IPPP1/443-1274/11-4/JL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Faktury VAT wystawione przez nabywców, dokumentujące otrzymane wynagrodzenia, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego, bowiem wystawca faktur nie wykonywał na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy ani żadnych innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.08.2011r. (data wpływu 19.08.2011r.) – uzupełnionym w dniu 10.11.2011r. na wezwanie Organu z dnia 31.10.2011r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wypłatę premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.08.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wypłatę premii pieniężnej.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 07.11.2011r. (data wpływu 10.11.2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 31.10.2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu ogrodniczego, a także pozostałego sprzętu gospodarstwa domowego. Sprzedaż hurtową Spółka wykonuje na rzecz dużych sieci handlowych takich jak np. C. Sieci te wystawiają na Wnioskodawcę faktury VAT za usługę „rozliczenie premii pieniężnej zgodnie z postanowieniami umowy ramowej od obrotu” opodatkowując tę usługę podstawową stawką podatku do towarów i usług. W zależności od sieci handlowej tytuł usługi może się różnić, niemniej jednak podstawą usługi jest rozliczenie premii pieniężnej od obrotu. W ramach przedstawienia stanu faktycznego wskazać należy również, iż C. otrzymała od tut. organu podatkowego interpretację indywidualną z dnia 29.02.2008r. nr IP-PP2-443-170/08-4/PW, w której tut. organ wskazał, iż premie pieniężne wypłacane przez dostawców C. powinna dokumentować fakturami VAT, bowiem ich otrzymanie stanowi odpłatne świadczenie usług. Ponadto tut. organ wskazał w przedmiotowej interpretacji, iż dostawcom otrzymującym ww. fakturę przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż:

 1. wypłacane premie pieniężne nie mają związku z jakimikolwiek świadczeniami Nabywców na rzecz Wnioskodawcy,
 2. przy obliczaniu premii pieniężnej uwzględniane są dwa elementy: kwota stała i kwota dodatkowa. Przy osiągnięciu kwoty stałej obrotu bez względu na rodzaj asortymentu premia określana jest kwotowo w wysokości stałej. Po przekroczeniu kwoty stałej obrotu wypłacana jest premia dodatkowa w wysokości 2% za każde przekroczenie 10.000,- zł ponad kwotę stałą. Rozliczenie premii pieniężnej następuje jednorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego, który u Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem podatkowym,
 3. Nabywcy muszą osiągnąć obrót w wysokości co najmniej kwoty stałej, o której mowa w pkt 2) powyżej. Takie rozliczenie dotyczy dużych marketów. W pozostałych przypadkach (drobnych nabywców) poza siecią dużych marketów otrzymują jednorazowo premię pieniężną w wysokości określonej w % po przekroczeniu limitu obrotów. Premia przyznawana jest po zakończeniu roku kalendarzowego. Wysokość premii negocjowana jest zawsze indywidualnie z każdym odbiorcą,
 4. podstawą do naliczenia premii pieniężnych stanowi zrealizowany obrót za dany rok kalendarzowy na podstawie wystawionych w danym okresie faktur VAT oraz faktur korygujących za otrzymane zwroty,
 5. wypłacone premie pieniężne wyliczane są za osiągnięcie obrotu. Zdaniem Wnioskodawcy nie można ich powiązać z konkretnymi dostawami towarów ze względu na dużą ilość wystawionych faktur w ciągu roku w stosunku do jednego odbiorcy. W 2010r. Spółka wystawiła 8.500 faktur za dostawy do sieci i drobnych odbiorców.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej od sieci handlowej faktury VAT za „rozliczenie premii pieniężnej od obrotu”...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z kolei z Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku prawomocnym z dnia 08.04.2010r. sygn. IFSK 306/09, wyraził następujący pogląd: „Warto podkreślić, że w chwili obecnej w orzecznictwie prezentowany jest jednolity pogląd, że premie pieniężne, czy też bonusy otrzymywane przez nabywcę od dostawcy za dokonanie nabycia określonej ilości, czy wartości towaru nie są wynagrodzeniem za świadczenie usługi, a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem od towarów i usług. Nie może bowiem wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby jednocześnie dostawę towaru i świadczenie usług. Niedopuszczalne jest to w świetle regulacji zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przykładowo można wskazać na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 6 lutego 2007r., I FSK 94/06, ONSAiWSA 2007, nr 6, poz. 153; 10 czerwca 2008r., I FSK 707/07, Monitor Podatkowy 2008, nr 11, s. 31; 5 grudnia 2008r., IFSK 1527/07; 23 września 2008r., IFSK 998/08; 26 lutego 2009r., I FSK 1067/08. Również ten pogląd całkowicie jest akceptowany w literaturze przedmiotu (por. J. Zubrzycki, Leksykon VAT t. 1, Wrocław 2006, s. 498; A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT, Komentarz, 2007, s. 147). Skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni akceptuje powyższą linie orzeczniczą, nie znajdując w skardze kasacyjnej argumentów skłaniających do zajęcia odmiennego stanowiska.

