IPPP1/4512-644/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Premia pieniężna jako rabat, dokumentowanie oraz prawo do odliczenia VAT
IPPP1/4512-644/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. premia pieniężna
 4. rabaty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z pózn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przyznawanych premii pieniężnych za rabat, ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przyznawanych premii pieniężnych za rabat, ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej G.. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja na rynku polskim samochodów osobowych marki Opel poprzez rozbudowaną sieć autoryzowanych dealerów (dalej: „Dealerzy”).

W celu uzyskiwania jak najlepszych wyników sprzedaży oferowanych produktów Spółka stosuje odpowiednie programy motywacyjne skierowane do podmiotów będących właścicielami flot samochodowych (dalej: „Klienci Flotowi”). Celem tworzenia programów motywacyjnych jest zwiększenie konkurencyjności oferty Spółki oraz stworzenie systemu zachęt zmierzających do zwiększania bieżących oraz przyszłych zakupów samochodów marki Opel przez Klientów Flotowych.

Spółka nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży na rzecz Klientów Flotowych jak również nie wystawia na rzecz Klientów Flotowych faktur VAT. Samochody dystrybuowane przez Spółkę są sprzedawane w pierwszej kolejności na rzecz Dealerów, którzy następnie dokonują ich sprzedaży na rzecz Klientów Flotowych. Każda ze wskazanych wyżej dostaw, tj. między Spółką a Dealerami oraz pomiędzy Dealerami a Klientami Flotowymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) oraz jest dokumentowana fakturą VAT.

W chwili obecnej Spółka rozpoczęła wdrażanie programu motywacyjnego polegającego na przyznawaniu bezpośrednio Klientom Flotowym premii pieniężnych (tzw. bonusów wolumenowych) przysługujących z tytułu dokonania zakupu samochodów marki Opel u jednego z autoryzowanych Dealerów Spółki.

Zgodnie z umowami zawieranymi pomiędzy Spółką a Klientami Flotowymi wysokość premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) kalkulowana będzie w oparciu o wolumen zakupów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym oraz jednostkowej wartości premii pieniężnej przysługującej za zakup jednego samochodu (ujmowanej kwotowo lub procentowo w odniesieniu do ceny samochodu). Jednocześnie, Klient Flotowy nie będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Spółki jakiejkolwiek usługi w zamian za przyznaną premię pieniężną (bonus wolumenowy).

Rozliczenie premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) przyznanego Klientowi Flotowemu następować będzie w ustalonych umownie okresach rozliczeniowych na podstawie złożonego przez Klienta Flotowego raportu zawierającego zestawienie samochodów zakupionych w danym okresie rozliczeniowym. Po dokonaniu weryfikacji złożonego raportu Spółka wystawi na rzecz Klienta Flotowego notę księgową dokumentującą przyznaną premię, spełniającą wymogi dokumentu księgowego określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z pózn. zm.). Wystawiane noty księgowe zawierać będą w szczególności określenie pełnej kwoty obniżenia obrotu (kwoty brutto udzielonej premii), kwotę netto, kwotę VAT należnego (w przypadku Spółki kwota o jaką pomniejsza VAT należny) oraz wskazanie okresu rozliczeniowego, którego premia dotyczy. Spółka dokona wypłaty premii pieniężnej w ustalonym terminie po wystawieniu noty księgowej na rzecz Klienta Flotowego.

