektor). Dyrektor jest polskim rezydentem podatkowym.

Zasady funkcjonowania Pierwszego Programu

Zgodnie z zasadami funkcjonowania Pierwszego Programu, Uczestnicy są uprawnieni do otrzymania bonusów pieniężnych (dalej: Bonusy) kalkulowanych jako wielokrotność ich miesięcznej pensji w przedziale od 0 do 3, przy czym wielkość tej wielokrotności zależy od stopnia realizacji celów przez danego Uczestnika. Bonusy są wypłacane w przypadku, gdy Uczestnicy zrealizują cele podzielone na dwie grupy, tj.:

 • cele korporacyjne (wspólne dla wszystkich Uczestników) oraz
 • cele indywidualne (określane oddzielnie dla każdego z Uczestników).

Obu wspomnianym powyżej grupom celów w odniesieniu do poszczególnych Uczestników zostały przypisane wagi wyznaczające maksymalny udział (część) Bonusów wypłacanych z tytułu realizacji danej grupy celów. Przykładowo, wagi mogą zostać wyznaczone na poziomie 60% dla celów korporacyjnych oraz 40% dla celów indywidualnych. Oznacza to, że Uczestnik, który zrealizował cele korporacyjne oraz indywidualne na najwyższym możliwym poziomie, może otrzymać Bonus z tytułu realizacji celów korporacyjnych wynoszący 1,8 miesięcznej pensji (60% x 3) oraz Bonus z tytułu realizacji celów indywidualnych wynoszący 1,2 miesięcznej pensji (40% x 3).

Jednocześnie, należy zauważyć, że wypłata obu wspomnianych powyżej części Bonusów jest niezależna od siebie, tj. jest możliwa sytuacja, w której dany Uczestnik otrzymuje część Bonusa w związku z realizacją celów korporacyjnych, natomiast nie otrzymuje części Bonusa w związku z niezrealizowaniem celów indywidualnych i odwrotnie.

Wskazane powyżej grupy celów mogą być zrealizowane przez danego Uczestnika na jednym z pięciu poziomów definiowanych każdorazowo dla danego Uczestnika w danym roku obrotowym, np. realizacja celu w zakresie poniżej 90% skutkuje uznaniem, że cel nie został osiągnięty, realizacja celu w zakresie od 90% do 92% - że cel został osiągnięty istotnie poniżej założonej wartości, realizacja celu w zakresie od 92% do 98% oznacza, że cel został osiągnięty poniżej założonej wartości, realizacja celu w zakresie od 98% do 102% oznacza, że cel został osiągnięty, realizacja celu w zakresie od 102% do 105% oznacza, że cel został przekroczony, zaś realizacja celu w zakresie powyżej 105% oznacza, że cel został istotnie przekroczony.

Wspomniane powyżej stopnie realizacji celów zostały ściśle powiązane z wartością stosowanej wielokrotności pensji przyjmowanej dla celów kalkulacji Bonusów. I tak, brak realizacji celu oznacza, że wielokrotność wynosi 0, realizacja celu istotnie poniżej założonej wartości - wielokrotność na poziomie 1, realizacja celu poniżej założonej wartości - wielokrotność na poziomie 1,5, osiągnięcie celu - wielokrotność na poziomie 2, przekroczenie celu - wielokrotność na poziomie 2,5, zaś istotne przekroczenie celu - wielokrotność na poziomie 3,0. Przykładowo, gdy dany Uczestnik osiągnie cele korporacyjne na poziomie oznaczającym przekroczenie realizacji tych celów, zaś cele indywidualne poniżej założonej wartości, wówczas dla celów kalkulacji Bonusa przyjmuje się wielokrotność pensji na poziomie 2,1, co wynika z następującej kalkulacji: 60% (waga celów korporacyjnych) x 2,5 (wielokrotność założona dla poziomu realizacji celów korporacyjnych) + 40% (waga celów indywidualnych) x 1,5 (wielokrotność założona dla poziomu realizacji celów indywidualnych).

Cele korporacyjne bazują na dwóch wskaźnikach finansowych Grupy, tj. na: (i) wartości sprzedaży netto osiągniętej przez Grupę w danym okresie (roku obrotowym) oraz (ii) wartości zysku z działalności operacyjnej Grupy w danym okresie (roku obrotowym). Obu wspomnianym wskaźnikom finansowym przypisane są dla danego Uczestnika procentowe wagi (sumujące się do 100%), np. po 50%.

