Premia prowizyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia prowizyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy naliczoną i wypłaconą w styczniu 2005 r. premię za grudzień 2004 r. należy ująć w PIT-11 osoby fizycznej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. czy w 2005 r. ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek (uzupełniony pismem z dnia 03.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: W styczniu 2005 r. dokonano naliczenia premii Przedstawicieli Regionalnych należnych za m-c grudzień 2004 r. Premie te, w myśl zasad określonych w treści umów o pracę, stanowią zmienny składnik wynagrodzenia o charakterze prowizyjnym. Podstawę naliczenia premii stanowi różnica pomiędzy przychodami wypracowanymi przez Przedstawiciela a kosztami poniesionymi dla ich osiągnięcia. (...)

2011
1
lut

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wprowadziła system premiowania sprzedaży, uzależniony od warunków płatności: z tytułu wcześniejszej zapłaty za zakupione towary Spółka wypłaca premię w wysokości 1,5% kwoty zrealizowanych przedpłat.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).Jednocześnie w myśl art. 31 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Zatem, biorąc pod uwagę w/cyt regulacje ustawy o VAT, należy zauważyć, że: pomiędzy stronami transakcji istnieje umowa regulująca wzajemną współpracę, na podstawie której Servier Polska jest zobowiązana do zapłaty premii pieniężnej. Premia ta nie ma charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania (...)