IPPP1/443-1248/14-4/JL | Interpretacja indywidualna

Premie pieniężne, które będą wypłacane przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
IPPP1/443-1248/14-4/JLinterpretacja indywidualna
 1. bonus
 2. premia pieniężna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) - uzupełnionym w dniu 9 grudnia 2014 r. pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 2 grudnia 2014 r. (doręczone 4 grudnia 2014 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej premii pieniężnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej premii pieniężnej.

Wniosek uzupełniony został w dniu 9 grudnia 2014 r. pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 2 grudnia 2014 r. (doręczone 4 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. Oddział w Polsce (dalej: Wnioskodawca, Pożyczkodawca, Spółka), jest czynnym podatnikiem VAT w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą na terytorium kraju. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca udziela kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym rolniczą) (dalej: Pożyczkobiorcom) finansowania w formie pożyczek (zwykłych lub europejskich, tj. przewidujących częściową spłatę kapitału ze środków pochodzących z dofinansowania UE) na zakup sprzętów, głównie rolniczych. Sfinansowane w ten sposób przez Wnioskodawcę sprzęty przez okres trwania umowy pożyczki pozostają własnością Pożyczkobiorcy. Wnioskodawcy przysługuje jedynie zabezpieczenie na sfinansowanym przedmiocie, na którego zakup pożyczka została udzielona (np. przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy). Każdorazowo sprzęt, którego zakup został sfinansowany z udzielonej przez Wnioskodawcę pożyczki zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Pożyczki (dalej: „OWUP”) musi zostać ubezpieczony. W tym celu, Wnioskodawca współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi ubezpieczenia (zakłady ubezpieczeń) oraz z podmiotami pośredniczącymi w świadczeniu takich usług, tj. z agentem ubezpieczeniowym i brokerem ubezpieczeniowym (dalej: „Broker”). Przedmioty obejmowane są ubezpieczeniem nabywanym przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. „o pośrednictwie ubezpieczeniowym” wykonującego czynności brokerskie określone ww. ustawą. Funkcją Brokera jest powiązanie Wnioskodawcy, oraz zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy o ochronę ubezpieczeniową, oraz asysta przy zawieraniu takich umów. Z tego tytułu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypłaty na rzecz Brokera jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykonywanie czynności brokerskich, ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera wydatków związanych z tymi czynnościami. Z tytułu wykonywania usług pośrednictwa, Brokerowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładu ubezpieczeń (tzw. kurtaż). Wysokość prowizji jest ustalona bezpośrednio pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Brokerem, niezależnie od Wnioskodawcy. Z uwagi na względy biznesowe, obecnie Spółka planuje zmienić istniejącą formę współpracy z Brokerem poprzez ograniczenie zakresu czynności brokerskich wykonywanych w związku z pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Poniżej Spółka opisuje rozważany model współpracy, który Spółka zamierza wdrożyć w zakresie relacji z Brokerem. Spółka chce zawrzeć dwie umowy z Brokerem. Umowę główną, przedmiotem której byłyby wyłącznie czynności ściśle związane z czynnościami brokerskimi, za wykonanie których - jak zostało powiedziane powyżej - Spółka nie będzie wypłacać Brokerowi żadnego wynagrodzenia (wynagrodzenie Brokera przez zakład ubezpieczeń w formie tzw. kurtażu), tj.:

