IPPP1/4512-1124/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie premii pieniężnych.
IPPP1/4512-1124/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. premia pieniężna
 2. rabaty
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) uzupełnionym w dniu 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 30 listopada 2015 r. (doręczone w dniu 4 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych jest:

 • prawidłowe w zakresie uznania, że premia pieniężna, którą będzie otrzymywał odbiorca po osiągnięciu pewnego poziomu obrotów, nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania, że premia nie stanowi rabatu.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych. Wniosek uzupełniono w dniu 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 30 listopada 2015 r. (doręczone w dniu 4 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi hurtownię artykułów dekoracyjnych do okien (karnisze). Wnioskodawca wprowadził dla klientów (są to sklepy) handlujących towarem Wnioskodawcy, program lojalnościowy, polegający na tym, że wypłacany jest klientom bonus w postaci premii pieniężnej za określony wzrost obrotów w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Premia stanowi ustalony w regulaminie procent od obrotu.

Zgodnie z regulaminem premia będzie wypłacana do końca lutego następnego roku.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data doręczenia: 11 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że przystępując do programu lojalnościowego (w załączeniu wzór regulaminu programu) klienci Wnioskodawcy nie są zobowiązani do świadczenia żadnych usług takich jak specjalne eksponowanie towarów ani reklamowanie ich. Klienci nie mają obowiązku kupować tylko towarów Wnioskodawcy mogą zaopatrywać się u innych dostawców, nie muszą posiadać całego asortymentu - asortyment Wnioskodawcy to 7 do 10 tysięcy więc sklepy często małe sklepiki nie są w stanie posiadać takiej skali towaru. Nie ma też ograniczeń co do rodzaju kupowanego towaru.

Wartość wypłaconej premii jest bezpośrednio uzależniona od wzrostu zakupów netto dokonywanych w okresie promocyjnym:

 • dla wzrostu powyżej 30% w danym okresie promocyjnym klient otrzymuje 6% premię roczną od całości obrotów netto w danym okresie promocyjnym
 • dla wzrostu zakupu powyżej 15%-30% w danym okresie promocyjnym klient otrzymuje 3% premię roczną od całości obrotów netto w danym okresie promocyjnym.

Przyznawane premie przyznawane są na podstawie wygenerowanych faktur za zrealizowane dostawy bez względu na asortyment za cały rok -globalna kwota zakupów.

Premia ma być zachętą dla kupującego do nabywania większej ilości towarów właśnie od Wnioskodawcy.

Z uczestnikiem programu Wnioskodawca podpisuje dokument-regulamin -w załączeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 7 grudnia 2015 r.)

Czy przekazanie na konto odbiorcy premii nie będzie wywoływało skutków w zakresie podatku od towarów i usług... A tylko w zakresie podatku dochodowego gdzie będzie dla Wnioskodawcy kosztem a dla odbiorcy przychodem.

Stanowisko Wnioskodawcy sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.)

Według oceny Wnioskodawcy premia nie wyczerpuje znamion art. 8 ani art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług – nie jest towarem ani usługą dla żadnej ze stron porozumienia. Firma przekazując premię nie uzyskuje od odbiorcy żadnego świadczenia, które można byłoby potraktować jako rekompensatę za otrzymaną premię. Świadczeniem ekwiwalentnym jest dokonanie zakupów w określonej wysokości.

Premia nie jest w ocenie Wnioskodawcy rabatem, ponieważ polityka udzielania rabatów w firmie Wnioskodawcy jest bardziej złożona i ma różną formę. Klienci otrzymują rabaty na bieżąco i przy każdej dostawie rabaty mogą być inne. Rabaty udzielane są za zakup konkretnego towaru bo jest już mało atrakcyjny i zalega magazyn, albo Wnioskodawca chce przekonać klienta do nowości. Wnioskodawca udziela też rabatu za terminowość w zapłacie za dostawę, za zakup większej ilości towaru jednorazowo itp. Premia nie jest traktowana jak kolejny rabat, to nagroda za wzrost obrotów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie uznania, że premia pieniężna, którą będzie otrzymywał odbiorca po osiągnięciu pewnego poziomu obrotów, nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania, że premia nie stanowi rabatu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie usług należy zatem, rozumieć każde zachowanie się podatnika – nie będące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca wprowadził dla klientów (są to sklepy) handlujących towarem Wnioskodawcy, program lojalnościowy, polegający na tym, że wypłacany jest klientom bonus w postaci premii pieniężnej za określony wzrost obrotów w danym roku w stosunku do roku poprzedniego. Premia stanowi ustalony w regulaminie procent od obrotu. Wnioskodawca wskazał, że przystępując do programu lojalnościowego klienci Wnioskodawcy nie są zobowiązani do świadczenia żadnych usług takich jak specjalne eksponowanie towarów ani reklamowanie ich. Klienci nie mają obowiązku kupować tylko Wnioskodawcy towarów mogą zaopatrywać się u innych dostawców, nie muszą posiadać całego asortymentu - asortyment Wnioskodawcy to 7 do 10 tysięcy więc sklepy często małe sklepiki nie są w stanie posiadać takiej skali towaru. Nie ma też ograniczeń co do rodzaju kupowanego towaru.

