IPPP1/443-1404/14-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie otrzymanej premii pieniężnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej premii pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. <dalej: Spółka lub Wnioskodawca> jest czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z wykonywaną na terytorium Polski działalnością gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi leasingu. Na podstawie zawieranych z klientami <dalej: Korzystający> umów leasingu, Spółka przekazuje do używania i pobierania pożytków środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne <dalej: przedmioty leasingu>, a także udziela pożyczek na zakup towarów, które są następnie przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie (tj. Spółka na podstawie umowy przewłaszczenia staje się ich właścicielem w ujęciu prawa cywilnego) bądź przedmiotem zastawu rejestrowego (która stanowi, iż to Spółka jest zobowiązana do ubezpieczenia przedmiotu zastawu i uprawniona do uzyskania odszkodowania w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego).

Zarówno przedmioty leasingu, jak i towary, których zakup sfinansowany został z udzielonej przez Spółkę pożyczki, są obejmowane ubezpieczeniem nabywanym przez Spółkę przy udziale agenta ubezpieczeniowego <dalej: Agent> w rozumieniu art. 7 ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym <Dz.U.03.124.1154, ze zm., dalej: UoPU>. Nabywając usługi ubezpieczeniowe Spółka korzysta również z usług brokera ubezpieczeniowego <dalej: Broker> w rozumieniu art. 20 UoPU. Funkcją Agenta i Brokera jest powiązanie Spółki oraz zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy o ochronę ubezpieczeniową oraz asysta przy zawieraniu takich umów.

Agent nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz Spółki. Broker, zgodnie z istotą swojej działalności świadczy usługi brokerskie w rozumieniu art. 4 pkt 2 UoPU, za które pobiera wynagrodzenie od zakładu ubezpieczeń (tzw. kurtaż brokerki). Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty na rzecz Agenta ani Brokera jakiegokolwiek wynagrodzenia, ani też do zwrotu poniesionych przez te podmioty wydatków.

Zarówno Brokerowi, jak i Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładu ubezpieczeń. Sposób ustalania wynagrodzenia za czynności Brokera i Agenta wykonywane na rzecz zakładów ubezpieczeń ustalany jest bezpośrednio pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Agentem, niezależnie od Wnioskodawcy.

Zawierając przy udziale Agenta umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń Wnioskodawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową własny majątek wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności leasingowej, a także towary będące przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie (wobec których, w ujęciu cywilistycznym, Spółka również jest właścicielem), bądź które są przedmiotem zastawu rejestrowego na rzecz Spółki (i w przypadku których Spółka również jest ubezpieczającym i uprawnionym z ubezpieczenia). Spółka zawiera zatem umowy we własnym imieniu i na własną rzecz, co oznacza, iż występuje w stosunku ubezpieczenia zarówno jako ubezpieczający (podmiot zobowiązany do opłacania składek na rzecz zakładu ubezpieczeń), jak i ubezpieczony (podmiot, na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia, uprawniony do odszkodowania).

W przyszłości, w związku z przystępowaniem przez Wnioskodawcę do zawieranych przy udziale Agenta umów ubezpieczenia, Spółka otrzymywać będzie od Agenta premie pieniężne. Wysokość premii będzie uzależniona od wartości wpłaconych składek ubezpieczeniowych w danym okresie. Premie pieniężne będą wypłacane Spółce bezpośrednio przez Agenta z jego własnych środków.