 1. wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia lub doprowadzenia do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywania czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym audyt brokerski tj. analiza istniejącej ochrony ubezpieczeniowej Wnioskodawcy, ryzyk i zagrożeń, oraz potrzeb ubezpieczeniowych Wnioskodawcy, opracowanie programu ubezpieczeniowego, przedstawienie Wnioskodawcy propozycji zakresu ochrony ubezpieczeniowej z uzasadnieniem proponowanych rozwiązań, administrowanie umowami ubezpieczenia oraz innymi dokumentami ubezpieczeniowymi, oraz nadzór nad wykonywaniem umów ubezpieczenia.
 2. informowanie Wnioskodawcy o terminach ekspiracji umów ubezpieczenia, przynajmniej na 30 dni przed terminem ich wygaśnięcia, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z Wnioskodawcą oraz jego obsługę, doprowadzenie do zawarcia umów generalnych a następnie monitoring sytuacji zakładów ubezpieczeniowych, stałe występowanie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy przy zawieraniu jednostkowych umów ubezpieczenia lokowanych w ramach umów generalnych w tym odnawianie i przedłużanie umów ubezpieczenia w których ubezpieczającym lub ubezpieczonym jest Wnioskodawca lub Pożyczkobiorca, oraz dokonywanie wszelkich czynności technicznych związanych z lokowaniem ubezpieczenia.
 3. uczestniczenie i dokonywanie wszelkich czynności koniecznych ze strony Wnioskodawcy do likwidacji szkód objętych umowami ubezpieczenia oraz nadzorowania procesu likwidacji tych szkód; przekazywanie pełnych i prawdziwych danych ubezpieczeniowych do systemu informatycznego Wnioskodawcy („System”); archiwizowanie dokumentacji związanej z umowami ubezpieczenia, oraz ubezpieczanie tej dokumentacji, współpraca z Wnioskodawcą przy sprzedaży poszkodowych przedmiotów finansowanych poprzez umowę pożyczki, współpraca z Wnioskodawcą przy przygotowywaniu i dystrybucji korespondencji do Pożyczkobiorców związanej z zawieraniem umów ubezpieczenia przedmiotów pożyczki; udostępnianie na żądanie Wnioskodawcy wszelkich danych związanych z wykonywanymi przez Brokera zadaniami oraz udostępnianie zgromadzonych informacji; sporządzanie i terminowe przekazywanie Zleceniodawcy raportów dotyczących wystawionych polis, weryfikacja pod względem wartościowym i ilościowym zgłoszenia w Systemie przez Wnioskodawcę majątku do ubezpieczenia, prowadzenie i udzielanie Wnioskodawcy rekomendacji i wsparcia merytorycznego w ocenie oferty zakładów ubezpieczeń. Broker zobowiązany również będzie do archiwizowania dokumentacji związanej z zawieranymi umowami ubezpieczenia.

Należy wspomnieć, że Wnioskodawca proponuje Pożyczkobiorcom, tj. stronom Umów Pożyczki, zawarcie umowy ubezpieczenia w jednym z następujących wariantów:

 1. W wariancie „Standardowy”, kiedy to przedmiot umowy pożyczki zostaje ubezpieczony przez Pożyczkodawcę na koszt Pożyczkobiorcy. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na rachunek Pożyczkobiorcy, tzn. w umowie ubezpieczenia Pożyczkobiorca zostaje wskazany jako ubezpieczony. Jednakże Pożyczkobiorca przelewa na Pożyczkodawcę wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia, tym samym Pożyczkodawca staje się beneficjentem ubezpieczenia. Pożyczkodawcy przysługują więc wszelkie prawa ubezpieczonego,
 2. W wariancie „Pożyczkodawca/pakiety wieloletnie”, przez cały okres pożyczki przedmiot jest ubezpieczany przez Pożyczkodawcę na koszt Pożyczkobiorcy. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na rachunek Pożyczkobiorcy, a Pożyczkobiorca zostaje w umowie ubezpieczenia wskazany jako ubezpieczony. Jednakże Pożyczkobiorca przelewa na Pożyczkodawcę wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia. Wszelkie koszty takiego ubezpieczenia zostają doliczone do kwoty Pożyczki. Tym samym Pożyczkodawca staje się beneficjentem ubezpieczenia. Pożyczkodawcy przysługują więc wszelkie prawa ubezpieczonego.
 3. W wariancie „Pożyczkobiorca”, przez cały okres pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podejmowania na własny koszt działań zmierzających do zawarcia i utrzymania umowy ubezpieczenia. Pożyczkobiorca ponosi odpowiedzialność za wybór ubezpieczyciela. Pożyczkobiorca przelewa na Pożyczkodawcę wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia. Przedmiot zostaje ubezpieczony przez Pożyczkobiorcę we własnym zakresie, tj. bez udziału Brokera wskazanego przez Wnioskodawcę. Ubezpieczającym i ubezpieczonym jest Pożyczkobiorca, który przelewa wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na Pożyczkodawcę. Tym samym Pożyczkodawca staje się beneficjentem ubezpieczenia. W prezentowanym wariancie Pożyczkobiorca obowiązany jest dostarczyć kopię polisy wraz z dowodem zapłaty składki. Jeśli tego nie przedstawi, Pożyczkodawca będzie upoważniony do podjęcia działań celem ubezpieczenia Przedmiotu na rachunek Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w wariancie „Standardowym”.