Wartość wypłaconej premii jest bezpośrednio uzależniona od wzrostu zakupów netto dokonywanych w okresie promocyjnym:

 • dla wzrostu powyżej 30% w danym okresie promocyjnym klient otrzymuje 6% premię roczną od całości obrotów netto w danym okresie promocyjnym
 • dla wzrostu zakupu powyżej 15%-30% w danym okresie promocyjnym klient otrzymuje 3% premię roczną od całości obrotów netto w danym okresie promocyjnym.

Przyznawane premie przyznawane są na podstawie wygenerowanych faktur za zrealizowane dostawy bez względu na asortyment za cały rok -globalna kwota zakupów. Premia ma być zachętą dla kupującego do nabywania większej ilości towarów właśnie od Wnioskodawcy.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów lub usług, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej, polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw/usług, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw/usług w określonym czasie, czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonywaniem dodatkowych czynności itp.

W opisanej sprawie otrzymywane przez odbiorców premie pieniężne, które są uzależnione od nabycia przez odbiorców towarów od Wnioskodawcy nie są związane z jakimikolwiek świadczeniami usług przez odbiorców na rzecz Wnioskodawcy. Jak wynika ze złożonego wniosku, otrzymywana premia pieniężna stanowi jednostronne świadczenie pieniężne dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz odbiorców, uzależnione od osiągnięcia przez odbiorców ustalonego przez strony poziomu obrotów. Zatem, otrzymywane przez odbiorców premie pieniężne nie są w żaden sposób związane ze spełnieniem przez odbiorców świadczenia wzajemnego.

W konsekwencji otrzymana przez odbiorcę premia pieniężna nie stanowi zapłaty ani za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1, ani za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosowanie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z opisu sprawy wynika, że otrzymana premia pieniężna stanowi jednostronne świadczenie pieniężne dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz odbiorcy, uzależnione wyłącznie od osiągnięcia przez odbiorcę ustalonego przez strony poziomu obrotów.

Należy zauważyć, że ani w dyrektywie VAT ani też w ustawie prawodawca nie zdefiniował pojęcia „premia pieniężna” czy też „rabat”. Zatem, celem dokonania prawidłowej kwalifikacji premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy, należy przeprowadzić obiektywną analizę całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej transakcji, która pozwoli na ocenę skutków takiej transakcji w świetle regulacji dotyczących podatku od towarów i usług. Należy przy tym mieć na uwadze, że sama wola podatnika, znajdująca odzwierciedlenie w treści czynności prawnej, nie może określać charakteru prawnego świadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech, gdyż nie nazwa, lecz treść świadczenia decyduje o tym jaki ma ono charakter. Nazwanie przez strony umowy danego świadczenia premia nie wyłącza zatem możliwości kwalifikacji tego świadczenia jako rabatu w rozumieniu ustawy.

Warunkiem uznania, że premia pieniężna stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, gdyż dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna z tytułu osiągnięcia określonych obrotów przez kupującego jest zatem, jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna - bez jej realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony - oraz z wszystkimi dostawami (usługami) łącznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy usług generujących określony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). W związku z tym przyjęcie, że premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą nie znajduje uzasadnienia, gdyż bez którejkolwiek z tych poszczególnych dostaw, mających wpływ na określony poziom obrotów uprawniający do przyznania premii pieniężnej, premia nie zostałaby wypłacona.

Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego między stronami poziomu obrotów osiągniętego w danym czasie, który ustalany jest na podstawie faktur dokumentujących dokonane w tym czasie dostawy.

Niewątpliwie zatem, premia pieniężna za dany okres, w ujęciu ekonomicznym, sprowadza się w istocie do dokonania przez sprzedawcę na rzecz nabywcy zwrotu części uiszczonego wynagrodzenia z tytułu uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywcą transakcji – w następstwie czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona jego łączna wartość, a tym samym proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega wartość wynagrodzenia z tytułu pojedynczych transakcji, zawartych w danym okresie. Zatem, w przedstawionej wyżej sytuacji podatnik - sprzedawca dysponuje wynagrodzeniem (z tytułu wszystkich zrealizowanych dostaw lub usług), które jest następnie pomniejszone o udzieloną premię pieniężną, wywołującą efekt ekonomiczny analogiczny jak w sytuacji udzielenia rabatu, co powinno zostać uwzględnione poprzez obniżenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 10, w przeciwnym razie dojdzie do naruszenia zasady neutralności podatku VAT.

Skoro, jak wynika z opisu sprawy, istnieje możliwość powiązania wypłaconych premii z konkretnymi dostawami, potwierdzanymi konkretnymi fakturami, a wysokość premii jest uzależniona od wzrostu zakupów towarów Spółki w danym okresie promocyjnym, to należy je traktować jako rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy, obniżające podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego. Udzielone przez Spółkę premie obniżają wartość nabytych wcześniej przez nabywcę towarów. Rzeczywista wartość transakcji zawartych przez nabywcę jest zatem niższa o kwotę wypłaconej przez Spółkę premii pieniężnej dla odbiorcy.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie natomiast dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy – interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.