W związku z wypłatą premii pieniężnych Spółka nie będzie zobowiązana do podejmowania jakichkolwiek czynności - premia należna będzie jedynie w związku z faktem, iż Spółka zawrze we własnym imieniu i na własny rachunek umowy ubezpieczenia przy udziale Agenta, tj. nabędzie usługi ubezpieczeniowe o danej wartości od zakładu ubezpieczeń. Tym samym, wypłata przez Agenta premii pieniężnej na rzecz Spółki będzie miała na celu premiowanie zakupów usług ubezpieczeniowych przez Spółkę od zakładu ubezpieczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy premie pieniężne, które będą w przyszłości wypłacane na rzecz Spółki przez Agenta z tytułu zawierania przez Spółkę, jako ubezpieczającego, umów ubezpieczenia przy udziale Agenta, lub w których Agent zostanie wskazany jako podmiot obsługujący Spółkę, i których wysokość uzależniona będzie od wartości wpłaconych składek ubezpieczeniowych w danym okresie, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Spółka stoi na stanowisku, iż premie pieniężne, które będą jej wypłacane przez Agenta z tytułu zawierania przez Spółkę, jako ubezpieczającego, umów ubezpieczenia przy udziale Agenta, lub w których Agent zostanie wskazany jako podmiot obsługujący Spółkę, i których wysokość uzależniona będzie od wartości wpłaconych składek ubezpieczeniowych w danym okresie, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Na mocy wskazanego przepisu opodatkowaniu podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nie ulega wątpliwości, iż w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym nie dochodzi do dostawy towarów pomiędzy Spółką a Agentem.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników (etc.), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów; oraz
  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników (etc.), oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W świetle wskazanych regulacji z usługą na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia w przypadku świadczenia wykonywanego przez podatnika na rzecz kontrahenta (odbiorcy usługi), które jednocześnie nie stanowi dostawy towarów. W praktyce świadczenie może przyjąć dwie formy: aktywną bądź pasywną. Forma aktywna polega na wykonaniu przez świadczącego określonej usługi. Natomiast forma pasywna polega na zobowiązaniu się przez świadczącego do powstrzymania się od dokonania określonej czynności lub wywołania określonej sytuacji.

Mimo iż pojęcie „odpłatnej usługi” jako czynności podlegającej opodatkowaniu zostało na gruncie ustawy o VAT zdefiniowane w sposób bardzo szeroki, nie każda czynność wykonywana w sferze stosunków cywilnych i gospodarczych może zostać uznana za opodatkowaną VAT. Dla wystąpienia czynności podlegającej opodatkowaniu niezbędne jest bowiem zaistnienie określonych przesłanek ściśle związanych z wykonywaniem danej czynności.

W kwestii uznania danej czynności za usługę opodatkowaną podatkiem VAT wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej <dalej: TSUE>. Dla przykładu, w orzeczeniu w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma z 3 marca 1994 r. TSUE stwierdził, iż „świadczenie usługi jest odpłatne i podlega opodatkowaniu tyko wówczas, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktyczną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. Natomiast w orzeczeniu TSUE w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council z 8 marca 1988 r. stwierdzono, iż „koncepcja odpłatnego świadczenia usług zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą i uzyskanym wynagrodzeniem”. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W świetle tego orzeczenia świadczenie usług zakłada swoistą wymianę świadczeń obu stron i w konsekwencji ma miejsce jedynie wówczas, kiedy pomiędzy świadczeniem jednej a świadczeniem drugiej strony stosunku prawnego istnieje bezpośredni i ścisły związek. Z kolei w wyroku TSUE w sprawie C-154/80 Association Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA wyrażony został pogląd Trybunału, zgodnie z którym „konieczne jest, aby wynagrodzenie za usługę dawało się wyrazić w pieniądzu”.

Podsumowując, zgodnie z orzecznictwem TSUE dane świadczenie może podlegać opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy:

(i) świadczącego i otrzymującego świadczenie łączy stosunek prawny,

(ii) świadczenie jest wykonywane na podstawie istniejącego stosunku prawnego,

(iii) relacja jest wzajemna, tj. za świadczenie uzyskiwany jest ekwiwalent w postaci wynagrodzenia,

(iv) pomiędzy wynagrodzeniem a świadczeniem występuje bezpośredni związek,

(v) wynagrodzenie można wyrazić w wartościach pieniężnych.

Analiza stosownych przepisów ustawy o VAT oraz orzecznictwa TSUE prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu VAT podlegać mogą jedynie takie czynności (usługi), które spełniają powyższe warunki, w szczególności gdy istnieje bezpośredni i trwały związek pomiędzy czynnościami z jednej strony a wynagrodzeniem wypłacanym przez drugą stronę.