Należy podkreślić, że we wszystkich opisanych powyżej możliwych wariantach ubezpieczeń przez cały okres trwania Umowy Pożyczki, właścicielem sfinansowanego sprzętu pozostaje Pożyczkobiorca. W przypadkach wskazanych w punktach 1 - 2 powyżej (a w przypadku wskazanym w punkcie 3 jedynie wówczas gdy ostatecznie Pożyczkobiorca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia we własnym zakresie, co skutkować będzie koniecznością zawarcia przez Pożyczkodawcę ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera), Broker będzie otrzymywał od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne. Wnioskodawca nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Brokera, gdyż będzie ono ustalane przez Brokera bezpośrednio z zakładami ubezpieczeń. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Brokera za świadczone na rzecz Wnioskodawcy czynności pośrednictwa wskazane w umowie ani też do zwrotu poniesionych przez Brokera kosztów pozostających w związku z umową na świadczenie czynności brokerskich. Wskazać należy, że umowy ubezpieczenia będą zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a zakładem ubezpieczeń, natomiast Broker nie będzie stroną tych umów. Spółka nie będzie zatem dokonywała żadnych zakupów (ani usług, ani towarów) bezpośrednio od Brokera. Rolą Brokera będzie wyłącznie powiązanie obu stron transakcji w celu zawarcia umów ubezpieczeń. Broker będzie więc jedynie pośredniczył w transakcjach pomiędzy Spółką a zakładem ubezpieczeń. Należy także podkreślić, że za wykonywane usługi pośrednictwa Broker nie uzyska od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia, wynagrodzenie to należne będzie Brokerowi w formie prowizji od zakładu ubezpieczeń. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Brokera, Wnioskodawca otrzymywać będzie od Brokera tzw. premię pieniężną. Podstawą wyliczenia wysokości premii pieniężnej będzie kwota składki zainkasowanej przez zakłady ubezpieczeń (po uwzględnieniu ewentualnego zwrotu składek). Premia pieniężna będzie płatna Wnioskodawcy na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Wnioskodawcę na Brokera.

Podpisanie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń oraz odprowadzenie do zakładu ubezpieczeń związanej z nią składki, będą wyłącznym warunkiem wypłaty przez Brokera premii pieniężnej. W szczególności, nie będzie ona uzależniona od spełnienia przez Spółkę jakichkolwiek innych warunków (tj. innych niż zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera wraz z odprowadzeniem składki) lub wykonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Brokera i będzie należna w każdej sytuacji, w której dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia z udziałem Brokera.