Z kolei cele indywidualne bazują w części na wskaźnikach finansowych Grupy lub Spółki (np. na poziomie sprzedaży oraz zysku operacyjnym), a w części - na wskaźnikach jakościowych zdefiniowanych dla danego Uczestnika (np. na tym czy w danym roku obrotowym dany Uczestnik zrealizował wszystkie założone projekty). Ocena realizacji celów indywidualnych następuje w oparciu o jeden łączny stopień zgodnie ze wspomnianymi powyżej zasadami.

Przykładowo, danemu Uczestnikowi w danym roku obrotowym mogły zostać wyznaczone następujące cele:

 • cele korporacyjne: (i) wartość sprzedaży netto Grupy nie mniejsza niż 100 milionów EUR oraz (ii) wartość zysku z działalności operacyjnej Grupy nie niższa niż 5%,
 • cele indywidualne: (i) poziom sprzedaży np. 10 milionów EUR oraz (ii) wdrożenie nowego modelu współpracy z przedstawicielami handlowymi.

Zakłada się, iż: (i) wartość sprzedaży netto Grupy wyniosła ostatecznie 103 miliony EUR, (ii) wartość zysku z działalności operacyjnej Grupy wyniosła 4,7%, (iii) wartość poziomu sprzedaży wyniosła 8 milionów EUR oraz (iv) został wdrożony nowy model współpracy z przedstawicielami handlowymi.

W konsekwencji, przykładowy Uczestnik uzyska łączny Bonus w wysokości miesięcznej pensji, co wynika z następującej kalkulacji:

 • stopień realizacji celów korporacyjnych - <50% x (103 miliony EUR /100 milionów EUR) + 50% x (4,7% / 5,0%)> * 100%, czyli 98,5% co oznacza, że cele te zostały osiągnięte, co oznacza wielokrotność na poziomie 2,0 oraz
 • stopień realizacji celów indywidualnych - poniżej założonego poziomu, co oznacza wielokrotność na poziomie 1,5, a w konsekwencji,
 • wielokrotność przyjęta dla celów kalkulacji Bonusa wynosi 1,8, co wynika z następującej kalkulacji: 60% (waga celów korporacyjnych) x 2,0 (wielokrotność założona dla poziomu realizacji celów korporacyjnych) + 40% (waga celów indywidualnych) x 1,5 (wielokrotność założona dla poziomu realizacji celów indywidualnych).

Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Pierwszym Programie ani kwot należnych Bonusów na rzecz podmiotów trzecich (w szczególności nie mogą go sprzedać, podarować, pożyczyć, itp.). Innymi słowy, przystąpienie do Pierwszego Programu nie daje Uczestnikom żadnych natychmiastowych korzyści, ani też gwarancji uzyskania ich w przyszłości, gdyż ewentualna wypłata Bonusu uzależniona jest m.in. od kształtowania się określonych wskaźników finansowych Grupy oraz Spółki.

Zasady Pierwszego Programu są regulowane w pisemnych zasadach jego funkcjonowania przesłanych przez Grupę Spółce oraz Uczestnikom, przy czym Uczestnicy nie podpisali ze Spółką ani z innym podmiotem z Grupy indywidualnych umów czy porozumień dotyczących uczestnictwa w Pierwszym Programie. Jednocześnie, cele korporacyjne i indywidualne określone dla danego Uczestnika, jak również przedziały definiujące stopnie realizacji celów są określane przez Grupę i komunikowane Uczestnikom oraz Spółce co roku.

Realizacja uprawnień Uczestników wynikających z Pierwszego Programu następuje poprzez wypłatę Bonusów, o ile są one należne. Wypłat Bonusów dokonuje Spółka, corocznie po zakończeniu danego roku finansowego, którego dane stanowią podstawę do kalkulacji Bonusa (w praktyce taka kalkulacja i wypłata następuje w marcu roku następnego po roku, którego dotyczy Bonus).