W ocenie Spółki, warunek ten nie jest spełniony w przypadku premii pieniężnych będących przedmiotem pytania zawartego w niniejszym wniosku. W tym przypadku wypłacenie premii pieniężnej stanowi zachętę dla Spółki by zawierała umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń we własnym imieniu i na własny rachunek, tj. zachętę by nabywała usługi ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie jednak, premia ta nie jest w analizowanym stanie faktycznym należna od zakładu ubezpieczeń, lecz od Agenta, od którego Spółka nie nabywa żadnych towarów ani usług, ani też nie dokonuje takich świadczeń na rzecz tego podmiotu. Przyczyną, dla której Agent jest jednak zainteresowany jak największą ilością / wartością zakupów usług ubezpieczeniowych przez Spółkę jest fakt, iż wpływa to bezpośrednio na poziom wynagrodzenia należnego Agentowi od zakładu ubezpieczeń. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż Spółka nie będzie świadczyć na rzecz Agenta żadnych usług - jedyną podstawą do wypłaty premii na rzecz Spółki będzie bowiem dokonanie nabycia usług ubezpieczeniowych.

Tak więc, do wypłaty premii na rzecz Spółki dochodzić będzie w związku z zawarciem przez Spółkę (we własnym imieniu i na własny rachunek) przy udziale Agenta umów ubezpieczenia przedmiotów leasingu należących do Spółki. Wysokość wypłacanej premii uzależniona będzie od wartości wpłaconych składek ubezpieczeniowych w danym okresie. Z wypłatą premii nie będą wiązać się żadne inne warunki, w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek świadczeń czy usług na rzecz Agenta. Tym samym, wypłata premii przez Agenta na rzecz Spółki stanowić będzie świadczenie jednostronne, któremu nie będzie towarzyszyć żadnego rodzaju świadczenie wzajemne (ekwiwalentne) po stronie Spółki. Wyłączną czynnością, w związku z którą następować będzie wypłata premii pieniężnej, będzie zawarcie przez Spółkę umów ubezpieczenia, a więc nabycie usługi ubezpieczeniowej przez Spółkę (nie zaś wykonanie jakiejkolwiek usługi przez Spółkę).

Transakcja zawierana jest zatem pomiędzy Spółką a zakładem ubezpieczeń i stanowi obrót w rozumieniu ustawy o VAT po stronie zakładu ubezpieczeń, czyli podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe na rzecz Spółki.

W związku z powyższymi uwagami premie pieniężne, które będą wypłacane przez Agenta na rzecz Spółki nie będą związane z jakąkolwiek konkretną usługą, a tym bardziej nie będą związane z dostawą towarów w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Tym samym, nie będą one podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Premie takie stanowią bowiem swoistą nagrodę za uzyskanie rezultatu polegającego na określonej wielkości zakupów (w tym wypadku zakupu usług ubezpieczenia), a nie odpłatność za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, wypłata premii nie kreuje odrębnej od świadczenia usługi lub dostawy towaru czynności objętej podatkiem VAT.

Stanowisko, zgodnie z którym premia pieniężna nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług znajduje jednoznaczne potwierdzenie w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych, w tym m.in. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego <dalej: NSA> z 6 lutego 2007 r. o sygn. I FSK 94/06, z 23 września 2008 r. o sygn. I FSK 998/08, z 26 lutego 2009 r. o sygn. I FSK 1067/08, z 17 lutego 2010 r. o sygn. I FSK 2137/08, z 21 stycznia 2010 r. o sygn, I FSK 1806/08, z 11 maja 2010 r. o sygn. I FSK 699/09, z 11 marca 2010 r. o sygn. I FSK 191/09, z 11 czerwca 2010 r. o sygn. I FSK 968/09 oraz I FSK 972/09, z 5 sierpnia 2010 o sygn. I FSK 1318/09.