Jednocześnie oprócz zawarcia ww. umowy o świadczenie czynności brokerskich będącej przedmiotem niniejszego zapytania, Wnioskodawca planuje zawrzeć z Brokerem dodatkową, drugą umowę na świadczenie usług związanych z obsługą polis obcych, tj. zawartych przez Pożyczkobiorcę bez udziału Brokera, oraz świadczenie innych usług pozostających poza zakresem czynności brokerskich określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. „o pośrednictwie ubezpieczeniowym”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy premie pieniężne, które będą wypłacane Wnioskodawcy przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, premie pieniężne, które będą wypłacane Spółce przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, za opodatkowane świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, brak będzie jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę na rzecz Brokera, które można byłoby powiązać z premią pieniężną. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna nie będzie zatem wynagrodzeniem za wyświadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Brokera. Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem z odpłatnym świadczeniem usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy dwa świadczenia wzajemne są ze sobą powiązane w taki sposób, że jedno stanowi ekwiwalent za drugie. Natomiast z wypłatą premii pieniężnej przez Brokera na rzecz Spółki nie będą wiązać się żadne inne warunki. Dlatego też, premia pieniężna, którą otrzymywać będzie Spółka od Brokera będzie miała charakter świadczenia jednostronnego, po stronie bowiem Wnioskodawcy brak będzie świadczenia usług, za które przysługiwałoby mu jakiekolwiek roszczenie pieniężne względem Brokera. Analiza stosownych przepisów ustawy o VAT oraz orzecznictwa TSUE prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu VAT podlegać mogą jedynie takie czynności (usługi), które spełniają powyższe warunki, w szczególności gdy istnieje bezpośredni i trwały związek pomiędzy czynnościami jednej strony a wynagrodzeniem wypłacanym przez drugą stronę. Wypłacenie premii pieniężnej stanowi zachętę dla Spółki by przedmioty, na nabycie których Spółka udziela finansowania w formie pożyczki były ubezpieczane za pośrednictwem Brokera przez współpracujące z nim zakłady ubezpieczeń, tj. zachętę by Spółka (Pożyczkodawca) nabywała usługi ubezpieczenia od takich zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie jednak, premia ta nie jest w analizowanym stanie faktycznym należna od zakładu ubezpieczeń, lecz od Brokera ubezpieczeniowego, od którego Spółka nie nabywa żadnych towarów ani usług. Przyczyną, dla której Broker jest jednak zainteresowany jak największą ilością i wartością nabywania usług ubezpieczeniowych przez Spółkę jest fakt, że wpływa to bezpośrednio na poziom prowizji brokerskiej należnej Brokerowi od zakładu ubezpieczeń z tytułu świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (tzw. kurtaż). Do wypłaty premii na rzecz Spółki dochodzić będzie w związku z zawarciem umów ubezpieczenia przedmiotów, na nabycie których Spółka udziela finansowania, za pośrednictwem Brokera. Wysokość wypłacanej premii uzależniona będzie od sumy składek, jakie Spółka będzie zobowiązana zapłacić za dany okres na rzecz zakładu ubezpieczeń. Wypłata premii przez Brokera na rzecz Spółki stanowić będzie świadczenie jednostronne, któremu nie będzie towarzyszyć żadnego rodzaju świadczenie wzajemne (ekwiwalentne) po stronie Spółki. Wyłączną czynnością, w związku z którą następować będzie wypłata premii pieniężnej, będzie zawarcie umów ubezpieczenia, a więc nabycie usługi ubezpieczeniowej, której beneficjentem będzie Spółka (nie zaś wykonanie jakiejkolwiek usługi przez Spółkę). Ponadto warto podkreślić, że aby uznać dane zachowanie za odpłatne świadczenie usług musi istnieć stosunek prawny implikujący wypłatę wynagrodzenia przez usługobiorcę na rzecz świadczącego określone usługi usługodawcy. Innymi słowy musi więc dojść do wyświadczenia usługi na podstawie umowy obligującej do tego usługodawcę, czego następstwem będzie wypłata przez usługobiorcę umówionego wynagrodzenia. Konieczne jest bowiem, aby świadczona usługa wiązała się w sposób bezpośredni z przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy należy wskazać, że nie będzie możliwe uznanie otrzymywanej przez Spółkę premii pieniężnej za wynagrodzenie za usługi świadczone przez nią na rzecz Brokera, bowiem nie będzie kreować czynności podlegającej opodatkowaniu VAT i będzie neutralne na gruncie tego podatku. Ponadto, wypłacane przez Brokera na rzecz Spółki premie nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez Spółkę umów ubezpieczenia z określonymi zakładami ubezpieczeń. W związku z powyższym należy uznać, że Spółka nie będzie świadczyć na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego powyżej zostało przedstawione w wielu interpretacjach podatkowych. Przykładowo wymienić tu można: interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydane w dniu: 28 lutego 2012 r. (nr IPPP1/443-37/12-2/AW), czy interpretację indywidualną z 13 stycznia 2012 r. (nr IPPPl/443-1514/11-4/JL), albo interpretację indywidualną z dnia 8 września 2014 r. (IPPP3/443-551/14-2/JF).

