IPPP1-443-403/08-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie i prawo do obniżenia podatku należnego z faktury VAT z tytułu premii pieniężne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i prawa do obniżenia podatku należnego z faktury VAT z tytułu premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i prawa do obniżenia podatku należnego z faktury VAT z tytułu premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem zabawek z tworzyw sztucznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawarła umowy handlowe z sieciami handlowymi i hurtowniami zabawek. W umowach tych zostały określone warunki, po spełnieniu których Spółka zobowiązana jest wypłacić sieciom i hurtowniom dodatkową premię pieniężną tzw. bonus. Wartość tej premii pieniężnej jest wynikiem iloczynu zrealizowanych obrotów netto i ustalonego w umowie procentu.

Do warunków, które decydują o uzyskaniu takiej premii pieniężnej należą:

 1. Realizowanie zakupów wg ściśle określonych w umowie progów ich wartości - im wyższa wartość tym wyższy procent, a tych samym wyższa premia pieniężna i znaczny wpływ na wzrost zakupu,
 2. Branie udziału przez dostawcę w funkcjonującym u odbiorcy Programie Lojalnościowym, którym objęte są produkty dostawcy. W Programie tym dostawca wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy i logo swojej firny, znaków towarowych, danych technicznych i zdjęć produktów,
 3. Kupowanie określonych, ustalonych w umowie konkretnych grup produktów,
 4. Wszelkie działanie marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów i upowszechnianie marki dostawcy,
 5. Terminowe regulowanie zobowiązań.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy realizowanie przez nabywcę określonej wartości obrotu z tytułu zrealizowanych zakupów oraz terminowe realizowanie płatności z tytułu zawartych umów można uznać za wykonanie usługi...
 2. Czy wynagrodzenie za wykonywanie pracy tejże usługi, czyli premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 3. Czy od tej premii pieniężnej przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w tych fakturach w związku ze zmianą art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługa ma natomiast charakter odpłatny wtedy, gdy świadczący ją podmiot uzyskuje świadczenie wzajemne od odbiorcy, pod warunkiem, że między usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym istnieje bezpośredni związek. Zmierzając do intensyfikacji procesu sprzedaży produktów oferowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, dostawca kształtuje wzajemne relacje z nabywcami przez wypłacenie im premii pieniężnych z tytułu dokonanych nabyć określonej wartości czy ilości produktów w określonym czasie lub też dokonywanie terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób. Ze względu na to, że działania nabywcy mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii, premia ta jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego poziomu zakupów.

W ocenie Spółki uzyskana premia pieniężna przez nabywcę nie ma charakteru dobrowolnego, lecz zależy od określonego zachowania nabywcy. Pomiędzy stronami istnieje zatem relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem, a jej odpłatność została określona jako procent wartości sprzedaży. Chodzi tu o sytuację, w której konkretna operacja gospodarcza przynosi zindywidualizowane korzyści nabywcy, a wartość wzajemna świadczona w zamian za usługi ściśle związana jest z korzyściami uzyskiwanymi z danej operacji.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawione wyżej postanowienie umowne oraz przytoczona argumentacja świadczą o tym, że premie pieniężne przyznawane nabywcy stanowiąc dodatkową korzyść za spełnienie określonych zachowań, pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z obrotem produktami w ramach zawartej umowy. Zdaniem Wnioskodawcy przyznane premie pieniężne są odrębnym przedmiotem opodatkowania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Strona uznaje, iż wypłacona premia pieniężna stanowiąc zapłatę za świadczenie usług, podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, a Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w tych fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Pojęcie usługi według ustawy jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Skutki podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat. Następstwa podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych (pojedynczych) dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie między stronami istnieją umowy handlowe określające warunki przyznawania premii pieniężnych - premie pieniężne będą udzielane w przypadku przekroczenia przez kupującego w określonym okresie rozliczeniowym planowanego poziomu zakupów, terminowości dokonywania płatności. Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.

Zatem, jest to relacja zobowiązaniowa, zależna od określonego zachowania nabywcy, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. To powoduje, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. według 22% stawki podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 ustawy) i winno być udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez kontrahenta dla Spółki.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych oraz nie podlegających opodatkowaniu.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednakże następujących sytuacji wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy:

 • wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów;
 • wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku;
 • wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, jeżeli czynności te zostały opodatkowane;
 • podatku od importu towarów oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych;
 • wydatków na nabycie towarów celem oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
 • nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu;
 • nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu;
 • podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, o którym mowa w art. 11 ustawy.

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadkach określonych w art. 88 ust. 3a ustawy, w tym w szczególności, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na to, iż wypłata premii stanowi świadczenie usług i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z tą usługą na zasadach i w terminach wynikających z przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.