ITPP2/4512-93/15/AK | Interpretacja indywidualna

Nieuznanie premii pieniężnej wypłacanej Kasie za rabat.
ITPP2/4512-93/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. premia pieniężna
 2. rabaty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania premii pieniężnej wypłacanej Kasie za rabat - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania premii pieniężnej wypłacanej Kasie za rabat.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, będąca agentem ubezpieczeniowym, w ramach prowadzonej działalności agencyjnej świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W toku swojej działalności oferuje produkty ubezpieczeniowe zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego wykonuje czynności agencyjne, na podstawie zawartej umowy agencyjnej. W zamian za wykonywanie czynności agencyjnych Spółka otrzymuje od zakładu ubezpieczeń prowizję w rozumieniu art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego, określoną w umowie agencyjnej (zysk). Produkty ubezpieczeniowe są oferowane m.in. klientom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (zwanej dalej: Kasa).

Spółka rozważa nawiązanie z Kasą współpracy w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na tym, iż na podstawie umowy współpracy pomiędzy oboma podmiotami Spółka otrzyma możliwość oferowania produktów ubezpieczeniowych poprzez udostępnienie przez Kasę swoich zasobów, w tym poprzez umożliwienie Spółce kontaktu z klientami Kasy. Osoby wykonujące zlecenie na rzecz Spółki, będące osobami fizycznymi wykonującymi czynności agencyjne, będą świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w placówkach Kasy.

Rola Kasy sprowadzi się jedynie do umożliwienia Spółce zaoferowania ubezpieczeń swoim klientom (tak w modelu indywidualnym jak i grupowym). Kasa nie będzie w tym celu świadczyć na rzecz Spółki jakichkolwiek usług. Spółka, jako agent ubezpieczeniowy, będzie świadczyć typowe usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, z którymi będzie posiadać wiążące umowy agencyjne (umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego). Rolą Spółki będzie zatem oferowanie klientom Kasy możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia indywidulanego lub też przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego. Spółka będzie dostarczać takim klientom wymagane prawem informacje i dokumenty, wyjaśniać wszelkie wątpliwości zgłaszane przez klientów oraz aktywnie uczestniczyć w likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Celem wykonywania wskazanych czynności przedstawiciele Spółki będą wykonywać niektóre z powierzonych czynności bezpośrednio w placówkach Kasy. Będą to więc usługi jakie w normalnych okolicznościach świadczy na rzecz zakładu ubezpieczeń pośrednik ubezpieczeniowy, które to usługi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy klientem Kasy a zakładem ubezpieczeń lub też do objęcia klientów Kasy ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartego przez Kasę za pośrednictwem Spółki, Kasa otrzyma premię pieniężną. Wysokość premii zostanie ustalona na podstawie wysokości prowizji wypłaconej Spółce przez zakład ubezpieczeń z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia. Kasa nie będzie przy tym zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wypłacającej jej premię Spółki. Premia zostanie wypłacona wyłącznie za samo umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy osobą trzecią będącą klientem Kasy bądź Kasą jako ubezpieczającym (na rzecz swoich klientów) w umowie ubezpieczenia grupowego a zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Spółki. Będzie to jedyny warunek udziału w zysku Spółki przez Kasę. Wypłata nie będzie uzależniona od spełnienia innych warunków lub świadczeń Kasy na rzecz Spółki. Po stronie Kasy nie wystąpi więc żadne świadczenie na rzecz Spółki, które można byłoby powiązać z udziałem w zysku, charakteryzujące się bezpośrednim i ścisłym związkiem z tym świadczeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy premie pieniężne, które będą wypłacane Kasie przez Spółkę (pośrednika ubezpieczeniowego) na podstawie wystawionej noty księgowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Artykuł 8 ust. 1 ustawy o VAT precyzuje z kolei, że za opodatkowane świadczenie usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W ocenie Spółki, aby uznać dane zachowanie za odpłatne świadczenie usług musi jednak istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie za wykonanie usługi. Konieczne jest bowiem, aby świadczona usługa wiązała się w sposób bezpośredni z przekazanym w zamian za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, Kasa będzie otrzymywać premię pieniężną od Spółki za udostępnienie możliwości oferowania w placówkach Kasy produktów ubezpieczeniowych, wypłaconą na podstawie noty księgowej. Premia ta będzie uzależniona od zawarcia za pośrednictwem Spółki umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń przez klientów Kasy bądź objęcia klientów Kasy ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia grupowego zawartych z zakładem ubezpieczeń przez Kasę, także za pośrednictwem Spółki. Podpisanie umowy będzie jedynym warunkiem wypłaty premii dla Kasy, w szczególności wypłata ta nie będzie uzależniona od spełnienia innych warunków lub świadczeń przez Kasę na rzecz Spółki. Brak będzie zatem jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki po stronie Kasy, które można byłoby powiązać z premią pieniężną, która ma zostać otrzymana od Spółki. Premia nie będzie zatem wynagrodzeniem za wyświadczone przez Kasę usługi na rzecz Spółki. Kasa nie będzie bowiem żadnych usług świadczyć. Zakup przez Kasę usługi ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń, w zamian za co Kasa ma otrzymać premię pieniężną od Spółki, nie spełnia bowiem definicji usługi określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np.: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06, 23 września 2008 r. sygn. akt I FSK 998/08, 26 lutego 2009 r. sygn. akt I FSK 1067/08, 17 lutego 2010 r. sygn. akt I FSK 2137/08, 21 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1806/08, 11 maja 2010 r. sygn. akt I FSK 699/09, 11 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 191/09, 11 czerwca 2010 r. sygn. akt I FSK 968/09 oraz I FSK 972/09.