Wypłacane przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy premie pieniężne nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie będzie można uznać zawarcia umów ubezpieczenia z określonymi zakładami ubezpieczeń. W kwestii uznania danej czynności za usługę opodatkowaną podatkiem VAT wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dla przykładu, w orzeczeniu w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma z 3 marca 1994 r. TSUE stwierdził, że „świadczenie usługi jest odpłatne i podlega opodatkowaniu tyko wówczas, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktyczną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. Natomiast w orzeczeniu TSUE w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council z 8 marca 1988 r. stwierdzono, że „koncepcja odpłatnego świadczenia usług zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą i uzyskanym wynagrodzeniem”. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W świetle tego orzeczenia świadczenie usług zakłada swoistą wymianę świadczeń obu stron i w konsekwencji ma miejsce jedynie wówczas, kiedy pomiędzy świadczeniem jednej a świadczeniem drugiej strony stosunku prawnego istnieje bezpośredni i ścisły związek. Z kolei w wyroku TSUE w sprawie C-154/80 Association „Cooperative Aardapelenbewaarplaats GA” wyrażony został pogląd Trybunału, zgodnie z którym „konieczne jest, aby wynagrodzenie za usługę dawało się wyrazić w pieniądzu.” Ponadto, jak wynika to również z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych (np. prawomocny wyrok WSA w Łodzi z 27 lutego 2007 r., sygn. I SA/Łd 1239/06), aby daną czynność uznać za świadczenie usług muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • występowanie dwóch podmiotów, usługodawcy i usługobiorcy, czyli konsumenta usługi;
 • istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, którego rezultatem jest wzajemne działanie tych podmiotów (działanie to polega na tym, że wynagrodzenie wykonawcy usługi jest otrzymywane przez niego w zamian za wykonanie usługi na rzecz jej odbiorcy);
 • istnienie bezpośredniego, czytelnego i dostrzegalnego związku pomiędzy wykonywaną usługą a otrzymywanym z jej tytułu wynagrodzeniem.

Dopiero łączne wystąpienie wskazanych okoliczności powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT po stronie świadczącego usługę.

Należy także wskazać na pozytywną interpretację nr IPPP3/443-552/14-2/ISz, jaką Wnioskodawca w dniu 12 września 2014 r. otrzymał, w odniesieniu do premii pieniężnych otrzymywanych w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością leasingową. Zgodnie z przedmiotową interpretacją za prawidłowe uznaje się stanowisko, że premie pieniężne, które będą wypłacane przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia przez Finansującego lub Korzystającego za pośrednictwem Brokera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Pomimo występujących różnic pomiędzy umową leasingu, w przypadku której przedmiot pozostaje własnością Leasingodawcy przez cały okres trwania umowy a umową pożyczki, gdzie przedmiot przez cały okres trwania umowy stanowi własność Pożyczkobiorcy zasady naliczania premii pieniężnej należnej Spółce pozostają tożsame.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany w art. 7 oraz w art. 8 ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Z uwagi na powyższe unormowania, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z tym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności należy wskazać, że skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonywaniem dodatkowych czynności itp.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, z tytułu świadczonych usług pośrednictwa (których przedmiotem będzie doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy Spółką a danym zakładem ubezpieczeń) Broker będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie prowizji od danego zakładu ubezpieczeń. Wysokość prowizji będzie ustalana niezależnie od Wnioskodawcy, bezpośrednio pomiędzy Brokerem a zakładem ubezpieczeń. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Brokera za usługi pośrednictwa. Jedynym warunkiem uprawniającym Spółkę do otrzymania premii pieniężnej będzie zawarcie przez nią – za pośrednictwem Brokera – umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Wysokość wypłacanej Spółce przez Brokera premii pieniężnej uzależniona będzie od wartości składek ubezpieczeniowych należnych zakładom ubezpieczeniowym z tytułu zawartych umów.

Jak wynika z powyższego opisu, wypłata premii pieniężnych Wnioskodawcy przez Brokera nie będzie uzależniona od jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Spółkę na rzecz Brokera. Tym samym, wypłata premii przez Brokera na rzecz Wnioskodawcy stanowić będzie świadczenie jednostronne. Jedyną czynnością jaką wykona Spółka w związku z działalnością brokera ubezpieczeniowego będzie bowiem zakup usług ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń.

Stwierdzić zatem należy, że wypłacane przez Brokera premie pieniężne na rzecz Wnioskodawcy, nie będą w żaden sposób związane ze spełnieniem przez niego świadczenia wzajemnego, gdyż za takie nie będzie można uznać zawarcia przez niego umów ubezpieczenia z określonym zakładem ubezpieczeń. Należy więc uznać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca, jako otrzymujący premie pieniężne, nie będzie świadczył na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Ze względu na powyższe rozważania należy stwierdzić, że premie pieniężne, które Spółka będzie otrzymywać od Brokera nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym otrzymana przez Spółkę premia pieniężna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że premie pieniężne, które będą wypłacane przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP1/443-37/12-2/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.