Skoro w świetle ww. orzeczenia premia pieniężna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to wydawałoby się, że od faktury VAT dokumentującej nabycie usługi „rozliczenie premii pieniężnej od obrotu” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Niemniej jednak Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odliczenie to będzie mu przysługiwało, bowiem nastąpiło opodatkowanie po stronie sieci handlowej, a w konsekwencji musi zostać zachowana zasada neutralności podatku od towarów i usług, która wyraża się w postaci prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać należy również za prawidłowe w świetle interpretacji indywidualnej z dnia 29.02.2008r. nr IP-PP2-443-170/08-4/PW wydanej przez tut. organ dla spółki C. W przedmiotowej interpretacji organ wskazał, że: „Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stoi na stanowisku, iż przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług dokonywanych przez beneficjentów premii, pod warunkiem jednakże, że zakup tych usług może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008r., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: (...) pkt 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Przytoczony przepis nie znajduje w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania, gdyż prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika przede wszystkim z zastosowania przepisów art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś opodatkowanie świadczonej usługi następuje zgodnie z art. 5 ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna wiąże się z wykonywaniem na rzecz sprzedawcy dodatkowych czynności w postaci np. zobowiązania do prowadzenia akcji o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym etc., stanowi ona w istocie wynagrodzenie za usługi wykonywane przez nabywcę.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu ogrodniczego, a także pozostałego sprzętu gospodarstwa domowego. Sprzedaż hurtową Spółka wykonuje na rzecz dużych sieci handlowych. Sieci te wystawiają na Wnioskodawcę faktury VAT za usługę „rozliczenie premii pieniężnej zgodnie z postanowieniami umowy ramowej od obrotu” opodatkowując tę usługę podstawową stawką podatku do towarów i usług. W zależności od sieci handlowej tytuł usługi może się różnić, niemniej jednak podstawą usługi jest rozliczenie premii pieniężnej od obrotu. Z pisma stanowiącego uzupełnienie do złożonego wniosku wynika, iż wypłacane premie pieniężne nie mają związku z jakimikolwiek świadczeniami Nabywców na rzecz Wnioskodawcy. Przy obliczaniu premii pieniężnej uwzględniane są dwa elementy: kwota stała i kwota dodatkowa. Podstawą do naliczenia premii pieniężnych stanowi zrealizowany obrót za dany rok kalendarzowy na podstawie wystawionych w danym okresie faktur VAT oraz faktur korygujących za otrzymane zwroty.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka wypłaca premie z tytułu osiągnięcia przez kontrahentów określonego obrotu i od tej wielkości jest ona uzależniona. Odnosząc się do powyższego, należy stwierdzić, że w opisanym we wniosku przypadku, w związku z wypłacaną premią pieniężną nabywcy nie są w żaden sposób zobowiązani do świadczenia innych usług na rzecz Spółki, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym itp., a więc otrzymana premia pieniężna nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług przez podmiot otrzymujący premię i u niego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
 • z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym;
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Z powyższego przepisu wynika, iż w przypadku gdy wystawione faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca wypłaca nabywcom premie z tytułu realizowania określonego poziomu zakupów, stwierdzić należy, że przedmiotowe wynagrodzenia nie stanowią zapłaty za wykonanie usług, o których mowa w art. 8 ustawy przez podmiot otrzymujący premie. W takim przypadku podmiot uprawniony do otrzymania premii pieniężnej nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT. W konsekwencji faktury VAT wystawione przez nabywców, dokumentujące otrzymane wynagrodzenia, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego, bowiem wystawca faktur nie wykonywał na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy ani żadnych innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie natomiast powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, znak IP-PP2-443-170/08-4/PW, wydanej dla kontrahenta Wnioskodawcy, należy zauważyć, że skutki związane z udzieleniem interpretacji dotyczą jedynie podmiotu, który o nią wystąpił.

Stosownie do przepisu art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, podmiot, który uzyskał interpretację i zastosował się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną, chroniony jest przed skutkami jej wadliwości. Z kolei przepis art. 14m tej ustawy określa przypadki, kiedy zastosowanie się do interpretacji, która została następnie zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając fakt, że wskazana interpretacja wydana została dla spółki C, przedmiotowa interpretacja nie wywiera żadnych skutków prawno-podatkowych dla dostawców tej spółki – również dla Wnioskodawcy i nie jest wiążąca ani dla Wnioskodawcy, ani dla urzędów skarbowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.