Powyższy pogląd akceptował również Minister Finansów w interpretacjach dotyczących podobnych stanów faktycznych:

 • z dnia 30 lipca 2014 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-516/14-2/AP,
 • z dnia 8 listopada 2013 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-992/13-2/ISZ,
 • z dnia 3 października 2011 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. LPP2/443-754/09/11-S/AD,
 • z dnia 25 lipca 2011 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP3/443-515/11/AB,
 • z dnia 2 maja 2011 r., wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP1/443-170/11-4/MK,
 • z dnia 22 kwietnia 2011 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-71/11-4/ISz,
 • z dnia 10 lutego 2011 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1 -443-556/08/11-7/S/JL,
 • z dnia 9 lutego 2011 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-1197/10/AD,
 • z dnia 7 stycznia 2011 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-1023/10/ICz,
 • z dnia 31 grudnia 2010 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-905/10-3/MM,
 • z dnia 9 grudnia 2010 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP1/443-812/10/AW.

Ww. orzeczenia oraz interpretacje wskazują, iż premia pieniężna, która nie pozostaje w związku z określonym świadczeniem podmiotu ją otrzymującego nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w wyrokach, premia stanowi swoistą nagrodę za uzyskanie rezultatu polegającego np. na osiągnięciu określonej wielkości zakupów nagradzanej premią, a nie odpłatność za wykonane świadczenie. W konsekwencji, wypłata premii nie kreuje - odrębnej od świadczenia usługi lub dostawy towaru, czynności objętej zakresem VAT i jest na gruncie tego podatku obojętna.

Zaprezentowane powyżej podejście jest zgodne zarówno z regulacjami polskimi, jak i unijnymi, z których wynika, że transakcja gospodarcza nie może podlegać podwójnemu opodatkowaniu, raz jako usługa główna, drugi raz jako opodatkowana premia. Inaczej rzecz ujmując, jedno zdarzenie gospodarcze, co do zasady powinno kreować tylko jeden obowiązek podatkowy, który w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym będzie powstawać od świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez Spółkę. Podobne stanowisko zajmują inni przedstawiciele doktryny prawa podatkowego, w tym m.in. A. Bartosiewicz, R. Kubacki w: Komentarz VAT, 3. wydanie, Wolters Kluwers, Warszawa 2009, s. 153) czy T. Michalik w: VAT. 2009, Beck, Warszawa 2009, s. 146-148. Wskazane powyżej wyroki oraz interpretacje Ministra Finansów dotyczą premii pieniężnych wypłacanych za zrealizowanie określonego wolumenu zakupów (towarów bądź usług). Niemniej jednak odnoszą się do przypadku, w którym to strona będąca sprzedawcą tych towarów lub usług wypłaca premię na rzecz kupującego (usługobiorcy).