Dotychczas Spółka kwalifikowała wartość wypłacanych na rzecz Uczestników Bonusów jako przychody danego Uczestnika ze stosunku pracy ze Spółką. W konsekwencji, Spółka, w odniesieniu do wypłacanych Bonusów, działając w charakterze płatnika potrącała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacała go do urzędu skarbowego.

Zasady funkcjonowania Drugiego Programu

Drugi Program skierowany jest wyłącznie do Dyrektora. Podstawowym założeniem Drugiego Programu jest przyznawanie jego uczestnikom („dystrybuowanie”) co roku określonej premii pieniężnej (dalej: Premia), która nie jest jednak - co do zasady - wypłacana od razu, lecz jest wypłacana po upływie określonego czasu, w trakcie którego Premia generuje dla Dyrektora dodatkowe odsetki.

Uczestnictwo Dyrektora w Drugim Programie pozostaje bez wpływu na jego uczestnictwo w Pierwszym Programie, tzn. że wypłata Premii nie ma żadnego wpływu na wypłatę Bonusa i odwrotnie.

Wartość Premii należnej Dyrektorowi zależna jest od dwóch wskaźników finansowych, tj. od:

 • wartości zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy oraz
 • wartości Grupy.

Wartość zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy decyduje o tym czy Premia jest w ogólne przyznawana („dystrybuowana”) oraz o tym, jaka jest łączna kwota Premii przyznanej wszystkim uprawnionym, w tym Dyrektorowi. Podstawą do oceny stopnia realizacji celu w postaci zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy jest jego wartość określona w budżecie na dany rok obrotowy. W przypadku, gdy rzeczywista wartość zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy w stosunku do wartości budżetowanej na dany rok obrotowy wynosi:

 • poniżej 80%, wówczas Premia nie jest należna,
 • pomiędzy 80% a 100%, wówczas łączna wartość należnej Premii, która będzie podlegać dystrybucji wynosi 0,5% tego rzeczywistego zysku oraz
 • powyżej 100%, wówczas łączna wartość należnej Premii, która będzie podlegać dystrybucji wynosi 1,0% tego rzeczywistego zysku.

Fakt nabycia uprawnienia do otrzymania Premii oraz jej wysokość jest komunikowana poszczególnym uprawnionym osobom (w tym Dyrektorowi) przez Grupę.

Jednocześnie, co do zasady, Premia (o ile jest należna) nie jest wypłacana na rzecz uprawnionych osób, w tym Dyrektora, lecz jest „zatrzymywana” przez Grupę jako forma inwestycji osób uprawnionych do jej otrzymania, przez okres 6 lat. W tym okresie, kwoty „zatrzymanych” przez Grupę Premii podlegają oprocentowaniu według stopy procentowej skorygowanej o wskaźnik wynoszący 0,25 w pierwszym roku, 0,5 w drugim roku, 0,75 w trzecim roku oraz 1,0 w latach od czwartego do szóstego. Wartość stopy procentowej na dany rok jest określana jako stopa wzrostu wartości Grupy, która jest uzależniona od dwóch następujących wskaźników finansowych: (i) wartości sprzedaży netto w danym roku obrotowym oraz (ii) wartości zysku operacyjnego w danym roku obrotowym. W przypadku, gdy wzrost wartości Grupy jest ujemny, wówczas przyjmuje się, że stopa odsetkowa wynosi 0%.

Po upływie 6 letniego okresu „inwestycji” Premii jest ona wypłacana na rzecz uprawnionych osób (w tym na rzecz Dyrektora) wraz z odsetkami naliczonymi za 6-letni okres jej „inwestowania”.

Dyrektor nie może przenieść prawa do uczestnictwa w Drugim Programie ani kwoty należnej Premii na rzecz podmiotów trzecich (w szczególności nie może go sprzedać, podarować, pożyczyć, itp.). Innymi słowy, przystąpienie do Drugiego Programu nie daje Dyrektorowi żadnych natychmiastowych korzyści, ani też gwarancji uzyskania ich w przyszłości, gdyż ewentualna wypłata Premii uzależniona jest m.in. od kształtowania się określonych wskaźników finansowych Grupy.

Zasady Drugiego Programu są regulowane w pisemnych zasadach jego funkcjonowania przesłanych przez Grupę Spółce oraz Dyrektorowi, przy czym Dyrektor nie podpisał ze Spółką ani z innym podmiotem z Grupy indywidualnej umowy czy porozumienia dotyczącego uczestnictwa w Drugim Programie.

