IBPP1/443-1117/11/AZb | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych oraz sposób ich dokumentowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2011r. (data wpływu 4 lipca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2011r. (data wpływu 28 września 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz sposobu ich dokumentowania:

 • jest prawidłowe w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę otrzymanych premii pieniężnych,
 • jest nieprawidłowe w zakresie sposobu dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych oraz sposobu ich dokumentowania.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 września 2011r. (data wpływu 28 września 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się handlem hurtowym materiałami elektrycznymi. Zgodnie z umowami, zawartymi z niektórymi dostawcami materiałów, w przypadku osiągnięcia w przyjętym okresie rozliczeniowym określonego pułapu obrotów Wnioskodawca nabywa prawo do żądania wypłaty tzw. premii pieniężnych. Dostawcy stoją przy tym na stanowisku, że przyznawanie przedmiotowych premii nie leży w ich obowiązkach. Oznacza to w praktyce, że premie te są przez nich wypłacane jedynie w tej sytuacji, gdy zostaną nimi obciążeni. Innymi słowy premie pieniężne przysługują Wnioskodawcy o tyle, o ile się o nie upomni. Stosowane zasady znajdują też odpowiednie odzwierciedlenie w treści zawartych umów, gdzie przewiduje się wypłatę premii przez dostawcę po otrzymaniu noty obciążeniowej bądź faktury VAT. Warto też podkreślić, że zawarte umowy nie nakładają na Wnioskodawcę żadnych obowiązków w zakresie preferowania w sprzedaży określonych produktów, czy też podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym bądź marketingowym. W istocie zatem prawo do premii przysługuje Wnioskodawcy w przypadku osiągnięcia określonych obrotów bez żadnych innych dodatkowych warunków.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 września 2011r. Wnioskodawca zaznacza, że jest stroną szeregu umów handlowych, które przewidują wypłatę premii pieniężnych. Wobec też takiego stanu rzeczy warunki wypłaty tych premii są ukształtowane w wieloraki sposób. Przedstawione natomiast we wniosku o interpretację okoliczności zostały oparte na pewnych generalnych zasadach wypływających z zawartych umów. Nie budzi wątpliwości Wnioskodawcy, że ukształtowanie wzajemnych relacji w ten sposób, że wypłata premii pieniężnej jest uzależniona nie tylko od osiągnięcia określonego pułapu obrotów, lecz także od podejmowania ściśle określonych działań o charakterze marketingowym, promocyjnym bądź reklamowym, przesądza, że premia ta jest swoistego rodzaju wynagrodzeniem za świadczone w tym zakresie usługi, a tym samym wiąże się ona z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Wątpliwości natomiast budzą te sytuacje, w których wypłata premii pieniężnej uzależniona jest tylko od osiągniętej wartości sprzedaży. Podkreślenia dodatkowo wymaga, że wśród zawartych umów występują również sytuacje, gdzie niejako obok należnych premii, których wypłata uzależniona jest od osiągnięcia określonego poziomu obrotów, przysługuje Wnioskodawcy dodatkowo wynagrodzenie za podejmowane działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży, liczone jako procent tego obrotu. W przypadkach takich nie budzi zastrzeżeń Wnioskodawcy, że działania podejmowane celem zwiększenia sprzedaży stanowią przedmiot opodatkowania, zaś przysługujące wynagrodzenie jest elementem kalkulacyjnym, w oparciu o których podlega naliczeniu podatek od towarów i usług. Niejasna jest jednakże kwestia przysługującej jednocześnie premii pieniężnej, podobnie jak we wcześniej przedstawionych przypadkach.

Mając zatem na uwadze powyższe spostrzeżenia o charakterze ogólnym oraz odnosząc się do zadanych przez organ podatkowy pytań, Wnioskodawca pragnie wskazać, że zastrzeżenia, co do możliwości powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług budzą sytuacje, w których:

 • przyznana premia pieniężna nie jest żadnym wynagrodzeniem za czynności zmierzające do zwiększenia (intensyfikacji) poziomu sprzedaży towarów dostawcy lub jakiejkolwiek innej usługi, a jeśli nawet czynności takie lub usługi są wykonywane, to przysługuje za nie dodatkowe, niezależne od premii pieniężnej wynagrodzenie,
 • wypłata premii pieniężnej uzależniona jest jedynie od osiągnięcia w określonym przedziale czasowym odpowiedniego pułapu sprzedaży mierzonego generalnie wielkością osiągniętych obrotów, a także od terminowej zapłaty zobowiązań za dostarczone towary z tym jednak zastrzeżeniem, że niektórzy dostawcy dopuszczają możliwość niewielkiej zwłoki z zapłatą (np. zobowiązania nie mogą być przeterminowane o większą ilość dni niż określona w umowie),
 • wysokość premii pieniężnej liczona jest jako procent osiągniętego w określonym czasie obrotu, z tym że wysokość stawki procentowej służącej do wyliczenia premii jest uzależniona od przekroczenia ustalonych w umowie progów, tj. im wyższa wartość obrotów tym wyższa premia (wyższy procent); jakakolwiek też premia pieniężna przysługuje dopiero po przekroczeniu pierwszego progu obrotów, tzn. jeśli próg ten nie zostanie przekroczony, to premia nie przysługuje w ogóle,
 • premie pieniężne ustalane są na podstawie wielkości osiągniętego obrotu; najczęściej obrót ten jest ustalany przez dostawcę towarów na podstawie wystawionych faktur z uwzględnieniem kryteriów określonych w zawartej umowie,
 • występują również przypadki, gdzie premie pieniężne ustalane są odrębnie dla określonych kategorii (grup) towarów, z uwzględnieniem odrębnie określonych stawek procentowych premii i progów wielkości osiągniętych obrotów,
 • wystosowane zapytanie o interpretację nie odnosi się do sytuacji, w których wypłata premii pieniężnych uzależniona jest od dodatkowych nieopisanych wyżej czynników, w szczególności konieczności odpowiedniego eksponowania towarów, posiadania pełnego asortymentu towarów na stanie magazynowym, reklamowania towarów, czy też podejmowania innych działań intensyfikujących sprzedaż,
 • w konsekwencji też przedstawionego stanu faktycznego prawo do premii nie jest uzależnione od podejmowania jakichkolwiek działań zwiększających sprzedaż, tudzież ilości takich działań.

Poza powyższym Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w rozpatrywanych przypadkach dostawcy towarów są bez wyjątku czynnymi podatnikami podatku VAT, taki też jest status Wnioskodawcy jako podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy obciążenie dostawcy towarów premią pieniężną kwalifikuje się do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym, czy obciążenie przedmiotową premią dostawcy rodzi obowiązek podatkowy w tym podatku...