Przykładowo w orzeczeniu z 5 sierpnia 2010 r. (sygn. I FSK 1318/09) NSA zgodził się ze stanowiskiem wyrażanym we wcześniejszych orzeczeniach sądów administracyjnych, według którego „wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, nieodnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)”. Natomiast, w orzeczeniu z 11 czerwca 2010 r. (sygn. I FSK 972/09) NSA uznał iż „z samego tylko określenia tytułu płatności wynagrodzenia (premii) oraz sposobu jego udokumentowania nie można wywodzić, że podmiot je otrzymujący świadczy usługę na rzecz płacącego. Opodatkowaniu jako usługa podlega bowiem określone w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT zachowanie niebędące jednocześnie dostawą, którym nie jest samo osiągnięcie przez nabywcę określonej wartości dostaw towarów od danego sprzedawcy. (...) Samo jedynie osiągnięcie przez nabywcę określonej wartości nabytych od dostawcy towarów nie stanowi przecież świadczenia przez niego usługi na rzecz podmiotu wytwarzającego ten towar”. Powyższe orzeczenie odnosi się do premii pieniężnych wypłacanych w związku z osiągnięciem określonego poziomu zakupów towarów, niemniej jednak jego konsekwencje mogą być odnoszone również do premii pieniężnych wypłacanych w związku z nabywaniem usług, jak w sytuacji Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie także w doktrynie prawa podatkowego. Zgodnie z opinią m.in. J. Zubrzyckiego (Leksykon VAT 2010, Unimex, Wrocław 2010, s. 186), wypłacenie swojemu kontrahentowi premii (bonusu) z tytułu osiągnięcia przez niego określonego progu zakupów nie stanowi dla nabywcy wynagrodzenia za świadczone usługi. Wynika to z unormowań zarówno przepisów polskich jak i unijnych, które zapobiegają temu, że transakcja gospodarcza miałaby podlegać podwójnemu opodatkowaniu, raz jako usługa główna, drugi raz jako opodatkowana premia z tytułu czynności polegającej na „nabywaniu”. „Nabywanie” towarów i usług nie stanowi bowiem świadczenia w rozumieniu ustawy o VAT. Podobne stanowisko zajmują inni przedstawiciele doktryny prawa podatkowego, w tym m.in. A. Bartosiewicz, R. Kubacki (Komentarz. VAT, 3. wydanie, Wolters Kluwers, Warszawa 2009, s. 153) czy T. Michalik (VAT. 2009, Beck, Warszawa 2009, s. 146-148).

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, a dotyczących bezpośrednio zagadnienia premii pieniężnych wypłacanych przez agenta bądź brokera ubezpieczeniowego. Na szczególną uwagę zasługuje interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 6 grudnia 2011 r. (sygn. IPPP1/443-1395/11-2/MP), w której organ, odnosząc się do premii wypłacanych przez agenta ubezpieczeniowego, wskazał: „wypłacane przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy premie pieniężne nie są w żaden sposób związane ze spełnieniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać zrealizowanej przez Zainteresowanego określonej wartości kwot opłacanych składek w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca jako otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Agenta usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem, premie pieniężne wypłacane Wnioskodawcy przez Agenta z tytułu przystępowania przez Spółkę do indywidualnych umów ubezpieczenia zawartych z zakładem ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Analogiczne stanowisko wyrażone zostało w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2011 r. (sygn. IPPP1-443-801/11-4/IGo), wydanej w stanie faktycznym zbliżonym do sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku. We wskazanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „należy stwierdzić, że wypłacane przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy premie pieniężne nie są w żaden sposób związane ze spełnieniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać zrealizowanej przez Zainteresowanego określonej wartości kwot opłacanych składek w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zatem należy uznać, iż w tych sytuacjach Wnioskodawca jako otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta u Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT”. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z interpretacji z 7 grudnia 2011 r. (sygn. ILPP4/443-617/11-2/EWW) stwierdzając, iż „premie pieniężne otrzymane przez Spółkę od brokera ubezpieczeniowego z tytułu jej przystąpienia do umów ubezpieczenia (o charakterze indywidualnym lub grupowym) zawartych z danym zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 października 2012 r. (nr IPPP3/443-705/12-2/SM), zgodnie z którą „należy stwierdzić, że wypłacane przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy premie pieniężne nie są w żaden sposób związane ze spełnieniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać zrealizowanej przez Zainteresowanego określonej wartości kwot składek należnych na rzecz zakładu ubezpieczeń, wskazywanych w polisach ubezpieczeniowych i opłacanych przez Spółkę w momencie ubezpieczenia nowego przedmiotu leasingu lub odnowienia polisy. Wnioskodawca jako otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a zatem premie pieniężne wypłacane Wnioskodawcy przez Brokera z tytułu zawarcia przez Spółkę we własnym imieniu i na własny rachunek umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...) Odnośnie powołanej Spółki uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. sygn. I FPS 2/12, zgodnie z którą wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT zmniejszający podstawę opodatkowania zgodzić się trzeba ze Spółką, że dotyczy ona innej sytuacji, niż opisana w przedmiotowym wniosku”.