Realizacja uprawnień Dyrektora wynikająca z Drugiego Programu następuje poprzez wypłatę Premii (w tym odsetek), o ile są one należne. Wypłaty Premii (w tym odsetek) dokonuje Spółka, po upływie ostatniego roku finansowego, w którym upływa 6-letni okres „inwestycji” (w praktyce taka kalkulacja i wypłata następuje w czerwcu roku następnego po roku, w którym upłynął tenże termin).

Dotychczas Spółka kwalifikowała wartość wypłacanej na rzecz Dyrektora Premii jako przychody Dyrektora ze stosunku pracy ze Spółką. W konsekwencji, Spółka, w odniesieniu do wypłacanej Premii, działając w charakterze płatnika potrącała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacała go do urzędu skarbowego.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 5 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-973/14-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 1. podmiotu, który jest organizatorem programów motywacyjnych (nazwy, siedziby)...
 2. z czyich środków pieniężnych są dokonywane wypłaty bonusów i premii (w tym odsetek)...
 3. czy udział w programach jest obowiązkowy, czy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo w programie, jeżeli tak to w jaki sposób to się odbywa, czy też udział w programie wynika z zapisów umowy o pracę...
 4. w jaki sposób osobom uprawnionym zostaje przyznane prawo do otrzymania wypłaty bonusów pieniężnych oraz premii włącznie z odsetkami...
 5. czy przedmiotowe prawa uczestnicy programów nabywają nieodpłatnie...
 6. czy przyznawane kluczowym pracownikom spółki prawo do otrzymania wypłaty bonusów pieniężnych w związku z realizacją celów korporacyjnych lub celów indywidualnych w ramach pierwszego programu motywacyjnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn.zm.).
  Powyższa informacja została podana w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego i opisu zdarzenia przyszłego, natomiast powinna być zawarta w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej.
 7. czy przyznawane Dyrektorowi Zarządzającemu Spółki prawo przyznania określonej premii pieniężnej wypłacanej po upływie 6 letniego okresu inwestycji uzależnionej od wskaźników finansowych, tj. wartości zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy oraz wartości Grupy w ramach drugiego programu motywacyjnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94z późn.zm.). Powyższa informacja została podana w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego i opisu zdarzenia przyszłego, natomiast powinna być zawarta w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 11 lutego 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

ad. 1.

Organizatorem programów motywacyjnych, które są przedmiotem Wniosku, jest B. GmbH - podmiot z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Ad. 2.

Wypłata środków pieniężnych w ramach programów motywacyjnych następuje ze środków obrotowych B..

Ad. 3.

Udział w programach motywacyjnych nie jest obowiązkowy. Potencjalnie możliwa jest sytuacja, w której pracownik oświadcza, że nie chce uczestniczyć w programie.

Jednocześnie, uczestnicy programów motywacyjnych nie przystępują do nich poprzez podpisywanie jakichkolwiek dokumentów, lecz są jedynie informowani, że zostają nimi objęci.

Jednocześnie, uczestnictwo w programach motywacyjnych nie wynika z zapisów umów o pracę łączących B. z ich uczestnikami. W szczególności, w tych umowach o pracę nie określono, iż dana osoba będzie objęta programami motywacyjnymi lub też że wynagrodzenie za pracę obejmuje również bonusy / premie określone w omawianych programach.

Ad. 4.

Prawo do otrzymania bonusów, premii i odsetek wynika z programów motywacyjnych, a prawo do uczestnictwa w tych programach wynika z decyzji Grupy B. (w szczególności B. GmbH) i wynika z realizowanej przez Grupę B. strategii biznesowej oraz polityki kadrowej.

Ad. 5.

Uczestnicy programów motywacyjnych nie ponoszą jakiejkolwiek odpłatności związanej z przystąpieniem do i uczestnictwem w omawianych programach motywacyjnych.

Ad. 6.

Uzupełniając opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dotyczącego pierwszego programu motywacyjnego, Spółka pragnie potwierdzić, że - w jej opinii - prawo do otrzymania przez kluczowych pracowników wypłaty bonusów pieniężnych w związku z realizacją celów korporacyjnych lub celów indywidualnych w ramach pierwszego programu motywacyjnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ad. 7.

