IPTPB3/423-340/14-4/GG | Interpretacja indywidualna

1.Czy do premii termomodernizacyjnej uzyskanej na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie którego przychód ten nie stanowi podstawy opodatkowania.
2.Czy premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w zaistniałej sytuacji premia stanowi jednorazowy przychód wolny Spółki, czy powinna zostać rozliczana w kolejnych zeznaniach rocznych CIT-8, równolegle do odpisów amortyzacyjnych?
IPTPB3/423-340/14-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. inwestycje
 3. premia termomodernizacyjna
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 paźdzerinika 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania premii termomodernizacyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 23 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/423-340/14-2/GG (doręczonym w dniu 29 grudnia 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 7 stycznia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 5 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka podjęła decyzję o termoizolacji budynku, polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych (wraz z naprawą elewacji), wymianie pokrycia wysokiego dachu oraz jego naprawie, usunięciu przecieków, wyburzeniu szybu windy, jak również wymianie okien w budynku Spółki. Inwestycja została zrealizowana ze środków zaciągniętego kredytu. Spółka po zakończeniu przedsięwzięcia termoizolacyjnego w listopadzie 2013 r. wystąpiła do Banku BNP (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR w ramach PolSEFF udostępnia fundusze termoizolacyjne przez lokalne banki m.in. Bank Polska SA) z wnioskiem o przyznanie premii termoizolacyjnej i przekaznie do dyspozycji Spółki na wskazany rachunek bankowy.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano premię w kwocie stanowiącej 15 % wartości inwestycji netto wynikającej z przedstawionych faktur dokumentujących poniesienie kosztu.

Na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęła jednorazowo cała kwota, która nie została przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu energooszczędnego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego nastepująco: Przedmiotem działalności jednostki jest wykonywanie, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Bank Polska SA udzielił kredytu energooszczędnego (inwestycyjnego), o którym mowa we wniosku o indywidualną interpretację.

Kwota kredytu wynikająca z umowy wynosi: PLN. Okres kredytowania trwa do 9 października 2018 r.

Zgodnie z umową kredyt powinien zostać przeznaczony na:

 1. częściowe finansowanie kosztów netto (tj. bez uwzględniania podatku VAT) remontu/modernizacji budynku zlokalizowanego w ....
 2. częściowe refinansowanie kosztów netto (bez uwzględniania podatku VAT) rermontu/modernizacii budynku zlokalizowanego na ww. Nieruchomości

Jednostka wypełniła wniosek (załącznik nr do zasad udzielania kredytów w ramach linii kredytowej EBOR) o wypłatę premii inwestycyjnej w ramach kategorii „Termomodemizacja w ramach audytu energetycznego”.

Wg wskazań umowy kredytowej, Kredytobiorca zaakceptował, postanowienia umowy, tzn. że udzielenie kredytu następuje przy współpracy Banku z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (EBOR).

Zgodnie z umową przyznanie premii inwestycyjnej w wysokości do 15% nastąpi, gdy Kredytobiorca:

 1. spełni warunki udzielenia kredytu, w szczególności spełnienia kryteriów Ankiety kwalifikacyjnej dla firm wnioskujących o kredyt energooszczędny;
 2. należytego wykonania umowy, w szczególności wykonania zobowiązań, spełnienia oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie;
 3. przeznaczenia kredytu na nabycie zaaprobowanych i certyfikowanych przez EBOR maszyn, urządzeń lub materiałów (technologii);
 4. pełnej i właściwej realizacji Projektu przez Kredytobiorcę (co zostanie potwierdzone akceptacją tzw. Weryfikatora wyznaczonego przez EBOR)

PolSEFF to program finansowania rozwoju energii zrównoważonej w Polsce. To inicjatywa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), która ma zachęcić przedsiębiorców i rolników do obniżania zużycia energii.

Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej.

Otrzymane przez Wnioskodawcę środki z programu stanowią bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 15 % wartości całej inwestycji.

Środki pieniężne z EBOR można uzyskać za pośrednictwem pięciu instytucji: B i M Leasing, Bank , Bank Polska SA (dotyczy Wnioskodawcy) i B .

Reasumując, Polska SA jest pośrednikiem w udostępnieniu środków z EBOR.

Wnioskodawca jest beneficjentem dofinansowania. Na rachunek Wnioskodawcy wpłynęła jednorazowo kwota premii od EBOR w wysokości zł gr w dniu 18 lipca 2014 r.

Kwota premii wpłynęła na rachunek Wnioskodawcy w banku S.A.

Bank .... SA na mocy umowy z Unią Europejską z dnia 17 czerwca 2010 r. zarządza i administruje przy współpracy z EBOR wkładami z UE w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy do premii termomodernizacyjnej uzyskanej na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie którego przychód ten nie stanowi podstawy opodatkowania...
 2. Czy premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w zaistniałej sytuacji premia stanowi jednorazowy przychód wolny Spółki, czy powinna zostać rozliczana w kolejnych zeznaniach rocznych CIT-8, równolegle do odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, do premii termoizolacyjnej na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie zalicza się jej do przychodów.