Na podstawie jakiego dokumentu dostawca towarów powinien być obciążany premią pieniężną, czy powinno się w tym przypadku wystawić notę obciążeniową, czy też dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, w zdefiniowanym w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) pojęciu usług nie mieści się czynność polegająca na obciążeniu dostawcy towarów premią pieniężną, o ile czynność ta ma charakter jednostronny. Oznacza to w praktyce, że świadczenie usług ma miejsce jedynie w przypadku, gdy dostawca towarów w związku z wypłatą premii pieniężnej ma prawo żądania od nabywcy określonego zachowania. W szczególności chodzi tu o uzgodnione umową promowanie towarów dostawcy w sposób wyróżniający je spośród towarów innych dostawców, a także podejmowanie przez nabywcę wszelkich innych działań o charakterze promocyjnym, reklamowym lub marketingowym, zmierzających do zwiększenia obrotów. Z kolei w sytuacji, gdy podejmowanie takich działań ma charakter fakultatywny, tzn. nabywca celem zwiększenia obrotów może promować w dowolny sposób towary dostawcy, nie jest jednak względem niego zobligowany do tego typu działań, to będąca skutkiem osiągnięcia określonego pułapu obrotów premia pieniężna nie mieści się w podlegającym opodatkowaniu rozpatrywanym podatkiem świadczeniu usług. Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2010r. sygn. akt I SA/Wr 674/10 oraz w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010r. sygn. akt I FSK 1022/09 i z dnia 12 października 2010r. sygn. akt I FSK 1635/09. Odnosząc natomiast powyższe spostrzeżenia do realiów opisanego stanu taktycznego stwierdzić wypada, że w przypadkach, gdy wobec dostawców towarów Wnioskodawca nie zobowiązał się do określonego zachowania ukierunkowanego na zwiększenie efektów sprzedaży, to obciążenie tych dostawców premiami pieniężnymi nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Przechodząc z kolei do zagadnienia sposobu udokumentowania obciążenia dostawców premiami pieniężnymi zważyć trzeba, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 tej ustawy, obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży. Sprzedażą przy tym w myśl art. 2 pkt 22 powyższej ustawy jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jak wynika zatem z treści art. 106 ust. 1 ww. ustawy fakturę VAT nie wystawia się jedynie w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu, aczkolwiek wystawia się ją „w szczególności” dla udokumentowania tych czynności. Stwierdzić w konsekwencji wypada, że wykonanie czynności nie rodzącej obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie wyklucza możliwości wystawienia na potwierdzenie tej czynności faktury. Pogląd ten jednocześnie znajduje potwierdzenie w treści § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), który wśród elementów faktury wymienia między innymi sumę wartości niepodlegających opodatkowaniu. Zważyć jednocześnie trzeba, że co do zasady faktury VAT wystawia się celem udokumentowania czynności rodzących obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług. Dlatego też w przypadku czynności, które nie rodzą takiego obowiązku, o ile dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT, o tyle przez wystawienie takiej faktury nie osiąga się celu, dla którego faktury co do zasady się wystawia. W tej zaś sytuacji uznać należy, że dokumentowanie premii pieniężnej fakturą VAT jest dopuszczalne, aczkolwiek nieobligatoryjne. Tym samym rozpatrywane premie mogą być dokumentowane bądź to fakturą VAT, bądź notą obciążeniową.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca pragnie dodatkowo zauważyć, że w sytuacjach, gdy wartość premii pieniężnej jest kalkulowana w opisany powyżej sposób, a jej wysokość nie jest uzależniona od żadnych dodatkowych czynników związanych z podejmowaniem działań intensyfikujących sprzedaż, to premia ta pozostaje poza zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług. Stanowisko to opiera się przy tym na przekonaniu, że trudno zakwalifikować w poczet świadczenia usług jedynie sam fakt, że w ustalonym przedziale czasowym Wnioskodawca dokonał nabyć u konkretnego dostawcy towarów, których wartość przekroczyła określony pułap. Nie można też uznać, że dotrzymywanie terminowości zapłaty za otrzymane towary, stanowi czynnik, który zaliczałby na gruncie podatku od towarów i usług takie zachowanie w poczet świadczenia usług rodzących obowiązek podatkowy w rozpatrywanym podatku. Podkreślenia w tym przypadku wymaga, że terminowa zapłata zobowiązań jest jak najbardziej pożądanym działaniem w obrocie gospodarczym, nie zaś odstępstwem od ogólnej reguły zachowań tak szczególnie wyróżniającym się, żeby mogło być kwalifikowane jako usługa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę otrzymanych premii pieniężnych,
 • nieprawidłowe w zakresie sposobu dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., a od dnia 26 sierpnia 2011r. t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. do dnia 31 marca 2011r.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu.

Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Jak stanowi § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Na podstawie § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
 3. okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 4. kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z umowami, zawartymi z niektórymi dostawcami materiałów, w przypadku osiągnięcia w przyjętym okresie rozliczeniowym określonego pułapu obrotów Wnioskodawca nabywa prawo do żądania wypłaty tzw. premii pieniężnych. Zawarte umowy nie nakładają na Wnioskodawcę żadnych obowiązków w zakresie preferowania w sprzedaży określonych produktów, czy też podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym bądź marketingowym. W istocie zatem prawo do premii przysługuje Wnioskodawcy w przypadku osiągnięcia określonych obrotów bez żadnych innych dodatkowych warunków.

Zastrzeżenia Wnioskodawcy co do możliwości powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług budzą sytuacje, w których:

 • przyznana premia pieniężna nie jest żadnym wynagrodzeniem za czynności zmierzające do zwiększenia (intensyfikacji) poziomu sprzedaży towarów dostawcy lub jakiejkolwiek innej usługi, a jeśli nawet czynności takie lub usługi są wykonywane, to przysługuje za nie dodatkowe, niezależne od premii pieniężnej wynagrodzenie,
 • wypłata premii pieniężnej uzależniona jest jedynie od osiągnięcia w określonym przedziale czasowym odpowiedniego pułapu sprzedaży mierzonego generalnie wielkością osiągniętych obrotów, a także od terminowej zapłaty zobowiązań za dostarczone towary z tym jednak zastrzeżeniem, że niektórzy dostawcy dopuszczają możliwość niewielkiej zwłoki z zapłatą (np. zobowiązania nie mogą być przeterminowane o większą ilość dni niż określona w umowie),
 • wysokość premii pieniężnej liczona jest jako procent osiągniętego w określonym czasie obrotu, z tym że wysokość stawki procentowej służącej do wyliczenia premii jest uzależniona od przekroczenia ustalonych w umowie progów, tj. im wyższa wartość obrotów tym wyższa premia (wyższy procent); jakakolwiek też premia pieniężna przysługuje dopiero po przekroczeniu pierwszego progu obrotów, tzn. jeśli próg ten nie zostanie przekroczony, to premia nie przysługuje w ogóle,
 • premie pieniężne ustalane są na podstawie wielkości osiągniętego obrotu; najczęściej obrót ten jest ustalany przez dostawcę towarów na podstawie wystawionych faktur z uwzględnieniem kryteriów określonych w zawartej umowie,
 • występują również przypadki, gdzie premie pieniężne ustalane są odrębnie dla określonych kategorii (grup) towarów, z uwzględnieniem odrębnie określonych stawek procentowych premii i progów wielkości osiągniętych obrotów,
 • wystosowane zapytanie o interpretację nie odnosi się do sytuacji, w których wypłata premii pieniężnych uzależniona jest od dodatkowych nieopisanych wyżej czynników, w szczególności konieczności odpowiedniego eksponowania towarów, posiadania pełnego asortymentu towarów na stanie magazynowym, reklamowania towarów, czy też podejmowania innych działań intensyfikujących sprzedaż,
 • w konsekwencji też przedstawionego stanu faktycznego prawo do premii nie jest uzależnione od podejmowania jakichkolwiek działań zwiększających sprzedaż, tudzież ilości takich działań.