Pogląd, zgodnie z którym wypłata premii pieniężnej nie stanowi odpłatności za wykonaną usługę w rozumieniu ustawy o VAT, jest podzielany także w wielu innych interpretacjach prawa podatkowego. Takie stanowisko zaprezentowano przykładowo w interpretacji wydanej 6 grudnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-1395/11-2/MP), interpretacji z 9 grudnia 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP1/443-812/10/AW), interpretacji z 10 lutego 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1-443-556/08/11-7/S/JL), czy interpretacji z 31 grudnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/443-905/10-3/MM).

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego bez znaczenia jest natomiast stanowisko, zgodnie z którym premie pieniężne wypłacane kontrahentom stanowią rabaty zmniejszające pierwotną cenę dokonanego zakupu towarów. Słuszność tego stanowiska została potwierdzona w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. (sygn. I FPS 2/12), zgodnie z którą wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT zmniejszający podstawę opodatkowania. Powyższe stanowisko dotyczy jednak całkowicie odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony w niniejszym wniosku. Przede wszystkim, wspomniana uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r. odnosi się do sytuacji, gdy bezpośrednio pomiędzy stronami został zawarty szereg transakcji handlowych, których przedmiotem były dostawy towarów, a wypłata premii pieniężnych była uzależniona od wielkości obrotu realizowanego właśnie pomiędzy tymi stronami, a więc dokonywana była bezpośrednio przez dostawcę towarów na rzecz ich nabywcy. Zatem, co do zasady, możliwe było powiązanie wypłaconych przez dostawcę towarów premii pieniężnych z dostawami towarów zrealizowanymi pomiędzy stronami. Natomiast, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, wypłata premii przez Agenta następuje w związku z nabyciem przez Spółkę usług od osoby trzeciej, tj. zakładu ubezpieczeń. Tym samym premie wypłacane przez Agenta nie mogą być uznane za rabaty udzielone przez Agenta na rzecz Spółki, gdyż brak jest jakichkolwiek transakcji handlowych zawartych pomiędzy Agentem a Spółką, których wartość potencjalnie mogłaby być pomniejszona o kwotę rabatu odpowiadającego kwocie premii pieniężnej. Kwalifikacja premii pieniężnej jako rabatu byłaby ewentualnie możliwa wyłącznie w przypadku gdyby premię wypłacał zakład ubezpieczeń, wtedy bowiem możliwe byłoby stanowisko, iż premia pieniężna stanowi rabat udzielony przez zakład ubezpieczeń pomniejszający kwotę składki ubezpieczeniowej. Należy jednak podkreślić, że umowy ubezpieczenia będą zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a zakładem ubezpieczeń, natomiast Agent nie będzie stroną tych umów. Spółka nie będzie zatem dokonywała żadnych zakupów (ani usług, ani towarów) bezpośrednio od Agenta. Rolą Agenta będzie wyłącznie powiązanie obu stron transakcji w celu zawarcia umów ubezpieczeń. Agent będzie więc jedynie pośredniczył w transakcjach pomiędzy Spółką a zakładem ubezpieczeń. Należy także podkreślić, że za wykonywane usługi pośrednictwa Agent nie uzyska od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia, wynagrodzenie to należne będzie Agentowi w formie prowizji od zakładu ubezpieczeń (gdyż to na rzecz zakładu ubezpieczeń Agent świadczy usługi). Warto podkreślić, że zgodnie z art. 4 pkt 1 UoPU agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne wyłącznie w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Dlatego też, nie będzie możliwe uznanie premii pieniężnych wypłacanych przez Agenta Spółce za rabaty obniżające jakiekolwiek wynagrodzenie uzyskiwane przez Agenta od Spółki.

W świetle powyższych uwag, Spółka stoi na stanowisku, iż premie pieniężne, które będą wypłacane jej przez Agenta z tytułu przystępowania przez Spółkę do umów ubezpieczenia zawieranych z zakładem ubezpieczeń przy udziale Agenta nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.