Środki z premii termomodernizacyjnej wpłacane bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy i postawione do Jego dyspozycji, można kwaliflkowawać jako otrzymanie praw majątkowych, które były finansowane z budżetu państwa, co wyczerpuje wymagania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14.

Premia termomodemizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pojęcie „dotacji” użyte w ustawie nie jest zdefiniowane. Posiłkując się definicją „dotacji celowej” określonej w art. 106 ust. 2 oraz art. 107 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, za dotację można uznać środki pochodzące z państwowego funduszu celowego, jakim jest Fundusz Termomodernizacji. Znaczenie ma tu z jakiego źródła pochodzi pomoc, a więc sposób wypłacenia dotacji jest określony ustawą i ma tu znaczenie drugorzędne. Istotą wsparcia jest działanie na korzyść beneficjenta.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że premii termomodernizacyjnej nie zalicza się do przychodów na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, co do których stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na fakt, że środki z premii termomodernizacyjnej zostały wpłacone bezpośrednio z EBOR na rachunek Wnioskodawcy, można je uznać jako otrzymane prawa majątkowe, które zostały finansowane w ramach jednego z programów UE, co wyczeruje wymagania przepisu.

Premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyznana Wnioskodawcy premia termornodernizacyjna mieści się w pojęciu „dotacji celowej” określonej w art. 106 ust. 2 oraz art. 107 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie za dotację uznaje się środki pochodzące z państwowego funduszu celowego, jakim jest m.in. Fundusz Termomodernizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdza się co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka podjęła decyzję o termoizolacji budynku, polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych (wraz z naprawą elewacji), wymianie pokrycia wysokiego dachu oraz jego naprawie, usunięciu przecieków, wyburzeniu szybu windy, jak również wymianie okien w budynku Spółki. Inwestycja została zrealizowana ze środków zaciągniętego kredytu. Spółka po zakończeniu przedsięwzięcia termoizolacyjnego w listopadzie 2013 r. wystąpiła do Banku (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR w ramach PolSEFF udostępnia fundusze termoizolacyjne przez lokalne banki m. in. Bank Polska SA) z wnioskiem o przyznanie premii termoizolacyjnej i przekaznie do dyspozycji Spółki na wskazany rachunek bankowy.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano premię w kwocie stanowiącej 15 % wartości inwestycji netto wynikającej z przedstawionych faktur dokumentujących poniesienie kosztu. Na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęła jednorazowo cała kwota, która nie została przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu energooszczędnego.

Odnosząc się do zagadnienia przychodów, należy zauważyć, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera ogólnej definicji przychodu.

Regulujący to zagadnienie przepis art. 12 ust. 1 tej ustawy wymienia tylko przykładowe rodzaje przychodów podatkowych, wskazując, że należą do nich (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14) między innymi otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Zamknięty katalog rodzajów przychodów nie zaliczanych przez ustawodawcę do kategorii przychodów podatkowych zawiera natomiast art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu stanu faktycznego należy uznać, że otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Energii Zrównoważonej pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlega dyspozycji przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od sób prawnych.

Otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe stanowiły przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, że premii termomodernizacyjnej nie zalicza się do przychodów jest nieprawidłowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1 zawiera katalog przychodów (dochodów), które są wolne od podatku dochodowego.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Dla zastosowania zwolnienia wynikającego z powyższego przepisu wymagane jest:

 • pochodzenie zagraniczne bezzwrotnej pomocy,
 • faktyczne skierowanie pomocy do podmiotów, którym ta pomoc ma służyć.

Wskazuje się, że wolne od podatku są dochody podatników, pochodzące ze środków pomocowych (chodzi tu o bezzwrotną pomoc, a nie np. pożyczkę), uzyskane albo od wymienionych podmiotów zagranicznych albo od tych podmiotów, ale za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz tych, którym ta pomoc ma służyć.

Wynika z tego, że aby podatnik mógł mieć prawo do ww. zwolnienia przedmiotowego powinien jednocześnie spełniać dwa warunki. Po pierwsze – uzyskać środki od wskazanego w przepisie podmiotu zagranicznego, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowego podmiotu lub podmiotów upoważnionych do ich rozdzielania; po drugie – środki te muszą mieć określony w tym przepisie charakter, tj. stanowić bezzwrotną pomoc zagraniczną.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku sa dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że premia termomodernizacyjna w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce w ramach budżetu Unii Europejskiej ma charakter bezzwrotnej pomocy i przyznana została Wnioskodawcy przez międzynarodową instytucję finansową (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do dystrybucji tych środków tj. Bank Polska SA.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że dochód z tytułu wskazanej premii korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na fakt, że premia termomodernizacyjna nie jest dotacją z budżetu państwa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, nie jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.