Dostawcy towarów są bez wyjątku czynnymi podatnikami podatku VAT, taki też jest status Wnioskodawcy jako podatnika.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy uznać, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnej uzależnione od osiągnięcia przez Wnioskodawcę w określonym przedziale czasowym odpowiedniego pułapu sprzedaży mierzonego generalnie wielkością osiągniętych obrotów, a także od terminowej zapłaty zobowiązań za dostarczone towary (przy czym niektórzy dostawcy dopuszczają możliwość niewielkiej zwłoki z zapłatą), nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta.

Z wniosku wynika bowiem, że zawarte umowy nie nakładają na Wnioskodawcę żadnych obowiązków w zakresie preferowania w sprzedaży określonych produktów, czy też podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym bądź marketingowym. Prawo do premii nie jest uzależnione od podejmowania jakichkolwiek działań zwiększających sprzedaż, tudzież ilości takich działań. Wypłata premii pieniężnych nie jest uzależniona jest od dodatkowych czynności, w szczególności konieczności odpowiedniego eksponowania towarów, posiadania pełnego asortymentu towarów na stanie magazynowym, reklamowania towarów, czy też podejmowania innych działań intensyfikujących sprzedaż.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przyznana premia pieniężna nie jest żadnym wynagrodzeniem za czynności zmierzające do zwiększenia (intensyfikacji) poziomu sprzedaży towarów dostawcy lub jakiejkolwiek innej usługi, a jeśli nawet czynności takie lub usługi są wykonywane, to przysługuje za nie dodatkowe, niezależne od premii pieniężnej wynagrodzenie.

Jak zatem wynika z wniosku, oprócz osiągnięcia w przyjętym okresie rozliczeniowym określonego pułapu obrotów oraz terminowej zapłaty zobowiązań Wnioskodawca nie podejmuje względem kontrahenta żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata przedmiotowej premii pieniężnej.

Tym samym należy uznać, iż Wnioskodawca otrzymujący premie pieniężne nie świadczy na rzecz dostawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czynność ta u Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że obciążenie dostawców premiami pieniężnymi nie będzie u niego rodziło obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii sposobu dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, wyżej opisanego zdarzenia gospodarczego (otrzymania premii pieniężnej), nie powinien dokumentować fakturami VAT, bowiem – jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT - faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. W związku z powyższym gdy stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, brak jest podstaw do wystawienia faktur VAT przez Wnioskodawcę. Tym samym nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wykonanie czynności nie rodzącej obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nie wyklucza możliwości wystawienia na potwierdzenie tej czynności faktury.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie będzie u niego rodziło obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT, jak też nie będzie skutkowało u Wnioskodawcy obowiązkiem dokumentowania dla celów tego podatku jakimikolwiek dokumentami tej czynności.

Odnośnie zaś stanowiska Wnioskodawcy, że rozpatrywane premie mogą być dokumentowane notą obciążeniową należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, iż nota obciążeniowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „rozpatrywane premie mogą być dokumentowane bądź to fakturą VAT, bądź notą obciążeniową”, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć jednak należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych otrzymywania przez Wnioskodawcę premii pieniężnej w sytuacji przedstawionej we wniosku. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast skutków podatkowych wypłacania i dokumentowania opisanej premii pieniężnej przez kontrahenta Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, dla kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego te premie pieniężne.

Nadmienia się, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.