Premia podatkowa | Interpretacje podatkowe

Premia podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to premia podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy fakt objęcia restrukturyzacją posiadanych zaległości podatkowych i wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji powoduje utratę prawa do skorzystania z premii podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 30.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy , iż fakt objęcia restrukturyzacją posiadanych zaległości podatkowych i wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji nie powoduje utraty prawa do skorzystania z premii podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, za nieprawidłowe . U z a s a d n i e n i e Podatnik w złożonym wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w dniu 19.12.2002 r. Urząd Skarbowy wydał decyzję o warunkach (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy należność, która uległa przedawnieniu w 2003r. powinna być zaliczona dla celów podatkowych do przychodów w roku jej przedawnienia?
Fragment:
(...) wyżej ustawy o restrukturyzacji Spółka utworzyła odpis aktualizujący, który zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów 2002r. Wyżej wym. wierzytelność Spółka spisała w wartości netto faktury. Spółka nie podjęła żadnych działań w celu odzyskania tej wierzytelności i w 2003r. uległa ona przedawnieniu. STAN PRAWNY: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287) premia podatkowa była prawem przedsiębiorcy do zaliczenia, w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2002r., do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności – zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli wierzytelności te: są należne od przedsiębiorców oraz nie zostały uregulowane przez dłużników przez okres co najmniej 90 dni od dnia powstania należności, oraz (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy radca prawny ma prawo do skorzystania z premii podatkowej, tj. do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2002 wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności, zaliczonych uprzednio do przychodów?
Fragment:
(...) w ustawie o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców dopuszczają możliwość obciążenia kosztów uzyskania przychodów kwotą nieściągalnych wierzytelności zaliczonych przez przedsiębiorcę zdefiniowanego w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo działalności gospodarczej, do przychodów. Zgodnie z definicją premii podatkowej zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców „premia podatkowa” jest prawem przedsiębiorcy do zaliczenia, w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2002 r., do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności - zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli wierzytelności te: są należne od przedsiębiorców oraz nie zostały uregulowane przez dłużników przez okres co najmniej 90 dni od dnia powstania należności, oraz stanowiły (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) – przedsiębiorcy mogą skorzystać z premii podatkowej pod warunkiem, że w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy rozpoczynający się w 2002 r., w tym również za lata wcześniejsze, nie posiadają znanych zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...). Zgodnie z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w XXX z dnia 13 lutego 2003 r. Nr XXX na dzień 30 kwietnia 2003 r. zalegał Pan z opłatą składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaległość dotyczyła odsetek będących wynikiem wpłaty po terminie i została uregulowana przez płatnika w dniu 4 lipca 2003 r. Wobec (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje możliwość skorzystania z premii podatkowej księgując ją w koszt uzyskania przychodów jako wierzytelności według wartości brutto?
Fragment:
(...) zostały zarachowane jako przychody należne. W związku z tym skoro przychód należny był zaksięgowany w kwocie netto, nie można do kosztów uzyskania przychodów przyjmować kwoty brutto. Przedsiębiorcy mieli prawo do zaliczania w roku podatkowym 2002, do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności- zaliczonych uprzednio do przychodów należnych - jako premie podatkowe, zaś premia podatkowa mogła być zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w wartościach netto. Reasumując powyższe, przepisy ustawy o restrukturyzacji nie regulowały wprost postawionej kwestii, jednak stosując się do zapisu art. 25 tej ustawy, należało zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik ma prawo skorzystać z premii podatowej w przypadku nie utworzenia rezerwy na pokrycie wierzytelności nieściągalnej?
Fragment:
(...) W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni PO II/423-4/03 z dnia 17.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 powołanej powyżej ustawy, stwierdza, co następuje: Zapytanie Podatnika dotyczy możliwości skorzystania z premii podatkowej na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 z 2002 r., poz. 1287) poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności, na którą uprzednio nie utworzono rezerwy. Z treści art. 5 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców wynika, że Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów (...)
2011
1
sty

Istota:
Dot. opodatkowania otrzymywanych rat wierzytelności uprzednio zaliczonych na mocy premii podatkowej do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji zlikwidowania działalności gospodarczej
Fragment:
(...) r. nabył Pan prawo do skorzystania z powyższego uprawnienia - premii podatkowej, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, ujętych w ww. wykazie. W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w przedmiotowym piśmie oraz na mocy przepisu art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym stwierdza się, iż w przypadku zwrotu wierzytelności, które jako nieściągalne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (jako premia podatkowa) wartość zwróconych wierzytelności należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo jej zlikwidowania i opodatkować podatkiem dochodowym. A zatem mając powyższe na uwadze, w razie otrzymania rat wierzytelności jest Pan zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-36, w którym należy zeznać i opodatkować uzyskane kwoty przychodu. Jednocześnie z brzmienia przepisu art. 9 ust. 3 ww. ustawy wynika, iż dochód uzyskany ze źródła (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.