W związku z powyższym, Spółka jest zainteresowana uzyskaniem interpretacji przepisów Ustawy VAT w zakresie sposobu rozliczania oraz dokumentowania premii pieniężnych (bonusów wolumenowych) przyznawanych bezpośrednio Klientom Flotowym, nie dokonującym nabycia samochodów od Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy premie pieniężne (bonusy wolumenowe) wypłacane przez Spółkę na rzecz Klientów Flotowych stanowią rabaty w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, których udzielenie uprawnia Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz Dealerów...
 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo dokumentując premie pieniężne (bonusy wolumenowe) przyznane Klientom Flotowym za pomocą not księgowych zawierających elementy dokumentu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości (w tym oznaczenie kwoty udzielonej premii oraz wskazanie okresu rozliczeniowego, za który została przyznana premia)...
 3. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2, czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła wypłata premii pieniężnej (bonusu wolumenowego)...
 4. Czy kwotę przyznanej Klientowi Flotowemu premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) należy traktować jako kwotę brutto...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. W ocenie Spółki, premie pieniężne (bonusy wolumenowe) wypłacane przez Spółkę na rzecz Klientów Flotowych stanowią rabaty w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, a w konsekwencji Spółce przysługuje uprawnienie do obniżenia podstawy opodatkowania oraz obniżenia należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz Dealerów.

Ad. 2. W ocenie Spółki, w związku z udzielaniem premii pieniężnych (bonusów wolumenowych) na rzecz Klientów Flotowych nie będących bezpośrednimi kontrahentami Spółki, Spółka postąpi prawidłowo dokumentując przyznane premie pieniężne za pomocą not księgowych wystawianych na rzecz Klientów Flotowych, zawierających elementy dokumentu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym oznaczenie kwoty udzielonej premii (z uwzględnieniem podatku VAT) oraz wskazanie okresu rozliczeniowego, za który została przyznana premia.

Ad. 3. W ocenie Spółki, będzie ona uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi wypłata premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) na rzecz Klienta Flotowego.

Ad. 4. W ocenie Spółki, kwotę przyznanej Klientowi Flotowemu premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) należy traktować jako kwotę brutto, a tym samym dokonać kalkulacji podatku należnego VAT podlegającego obniżeniu przy zastosowaniu metody „w stu”.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 10 Ustawy VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość łub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że w sytuacji w której po dokonaniu dostawy dochodzi do udzielenia opustu lub obniżki ceny towaru, tego typu obniżka powinna znaleźć odzwierciedlenie w wysokości podstawy opodatkowania (poprzez jej odpowiednie zmniejszenie) co w konsekwencji powinno prowadzić do obniżenia kwoty podatku należnego VAT.

Jak zostało wskazane w przedstawionym opisie stanu przyszłego, dokonując wypłaty premii pieniężnej na rzecz Klienta Flotowego, Spółka nie otrzymuje w zamian jakiegokolwiek świadczenia ze strony Klienta Flotowego. Premia pieniężna nie stanowi zatem wynagrodzenia (zapłaty) w zamian za dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Przyznanie premii pieniężnej oraz jej wysokość zależne jest wyłącznie od wolumenu dokonanych przez Klienta Flotowego zakupów samochodów dystrybuowanych przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie można mówić w istocie o pomniejszeniu ceny towarów sprzedawanych przez Spółkę, która wprawdzie nie dokonuje dostaw bezpośrednio na rzecz Klientów Flotowych, lecz na podstawie odpowiednich umów udziela im opustu w formie wypłaty premii pieniężnej (bonusu wolumenowego). W rezultacie bowiem przyznanie premii pieniężnej powoduje zwrot części ceny uiszczonej przez Klienta Flotowego, stanowiąc z jego punktu widzenia rzeczywiste obniżenie ceny towaru. Z drugiej strony przyznanie premii pieniężnej stanowi realne pomniejszenie zapłaty przysługującej Spółce z tytułu sprzedaży dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W powyższej sytuacji wypłacane przez Spółkę premie pieniężne (bonusy wolumenowe) stanowią w istocie opusty, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, spełniając przesłanki tzw. rabatu pośredniego. W konsekwencji, Spółce powinno przysługiwać prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz kwoty podatku należnego na podstawie wskazanego wyżej unormowania.