Uzupełniając opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dotyczącego drugiego programu motywacyjnego, Spółka pragnie potwierdzić, że - w jej opinii - prawo przyznania Dyrektorowi Zarządzającemu określonej premii pieniężnej wypłaconej po upływie 6 letniego okresu inwestycji uzależnionej od wskaźników finansowych, tj. wartości zysku operacyjnego przed opodatkowaniem Grupy oraz wartości Grupy, w ramach drugiego programu motywacyjnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy w związku z wypłatą Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), które powinny zostać zakwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT)...
 2. Czy w momencie przystąpienia Uczestników do Pierwszego Programu oraz przystąpienia Dyrektora do Drugiego Programu powstaje po ich stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT...
 3. Czy w momencie „dystrybucji” Premii na rzecz Dyrektora, bez jej faktycznej wypłaty, powstaje po jego stronie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT...
 4. Czy w momencie wypłaty Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT i czy w tym momencie na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularza PIT-8C, a po stronie Uczestników i Dyrektora powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT-38...
 5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1), tj. uznania, że po stronie Uczestników oraz Dyrektora powstają przychody (dochody) kwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT), a w konsekwencji stwierdzeniu, że dotychczasowe podejście Spółki w zakresie traktowania dla celów PIT wypłacanych Bonusów na podstawie Pierwszego Programu oraz Premii na podstawie Drugiego Programu było nieprawidłowe, to czy Spółka jest zobowiązana do złożenia korekt deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 oraz skorygowania rozliczeń podatkowych związanych z wypłaconymi w przeszłości Bonusami oraz Premiami...
 6. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 5), to jest uznania, że Spółka powinna dokonać korekt deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11 oraz rozliczeń podatkowych związanych z Bonusami oraz Premiami, to czy Spółka jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty...
 7. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 6), to jest uznaniu, że Spółka nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, to czy z takimi wnioskami mogą wystąpić Uczestnicy oraz Dyrektor...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1, 2, 3 i 4 wniosku, natomiast odpowiedź na pytanie Nr 5, 6, i 7 zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody (przychody) otrzymywane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Pierwszym Programie oraz przez Dyrektora z tytułu uczestnictwa w Drugim Programie stanowią przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 17 ustawy o PIT. Tym samym:

 • w momencie przystąpienia Uczestników do Pierwszego Programu oraz przystąpienia Dyrektora do Drugiego Programu nie powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT i na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT;
 • w momencie „dystrybucji” Premii na rzecz Dyrektora, bez jej faktycznej wypłaty, nie powstaje po jego stronie przychód (dochód) podlegający PIT i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika PIT;
 • w momencie wypłaty Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora powstają po ich stronie przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT, a na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT z wyjątkiem obowiązku wystawienia formularza PIT-8C, zaś po stronie Uczestników oraz Dyrektora - istnieje obowiązek złożenia formularza PIT-38;
 • biorąc pod uwagę powyższe, Spółka powinna dokonać korekt rocznych deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11, w których pierwotnie ujęła wypłacone na rzecz Uczestników Bonusy oraz wypłacone na rzecz Dyrektora Premie jako przychody (dochody) ze stosunku pracy Uczestników oraz Dyrektora ze Spółką oraz jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty powstałej w wyniku pobrania nienależnej zaliczki na podatek PIT w związku z wypłatą Bonusów oraz Premii;
 • jednocześnie, gdyby uznać, że Spółka nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot wspomnianych powyżej nadpłat, to uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem są Uczestnicy oraz Dyrektor.

Pytanie 1.

