Premia podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy fakt objęcia restrukturyzacją posiadanych zaległości podatkowych i wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji powoduje utratę prawa do skorzystania z premii podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 30.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy , iż fakt objęcia restrukturyzacją posiadanych zaległości podatkowych i wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji nie powoduje utraty prawa do skorzystania z premii podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, za nieprawidłowe . U z a s a d n i e n i e Podatnik w złożonym wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w dniu 19.12.2002 r. Urząd Skarbowy wydał decyzję o warunkach (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należność, która uległa przedawnieniu w 2003r. powinna być zaliczona dla celów podatkowych do przychodów w roku jej przedawnienia?

Fragment:

(...) wyżej ustawy o restrukturyzacji Spółka utworzyła odpis aktualizujący, który zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów 2002r. Wyżej wym. wierzytelność Spółka spisała w wartości netto faktury. Spółka nie podjęła żadnych działań w celu odzyskania tej wierzytelności i w 2003r. uległa ona przedawnieniu. STAN PRAWNY: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287) premia podatkowa była prawem przedsiębiorcy do zaliczenia, w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2002r., do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności – zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli wierzytelności te: są należne od przedsiębiorców oraz nie zostały uregulowane przez dłużników przez okres co najmniej 90 dni od dnia powstania należności, oraz (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy radca prawny ma prawo do skorzystania z premii podatkowej, tj. do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2002 wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności, zaliczonych uprzednio do przychodów?

Fragment:

(...) w ustawie o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców dopuszczają możliwość obciążenia kosztów uzyskania przychodów kwotą nieściągalnych wierzytelności zaliczonych przez przedsiębiorcę zdefiniowanego w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo działalności gospodarczej, do przychodów. Zgodnie z definicją premii podatkowej zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców „premia podatkowa” jest prawem przedsiębiorcy do zaliczenia, w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2002 r., do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności - zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli wierzytelności te: są należne od przedsiębiorców oraz nie zostały uregulowane przez dłużników przez okres co najmniej 90 dni od dnia powstania należności, oraz stanowiły (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) – przedsiębiorcy mogą skorzystać z premii podatkowej pod warunkiem, że w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy rozpoczynający się w 2002 r., w tym również za lata wcześniejsze, nie posiadają znanych zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...). Zgodnie z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w XXX z dnia 13 lutego 2003 r. Nr XXX na dzień 30 kwietnia 2003 r. zalegał Pan z opłatą składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaległość dotyczyła odsetek będących wynikiem wpłaty po terminie i została uregulowana przez płatnika w dniu 4 lipca 2003 r. Wobec (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje możliwość skorzystania z premii podatkowej księgując ją w koszt uzyskania przychodów jako wierzytelności według wartości brutto?

Fragment:

(...) zostały zarachowane jako przychody należne. W związku z tym skoro przychód należny był zaksięgowany w kwocie netto, nie można do kosztów uzyskania przychodów przyjmować kwoty brutto. Przedsiębiorcy mieli prawo do zaliczania w roku podatkowym 2002, do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności- zaliczonych uprzednio do przychodów należnych - jako premie podatkowe, zaś premia podatkowa mogła być zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w wartościach netto. Reasumując powyższe, przepisy ustawy o restrukturyzacji nie regulowały wprost postawionej kwestii, jednak stosując się do zapisu art. 25 tej ustawy, należało zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ma prawo skorzystać z premii podatowej w przypadku nie utworzenia rezerwy na pokrycie wierzytelności nieściągalnej?

Fragment:

(...) W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni PO II/423-4/03 z dnia 17.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 powołanej powyżej ustawy, stwierdza, co następuje: Zapytanie Podatnika dotyczy możliwości skorzystania z premii podatkowej na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 z 2002 r., poz. 1287) poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności, na którą uprzednio nie utworzono rezerwy. Z treści art. 5 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców wynika, że Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów (...)

2011
1
sty

Istota:

Dot. opodatkowania otrzymywanych rat wierzytelności uprzednio zaliczonych na mocy premii podatkowej do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji zlikwidowania działalności gospodarczej

Fragment:

(...) r. nabył Pan prawo do skorzystania z powyższego uprawnienia - premii podatkowej, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, ujętych w ww. wykazie. W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w przedmiotowym piśmie oraz na mocy przepisu art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym stwierdza się, iż w przypadku zwrotu wierzytelności, które jako nieściągalne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (jako premia podatkowa) wartość zwróconych wierzytelności należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo jej zlikwidowania i opodatkować podatkiem dochodowym. A zatem mając powyższe na uwadze, w razie otrzymania rat wierzytelności jest Pan zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-36, w którym należy zeznać i opodatkować uzyskane kwoty przychodu. Jednocześnie z brzmienia przepisu art. 9 ust. 3 ww. ustawy wynika, iż dochód uzyskany ze źródła (...)