Premia termomodernizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia termomodernizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Od przyznanych premii termomodernizacyjnych w poszczególnych latach Spółdzielnia zapłaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Kwoty otrzymanych premii zwiększyły przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni. Wynik na tej działalności stanowił nadwyżkę bilansową, która po opodatkowaniu, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia została w części przekazana na fundusz remontowy Spółdzielni związany z dociepleniami (73%) oraz fundusz zasobowy Spółdzielni (27%). W piśmie uzupełniającym z 27 stycznia 2017 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony stan faktyczny wskazując, że premia termomodernizacyjna poprzez nadwyżkę bilansową przekazywana jest na fundusz remontowy Spółdzielni, który to finansuje realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane przez Spółdzielnię premie termomodernizacyjne są przychodem wolnym, niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia przyznane premie termomodernizacyjne opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ źródłem finansowania ponoszonych kosztów dociepleń jest fundusz remontowy Spółdzielni powstały z dochodów na działalności gospodarczej Spółdzielni.

2015
19
lut

Istota:

1.Czy do premii termomodernizacyjnej uzyskanej na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie którego przychód ten nie stanowi podstawy opodatkowania.
2.Czy premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w zaistniałej sytuacji premia stanowi jednorazowy przychód wolny Spółki, czy powinna zostać rozliczana w kolejnych zeznaniach rocznych CIT-8, równolegle do odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że premii termomodernizacyjnej nie zalicza się do przychodów na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, co do których stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na fakt, że środki z premii termomodernizacyjnej zostały wpłacone bezpośrednio z EBOR na rachunek Wnioskodawcy, można je uznać jako otrzymane prawa majątkowe, które zostały finansowane w ramach jednego z programów UE, co wyczeruje wymagania przepisu. Premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyznana Wnioskodawcy premia termornodernizacyjna mieści się w pojęciu „ dotacji celowej ” określonej w art. 106 ust. 2 oraz art. 107 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie za dotację uznaje się środki pochodzące z państwowego funduszu celowego, jakim jest m.in. Fundusz Termomodernizacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdza się co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka podjęła decyzję o termoizolacji budynku, polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych (wraz z naprawą elewacji), wymianie pokrycia wysokiego dachu oraz jego naprawie, usunięciu przecieków, wyburzeniu szybu windy, jak również wymianie okien w budynku Spółki.

2013
29
lis

Istota:

W zakresie ustalenia, czy dochód Spółdzielni uzyskany z tytułu otrzymanej premii termomodernizacyjnej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) premia termomodernizacyjna. Premia termomodernizacyjna wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 ze zm.); jest premią na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zgodnie z art. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedmiotem regulacji zawartych w tym akcie prawnym są zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Premia termomodernizacyjna, zdefiniowana w art. 3 wskazanej ustawy, jest środkiem, służącym wspieraniu tych przedsięwzięć. Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne (premia termomodernizacyjna), jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a: w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %, w budynkach, (...)

2013
26
lut

Istota:

Czy przychód z tytułu otrzymanej premii termomodernizacyjnej stanowi przychód Wspólnoty z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Fragment:

(...) premię termomodernizacyjną. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wpłaty czynszowe na rachunek bankowy Wspólnoty od właściciela lokalu użytkowego j.w. (będącego członkiem tej Wspólnoty), stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi... Czy przychody Wspólnoty z tytułu odsetek od środków na lokacie terminowej, przychody od reklamy i dzierżawy terenu Wspólnoty członkowi tej Wspólnoty (tu: właścicielowi lokalu użytkowego) stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi... Czy przychód z tytułu otrzymanej premii termomodernizacyjnej stanowi przychód Wspólnoty z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie trzecie. Odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania trzeciego. Przychód z tytułu otrzymanej premii termomodernizacyjnej stanowi przychód Wspólnoty z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi tylko w części przypadającej na lokale mieszkalne, i w takim udziale podlega zwolnieniu z podatku, natomiast w części przypadającej na lokal użytkowy podlega opodatkowaniu nawet jeśli zostanie wydatkowany na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

2011
1
cze

Istota:

Czy premia termomodernizacyjna przysługująca Spółdzielni w związku z uzyskaniem właściwego kredytu w X S.A. na realizację robót remontowych stanowi w całości przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy środki Funduszu przeznacza się na wypłatę przyznanych premii termomodernizacyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, premia termomodernizacyjna jest dotacją z budżetu państwa wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z tą tezą nie można się zgodzić. Wypłacona premia termomodernizacyjna, mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, nie stanowi żadnej z ww. dotacji, albowiem nie stanowi ona środków przekazywanych przez fundusz celowy. Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie określiła Funduszu Termomodernizacyjnego jako taki właśnie fundusz. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 9. Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz (art. 29 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Natomiast na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy, do funduszy celowych nie zalicza się: ustawowo tworzonych rachunków bankowych, których ustawa tworząca nie określiła jako fundusz celowy; funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu.