W opinii Spółki, wypłata Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora stanowi realizację pochodnych instrumentów finansowych. W konsekwencji, w związku z taką wypłatą po stronie Uczestników oraz Dyrektora powstają przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na pytania przedstawione w niniejszym wniosku ma określenie źródła przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Pierwszym Programie / wypłatą Bonusów oraz przez Dyrektora w związku z uczestnictwem w Drugim Programie / wypłatą Premii. W szczególności, zdaniem Spółki, należy rozstrzygnąć czy przychody (dochody) te należy zaklasyfikować jako za pochodzące ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT (kapitały pieniężne).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (czyli inne niż zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pojęcie pochodnych instrumentów finansowych zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem pochodne instrumenty finansowe to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity; Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.; dalej: ustawa o instrumentach).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) i d) ustawy o instrumentach, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi, m.in.:

 1. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.
 2. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o instrumentach, przez papiery wartościowe rozumie się: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Jak określa art. 3 pkt 28a ustawy o instrumentach, przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zdaniem Spółki, dla oceny czy przychody w postaci Bonusów oraz Premii stanowią przychody ze źródła kapitały pieniężne pomocne są również przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., nr 149 poz. 1674, ze zm.). W § 3 pkt 4 tego rozporządzenia wskazano, że instrumentem pochodnym jest instrument finansowy, którego: (a) wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości oraz (b) nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych oraz (c) rozliczenie nastąpi w przyszłości.

W opinii Spółki, w świetle przytoczonych powyżej regulacji ustawy o instrumentach oraz rozporządzenia Ministra Finansów, przychody (dochody) uzyskiwane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Pierwszym Programie, tj. Bonusy oraz przez Dyrektora z tytułu uczestnictwa w Drugim Programie, tj. Premie, należy niewątpliwe uznać za przychody, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 5a pkt 13 ustawy PIT, tj. za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Za wskazaną powyżej klasyfikacją omawianych przychodów (dochodów) - zdaniem Spółki - przemawia m.in. to, że:

 • przystąpienie do pierwszego Programu oraz do Drugiego Programu nie stwarza po stronie - odpowiednio - Uczestników oraz Dyrektora jakiegokolwiek uprawnienia do akcji / udziałów Spółki lub innego podmiotu z Grupy - a w konsekwencji - programy te nie dotyczą papierów wartościowych: tym samym spełniony jest warunek z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o instrumentach, tj. pochodne instrumenty finansowe nie są papierami wartościowymi;
 • Uczestnicy oraz Dyrektor są odpowiednio uprawnieni z tytułu uczestnictwa w Pierwszym Programie oraz w Drugim Programie do uzyskania świadczenia, zaś Spółka jest zobowiązana do realizacji zobowiązania z tego tytułu, w określonym terminie i na określonych warunkach; tym samym, ich wzajemne prawa i obowiązku są charakterystyczne dla nabywcy i wystawcy pochodnego instrumentu finansowego;
 • rozliczenie należnych Uczestnikom Bonusów oraz należnej Dyrektorowi Premii następuje poprzez rozliczenie pieniężne:
 • fakt wypłacania oraz wartość Bonusów wypłacanych w ramach Pierwszego Programu oraz Premii w ramach Drugiego Programu są skorelowane z jasno określonymi i zdefiniowanymi instrumentami bazowymi, tj.:
  • w przypadku Pierwszego Programu - z wartością sprzedaży netto Grupy, wartością zysku z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem Grupy oraz innymi wskaźnikami finansowymi określonymi na podstawie danych finansowych Grupy lub Spółki (np. wielkości sprzedaży) określanych indywidualnie dla poszczególnych Uczestników;
  • w przypadku Drugiego Programu z zyskiem operacyjnym przed opodatkowaniem Grupy oraz z wartością Grupy będącą pochodną wartości sprzedaży netto Grupy oraz zysku z działalności operacyjnej Grupy.

Zdaniem Spółki, na powyższą konkluzję nie ma wpływu fakt, iż cele indywidualne w ramach Pierwszego Programu mogą również częściowo bazować na wskaźnikach innych niż stricte finansowe (np. mogą zależeć od realizacji określonych projektów przez danego Uczestnika):

 • przystąpienie do Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych przez Uczestników oraz przez Dyrektora;
 • Pierwszy Program oraz Drugi Program mają określony horyzont czasów, tj. wskazują dzień, na który następuje ustalenie wartości instrumentu bazowego oraz dzień na który następuje wypłata (realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych poprzez wypłatę Bonusów oraz Premii);
 • Uczestnicy oraz Dyrektor w momencie przystąpienia do Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu nie mają gwarancji uzyskania natychmiastowej korzyści ani gwarancji uzyskania jej w przyszłości, gdyż potencjalna wypłata Bonusów oraz Premii jest uzależniona od kształtowania się wartości instrumentów bazowych.