Należy mieć na uwadze, że odmowa prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w powyższej sytuacji spowodowałaby nieuzasadnione obciążenie Spółki ekonomicznym ciężarem podatku VAT poprzez nałożenie na nią konieczności zapłaty podatku należnego wyliczonej od podstawy opodatkowania przewyższającej kwotę faktycznie otrzymanej zapłaty. W konsekwencji, naruszona zostałaby podstawowa zasada konstrukcyjna VAT, jaką jest zasada neutralności VAT dla podatnika tego podatku. Uprawnienie do obniżenia podstawy opodatkowania w ślad za obniżeniem ceny transakcyjnej posiada również podstawowe znaczenie dla zachowania zasady zachowania proporcjonalności podatku VAT w odniesieniu do ceny znajdujących się w obrocie towarów i usług.

Na powyższe kwestie zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości UE, który w wyroku z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-317/94 Elida Gibbs Ltd a Commissioners of Customs and Excise wskazał, iż „w celu zapewnienia realizacji zasady neutralności należy, obliczając podstawę opodatkowania dla celów VAT, uwzględnić sytuacje, w których podatnik, nie pozostając w stosunkach umownych z konsumentem końcowym, ale będąc pierwszym ogniwem łańcucha transakcji kończącego się na tym konsumencie, udziela takiemu konsumentowi zniżki za pośrednictwem detalistów lub poprzez bezpośredni zwrot wartości kuponów. W przeciwnym razie, organy podatkowe otrzymałyby z tytułu VAT kwotę większą niż rzeczywiście zapłacona przez konsumenta ostatecznego, kosztem podatnika” (Teza 31.). Swoją linię orzeczniczą w tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził w wyroku z dnia 15 października 2002 r. (w sprawie C-427/98, Komisja Europejska przeciwko Niemcom).

Stanowisko zaprezentowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Jak przykładowo stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r., (sygn. akt I FSK 600/09): „Dokonując zatem wykładni art. 29 ust. 4 u.p.t.u., z uwzględnieniem powyższych orzeczeń ETS, stwierdzić należy, że podatnik zmniejsza obrót nie tylko o kwoty rabatów udzielonych swoim bezpośrednim kontrahentom, lecz takie kolejnym w łańcuchu obrotu odbiorcom jego towaru, o ile fakt udzielenia takiego rabatu znajduje stosowne udokumentowanie, które w takim przypadku nie mogąc przybrać formy faktury korygującej, może przybrać inną dopuszczalną prawnie formę dokumentacyjną, np. noty księgowej.” Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r. (sygn. akt I FSK 1653/07).

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe. Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 17 czerwca 2014 r. (nr IPPP2/443-259/14-3/AO): „W przypadku kiedy Nabywca otrzyma zwrot części ceny zakupionego towaru, wówczas dla Wnioskodawcy i dla tego Nabywcy nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny towaru. Takie obniżenie ceny nie dotyczy Dealera, który zapłacił za towar i otrzymał cenę należną w pełnej wysokości. Podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego staje się Wnioskodawca, który dokonał sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzielił rabatu. (...) Wnioskodawca w związku ze zdarzeniem przyszłym dotyczącym planowanej akcji rabatowej opartej na zasadach zbieżnych z regułami wskazanymi w opisie stanu faktycznego, tzw. „rabatów pośrednich” udzielonych przez Spółkę Nabywcom (nabywcom detalicznym), niebędącym bezpośrednimi kontrahentami Spółki, zrealizowanych poprzez mechanizm wypłaty (zwrotu) przez Spółkę kwoty odpowiadającej części zapłaconej przez Nabywców Dealerom będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej sprzedaży towarów. Rabaty te stanowić będą opusty i obniżki cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.”

Analogiczne stanowisko zaprezentował w szczególności:

Reasumując, w ocenie Spółki przyznawane Klientom Flotowym premie pieniężne (bonusy wolumenowe) będą spełniać przesłanki rabatów w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, a w konsekwencji Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT o kwoty przyznanych premii oraz prawo do obniżenia podatku należnego VAT z tytułu dostaw dokonywanych na rzecz Dealerów.