2011
1
maj

Istota:

Czy do premii termomodernizacyjnej uzyskanej przez wspólnoty mieszkaniowe na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do premii termomodernizacyjnej uzyskanej przez wspólnoty mieszkaniowe na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem wnioskodawcy do premii termomodernizacyjnej uzyskanej przez wspólnoty mieszkaniowe na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosuje się przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie zalicza do przychodów. Środki z premii termomodernizacyjnej wpłacane przez BGK bezpośrednio na rachunek w banku kredytującym umorzyły część zobowiązania wspólnoty wobec niego. Nastąpił więc przypadek otrzymania praw majątkowych, które były finansowane z budżetu państwa, co wyczerpuje wymagania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14.Premia termomodernizacyjna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota premii termomodernizacyjnej w wysokości 29.188,83 zł stanowi przychód Wnioskodawcy?

Fragment:

Następnie Spółdzielnia zawarła umowę z X na skredytowanie przedsięwzięcia jw. w części przekraczającej udział własny i za pośrednictwem banku kredytującego wystąpiła o przyznanie premii termomodernizacyjnej do Banku X. Bank X zawiadomieniem nr 11XX/XXXX z 16.06.2006 r. poinformował Spółdzielnię o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i o warunkach jej przekazania bankowi kredytującemu. Dnia 18.01.2007 r. Wnioskodawca złożył do banku kredytującego (X) oświadczenie o zakończeniu zadania inwestycyjnego. Dnia 30 stycznia 2007 r. Bank X zawiadomieniem nr 3XX/XXXX poinformował Spółdzielnię i bank kredytujący, że przyznana kwota premii termomodernizacyjnej w wysokości 29.188,83 zł zostanie przekazana dnia 9 lutego 2007 r. na rachunek bankowy banku kredytującego. Z kwoty tej potrącone zostało wynagrodzenie prowizyjne Banku X w wysokości 191,67 zł. Część kredytu inwestycyjnego pozostała po wypłacie premii termomodernizacyjnej jest w dalszym ciągu spłacana przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota premii termomodernizacyjnej w wysokości 29.188,83 zł stanowi przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4a ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Bank X przyznaje premie termomodernizacyjne (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy premia termomodernizacyjna uzyskana przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wnioskodawca twierdzi, że premia ta jest wypłacana z Funduszu Termomodernizacji, który jest funduszem celowym, a co za tym idzie stanowi ona dotacje celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Fragment:

Warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej określone zostały w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.). Ustawa ta określa również zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz tworzenia Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego środkami. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy premia termomodernizacyjna to spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora. Warunki przyznania takiej premii określają przepisy art. 4 – 6 ww. ustawy. Środki na przyznanie premii termomodernizacyjnej pochodzą z utworzonego na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Funduszu Termomodernizacji, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem Wnioskodawcy, premia termomodernizacyjna jest dotacją celową w rozumieniu art. 106 ust. 1 w związku z art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, albowiem pochodzi ze środków państwowego funduszu celowego, jakim jest ww. Fundusz Termomodernizacji. Z tą tezą nie można się zgodzić. Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansach publicznych, funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 9.

2011
1
maj

Istota:

Premia termomodernizacyjna stanowić będzie przychód podatkowy Wspólnoty Mieszkaniowej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Fragment:

Warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej określone zostały w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.). Ustawa ta określa również zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz tworzenia Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego środkami. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy premia termomodernizacyjna to spłata przez Bank X kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora. Warunki przyznania takiej premii określają przepisy art. 4 – 6 ww. ustawy. Środki na przyznanie premii termomodernizacyjnej pochodzą z utworzonego na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Funduszu Termomodernizacji, który został utworzony w Banku X. Zdaniem Wnioskodawcy, premia termomodernizacyjna jest dotacją celową w rozumieniu art. 106 ust. 1 w związku z art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, albowiem pochodzi ze środków państwowego funduszu celowego, jakim jest ww. Fundusz Termomodernizacji. Z tą tezą nie można się zgodzić. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 9.

2011
1
maj

Istota:

Czy premia termomodernizacyjna przyznana wspólnocie mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie stanowi przychodu tej wspólnoty na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14?

Fragment:

Z uwagi na cel przeznaczenia środków kredytowych, Wspólnotom przysługuje prawo otrzymania premii termomodernizacyjnej, przyznawanej na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Premia jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego z zasobów Funduszu Termomodernizacyjnego, na który przekazywane są środki z budżetu państwa. Jest ona przekazywana po zakończeniu realizacji inwestycji i powiadomieniu Banku Gospodarstwa Krajowego przez bank – kredytodawcę o spełnieniu przez wspólnotę - kredytobiorcę warunków uprawniających do otrzymania premii, na rachunek banku-kredytodawcy, w celu zaliczenia jej na spłatę kredytu. Premia stanowi równowartość 25 % kwoty wykorzystanego kredytu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy premia termomodernizacyjna przyznana wspólnocie mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie stanowi przychodu tej wspólnoty na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14... Zdaniem Wnioskodawcy, premia termomodernizacyjna nie powinna być zaliczona do przychodów wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ stosuje się do niej przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.