Podsumowując, Bonusy oraz Premie wypłacane przez Spółkę na rzecz Uczestników oraz Dyrektora w związku z ich Uczestnictwem w Pierwszym Programie oraz Drugim Programie należy zaklasyfikować jako przychody z kapitałów pieniężnych, gdyż wypłata Bonusów oraz Premii stanowi realizację praw z pochodnego instrumentu finansowego.

Spółka pragnie wskazać, że prezentowane przez nią stanowisko jest zgodne z utrwaloną i jednolitą praktyką organów podatkowych, które w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych potwierdzały klasyfikacje programów podobnych do Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu jako generujących przychody z kapitałów pieniężnych po stronie ich uczestników. Przykładowo, taki pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 lipca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-332/14-2/MK), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 27 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB2/415-318/14-5/WM), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-318/14-2/MK), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 czerwca 2014 r. (sygn. IPTP B1/415-208/14-2/MD), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 20 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-274/13-2/TR), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-181/13- 4/MK), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-77/13-2/MK).

Pytanie 2.

Zdaniem Spółki, w momencie przystąpienia Uczestników do Pierwszego Programu oraz przystąpienia Dyrektora do Drugiego Programu po stronie tych osób nie powstają przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT, a tym samym - na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy PIT, przychód określony w ust. 1 pkt 10 (tj. przychów z realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych) powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Z treści przepisu wynika zatem jednoznacznie, że momentem powstania przychodu, jest dopiero moment realizacji praw z danego instrumentu, a samo jego otrzymanie czy nabycie nie rodzi obowiązku podatkowego.

Ponadto, w ocenie Spółki, Uczestnicy oraz Dyrektor nie uzyskują w momencie przystąpienia do Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu przychodów (dochodów) również z uwagi na to, że:

 • w momencie przystąpienia do Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu nie mają gwarancji, że otrzymają jakiekolwiek przysporzenie w przyszłości, co wynika z faktu, iż nie jest pewne czy spełnione zostaną wszystkie warunki jakie przewidują zasady funkcjonowania Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu - zatem ewentualne przychody (dochody) z tytułu Bonusów Premii są na moment uzyskania prawa do uczestnictwa w Pierwszym Programie oraz Drugim Programie przychodami (dochodami) potencjalnymi, a nie rzeczywistymi, a - co do zasady - tylko te ostatnie dochody mogą podlegać opodatkowaniu PIT oraz
 • przystąpienie do Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu jest wyłącznie warunkowym przyrzeczeniem do wypłaty Bonusów oraz Premii, co nie ma konkretnego wymiaru finansowego na moment przystąpienia do tychże programów, a zatem niemożliwe byłoby ustalenie wartości ewentualnych rzeczywistych przychodów (dochodów) w po stronie Uczestników oraz Dyrektora, a tylko rzeczywiste (a nie szacunkowe) przychody (dochody) podlegają opodatkowaniu PIT.

Pytanie 3.

Zdaniem Spółki, w momencie „dystrybucji” Premii na rzecz Dyrektora, bez jej faktycznej wypłaty, po stronie Dyrektora nie powstają przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT, a tym samym - na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT.

Jak stanowi art. 17 ust. 1b ustawy PIT, przychód określony w ust. 1 pkt 10 tego artykułu ustawy o PIT powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Przepis ten określa zatem precyzyjnie moment powstania przychodu, którym jest moment realizacji praw z danego instrumentu, a w konsekwencji - samo otrzymanie / nabycie tego instrumentu nie rodzi obowiązku podatkowego.

Ponadto, w ocenie Spółki, „dystrybucja” (przyznanie prawa do) Premii nie ma precyzyjnie określonego wymiaru finansowego, a zatem niemożliwe byłoby ustalenie wartości ewentualnych rzeczywistych przychodów (dochodów) po stronie Dyrektora, a tylko rzeczywiste (a nie szacunkowe) przychody (dochody) podlegają opodatkowaniu PIT. Niemożność ustalenia rzeczywistej wartości takiego przysporzenia wynika z dwóch okoliczności. Po pierwsze, wartość Premii będzie podlegała zmianom w czasie z uwagi na zmianę wskaźników finansowych (instrumentów bazowych) stanowiących podstawę kalkulacji oprocentowania „inwestycji” w postaci Premii. Po drugie, Dyrektor nie jest uprawniony do swobodnego dysponowania jakimikolwiek prawami wynikającymi z Drugiego Programu, w tym nie ma prawa do dysponowania „przyznaną” kwotą Premii do momentu jej wypłaty wraz z odsetkami, a w szczególności - nie może tych praw sprzedaż, podarować, pożyczyć, itp.