Ad. 2

Zgodnie z art. 106j ust. 1 Ustawy VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak zostało wskazane powyżej, przyznana Klientowi Flotowemu premia pieniężna spełnia przesłanki opustu, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT. Jednocześnie powyższa premia podlega wypłacie na rzecz podmiotu, który nie jest bezpośrednim kontrahentem Spółki. W związku z powyższym nie jest możliwe wystawienie przez Spółkę faktury korygującej na rzecz Klienta Flotowego, ponieważ pomiędzy Spółką a Klientem Flotowym nie dochodzi do dokonania jakiejkolwiek dostawy, która podlegałaby udokumentowaniu fakturą pierwotną. Brak jest również podstaw do wystawiania faktur korygujących na rzecz Dealerów, ponieważ cena transakcji dokonywanych pomiędzy Spółką a Dealerami nie ulegnie zmianie z tytułu premii przyznanej Klientom Flotowym. Na podobnej zasadzie, nie ulegnie również zmianie cena sprzedaży w transakcji pomiędzy Dealerem a Klientem Flotowym.

W konsekwencji w powyższej sytuacji nie mogą znaleźć zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania faktur korygujących. Jednocześnie, przyznanie premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) niewątpliwie powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji podatkowej prowadzonej przez Spółkę.

Z powyższego wynika, że w obecnym stanie prawnym przepisy Ustawy VAT pozostawiają podatnikom pewną dowolność w zakresie dokumentowania rabatów udzielanych podmiotom innym niż bezpośredni nabywcy towarów (tzw. rabatów pośrednich), nie precyzując w szczególności sposobu i formy ich dokumentowania zarówno na okoliczność udzielenia jak również co do ich wysokości i przedmiotu. Ustawa VAT nie zawiera w szczególności przeciwwskazań aby dokument taki stanowiła nota księgowa wystawiona przez podmiot udzielający rabatu pośredniego, zawierająca elementy dokumentu księgowego przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z pózn. zm.) oraz zawierająca oznaczenie kwoty udzielonej premii (z uwzględnieniem podatku VAT) oraz wskazanie okresu rozliczeniowego, za który została przyznana premia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 listopada 2014 r. (nr IPPP2/443-848/14-2/DG): „Jeżeli opust (rabat) został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, gdyż w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy. Jak wynika z opisu sprawy, między Wnioskodawcą a Podmiotami trzecimi nie dochodzi do żadnej transakcji, których wartość należałoby skorygować w drodze wystawienia faktury korygującej/faktur korygujących. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający obniżki ceny może ją udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak żadne przepisy nie wskazują, że nie może nim być np. nota. Wobec tego tut. Organ stwierdza, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawiania faktur korygujących na rzecz Podmiotu trzeciego, a udzielony opust (rabat pośredni) może udokumentować np. notą księgową”.

Jak z kolei uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 17 czerwca 2014 r. (nr IPPP2/443-259/14-3/AO): „w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca zarówno w okresie do końca 2013 r. jak i od 1 stycznia 2014 r. udzielony rabat pośredni może udokumentować np. poprzez wystawienie zbiorczej noty księgowej (uznaniowej) zawierającej odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl ustawy o rachunkowości (w tym m. in. dane identyfikujące Spółkę i Nabywcę, określenie przedmiotu transakcji, a także wartość rabatu/opustu i obniżki ceny)”.

Podobne stanowisko zaprezentował przykładowo:

W związku z powyższym, w ocenie Spółki będzie ona uprawniona do dokumentowania przyznanych Klientom Flotowym premii pieniężnych za dany okres rozliczeniowy za pomocą not księgowych wystawianych na rzecz Klientów Flotowych.