W sytuacji rozważanej przez Spółkę, premia pieniężna ma być wypłacona Kasie nie przez zakład ubezpieczeń, od którego Kasa lub klienci Kasy nabywać będą usługi ubezpieczenia, ale przez Spółkę (podmiot trzeci). Tym samym w tej sytuacji należy uznać, że premia pieniężna, która zostanie otrzymana przez Kasę, tym bardziej nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Wypłacana przez Spółkę premia pieniężna na rzecz Kasy, nie będzie w żaden sposób związana ze spełnieniem przez Kasę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez Kasę bądź przez Klientów kasy umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. „Wnioskodawca” jako otrzymujący premie pieniężną nie będzie świadczył na rzecz wypłacającej je Spółki żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

W stanie faktycznym analogicznym do zaprezentowanego przez Spółkę została natomiast wydana indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2013 r. (sygn. IPPP1/443-992/13-2/ISZ), w której zostało potwierdzone, że premia pieniężna wypłacana przez brokera ubezpieczeniowego leasingodawcy w związku z zawarciem przez niego umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie podlega VAT.

Z ostrożności procesowej, Spółka pragnie wyjaśnić, iż przedmiotowej premii pieniężnej nie będzie można również zakwalifikować jako rabatu udzielonego przez Spółkę na rzecz Kasy, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż zasadniczo brak będzie pomiędzy Spółką a Kasą jakiegokolwiek świadczenia (w związku z którym wypłacana jest premia pieniężna), którego wartość mogłaby zostać pomniejszona. Taka kwalifikacja mogłaby zostać ewentualnie rozważona w przypadku, gdyby premię pieniężną wypłacał zakład ubezpieczeń będący świadczeniodawcą usług ubezpieczenia a nie Spółka. Wobec powyższego, zdaniem Spółki, premie pieniężne, które Kasa będzie otrzymywać od Spółki nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, ani rabatu o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Tym samym wypłata na rzecz Kasy premii pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec faktu, że wypłata premii pieniężnej nie jest czynnością opodatkowaną VAT, nie należy wystawiać faktury VAT. Jak bowiem wynika z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. A skoro wypłata ww. premii nie podlega opodatkowaniu VAT, tym samym nie ma obowiązku dokumentować jej fakturą VAT. Zdaniem Spółki, taka wypłata może być udokumentowana notą księgową. Mając na uwadze powyższą argumentację, należy stwierdzić, iż premie pieniężne, które będą wypłacane przez Spółkę na rzecz Kasy na podstawie noty księgowej nie będą związane ze świadczeniem przez Kasę usług na rzecz Spółki, dlatego też nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z powyższej regulacji wynika, że z wnioskiem może wystąpić podmiot, u którego wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), powodujący określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Zatem interpretacja wydawana jest w indywidualnej sprawie zainteresowanego, który składa wniosek o jej wydanie.

Nie oznacza to jednak, że każdy i w jakiejkolwiek sprawie może o taką interpretację wystąpić. Przepis powyższy wprowadza bardzo istotne ograniczenie w zakresie możliwości wystąpienia o interpretację. Mianowicie wniosek o wydanie interpretacji może złożyć zainteresowany podmiot jedynie w swojej indywidualnej sprawie. Przepis powyższy wymaga zatem istnienia pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o wydanie interpretacji, a wnioskodawcą, związku wyrażającego się w tym, że przedstawiony we wniosku problem musi dotyczyć sfery opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania wnioskodawcy.