Spółka pragnie wskazać, że przedstawione przez nią stanowisko ma potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych, w tym w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 września 2013 r. (sygn. IPPB2/415-477/13-5/MK) który wskazał, że: „W konsekwencji w momencie nabycia przez Wnioskodawcę niezbywalnego warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniającego do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej (uzależnionej od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy) po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Pytanie 4.

Zdaniem Spółki, w momencie wypłaty Bonusów na rzecz Uczestników oraz Premii na rzecz Dyrektora po ich stronie powstają przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu PIT i jednocześnie w związku z tymi wypłatami: (i) na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika PIT, za wyjątkiem obowiązku wystawienia formularza PIT-8C oraz (ii) po stronie Uczestników i Dyrektora powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT-38.

Z treści art. 17 ust. 1b ustawy PIT, wynika że przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w momencie ich faktycznej realizacji. Zasady Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu jednoznacznie wskazują, że realizacja prawa z nich wynikających następuje dopiero w momencie wypłaty Bonusów oraz Premii.

Ustalając wielkość tego przychodu należy odwołać się do art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, który wskazuje, że przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o PIT. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa powyżej w przypadku realizacji instrumentów pochodnych takich jak wynikających z Pierwszego Programu oraz Drugiego Programu jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT (przy czym w omawianym stanie faktycznym brak będzie kosztów uzyskania przychodów z uwagi na to, że ani Uczestnicy ani Dyrektor nie ponoszą wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych).

W świetle powyższego, z uwagi na to, że Uczestnicy oraz Dyrektor nie ponoszą wydatków w związku z uczestnictwem w Pierwszym Programie oraz Drugim Programie, to wartość Bonusów oraz Premii w momencie ich wypłaty będzie stanowiła dochód opodatkowany według 19% stawki PIT.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, w związku z wypłatą Bonusów oraz Premii nie będą na niej ciążyły obowiązki poboru podatku PIT lub zaliczek na PIT. Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna z sytuacji opisanych w Rozdziale 7 ustawy o PIT, zatytułowanym „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”, która mogłaby spowodować konieczność działania Spółki w charakterze płatnika.

W szczególności, nie wystąpi sytuacja określona w:

 • art. 31 ustawy o PIT, dotycząca osób prawnych wypłacających wynagrodzenie m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
 • art. 33 ustawy o PIT, dotycząca rolniczych spółdzielni produkcyjnych;
 • art. 34 ustawy o PIT, dotycząca organów rentowych;
 • art. 35 ustawy o PIT, dotycząca określonych kategorii podmiotów takich, jak m.in. uczelnie, organy zatrudnienia, urzędy pracy, areszty śledcze itp.;
 • art. 41 ustawy o PIT, dotycząca m.in. osób prawnych wypłacających świadczenia z tytułu działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, umów zlecenie itp.

Niemniej, na Spółce będzie ciążył obowiązek wystawienia formularza PIT-8C.

Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, osoby prawne są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 tej ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru.

Jednocześnie, Uczestnicy oraz Dyrektor będa zobowiązani w związku z otrzymaniem Bonusów oraz Premii do złożenia deklaracji PIT-38.

Stosownie bowiem do art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 (które nie znajdą jednak zastosowania). Jednocześnie, zgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o PIT, w powyższym terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym również odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) m.in. z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna), została wydana wyłącznie dla Spółki jako Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom przez Spółkę luksemburską na podstawie zawartych umów, instrumentów finansowych w postaci jednostek uczestnictwa. Interpretacja zapewnia zatem ochronę o jakiej mowa w art. 14k i nast. Ordynacji wyłącznie Wnioskodawcy, a nie Uczestnikom Programu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.