Ad. 3

Zgodnie z art. 29a ust. 13 Ustawy VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Powyższy przepis znajduje zastosowanie w przypadku udzielenia rabatów bezpośrednich dokumentowanych za pomocą faktury korygującej. Jak jednak zostało wskazane powyżej, w przypadku przyznania przez Spółkę premii pieniężnych (rabatów wolumenowych) na rzecz podmiotu innego niż bezpośredni kontrahent rolę dokumentu potwierdzającego wypłatę premii pełnić będą wystawione przez Spółkę noty księgowe. Tym samym nie znajdą zastosowania zasady dotyczące określenia momentu pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT przewidziane w art. 29a ust. 13 Ustawy VAT.

Należy zauważyć, że wystawienie przez Spółkę noty księgowej nie jest warunkiem koniecznym uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego VAT, lecz ma charakter wtórny w stosunku do właściwego zdarzenia gospodarczego jakim jest wypłata przyznanej Klientowi Flotowemu premii pieniężnej. W konsekwencji, Spółka powinna dokonać obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła wypłata kwoty przyznanej premii, niezależnie od tego kiedy zostanie wystawiona dokumentująca ją nota księgowa.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 17 kwietnia 2014 r. (nr IPPP2/443-87/14-4/DG): „na podstawie posiadanych dokumentów Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zostaną przekazane Sprzedawcom kwoty udzielonych rabatów pieniężnych. Wnioskodawca ma prawo dokonać obniżenia obrotu (wartości sprzedaży) w wyżej przedstawiony sposób zarówno w okresie do końca 2013 r. jak i od 1 stycznia 2014 r.

Jak natomiast stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 września 2014 r. (nr IPPP3/443-837/14-3/ISZ): „samo wystawienie noty księgowej (uznaniowej/ rabatowej/obciążeniowej) przez Wnioskodawcę lub przez Finalnych Nabywców, dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie powoduje automatycznie przyznania prawa do obniżenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania dokonanej dostawy towarów, w związku z udzieleniem rabatu pośredniego. Moment wystawienia noty księgowej nie jest decydujący dla momentu rozliczenia ww. rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Spółka nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zostanie zapłacony na rzecz Nabywcy Finalnego rabat pieniężny, tj. w momencie dokonania faktycznej wypłaty udzielonego rabatu Nabywcy Finalnemu (w dacie dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy Finalnego) ”.

Analogiczne stanowisko zaprezentował w szczególności Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach: z dnia 12 grudnia 2014 r. (nr IPPP1/443-1210/14-2/KC), z dnia 25 listopada 2014 r. (nr IPPP2/443-848/14-2/DG), z dnia 30 września 2014 r. (nr IPPP1/443-793/14-2/KC) oraz z dnia 12 sierpnia 2014 r. (nr IPPP1/443-602/14-2/AS).

Ad. 4

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W ocenie Spółki, kwota premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) podlegającego wypłacie na rzecz danego Klienta Flotowego obniża kwotę należną Spółce z tytułu sprzedaży, w związku z czym dokonana obniżka powinna znaleźć odzwierciedlenie zarówno w wysokości podstawy opodatkowania jak i w kwocie podatku należnego.

Skoro zatem obniżeniu ulega łączna kwota zysku uzyskanego przez Spółkę z tytułu dokonanej sprzedaży, która jest kwotą brutto, to również kwota przyznanej premii pieniężnej (bonusu wolumenowego) powinna zostać uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie (tj. z zastosowaniem metody „w stu”) podzielić na kwoty podstawy opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z dnia 24 lipca 2013 r. (nr IPPP1/443-407/13-2/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym: „kwota udzielonego rabatu wskazana na nocie traktowana będzie jako kwota brutto, obejmująca również kwotę podatku VAT należnego podlegającą obniżeniu

Analogiczne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 grudnia 2014 r. (nr IPPP1/443-1210/14-2/KC) oraz w interpretacji z dnia 30 września 2014 r. (nr IPPP1/443-793/14-2/KC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na względzie powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.