Powyższe oznacza, że wnioskodawca ma uprawnienie do uzyskania od organu podatkowego interpretacji prawa podatkowego w każdej indywidualnej sprawie, która może kształtować jego prawa i obowiązki na gruncie określonej regulacji podatkowej. Zatem zainteresowany może żądać od organu wykładni co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów normujących ten podatek, który indywidualizuje zakres jego sprawy. W szczególności więc żądanie uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego odnosi się do stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę, co do których wykładnia znajdujących w nich zastosowania przepisów podatkowych może rzutować na prawidłowe rozliczenie wnioskodawcy w ramach tego podatku. W efekcie, wnioskodawca ma uzyskać rzetelną informację jak – w dotyczącym go stanie faktycznym - organ podatkowy interpretuje przepisy podatkowe znajdujące w nim zastosowanie, co może mieć wpływ na prawidłowość dokonania przez niego rozliczenia tego podatku.

W tym kontekście należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania czynności, za którą Kasa otrzymuje od Spółki premię pieniężną, kwestia ta bowiem nie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, bowiem to Kasa będzie stroną, która będzie ponosić ewentualne konsekwencje błędnego rozliczenia podatku należnego. Zatem jedynie ten podmiot jest podmiotem zainteresowanym w rozumieniu powołanych wyżej przepisów art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, uprawnionym do uzyskania interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji, może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednio beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie świadczenia.

Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.) stanowi, że „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z ust. 7 cyt. artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Na postawie ust. 10 cyt. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, będąca agentem ubezpieczeniowym, w ramach prowadzonej działalności agencyjnej świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Oferuje produkty ubezpieczeniowe zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego wykonuje czynności agencyjne, na podstawie zawartej umowy agencyjnej. W zamian za wykonywanie czynności agencyjnych otrzymuje od zakładu ubezpieczeń prowizję. Produkty ubezpieczeniowe są oferowane m.in. klientom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Spółka rozważa nawiązanie z Kasą współpracy w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na tym, iż na podstawie umowy współpracy pomiędzy oboma podmiotami Spółka otrzyma możliwość oferowania produktów ubezpieczeniowych poprzez udostępnienie przez Kasę swoich zasobów, w tym poprzez umożliwienie Spółce kontaktu z klientami Kasy. Osoby wykonujące zlecenie na rzecz Spółki, będące osobami fizycznymi wykonującymi czynności agencyjne, będą świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w placówkach Kasy. Rola Kasy sprowadzi się jedynie do umożliwienia Spółce zaoferowania ubezpieczeń swoim klientom (tak w modelu indywidualnym jak i grupowym). Rolą Spółki będzie oferowanie klientom Kasy możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia indywidulanego lub też przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego. Spółka będzie dostarczać takim klientom wymagane prawem informacje i dokumenty, wyjaśniać wszelkie wątpliwości zgłaszane przez klientów oraz aktywnie uczestniczyć w likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Celem wykonywania wskazanych czynności przedstawiciele Spółki będą wykonywać niektóre z powierzonych czynności bezpośrednio w placówkach Kasy. W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy klientem Kasy a zakładem ubezpieczeń lub też do objęcia klientów Kasy ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartego przez Kasę za pośrednictwem Spółki, Kasa otrzyma premię pieniężną. Wysokość premii zostanie ustalona na podstawie wysokości prowizji wypłaconej Spółce przez zakład ubezpieczeń z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że przedmiotowa premia pieniężna nie będzie stanowiła rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, udzielonego przez Spółkę na rzecz Kasy. Jak słusznie bowiem wskazano we wniosku, Spółka nie będzie świadczyła na rzecz Kasy jakiegokolwiek świadczenia (nie będzie wykonywała usług, ani dokonywała dostawy towarów), którego wartość mogłaby zostać pomniejszona.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.